Program Tanımları

Kuruluş

Anabilim Dalımız Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi bünyesinde 2003 yılında kurulmuş ve 2003-2004 eğitim öğretim yılından itibaren lisans eğitimi vermeye başlamıştır. Yüksek lisans ve doktora programları ise 2006 yılından itibaren faaliyete geçmiştir.

Kazanılan Derece

Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Anabilim dalımız yüksek lisans programına veteriner hekim, diş hekimi, biyolog, tıbbi biyolog, zoolog, biyomedikal mühendisler, genetik mezunları, moleküler biyoloji mezunları, zootekni ve arkeoloji bölümü mezunları başvurabilirler.
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Yönetmeliğine göre öğrenci alınmaktadır. (http://sagbilens.omu.edu.tr/yonetmelik/40/)

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

1. Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme yeteneğine sahip olabilme.
2. Anatomi alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayarak alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanabilme.
3. Anatomi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
4. Anatomi alanında karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
5. Anatomi alanında uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
6. Anatomi alanında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
7. Anatomi alanında sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
8. Anatomi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.
9. Anatomi alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde sunabilme.
10. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi’nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme. Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

Program Profili

Veteriner Anatomi Yüksek lisans mezunu, Veteriner Anatomi alanında ihtiyaç duyacağı temel bilgi birikimine sahip olur, hayvan türlerini iyi tanır ve bağımsız araştırma yapabilme yeteneğine sahip olur.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Araştırma Enstitüleri,
Üniversiteler,
Kamu Kuruluşları

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde Yabancı Dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü doktora programlarında öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Öğrenci Değerlendirme yöntemleri:
Yazılı ve sözlü sınavlar
Seminer sunumları

Mezuniyet Koşulları

Yüksek lisans Notlandırma Sistemi
Derslerle ilgili olarak kayıt, devam ve başarı notunun hesabında “Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği”ndeki esaslar uygulanır; ancak ders başarı notu 65 dir.

Puan Not Katsayı
93-100 AA 4.00
86-92 AB 3.50
79-85 BB 3.00
72-78 BC 2.50
65-71 CC 2.00
G
G notu: kredisiz dersler içindir.
E : Çalışması eksik.
F1 : Ders devamsız, sınavlara girme hakkı yok.
F2 : Sınavlara girmedi.
F3 : Yarıyıl sınavlarına girdi, başarısız.


Yürütülen programdan mezun olabilme koşulları:
Veteriner Anatomi Yüksek Lisans Programında en az 50 (AKTS) kredi almak, tez hazırlamak ve yazılı, sözlü, tez sınavlarında başarılı olmak zorunludur.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof.Dr. Murat KABAK Anabilim Dalı Başkanı,
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Anatomi Anabilim Dalı SAMSUN
tel: 0362 312 19 19 /2806
e-mail: mkabak@omu.edu.tr

Bölüm Olanakları

Anabilim dalı eğitim ve araştırma olanakları:
Öğrenci uygulama ve diseksiyon salonu (60 m2)
Araştırma Laboratuarı (32 m2 )
Kadavra hazırlama ve saklama salonu (34 m2)
Soğuk hava deposu (7 m2)
Kemik maserasyon ve saklama odası (10 m2)

Laboratuar olanakları
Mikrometrik okülerli Olympus SZ-61 TRC stereo-mikroskop
Olympus C-5060 dijital kamera ve mikroskop adaptörü
Bilgisayar (1 adet)
Anatomik diseksiyon setleri
Maserasyon kazanı 1 m3

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67320 Anatomi biliminde uzmanlık düzeyinde bilgi birikimine sahip olur.
2 67318 Anatomi alanındaki teknolojik gelişimleri takip eder ve bilgilerini günceller
3 67319 Anatomi alanında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
4 67316 Anatomi alanında karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilir.
5 67313 Anatomi alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde sunabilir.
6 67312 Anatomi alanında sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilir.
7 67315 Anatomi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.
8 67317 Anatomi alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayarak alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanabilir.
9 67314 Anatomi alanında uzmanlık gerektiren çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE-2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
SBESYL Seminer Zorunlu 0 2 0 0 0
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3 Tez
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4 Tez
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 5 Tez
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6 Tez
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
VAN602 Anatomi Terimleri Zorunlu 3 0 0 3 6
VAN603 Hareket Sistemi I Zorunlu 3 0 0 3 6
VAN604 Hareket Sistemi II Zorunlu 3 0 0 3 6
VAN605 Solunum Sistemi Zorunlu 3 0 0 3 6
VAN606 Sindirim Sistemi Zorunlu 3 0 0 3 0
VAN607 Ürogenital Sistem Zorunlu 3 0 0 3 6
VAN608 Dolaşım Sistemi Zorunlu 3 0 0 3 6
VAN609 Merkezi Sinir Sistemi Zorunlu 3 0 0 3 6
VAN610 Periferik Sinir Sitemi Zorunlu 2 0 0 2 6
VAN611 Otonom Sinir Sistemi Zorunlu 2 0 0 2 6
VAN612 Duyu Organları Zorunlu 3 0 0 3 6
VAN613 Topoğrafik Anatomi Zorunlu 3 2 0 4 6
VAN614 Endokrin Sistem Zorunlu 2 0 0 2 6
VAN615 Laboratuvar Hayvanları Anatomisi Zorunlu 3 2 0 4 6
VAN616 Diseksiyon Teknikleri Zorunlu 2 2 0 3 6
VAN617 Kadavra Hazırlama Teknikleri Zorunlu 2 2 0 3 6
VAN618 Kanatlı Hayvan Anatomisi Zorunlu 3 2 0 4 6
VAN620 Evcil Memelilerde Dişlerin Anatomisi Zorunlu 2 0 0 2 6
VAN621 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 3 0


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
VAN602 Anatomi Terimleri Zorunlu 3 0 0 3 6
VAN603 Hareket Sistemi I Zorunlu 3 0 0 3 6
VAN604 Hareket Sistemi II Zorunlu 3 0 0 3 6
VAN605 Solunum Sistemi Zorunlu 3 0 0 3 6
VAN606 Sindirim Sistemi Zorunlu 3 0 0 3 0
VAN607 Ürogenital Sistem Zorunlu 3 0 0 3 6
VAN608 Dolaşım Sistemi Zorunlu 3 0 0 3 0
VAN609 Merkezi Sinir Sistemi Zorunlu 3 0 0 3 6
VAN610 Periferik Sinir Sitemi Zorunlu 2 0 0 2 6
VAN611 Otonom Sinir Sistemi Zorunlu 2 0 0 2 6
VAN612 Duyu Organları Zorunlu 3 0 0 3 6
VAN613 Topoğrafik Anatomi Zorunlu 3 2 0 4 6
VAN614 Endokrin Sistem Zorunlu 2 0 0 2 6
VAN615 Laboratuvar Hayvanları Anatomisi Zorunlu 3 2 0 4 6
VAN616 Diseksiyon Teknikleri Zorunlu 2 2 0 3 6
VAN617 Kadavra Hazırlama Teknikleri Zorunlu 2 2 0 3 6
VAN618 Kanatlı Hayvan Anatomisi Zorunlu 3 2 0 4 6
VAN620 Evcil Memelilerde Dişlerin Anatomisi Zorunlu 2 0 0 2 6
VAN621 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 3 0