Program Tanımları

Kuruluş

Anabilim dalımız Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nin Üniversite Hastanesinin, Tıp Fakültesinin
ve Sağlık Bilimleri Enstitüsünün de yerleştiği Kurupelit yerleşkesinde bulunmaktadır.
Anabilim dalımız 1983 yılında kurulmuş olup halen lisans ve lisansüstü eğitim faaliyetlerine
devam etmektedir.

Kazanılan Derece

Bu program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Tıbbi Biyoloji ve Genetik Bilim alanında Yüksek Lisans derecesine sahip olunur.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Dört yıllık Fen-Edebiyat fakültelerinin Biyoloji ve Moleküler Biyoloji ve Genetik
bölümü mezunları M.Sc. programına başvurabilir. Adaylar aynı zamanda İngilizce (KPDS,
ÜDS veya dengi) yeterlilik sertifikasına da sahip olmalıdırlar. Başvurular Ondokuz Mayıs
Üniversitesi Lisansüstü ve Doktora Eğitim Öğretim Yönetmeliği’ne göre kabul edilir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Tıbbi Biyoloji yüksek lisans programına doğrudan kaydolan ya da yatay geçişle
gelen öğrenciler bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. İlgili
yüksekokul/fakülte/enstitü yönetim kurulu tarafından ders içeriğinin onaylanması ve süresi
içinde başvurulması durumunda öğrenciler, derslerden muaf tutulacaktır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Anabilim dalının ya da ilişkili olan diğer anabilim dallarının lisansüstü programlarında
mevcut olan derslerden en az 24 kredilik (60 AKTS) ders ve 1 seminer dersi alıp başarılı
(100 üzerinden en az 68 puan) olmak, 2. Konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi jüri
önünde savunarak başarılı olmak.

Program Profili

Yüksek Lisans (M.Sc.) programı Tıbbi Biyoloji ve Genetik özel alanlarında eğitim sağlar.
Program Tıbbi Biyoloji ve Genetik alanı ile ilgili zorunlu ve seçmeli dersler içermektedir.
Uygulama, hem teorik dersleri hem de laboratuvar çalışmalarını içerir. Anabilim Dalımızda
hücre ve doku kültürü, sitogenetik, polimeraz zincir reaksiyonu (PCR), restriksiyon fragment analizi polimorfizmi, metilasyona spesifik PCR yöntemleri uygulanmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Bu program mezunları, Yüksek Öğretim Kurumuna bağlı ve öğretim üyesi ihtiyacı olan
üniversitelerde gerekli koşulları sağladıkları takdirde istihdam edilebilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar: Akademik Personel ve Lisansüstü
Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)’nın ilgili alanından geçerli not almaları, yeterli düzeyde İngilizce
dil belgesine (ÜDS, KPDS,YDS, TOEFL vb.) (Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul
edilen dil sınavlarının birinden) sahip olmaları ve ilgili anabilim dalı tarafından yapılan
mülakattan geçerli notu almış olmaları koşuluyla Doktora programlarında öğrenim
görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Lisansüstü Yönetmeliği ve ilgili enstitülerin esaslarınca belirlenir.

Mezuniyet Koşulları

Yeterlilik koşulları ve kurallar bölümündeki koşullar yeterlidir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Anabilim Dalı Başkanı: Prof.Dr. Hasan BAĞCI
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı
Kurupelit-Samsun
Telefon: 0 362 312 19 19-3520

Bölüm Olanakları

Anabilim Dalımızda hücre ve doku kültürü laboratuvarı, sitogenetik laboratuvarı ve moleküler genetik laboratuvarları bulunmaktadır.


Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67202 Tıbbi biyoloji ve genetik alanlarındaki ulusal ve uluslar arası veri tabanlarına ulaşabilir.
3 67200 Hastalıkların kümelenmelerinin farkına varıp neden-sonuç ilişkilendirme çalışmaları yapabilir.
4 67204 Hastalıklarla ilgili sorular sorup, yanıtlarını araştırmak için hipotezler kurabilir
5 67205 Tıbbi biyoloji ve genetik alanında bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
6 67199 Canlıların temel ortak yönlerini hem hücresel hem de moleküler seviyede bilir. Türlerin ortak atadan nasıl evrimleştiklerini bilir ve anlatabilir. Evrimin bilim ve bilimsel gelişmenin merkezinde yer aldığını kavrar.
7 67203 Tıbbi biyoloji ve genetik alanında bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 0


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE-2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 0
SBESYL Seminer Zorunlu 0 2 0 0 0
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
İTBG601 General Cytogenetics Zorunlu 2 2 0 3 0
İTBG602 Molecular Biology Zorunlu 2 2 0 3 0
İTBG603 Medical Genetics Zorunlu 3 0 0 3 0
İTBG604 Cell And Tissue Culture Methods Zorunlu 2 2 0 3 0
İTBG605 Cell Biology Zorunlu 3 0 0 3 0
İTBG606 Prenatal Cytogenetics Zorunlu 2 2 0 3 0
İTBG607 Molecular Genetic Research Methods Zorunlu 2 2 0 3 0
İTBG608 Rekombinant Dna Technology Zorunlu 3 0 0 3 0
İTBG610 Research Principles Zorunlu 3 0 0 3 0
İTBG611 Basic Biological Techniques Zorunlu 2 2 0 3 0
İTBG612 Genetics Terminology Zorunlu 3 0 0 3 0
İTBG613 Molecular Genetic Diagnostic Tests Applications I Zorunlu 1 3 0 3 0
İTBG614 Cytogenetic Genetic Diagnostic Tests Applications-I Zorunlu 1 3 0 3 0
İTBG617 Research Methods and Ethic Zorunlu 3 0 0 3 0
TBG601 Genel Sitogenetik Zorunlu 2 2 0 3 6
TBG602 Moleküler Biyoloji Zorunlu 2 2 0 3 0
TBG603 Tıbbi Genetik Zorunlu 3 0 0 3 0
TBG604 Hücre ve Doku Kültürü Metodları Zorunlu 2 2 0 3 0
TBG605 Hücre Biyolojisi Zorunlu 3 0 0 3 0
TBG606 Prenetal Sitogenetik Zorunlu 2 2 0 3 0
TBG607 Moleküler Genetik Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 2 0 3 6
TBG608 Rekombinant Dna Teknolojis Zorunlu 3 0 0 3 0
TBG611 Temel Biyolojik Teknikler Zorunlu 2 2 0 3 0
TBG612 Genetikte Terminoloji Zorunlu 3 0 0 3 0
TBG613 Moleküler Genetik Tanı Testleri Uygulamaları I Zorunlu 1 3 0 3 0
TBG614 Sitogenetik Genetik Tanı Testleri Uygulamaları I Zorunlu 1 3 0 3 0
TBG615 İmmünogenetik Zorunlu 2 0 0 2 0
TBG616 Protein Yapısı, İşlevi ve Çeşitliliği Zorunlu 3 0 0 3 0
TBG617 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 3 0


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
İTBG601 General Cytogenetics Zorunlu 2 2 0 3 0
İTBG602 Molecular Biology Zorunlu 2 2 0 3 0
İTBG603 Medical Genetics Zorunlu 3 0 0 3 0
İTBG604 Cell And Tissue Culture Methods Zorunlu 2 2 0 3 0
İTBG605 Cell Biology Zorunlu 3 0 0 3 0
İTBG606 Prenatal Cytogenetics Zorunlu 2 2 0 3 0
İTBG607 Molecular Genetic Research Methods Zorunlu 2 2 0 3 0
İTBG608 Rekombinant Dna Technology Zorunlu 3 0 0 3 0
İTBG610 Research Principles Zorunlu 3 0 0 3 0
İTBG611 Basic Biological Techniques Zorunlu 2 2 0 3 0
İTBG612 Genetics Terminology Zorunlu 3 0 0 3 0
İTBG613 Molecular Genetic Diagnostic Tests Applications I Zorunlu 1 3 0 3 0
İTBG614 Cytogenetic Genetic Diagnostic Tests Applications-I Zorunlu 1 3 0 3 0
İTBG617 Research Methods and Ethic Zorunlu 3 0 0 3 0
TBG601 Genel Sitogenetik Zorunlu 2 2 0 3 0
TBG602 Moleküler Biyoloji Zorunlu 2 2 0 3 0
TBG603 Tıbbi Genetik Zorunlu 3 0 0 3 0
TBG604 Hücre ve Doku Kültürü Metodları Zorunlu 2 2 0 3 0
TBG605 Hücre Biyolojisi Zorunlu 3 0 0 3 0
TBG606 Prenetal Sitogenetik Zorunlu 2 2 0 3 0
TBG607 Moleküler Genetik Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 2 0 3 0
TBG608 Rekombinant Dna Teknolojis Zorunlu 3 0 0 3 0
TBG611 Temel Biyolojik Teknikler Zorunlu 2 2 0 3 0
TBG612 Genetikte Terminoloji Zorunlu 3 0 0 3 0
TBG613 Moleküler Genetik Tanı Testleri Uygulamaları I Zorunlu 1 3 0 3 0
TBG614 Sitogenetik Genetik Tanı Testleri Uygulamaları I Zorunlu 1 3 0 3 0
TBG615 İmmünogenetik Zorunlu 2 0 0 2 0
TBG616 Protein Yapısı, İşlevi ve Çeşitliliği Zorunlu 3 0 0 3 0
TBG617 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 3 0