Program Tanımları

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74888 Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır .
2 74889 Fizyoloji alanında uygulanan teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgi sahibi olmak.
3 74887 Fizyoloji alanının gerektirdiği düzeyde teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletler hakkında ileri düzeyde bilgi sahibidir.
4 74892 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulama geliştirir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulamayı farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar, uyarlar ve uygular.
5 74895 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinmek ve araştırmaya dayalı bilginin en önemli kazanım olduğu bilincine sahip olmak.
6 74898 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar.
7 74901 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
8 74903 Akademik çalışmalarının çıktılarını saygın akademik ortamlarda sunarak ve yayınlayarak literatüre katkıda bulunmak.
9 74891 Eğitim aldığı alanda edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak, alana özgün laboratuvar, klinik ve benzeri becerileri ustalaşmış düzeyde gerçekleştirir ve alanı ile ilgili sorunlarda çözüm oluşturabilme becerisine sahiptir.
10 74894 Bilimsel gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyebilmek.
11 74897 En az bir yabancı dili kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır.
12 74900 Fizyoloji alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler.
13 74902 Doktora eğitimi sırasında kazandığı bilgi ve becerileri eleştirel yolla değerlendirerek, alanıyla ilgili edinmesi gereken yeni bilgileri ve bilgi kaynaklarını belirlemek ve öğrenim gereksinimlerini gidereceği etkinliklere katılmak.
14 74890 Özgün bir araştırma sürecini bağımsız olarak algılamak, tasarlamak, yönetmek, uygulamak ve sonuçlandırmak.
15 74893 Fizyoloji alanında en yeni bilgilere ulaşmak, bunları kavramak, araştırma yapabilmek için gerekli yöntem ve becerileri üst düzeyde kullanma yeterliliği kazanmak.
16 74896 Alanı veya farklı disiplinlerdeki kongre, panel, sempozyum, çalıştay, seminer, makale tartışma saati, problem çözme oturumları gibi organizasyonlara katılarak, kendi eğitim alanıyla ilgili bilgilerini paylaşır ve diğer disiplinlerdeki uzmanlar ile ilişki kurarak ekip üyesi olarak çözüme katkıda bulunur.
17 74899 Fizyoloji alanındaki teknolojik gelişmelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme; sosyal ve etik sorumluluk bilinciyle aktarabilme yetkinliğini kazanmak.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

BECERİ

1.
Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
2.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3.
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
4.
Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
2.
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
3.
Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
2.
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
2.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
3.
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBE-2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
SBESDR Seminer Zorunlu 0 4 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 5, Dönem: 10
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 5, Dönem: 9
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 6, Dönem: 11
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 6, Dönem: 12
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
FİZ701 Sinaps ve Nörotransmitter 2 2 0 3 6
FİZ702 Kimyasal Duyular (Tad ve Koku) 2 2 0 3 6
FİZ703 Nörofizyolojide Araştırma Teknikleri 2 2 0 3 6
FİZ704 İleri Sinir Fizyolojisi I 2 2 0 3 6
FİZ705 Solunum Fizyolojisi 3 0 0 3 6
FİZ706 İleri Endokrin Fizyolojisi 3 0 0 3 6
FİZ707 İleri Sinir Fizyolojisi II 2 2 0 3 6
FİZ709 İleri Dolaşım Fizyolojisi 2 2 0 3 6
FİZ710 Nöroendokrinoloji 3 0 0 3 6
FİZ711 Teorik Fizyoloji 3 0 0 3 6
FİZ712 Göz ve Görme Fizyolojisi 3 0 0 3 6
FİZ713 Biyolojik Ritmler 3 0 0 3 6
FİZ714 Egzersiz Fizyolojisi 3 0 0 3 6
FİZ715 Fizyoloji Öğretimi ve Fizyolojide Yeni Gelişmeler 3 0 0 3 6
FİZ716 Deneysel Epilepsi 2 2 0 3 6
FİZ717 İleri Sindirim Fizyolojisi 3 0 0 3 6
FİZ718 Metabolizma Fizyolojisi 2 0 0 2 6
FİZ720 Bilim Tarihi 3 0 0 3 6
FİZ721 Bilim Felsefesi 3 0 0 3 6
FİZ722 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 6
İFİZ701 Synapses and Neurotransmitter 2 2 0 3 6
İFİZ702 Chemical Senses (Taste, Smell) 2 2 0 3 6
İFİZ703 Research Tecniques in Neurophysiology 2 2 0 3 6
İFİZ704 Advanced Neurophysiology I 2 2 0 3 6
İFİZ705 Respiratory Physiology 3 0 0 3 6
İFİZ706 Advanced Endocrin Physiology 3 0 0 3 6
İFİZ707 Advanced Neurophysiology II 2 2 0 3 6
İFİZ709 Advanced Circulatory Physiology 2 2 0 3 6
İFİZ710 Neuroendocrinology 3 0 0 3 6
İFİZ712 The Eye and Physiology of Vision 3 0 0 3 6
İFİZ713 Biologic Rhythms 3 0 0 3 6
İFİZ714 Exercise Physiology 3 0 0 3 6
İFİZ716 Experimental Epilepsy 2 2 0 3 6
İFİZ718 Physiology of Metabolism 2 0 0 2 6


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
FİZ701 Sinaps ve Nörotransmitter 2 2 0 3 6
FİZ702 Kimyasal Duyular (Tad ve Koku) 2 2 0 3 6
FİZ703 Nörofizyolojide Araştırma Teknikleri 2 2 0 3 6
FİZ704 İleri Sinir Fizyolojisi I 2 2 0 3 6
FİZ705 Solunum Fizyolojisi 3 0 0 3 6
FİZ706 İleri Endokrin Fizyolojisi 3 0 0 3 6
FİZ707 İleri Sinir Fizyolojisi II 2 2 0 3 6
FİZ709 İleri Dolaşım Fizyolojisi 2 2 0 3 6
FİZ710 Nöroendokrinoloji 3 0 0 3 6
FİZ711 Teorik Fizyoloji 3 0 0 3 6
FİZ712 Göz ve Görme Fizyolojisi 3 0 0 3 6
FİZ713 Biyolojik Ritmler 3 0 0 3 6
FİZ714 Egzersiz Fizyolojisi 3 0 0 3 6
FİZ715 Fizyoloji Öğretimi ve Fizyolojide Yeni Gelişmeler 3 0 0 3 6
FİZ716 Deneysel Epilepsi 2 2 0 3 6
FİZ717 İleri Sindirim Fizyolojisi 3 0 0 3 6
FİZ718 Metabolizma Fizyolojisi 2 0 0 2 6
FİZ720 Bilim Tarihi 3 0 0 3 6
FİZ721 Bilim Felsefesi 3 0 0 3 6
FİZ722 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 6
İFİZ701 Synapses and Neurotransmitter 2 2 0 3 6
İFİZ702 Chemical Senses (Taste, Smell) 2 2 0 3 6
İFİZ703 Research Tecniques in Neurophysiology 2 2 0 3 6
İFİZ704 Advanced Neurophysiology I 2 2 0 3 6
İFİZ705 Respiratory Physiology 3 0 0 3 6
İFİZ706 Advanced Endocrin Physiology 3 0 0 3 6
İFİZ707 Advanced Neurophysiology II 2 2 0 3 6
İFİZ709 Advanced Circulatory Physiology 2 2 0 3 6
İFİZ710 Neuroendocrinology 3 0 0 3 6
İFİZ712 The Eye and Physiology of Vision 3 0 0 3 6
İFİZ713 Biologic Rhythms 3 0 0 3 6
İFİZ714 Exercise Physiology 3 0 0 3 6
İFİZ716 Experimental Epilepsy 2 2 0 3 6
İFİZ718 Physiology of Metabolism 2 0 0 2 6