Program Tanımları

Kuruluş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı yüksek lisans programına öğrenci almaya 2000-2001 öğretim yılında başlamış olup ilk mezunlarını 2003 yılında vermiştir.

Kazanılan Derece

Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulündeki değerlendirmede, ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %40’ı ve yabancı dil puanının % 10’u alınarak toplanır. Bu toplamın en az 60 puan olması gerekir. YDS/ÜDS ya da Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan yabancı dil belgesi bulunmayan adayların, yabancı dil puanı sıfır kabul edilerek hesaplama yapılır. Bu taban puanın üstündeki adaylar, en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanlara göre ilgili programlara yerleştirilir. Puan eşitliği durumunda ALES puanı yüksek olan aday tercih edilir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

1)Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların bir lisans diplomasına veya Yükseköğretim Kurulunca denkliği kabul edilmiş bir lisans diplomasına veya geçici mezuniyet belgesine sahip olmaları gerekir.

2)Lisansüstü programlara öğrenci kabulünde aranacak lisans mezuniyet alanı, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi doğrultusunda üniversite senatosunca belirlenir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

(1) Tezli yüksek lisans programı 24 krediden ve 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, uzmanlık alan dersi ve 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla tez çalışmasını içeren özel konulu derslerden oluşur.

Program Profili

İnşaat Mühendisliği, temel eğitim ardından mekanik, yapı, yapı malzemesi, geoteknik, ulaştırma ve hidrolik gibi inşaat mühendisliği alanlarında derinlemesine bilgilerin verildiği çok geniş bir alanı kapsayan bir mühendislik disiplinidir. Programın ana hedefi, hızla gelişen bilim ve teknolojinin gerektirdiği bilgiyi sağlamak, araştırma ve geliştirme yeteneğine sahip yüksek mühendisler yetiştirmektir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Bazı öğrenciler Doktora Programlarına devam etmekte, diğerleri ise çeşitli kamu kuruluşları veya özel şirketlerde çalışmaktadırlar.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar , ALES sınavından geçerli notu almaları , İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

1)Bir dersteki başarı durumu ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin yarıyıl içinde ara sınavlar, uygulamalı çalışmalar, ödevler gibi çalışmalarda gösterdiği başarı ve yarıyıl sınavının birlikte değerlendirilmesi ile elde edilir. Ara sınavın veya bu sınav yerine sayılan ödevlerin %40’ı ve yarıyıl sınav puanının da %60'ı toplanmak suretiyle öğrencinin başarı notu hesaplanır. Bu notun 100.0 üzerinden en az 65.0 olması gerekir.

2) Örgün lisansüstü öğretimde teorik ve uygulamalı derslere devam zorunludur. Teorik ve uygulamalı derslerin %20'sinden fazlasına devam etmeyen öğrenci, o ders ya da derslerin yarıyıl sonu genel sınavlarına alınmaz ve öğrenciye F1 notu verilir.

Mezuniyet Koşulları

Herhangi bir lisansüstü programı başarıyla tamamlayan öğrencinin bu Yönetmeliğin bütün gereklerini ve diğer koşulları da sağlaması kaydıyla, mezun olabilmesi için;
a) İlgili anabilim dalı yüksek lisans tez savunma sınavı jüri raporları ve tutanaklarının,
b) Enstitü tez yazım kurallarına uygun olarak hazırlanan tezin, dönem projesinin ya da sanatta yeterlik eserinin basılmış ve ciltlenmiş üç kopyasının,
c) Tezin, dönem projesinin ya da sanatta yeterlik çalışmasının elektronik ortamda kaydedilmiş kopyasının,
ç) Yükseköğretim Kurulunca istenen belgelerin,
enstitü müdürlüğüne eksiksiz teslim edilmiş olması gerekir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof. Dr. Zeki KARACA (Bölüm Başkanı)
İletişim Adresi: Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Samsun / TÜRKİYE
Telefon: 0362 312 1919-1072
Faks: -
E-Posta: zekikrc@omu.edu.tr
Web Adres : http://ins.muhendislik.omu.edu.tr/tr

Bölüm Olanakları

Lisansüstü çalışmalarının gerçekleştirilmesi amacıyla bölümümüzün yüksek lisans öğrencilerine tahsis ettiği çalışma ofisleri, Laboratuvar çalışmaları, dahil olunan projelerden gelen maddi destek ile sürdürülmektedir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66982 Alanı ile ilgili yaşam boyu öğrenme ve ileri seviyede bilgi edinmenin gerekliliği bilinci ile ileri seviyede bilgi edinmeyi gerçekleştirebilme
2 66983 İnşaat Mühendisliğinde Yüksek Lisans yaptığı alanda bilimsel araştırma yaparak ayrıntılı bilgiye ulaşabilme, elde edilen bilgi ve verileri yorumlama ve uygulama olarak değerlendirme
3 66984 İnşaat Mühendisliği uygulama alanındaki bir çözümlemeyi farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturarak farklı problemlere uygulayabilme
4 66985 İnşaat Mühendisliği alanında karşılaşılan problemleri modern teknik ve yöntemler kullanarak çözebilme
5 66986 Alanı ile ilgili konularda liderlik yapma, çok yönlü problemlerde çözüm yaklaşımları geliştirme ve sorumluluk alabilme
6 66987 Alanı ile ilgili çalışmalarla elde etmiş olduğu süreç ve sonuçlarını, alandaki ve alanı dışındaki ulusal ve uluslararası gruplara sözlü ya da yazılı olarak sistemli bir biçimde aktarabilme
7 66988 Alanının gerektirdiği tasarım ve uygulama etkinliklerini, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanarak gerçekleştirecek seviyede bilgisayar yazılımı bilme
8 66989 Alanı ile ilgili uygulamaları, sosyal ve çevresel boyutlarını anlayarak ve uyum sürecini gözeterek gerçekleştirebilme
9 66990 Alanı ile ilgili çalışmaları sonucunda elde etmiş olduğu verilerin yorumlanması, değerlendirilmesi ve uygulanması aşamasında meslek ahlak (etik) ve sorumluluk içinde davranabilme, bu değerleri öğretebilme ve denetleyebilme
10 66991 Alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilme, öğrenmeyi yönlendirebilme ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilme

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBE-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBE-2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
FBESYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBESYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 30
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
2103046012000 Mühendislik Matematiği Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103046042000 Uygulamalı Elastisite ve Plastisite Teorisi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103046052000 Mühendislik Malzemelerin Kırılma Mekaniği Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103046062000 Zemin-Yapı Etkileşimi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103046072000 Plaklar ve Kabuklar Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103046082000 Derin Kazılar ve İksa Yöntemleri Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103046092000 Yapıların Stabilite Teorisi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103046102000 Yapı Analizinde Sonlu Elemanlar Yöntemi I Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103046112000 Mühendislikte Sınır Elemanları Yöntemi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103046122000 İntegral Dönüşüm Teknikleri Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103046132000 Öngerilmeli Beton Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103046152000 Zemin Dinamiği Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103046162000 Esnek Yol Üst Yapıları Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103046172000 Deprem Mühendisliği I Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103046182000 Yapıların Onarım ve Güçlendirilmesi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103046192000 Yapı Analizinde Sonlu Elemanlar Yöntemi II Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103046202000 Yapı Dinamiği Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103046212000 İleri Zemin Mekaniği Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103046222000 Hareketli Tabanlı Akımların Hidroliği Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103046242000 Beton Kalite Kontrolü Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103046252000 Betonarme Silolar Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103046262000 İleri Akışkanlar Mekaniği I Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103046282000 Barajlar ve Hidrolik Esaslar Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103046292000 Yüzeysel Temeller Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103046302000 İleri Hidroloji Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103046322000 Kablolu Sistemler Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103046332000 Varyasyonel Hesap ve Uygulamaları Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103046342000 Yol Gövdesi ve Sanat Yapılarının Korunması Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103046352000 Beton Yollar Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103046362000 Yolların Kapasitesi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103046372000 Trafik Güvenliği ve Kaza Araştırması Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103046382000 Tünel Teknolojisi Zorunlu 3 0 0 3 6
2103046392000 Yol Drenaj Sistemleri Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103046402009 Özel Yapılar İçin Beton Üretimi ve Donatı Detaylandırma İlkeleri Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103046432010 Patlama Etkisindeki Yapıların Davranışı Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103046452010 Havaalanı Mühendisliğine Giriş Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103046462010 İleri Zemin Mekaniği II Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103046472010 Zemin Davranışı Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103046512012 Sediment Taşınımı Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103046532012 Hidrolojik Modeller Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103046552012 Hidrolojide İstatistik Yöntemler Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103046582012 Kompozit Yapıların Tasarımı Zorunlu 3 0 0 3 7.5
EFİM605 Fracture Mechanics of Engineering Materials Zorunlu 3 0 0 3 0
EFİM607 Plates and Shells Zorunlu 3 0 0 3 0
EFİM609 Stability Theory of Structures Zorunlu 3 0 0 3 0
EFİM610 Finite Element Method of Structural Analysis I Zorunlu 3 0 0 3 0
EFİM617 Earthquake Engineering Zorunlu 3 0 0 3 0
EFİM621 Advanced Soil Mechanics Zorunlu 3 0 0 3 0
EFİM624 Concrete Quality Control Zorunlu 3 0 0 3 7.5
EFİM625 Reinforced Concrete Silos Zorunlu 3 0 0 3 7.5
EFİM629 Shallow Foundations Zorunlu 3 0 0 3 0
EFİM632 Cabled Systems Zorunlu 3 0 0 3 0
EFİM643 Behavior of Structures under Blast Effect Zorunlu 3 0 0 3 0
EFİM651 Sediment Transport Zorunlu 3 0 0 3 0
EFİM655 Statistical Methods in Hydrology Zorunlu 3 0 0 3 0
EFİM657 Optimization Techniques in Structures Zorunlu 3 0 0 3 0
EFİM658 Design of Composite Structures Zorunlu 3 0 0 3 0
EFİM659 Structural Dynamics Zorunlu 3 0 0 3 0
EFİM660 Finite Element Method in Structural Analysis II Zorunlu 3 0 0 3 0
FİM650 İnşaat Mühendisliğinde Yapay Sinir Ağları Uygulamaları Zorunlu 3 0 0 3 7.5
FİM657 Yapı Tasarımında Optimizasyon Yöntemleri Zorunlu 3 0 0 3 7.5
FİM662 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Zorunlu 3 0 0 3 7.5
FİM663 Taşkın ve Kuraklık Hidrolojisi Zorunlu 3 0 0 3 0
FİM664 Ulaştırma Planlaması I Zorunlu 3 0 0 3 0
FİM665 Ulaştırmada Modelleme Teknikleri Zorunlu 3 0 0 3 0
FİM666 Karayolu Ağlarının İşletimi Zorunlu 3 0 0 3 0
FİM667 Otopark Planlaması ve Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 0
FİM668 Trafik Akım Değerlendirilmesi Zorunlu 3 0 0 3 0
FİM669 Akıllı Ulaştırma Sistemleri Zorunlu 3 0 0 3 0


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
2103046012000 Mühendislik Matematiği Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103046042000 Uygulamalı Elastisite ve Plastisite Teorisi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103046052000 Mühendislik Malzemelerin Kırılma Mekaniği Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103046062000 Zemin-Yapı Etkileşimi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103046072000 Plaklar ve Kabuklar Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103046082000 Derin Kazılar ve İksa Yöntemleri Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103046092000 Yapıların Stabilite Teorisi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103046102000 Yapı Analizinde Sonlu Elemanlar Yöntemi I Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103046112000 Mühendislikte Sınır Elemanları Yöntemi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103046122000 İntegral Dönüşüm Teknikleri Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103046132000 Öngerilmeli Beton Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103046152000 Zemin Dinamiği Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103046162000 Esnek Yol Üst Yapıları Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103046172000 Deprem Mühendisliği I Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103046182000 Yapıların Onarım ve Güçlendirilmesi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103046192000 Yapı Analizinde Sonlu Elemanlar Yöntemi II Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103046202000 Yapı Dinamiği Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103046212000 İleri Zemin Mekaniği Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103046222000 Hareketli Tabanlı Akımların Hidroliği Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103046242000 Beton Kalite Kontrolü Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103046252000 Betonarme Silolar Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103046262000 İleri Akışkanlar Mekaniği I Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103046282000 Barajlar ve Hidrolik Esaslar Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103046292000 Yüzeysel Temeller Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103046302000 İleri Hidroloji Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103046322000 Kablolu Sistemler Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103046332000 Varyasyonel Hesap ve Uygulamaları Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103046342000 Yol Gövdesi ve Sanat Yapılarının Korunması Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103046352000 Beton Yollar Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103046362000 Yolların Kapasitesi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103046372000 Trafik Güvenliği ve Kaza Araştırması Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103046382000 Tünel Teknolojisi Zorunlu 3 0 0 3 6
2103046392000 Yol Drenaj Sistemleri Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103046402009 Özel Yapılar İçin Beton Üretimi ve Donatı Detaylandırma İlkeleri Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103046432010 Patlama Etkisindeki Yapıların Davranışı Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103046452010 Havaalanı Mühendisliğine Giriş Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103046462010 İleri Zemin Mekaniği II Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103046472010 Zemin Davranışı Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103046512012 Sediment Taşınımı Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103046532012 Hidrolojik Modeller Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103046552012 Hidrolojide İstatistik Yöntemler Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103046582012 Kompozit Yapıların Tasarımı Zorunlu 3 0 0 3 7.5
EFİM605 Fracture Mechanics of Engineering Materials Zorunlu 3 0 0 3 0
EFİM607 Plates and Shells Zorunlu 3 0 0 3 7.5
EFİM609 Stability Theory of Structures Zorunlu 3 0 0 3 7.5
EFİM610 Finite Element Method of Structural Analysis I Zorunlu 3 0 0 3 0
EFİM617 Earthquake Engineering Zorunlu 3 0 0 3 0
EFİM621 Advanced Soil Mechanics Zorunlu 3 0 0 3 0
EFİM624 Concrete Quality Control Zorunlu 3 0 0 3 7.5
EFİM625 Reinforced Concrete Silos Zorunlu 3 0 0 3 7.5
EFİM629 Shallow Foundations Zorunlu 3 0 0 3 0
EFİM632 Cabled Systems Zorunlu 3 0 0 3 0
EFİM643 Behavior of Structures under Blast Effect Zorunlu 3 0 0 3 0
EFİM651 Sediment Transport Zorunlu 3 0 0 3 0
EFİM655 Statistical Methods in Hydrology Zorunlu 3 0 0 3 0
EFİM657 Optimization Techniques in Structures Zorunlu 3 0 0 3 0
EFİM658 Design of Composite Structures Zorunlu 3 0 0 3 0
EFİM659 Structural Dynamics Zorunlu 3 0 0 3 0
EFİM660 Finite Element Method in Structural Analysis II Zorunlu 3 0 0 3 0
FİM650 İnşaat Mühendisliğinde Yapay Sinir Ağları Uygulamaları Zorunlu 3 0 0 3 7.5
FİM657 Yapı Tasarımında Optimizasyon Yöntemleri Zorunlu 3 0 0 3 7.5
FİM662 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Zorunlu 3 0 0 3 0
FİM663 Taşkın ve Kuraklık Hidrolojisi Zorunlu 3 0 0 3 0
FİM664 Ulaştırma Planlaması I Zorunlu 3 0 0 3 0
FİM665 Ulaştırmada Modelleme Teknikleri Zorunlu 3 0 0 3 0
FİM666 Karayolu Ağlarının İşletimi Zorunlu 3 0 0 3 0
FİM667 Otopark Planlaması ve Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 6
FİM668 Trafik Akım Değerlendirilmesi Zorunlu 3 0 0 3 0
FİM669 Akıllı Ulaştırma Sistemleri Zorunlu 3 0 0 3 0