Program Tanımları

Kuruluş

Anabilim Dalımızda 2005-2006 eğitim-öğretim yılından itibaren Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde doktora eğitimi verilmektedir.

Kazanılan Derece

PhD, Bilim Doktoru

Kabul ve Kayıt Koşulları

Veteriner Fakültesi Parazitoloji Yüksek Lisans Programına 25.08.2009 tarih ve 27330 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve halen yürürlükte olan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği uyarınca öğrenci kabul edilecektir.

Program Profili

Parazitoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans/Doktora programının amacı; evcil/yabanıl hayvanların, zoonoz hastalıklar nedeniyle de insanların sağlığını etkileyen, iç/dış parazitlerin neden olduğu hastalıkların etkenlerini, yaşam çemberlerini, çevreyle ve canlılarla olan etkileşimlerini, teşhis, tedavi ve korunma yollarını bilen, bu bilgilerini hastalıklardan korunma ve mücadele için pratiğe dökebilen, bu konularla ilgili yeni araştırma ve projeleri planlayabilen, bunları bağımsız olarak yürütüp sonuçlandıran ve sonuçlarını ilgili birimlere ve bilim dünyasına aktarabilen, gerektiği zaman bunları bilimsel ortamlarda sunabilen, alanındaki güncel bilgileri takip edebilen ve bunu uygulamalarına aktarabilen mezunlar yetiştirmektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Samsun Veteriner Kontrol Enstitüsü, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, il ve ilçe Tarım Müdürlükleri, Bakanlığa bağlı diğer kuruluşlar, Sağlık Bakanlığı’na bağlı kuruluşlar, Belediyeler, özel üretici firmalar, sektörde faaliyet gösteren diğer resmi ve özel kuruluşlar

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

1 arasınav (%40) + final (%60)

Mezuniyet Koşulları

Veteriner Fakültesi Parazitoloji Doktora Programında doktora derecesi alınabilmesi için gerekli olan toplam kredi sayısı yine Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği uyarınca belirlenmiştir. Buna göre;

Madde 19-b) Doktora programı, yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, en az bir seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.

Madde 19-c) Doktora-sanatta yeterlik dersleri, danışmanının görüşü doğrultusunda, ilgili enstitü ana bilim-ana sanat dalı başkanlığının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Anabilim Dalı Başkanı: Prof.Dr. Şinasi UMUR

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı
Kurupelit/SAMSUN

e-posta: sumur@omu.edu.tr


AKTS/DS Koordinatörü: Yrd.Doç.Dr. Cenk Soner BÖLÜKBAŞ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı
Kurupelit/SAMSUN

e-posta: cbolukbas@omu.edu.tr

Bölüm Olanakları

Anabilim Dalı Eğitim ve Araştırma Olanakları

1 adet teorik uygulamalı derslik ve 1 adet uygulama laboratuvarı
Kütüphane
İnternet bağlantılı 5 adet bilgisayar
3 adet laboratuvar

Laboratuvarlar:

Örnek hazırlama laboratuvarı

Laboratuvar nekropsi, dışkı, kan vb örneklerin hazırlama aşaması için iyi donanımlıdır. Burada organ yıkama ve numune hazırlama alanlarının yanı sıra kuru hava sterilizatörü, santrifüj, iklimlendirme dolabı, çeker ocak, mikrometrik elekler, kurutma askıları, derin dondurucu (-18), buzdolabı, 2 adet dijital otomatik pipet seti ve ultra saf su cihazı da bulunmaktadır.


Mikroskobik Teşhis Laboratuvarı

Bu laboratuarda rutin bakı ve analizler yapılmaktadır. Biri stereo olmak üzere 4 adet gelişmiş mikroskop ile dijital görüntüleme yapılabilmekte, fotoğraf çekilebilmekte ve mikrometrik ölçüm yapılabilmektedir.

Moleküler Parazitoloji/Seroloji Laboratuvarı

Bu laboratuvarda moleküler ve serolojik çalışmalar yapılmaktadır. Bu bölümde dikey mini elektroforez, Western Blott, ELISA okuyucu, yatık elektroforez, kuru blok ısıtıcı, çalkalayıcı, ısıtıcılı manyetik karıştırıcı, vorteks, biyogüvenlik kabini (1. sınıf), 2 adet dijital otomatik pipet seti, dijital pH metre, hassas terazi, derin dondurucu, buzdolabı, vb. malzemeler mevcuttur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67296 Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak parazitoloji alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2 67297 Parazitolojinin ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
3 67298 Parazitoloji alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
4 67299 Parazitoloji alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
5 67300 Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
6 67301 Parazitoloji alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
7 67302 Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

BECERİ

1.
Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
2.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3.
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
4.
Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
2.
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
3.
Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
2.
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
2.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
3.
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE-2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
SBESDR Seminer Zorunlu 0 4 0 0 0
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3 Tez
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4 Tez
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 5 Tez
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6 Tez
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 4, Dönem: 7 Tez
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 4, Dönem: 8 Tez
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 5, Dönem: 9 Tez
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 5, Dönem: 10 Tez
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 6, Dönem: 11 Tez
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 6, Dönem: 12 Tez
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
İVPZ763 Zoonotic Parasites Zorunlu 2 2 0 3 6
VPZ702 Temel Parazitoloji ve Kavramlar Zorunlu 3 0 0 3 6
VPZ703 Parazitolojik Rutin Tanı Yöntemleri Zorunlu 2 2 0 3 6
VPZ717 Klinik Parazitoloji Zorunlu 2 2 0 3 6
VPZ723 Antiparaziter İlaçlar ve Kullanım Şekilleri Zorunlu 2 0 0 2 6
VPZ738 Domuzların Paraziter Hastalıkları Zorunlu 2 0 0 2 6
VPZ745 Parazitik İnsektalar Zorunlu 2 2 0 3 6
VPZ746 Kedi-Köpek Parazitleri Zorunlu 2 2 0 3 6
VPZ747 Paraziter İmmünoloji ve Aşı Çalışmaları Zorunlu 3 0 0 3 6
VPZ748 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 3 6
VPZ749 Arı ve İpekböceği Parazitleri Zorunlu 2 1 0 3 6
VPZ750 Evcil Hayvanlarda Helmint Hastalıkları I Zorunlu 2 2 0 3 6
VPZ751 Keneler ve Akarlar Zorunlu 2 2 0 3 6
VPZ752 Evcil Ruminantların Parazitleri Zorunlu 2 2 0 3 6
VPZ753 Moleküler ve Serolojik Tanı Yöntemleri Zorunlu 2 2 0 3 6
VPZ754 Parazitlerin Toplanması ve Saklanması ve İdentifikasyonu Zorunlu 2 2 0 3 6
VPZ755 Tektırnaklı Hayvanların Parazitleri Zorunlu 2 1 0 3 6
VPZ756 Kan Parazitleri ve Epidemiyolojisi Zorunlu 2 0 0 2 6
VPZ757 Parazit Protoozoonlar I Zorunlu 2 2 0 3 6
VPZ758 Evcil Hayvanların Helmint Hastalıkları II Zorunlu 2 2 0 3 6
VPZ759 Kanatlı Hayvanların Parazitleri Zorunlu 2 2 0 3 6
VPZ760 Sucul Hayvanların Parazitleri Zorunlu 2 2 0 3 6
VPZ761 Parazitolojide İn Vitro Kültür Zorunlu 2 0 0 2 6
VPZ762 Parazit Protoozoonlar II Zorunlu 2 2 0 3 6
VPZ763 Zoonoz Parazitler Zorunlu 2 2 0 3 6
VPZ764 Paraziter Hastalıkların Epidemiyolojisi ve Korunma Yöntemleri Zorunlu 3 0 0 3 6
VPZ765 Laboratuar Hayvanlarının Paraziter Hastalıkları Zorunlu 2 2 0 3 6
VPZ766 Hayvanat Bahçeleri ve Yabani Hayvanlarda Paraziter Hastalıklar Zorunlu 2 2 0 3 6
VPZ767 Et ve Balık Muayenesi Yönünden Parazitler Zorunlu 2 2 0 3 6


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
VPZ702 Temel Parazitoloji ve Kavramlar Zorunlu 3 0 0 3 6
VPZ703 Parazitolojik Rutin Tanı Yöntemleri Zorunlu 2 2 0 3 6
VPZ717 Klinik Parazitoloji Zorunlu 2 2 0 3 6
VPZ723 Antiparaziter İlaçlar ve Kullanım Şekilleri Zorunlu 2 0 0 2 6
VPZ738 Domuzların Paraziter Hastalıkları Zorunlu 2 0 0 2 6
VPZ745 Parazitik İnsektalar Zorunlu 2 2 0 3 6
VPZ746 Kedi-Köpek Parazitleri Zorunlu 2 2 0 3 6
VPZ747 Paraziter İmmünoloji ve Aşı Çalışmaları Zorunlu 3 0 0 3 6
VPZ748 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 3 6
VPZ749 Arı ve İpekböceği Parazitleri Zorunlu 2 1 0 3 6
VPZ750 Evcil Hayvanlarda Helmint Hastalıkları I Zorunlu 2 2 0 3 6
VPZ751 Keneler ve Akarlar Zorunlu 2 2 0 3 6
VPZ752 Evcil Ruminantların Parazitleri Zorunlu 2 2 0 3 6
VPZ753 Moleküler ve Serolojik Tanı Yöntemleri Zorunlu 2 2 0 3 6
VPZ754 Parazitlerin Toplanması ve Saklanması ve İdentifikasyonu Zorunlu 2 2 0 3 6
VPZ755 Tektırnaklı Hayvanların Parazitleri Zorunlu 2 1 0 3 6
VPZ756 Kan Parazitleri ve Epidemiyolojisi Zorunlu 2 0 0 2 6
VPZ757 Parazit Protoozoonlar I Zorunlu 2 2 0 3 6
VPZ758 Evcil Hayvanların Helmint Hastalıkları II Zorunlu 2 2 0 3 6
VPZ759 Kanatlı Hayvanların Parazitleri Zorunlu 2 2 0 3 6
VPZ760 Sucul Hayvanların Parazitleri Zorunlu 2 2 0 3 6
VPZ761 Parazitolojide İn Vitro Kültür Zorunlu 2 0 0 2 6
VPZ762 Parazit Protoozoonlar II Zorunlu 2 2 0 3 6
VPZ763 Zoonoz Parazitler Zorunlu 2 2 0 3 6
VPZ764 Paraziter Hastalıkların Epidemiyolojisi ve Korunma Yöntemleri Zorunlu 3 0 0 3 6
VPZ765 Laboratuar Hayvanlarının Paraziter Hastalıkları Zorunlu 2 2 0 3 6
VPZ766 Hayvanat Bahçeleri ve Yabani Hayvanlarda Paraziter Hastalıklar Zorunlu 2 2 0 3 6
VPZ767 Et ve Balık Muayenesi Yönünden Parazitler Zorunlu 2 2 0 3 6