Program Tanımları

Kuruluş

Anabilim dalımız Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nin Üniversite Hastanesinin, Tıp Fakültesinin ve Sağlık Bilimleri Enstitüsünün de yerleştiği Kurupelit yerleşkesinde bulunmaktadır. Anabilim dalımız 1983 yılında kurulmuş olup halen lisans ve lisansüstü eğitim faaliyetlerine devam etmektedir.

Kazanılan Derece

Bu program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Tıbbi Biyoloji ve Genetik Bilim alanında Doktora derecesine sahip olunur.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Dört yıllık Eğitim veya Fen-Edebiyat fakültelerinin Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü mezunları M.Sc. programına başvurabilir. Adaylar aynı zamanda İngilizce (KPDS, ÜDS veya dengi) yeterlilik sertifikasına da sahip olmalıdırlar. Başvurular Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü ve Doktora Eğitim Öğretim Yönetmeliği’ne göre kabul edilir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

bbi Biyoloji yüksek lisans programına doğrudan kaydolan ya da yatay geçişle gelen öğrenciler bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. İlgili yüksekokul/fakülte/enstitü yönetim kurulu tarafından ders içeriğinin onaylanması ve süresi içinde başvurulması durumunda öğrenciler, derslerden muaf tutulacaktır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Anabilim dalının ya da ilişkili olan diğer anabilim dallarının lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 24 kredilik (60 AKTS) ders ve 1 seminer dersi alıp başarılı (100 üzerinden en az 68 puan) olmak, 2. Konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi jüri önünde savunarak başarılı olmak.

Program Profili

Doktora (Ph.D.) programı Tıbbi Biyoloji ve Genetik özel alanlarında eğitim sağlar. Program Tıbbi Biyoloji ve Genetik alanı ile ilgili zorunlu ve seçmeli dersler içermektedir. Uygulama, hem teorik dersleri hem de laboratuvar çalışmalarını içerir. Anabilim Dalımızda hücre ve doku kültürü, sitogenetik, polimeraz zincir reaksiyonu (PCR), restriksiyon fragment analizi polimorfizmi, metilasyona spesifik PCR yöntemleri uygulanmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Bu program mezunları, Yüksek Öğretim Kurumuna bağlı ve öğretim üyesi ihtiyacı olan üniversitelerde gerekli koşulları sağladıkları takdirde istihdam edilebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Yönetmeliği ve ilgili enstitülerin esaslarınca belirlenir.

Mezuniyet Koşulları

Yeterlilik koşulları ve kurallar bölümündeki koşullar yeterlidir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Anabilim Dalı Başkanı: Prof.Dr. Hasan BAĞCI Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Kurupelit-Samsun Telefon: 0 362 312 19 19-3520

Bölüm Olanakları

Anabilim Dalımızda hücre ve doku kültürü laboratuvarı, sitogenetik laboratuvarı ve moleküler genetik laboratuvarları bulunmaktadır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

BECERİ

1.
Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
2.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3.
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
4.
Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
2.
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
3.
Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
2.
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
2.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
3.
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 0


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE-2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 0
SBESDR Seminer Zorunlu 0 4 0 0 0
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 5, Dönem: 9
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 5, Dönem: 10
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 6, Dönem: 11
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 6, Dönem: 12
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
2201096922012 Anatomi II Zorunlu 2 2 0 3 0
2201096932012 Genel Fizyoloji-II Zorunlu 2 2 0 3 0
2201096942012 Genel Histoloji ve Embriyoloji Zorunlu 2 1 0 3 0
2201096962012 Tıbbi Biyokimya II Zorunlu 3 0 0 3 0
2201096972012 Farmakoloji II Zorunlu 1 0 0 1 0
İTBG701 Medical Cytogenetics Zorunlu 3 0 0 3 0
İTBG702 Cell and Tissue Culture Methods Zorunlu 2 2 0 3 0
İTBG703 Molecular Biology Zorunlu 3 0 0 3 0
İTBG704 Molecualar Pathologies and Gene Treatment Zorunlu 3 0 0 3 0
İTBG705 Metabolic Diseases Zorunlu 3 0 0 3 0
İTBG707 Chromosomal Malformations and Syndromes Zorunlu 3 0 0 3 0
İTBG708 Advanced Medical Genetics Zorunlu 3 0 0 3 0
İTBG709 Human Chromosome Preparations in the Analysis and Interpretation of the Zorunlu 3 0 0 3 0
İTBG710 Bioinformatics Zorunlu 3 0 0 3 0
İTBG711 Cell Biology Zorunlu 3 0 0 3 0
İTBG712 Genome Analysis and Human Genome Project Zorunlu 3 0 0 3 0
İTBG714 Cancer Cytogenetics Zorunlu 3 0 0 3 0
İTBG715 Special Issues in Genetics Zorunlu 3 0 0 3 0
İTBG716 Prenatal Cytogenetics Zorunlu 3 0 0 3 0
İTBG717 Genetics of Trinucleotide Repeat Diseases Zorunlu 3 0 0 3 0
İTBG718 Genetic Epidemiology Zorunlu 3 0 0 3 0
İTBG719 Developmental Epidemiology Zorunlu 3 0 0 3 0
İTBG720 DNA Repair Zorunlu 3 0 0 3 0
İTBG721 Genetics of Metabolic Diseases Zorunlu 3 0 0 3 0
İTBG722 Signal Tranduction Zorunlu 3 0 0 3 0
İTBG723 Aging and Apopitosis Zorunlu 3 0 0 3 0
İTBG724 Molecular Biology and Genetics of Cancer Zorunlu 3 0 0 3 0
İTBG725 Genetic Conselling Zorunlu 3 0 0 3 0
İTBG726 Teratology Zorunlu 3 0 0 3 0
İTBG727 Biological Evolution Zorunlu 3 0 0 3 0
İTBG728 Principles of Clinical Genetics Zorunlu 3 0 0 3 0
İTBG729 Genomic Imprinting Zorunlu 3 0 0 3 0
İTBG730 Seminar III Zorunlu 0 4 0 0 0
İTBG731 Cytogenetics Genetic Diagnostic Test Aplications Il Zorunlu 1 3 0 3 0
İTBG732 Molecular Genetic Diagnostic Test Aplications II Zorunlu 1 3 0 3 0
İTBG733 Stem Cell Zorunlu 3 0 0 3 0
İTBG734 DNA Sequencing Techniques and Area of Utilization Zorunlu 3 0 0 3 0
İTBG735 Stem Cell Biology and Utilization in Regenerative Medicine Zorunlu 3 0 0 3 0
TBG701 Tıbbi Sitogenetik Zorunlu 3 0 0 3 0
TBG702 Hücre ve Doku Kültürü Metodları Zorunlu 2 2 0 3 0
TBG703 Moleküler Biyoloji Zorunlu 3 0 0 3 0
TBG704 Moleküler Patoloji ve Gen Tedavisi Zorunlu 3 0 0 3 6
TBG705 Metabolik Hastalıklar Zorunlu 3 0 0 3 6
TBG707 Kromozomal Malfarmasyon Sendromları Zorunlu 3 0 0 3 6
TBG708 İleri Tıbbi Genetik Zorunlu 3 0 0 3 6
TBG709 İleri Kromozom Preparatlarının Analiz ve Yorumu Zorunlu 3 0 0 3 0
TBG710 Biyoinformatik Zorunlu 3 0 0 3 0
TBG711 Hücre Biyolojisi Zorunlu 3 0 0 3 2.5
TBG712 Genom Analizleri ve İnsan Genom Projesi Zorunlu 3 0 0 3 0
TBG714 Kanser Sitogenetiği Zorunlu 3 0 0 3 6
TBG715 Genetikte Özel Konular Zorunlu 3 0 0 3 6
TBG716 Prenetal Sitogenetik Zorunlu 3 0 0 3 0
TBG717 Trinükleotid Tekrar Hastalıklarının Genetiği Zorunlu 3 0 0 3 6
TBG718 Genetik Epidemiyoloji Zorunlu 3 0 0 3 6
TBG719 Gelişim Biyolojisi Zorunlu 3 0 0 3 0
TBG720 DNA Onarımı Zorunlu 3 0 0 3 0
TBG721 Metabolik Hastalıkların Genetiği Zorunlu 3 0 0 3 6
TBG723 Yaşlanma ve Apopitoz Zorunlu 3 0 0 3 0
TBG724 Kanser Moleküler Biyolojisi ve Genetiği Zorunlu 3 0 0 3 0
TBG725 Genetik Danışma Zorunlu 3 0 0 3 0
TBG726 Teratoloji Zorunlu 3 0 0 3 0
TBG727 Biyolojik Evrim Zorunlu 3 0 0 3 0
TBG728 Klinik Sitogenetiğin Prensipleri Zorunlu 3 0 0 3 0
TBG729 Genomik İmprinting Zorunlu 3 0 0 3 6
TBG730 Seminer III Zorunlu 0 4 0 0 0
TBG731 Sitogenetik Genetik Tanı Testleri Uygulamaları II Zorunlu 1 3 0 3 0
TBG732 Moleküler Genetik Tanı Testleri Uygulamaları II Zorunlu 1 3 0 3 0
TBG733 Kök Hücre Zorunlu 3 0 0 3 0
TBG734 DNA Dizi Analizi Teknikleri ve Kullanım Alanları Zorunlu 3 0 0 3 0
TBG735 Kök Hücre Biyolojisi ve Rejeneratif Tıpta Kullanım Alanları Zorunlu 3 0 0 3 0
TBG736 Epigenetik Zorunlu 3 0 0 3 0
TBG737 Üreme Biyolojisi ve Genetiği Zorunlu 3 0 0 3 0
TBG738 Proteinin İleri Yapısı, İşlevi ve Çeşitliliği Zorunlu 3 0 0 3 0
TBG739 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 3 0


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
İTBG701 Medical Cytogenetics Zorunlu 3 0 0 3 0
İTBG702 Cell and Tissue Culture Methods Zorunlu 2 2 0 3 0
İTBG703 Molecular Biology Zorunlu 3 0 0 3 0
İTBG704 Molecualar Pathologies and Gene Treatment Zorunlu 3 0 0 3 0
İTBG705 Metabolic Diseases Zorunlu 3 0 0 3 0
İTBG707 Chromosomal Malformations and Syndromes Zorunlu 3 0 0 3 0
İTBG708 Advanced Medical Genetics Zorunlu 3 0 0 3 0
İTBG709 Human Chromosome Preparations in the Analysis and Interpretation of the Zorunlu 3 0 0 3 0
İTBG710 Bioinformatics Zorunlu 3 0 0 3 0
İTBG711 Cell Biology Zorunlu 3 0 0 3 0
İTBG712 Genome Analysis and Human Genome Project Zorunlu 3 0 0 3 0
İTBG714 Cancer Cytogenetics Zorunlu 3 0 0 3 0
İTBG715 Special Issues in Genetics Zorunlu 3 0 0 3 0
İTBG716 Prenatal Cytogenetics Zorunlu 3 0 0 3 0
İTBG717 Genetics of Trinucleotide Repeat Diseases Zorunlu 3 0 0 3 0
İTBG718 Genetic Epidemiology Zorunlu 3 0 0 3 0
İTBG719 Developmental Epidemiology Zorunlu 3 0 0 3 0
İTBG720 DNA Repair Zorunlu 3 0 0 3 0
İTBG721 Genetics of Metabolic Diseases Zorunlu 3 0 0 3 0
İTBG722 Signal Tranduction Zorunlu 3 0 0 3 0
İTBG723 Aging and Apopitosis Zorunlu 3 0 0 3 0
İTBG724 Molecular Biology and Genetics of Cancer Zorunlu 3 0 0 3 0
İTBG725 Genetic Conselling Zorunlu 3 0 0 3 0
İTBG726 Teratology Zorunlu 3 0 0 3 0
İTBG727 Biological Evolution Zorunlu 3 0 0 3 0
İTBG728 Principles of Clinical Genetics Zorunlu 3 0 0 3 0
İTBG729 Genomic Imprinting Zorunlu 3 0 0 3 0
İTBG730 Seminar III Zorunlu 0 4 0 0 0
İTBG731 Cytogenetics Genetic Diagnostic Test Aplications Il Zorunlu 1 3 0 3 0
İTBG732 Molecular Genetic Diagnostic Test Aplications II Zorunlu 1 3 0 3 0
İTBG733 Stem Cell Zorunlu 3 0 0 3 0
İTBG734 DNA Sequencing Techniques and Area of Utilization Zorunlu 3 0 0 3 0
İTBG735 Stem Cell Biology and Utilization in Regenerative Medicine Zorunlu 3 0 0 3 0
TBG701 Tıbbi Sitogenetik Zorunlu 3 0 0 3 0
TBG702 Hücre ve Doku Kültürü Metodları Zorunlu 2 2 0 3 0
TBG704 Moleküler Patoloji ve Gen Tedavisi Zorunlu 3 0 0 3 0
TBG705 Metabolik Hastalıklar Zorunlu 3 0 0 3 0
TBG707 Kromozomal Malfarmasyon Sendromları Zorunlu 3 0 0 3 0
TBG709 İleri Kromozom Preparatlarının Analiz ve Yorumu Zorunlu 3 0 0 3 0
TBG710 Biyoinformatik Zorunlu 3 0 0 3 0
TBG712 Genom Analizleri ve İnsan Genom Projesi Zorunlu 3 0 0 3 0
TBG714 Kanser Sitogenetiği Zorunlu 3 0 0 3 0
TBG715 Genetikte Özel Konular Zorunlu 3 0 0 3 0
TBG716 Prenetal Sitogenetik Zorunlu 3 0 0 3 0
TBG717 Trinükleotid Tekrar Hastalıklarının Genetiği Zorunlu 3 0 0 3 0
TBG718 Genetik Epidemiyoloji Zorunlu 3 0 0 3 0
TBG719 Gelişim Biyolojisi Zorunlu 3 0 0 3 0
TBG720 DNA Onarımı Zorunlu 3 0 0 3 0
TBG721 Metabolik Hastalıkların Genetiği Zorunlu 3 0 0 3 0
TBG722 Sinyal Aktarımı Zorunlu 3 0 0 3 0
TBG723 Yaşlanma ve Apopitoz Zorunlu 3 0 0 3 0
TBG724 Kanser Moleküler Biyolojisi ve Genetiği Zorunlu 3 0 0 3 0
TBG725 Genetik Danışma Zorunlu 3 0 0 3 0
TBG726 Teratoloji Zorunlu 3 0 0 3 0
TBG727 Biyolojik Evrim Zorunlu 3 0 0 3 0
TBG728 Klinik Sitogenetiğin Prensipleri Zorunlu 3 0 0 3 0
TBG729 Genomik İmprinting Zorunlu 3 0 0 3 0
TBG731 Sitogenetik Genetik Tanı Testleri Uygulamaları II Zorunlu 1 3 0 3 0
TBG732 Moleküler Genetik Tanı Testleri Uygulamaları II Zorunlu 1 3 0 3 0
TBG733 Kök Hücre Zorunlu 3 0 0 3 0
TBG734 DNA Dizi Analizi Teknikleri ve Kullanım Alanları Zorunlu 3 0 0 3 0
TBG735 Kök Hücre Biyolojisi ve Rejeneratif Tıpta Kullanım Alanları Zorunlu 3 0 0 3 0
TBG736 Epigenetik Zorunlu 3 0 0 3 0
TBG737 Üreme Biyolojisi ve Genetiği Zorunlu 3 0 0 3 0
TBG738 Proteinin İleri Yapısı, İşlevi ve Çeşitliliği Zorunlu 3 0 0 3 0
TBG739 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 3 0