Program Tanımları

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77568 Alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
2 77570 Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir.
3 77571 Belirsiz, sınırlı ya da eksik verileri kullanarak, bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanabilir.
4 77572 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkındadır, ihtiyaç duyduğunda bunları inceler ve öğrenir.
5 77573 Alanı ile ilgili problemleri tanımlar ve formüle eder, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
6 77569 Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; karmaşık sistem veya süreçleri tasarlar ve tasarımlarında yenilikçi/alternatif çözümler geliştirir.
7 77574 Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık problemleri irdeler ve çözümler.
8 77575 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilir, bu tür takımlarda liderlik yapabilir ve karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilir; bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alır.
9 77576 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, sözlü ve yazılı iletişim kurar.
10 77577 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır.
11 77578 Mühendislik uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuk boyutları ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını bilir ve bunların mühendislik uygulamalarına getirdiği kısıtların farkındadır.
12 77579 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBE-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBE-2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
FBESYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBESYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
000 Seminer 0 0 0 0 0
EMMB601 Advanced Thermodynamics 3 0 0 3 7.5
EMMB602 Advanced Fluid Dynamics 3 0 0 3 7.5
EMMB612 Combustion Technology 3 0 0 3 7.5
EMMB617 Research and Experimental Techniques for Vehicle Engines 3 0 0 3 7.5
EMMB621 Alternative Energy Sources 3 0 0 3 7.5
EMMB629 Calculation and Development of Internal Combustion Engines 3 0 0 3 7.5
EMMB630 Alternative Fuels for Internal Combustion Engines 3 0 0 3 7.5
EMMB635 Surface Engineering 3 0 0 3 7.5
MMB601 İleri Termodinamik 4 0 0 4 7.5
MMB602 İleri Akışkanlar Mekaniği 4 0 0 4 7.5
MMB603 Isı Aktarımı ve Akışkanlar Mekaniğinde Sayısal Yöntemler 4 0 0 4 7.5
MMB604 Isı-Akış Olaylarında Deneysel Yöntemler 2 2 0 3 7.5
MMB605 İleri Isı ve Kütle Aktarımı 2 2 0 3 7.5
MMB606 Turbo Makinaları 2 2 0 3 7.5
MMB607 İleri Gaz Dinamiği* 3 0 0 3 7.5
MMB608 Taşınım Isı Transferi 3 0 0 3 7.5
MMB609 Yanma Teknolojisi* 3 0 0 3 7.5
MMB610 Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği* 3 0 0 3 7.5
MMB611 Türbülans Modelleme* 3 0 0 3 7.5
MMB612 Taşıt Motorlarında Araştırma ve Deney Teknikleri* 3 0 0 3 7.5
MMB613 Yakma Sistemlerinde Bilgisayar Uygulamaları* 3 0 0 3 7.5
MMB614 Akışkan Kontrol ve Güç Sistemleri 3 0 0 3 7.5
MMB615 Yağlama Teorisi ve Kaymalı Yataklar 3 0 0 3 7.5
MMB616 Alternatif Enerji Kaynakları 3 0 0 3 7.5
MMB617 Güneş Enerjisi Uygulamaları 3 0 0 3 7.5
MMB618 Kurutma Teknolojisi 3 0 0 3 7.5
MMB619 Isı Depolama Yöntemleri 3 0 0 3 7.5
MMB620 Isı Değiştiricilerinin Tasarımı 3 0 0 3 7.5
MMB621 Alternatif Enerji Kaynakları 3 0 0 3 7.5
MMB621 Mühendislikte Sayısal Yöntemler 3 0 0 3 7.5
MMB622 Güneş Enerji Uygulamaları 3 0 0 3 7.5
MMB622 Makine Mühendisliğinde Kalite Kontrol 3 0 0 3 7.5
MMB623 Hidrolik Makinaları 3 0 0 3 7.5
MMB624 İçten Yanmalı Motorların Hesabı ve Geliştirilmesi 3 0 0 3 7.5
MMB625 İçten Yanmalı Motorlar İçin Alternatif Yakıtlar 3 0 0 3 7.5
MMB626 Mühendislikte Sayısal Yöntemler 3 0 0 3 7.5
MMB626 Temiz Enerji Teknolojileri 3 0 0 3 7.5
MMB627 Aerodinamik 3 0 0 3 7.5
MMB628 Plazma Tekniği 3 0 0 3 7.5
MMB629 Mekanik Metalürji 3 0 0 3 7.5
MMB630 Yüzey Mühendisliği 3 0 0 3 7.5
MMB631 Kaynak Metalürjisi 3 0 0 3 7.5
MMB632 Bakım Planlanması 3 0 0 3 7.5
MMB633 Plazma Tekniği 3 0 0 3 7.5
MMB633 Fizibilite Analizi ve Yatırım Kararları* 3 0 0 3 7.5
MMB634 Bilgisayar Destekli Mekanik I 3 0 0 3 7.5
MMB635 Yüzey Mühendisliği 3 0 0 3 7.5
MMB635 Bilgisayar Destekli Mekanik II 3 0 0 3 7.5
MMB636 Fonksiyonel Dereceli Malzemeler* 3 0 0 3 7.5
MMB637 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 33 0 0 3 7.5
MMB638 Hasar Mekanizmaları 3 0 0 3 7.5
MMB639 Modern Kontrol 3 0 0 3 7.5
MMB640 Optimal Kontrol 3 0 0 3 7.5
MMB641 Makine Tasarımında Malzeme Seçimi 3 0 0 3 7.5
MMB642 İleri Mukavemet 3 0 0 3 7.5
MMB719 Sınır Tabaka Teorisi 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
EMMB601 Advanced Thermodynamics 3 0 0 3 7.5
EMMB602 Advanced Fluid Dynamics 3 0 0 3 7.5
EMMB612 Combustion Technology 3 0 0 3 7.5
EMMB617 Research and Experimental Techniques for Vehicle Engines 3 0 0 3 7.5
EMMB621 Alternative Energy Sources 3 0 0 3 7.5
EMMB629 Calculation and Development of Internal Combustion Engines 3 0 0 3 7.5
EMMB630 Alternative Fuels for Internal Combustion Engines 3 0 0 3 7.5
EMMB635 Surface Engineering 3 0 0 3 7.5
MMB601 İleri Termodinamik 4 0 0 4 7.5
MMB602 İleri Akışkanlar Mekaniği 4 0 0 4 7.5
MMB603 Isı Aktarımı ve Akışkanlar Mekaniğinde Sayısal Yöntemler 4 0 0 4 7.5
MMB604 Isı-Akış Olaylarında Deneysel Yöntemler 2 2 0 3 7.5
MMB605 İleri Isı ve Kütle Aktarımı 2 2 0 3 7.5
MMB606 Turbo Makinaları 2 2 0 3 7.5
MMB607 İleri Gaz Dinamiği* 3 0 0 3 7.5
MMB608 Taşınım Isı Transferi 3 0 0 3 7.5
MMB609 Yanma Teknolojisi* 3 0 0 3 7.5
MMB610 Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği* 3 0 0 3 7.5
MMB611 Türbülans Modelleme* 3 0 0 3 7.5
MMB612 Taşıt Motorlarında Araştırma ve Deney Teknikleri* 3 0 0 3 7.5
MMB613 Yakma Sistemlerinde Bilgisayar Uygulamaları* 3 0 0 3 7.5
MMB614 Akışkan Kontrol ve Güç Sistemleri 3 0 0 3 7.5
MMB615 Yağlama Teorisi ve Kaymalı Yataklar 3 0 0 3 7.5
MMB616 Alternatif Enerji Kaynakları 3 0 0 3 7.5
MMB617 Güneş Enerjisi Uygulamaları 3 0 0 3 7.5
MMB618 Kurutma Teknolojisi 3 0 0 3 7.5
MMB619 Isı Depolama Yöntemleri 3 0 0 3 7.5
MMB620 Yağlama Teorisi ve Kaymalı Yataklar 3 0 0 3 7.5
MMB620 Isı Değiştiricilerinin Tasarımı 3 0 0 3 7.5
MMB621 Mühendislikte Sayısal Yöntemler 3 0 0 3 7.5
MMB622 Makine Mühendisliğinde Kalite Kontrol 3 0 0 3 7.5
MMB623 Hidrolik Makinaları 3 0 0 3 7.5
MMB624 İçten Yanmalı Motorların Hesabı ve Geliştirilmesi 3 0 0 3 7.5
MMB625 İçten Yanmalı Motorlar İçin Alternatif Yakıtlar 3 0 0 3 7.5
MMB626 Mühendislikte Sayısal Yöntemler 3 0 0 3 7.5
MMB626 Temiz Enerji Teknolojileri 3 0 0 3 7.5
MMB627 Aerodinamik 3 0 0 3 7.5
MMB628 Plazma Tekniği 3 0 0 3 7.5
MMB629 Mekanik Metalürji 3 0 0 3 7.5
MMB630 Yüzey Mühendisliği 3 0 0 3 7.5
MMB631 Kaynak Metalürjisi 3 0 0 3 7.5
MMB632 Bakım Planlanması 3 0 0 3 7.5
MMB633 Plazma Tekniği 3 0 0 3 7.5
MMB633 Fizibilite Analizi ve Yatırım Kararları* 3 0 0 3 7.5
MMB634 Bilgisayar Destekli Mekanik I 3 0 0 3 7.5
MMB635 Yüzey Mühendisliği 3 0 0 3 7.5
MMB635 Bilgisayar Destekli Mekanik II 3 0 0 3 7.5
MMB636 Fonksiyonel Dereceli Malzemeler* 3 0 0 3 7.5
MMB637 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 33 0 0 3 7.5
MMB638 Hasar Mekanizmaları 3 0 0 3 7.5
MMB639 Modern Kontrol 3 0 0 3 7.5
MMB640 Optimal Kontrol 3 0 0 3 7.5
MMB641 Fonksiyonel Dereceli Malzemeler 3 0 0 3 7.5
MMB641 Makine Tasarımında Malzeme Seçimi 3 0 0 3 7.5
MMB642 İleri Mukavemet 3 0 0 3 7.5