Program Tanımları

Kuruluş

Anabilim dalımız Ondokuz Mayıs ÜniversitesiVeteriner Fakültesi ’nin yerleştiği Kurupelit yerleşkesinde bulunmaktadır. Anabilim dalımız 2003 yılında kurulmuş olup halen lisans ve lisansüstü eğitim faaliyetlerine devam etmektedir.

Kazanılan Derece

Bu program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Besin Hijyeni ve Teknolojisi bilim alanında Doktora derecesine sahip olunur.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Veteriner Fakültesi mezunları Doktora programına başvurabilir. Adaylar aynı zamanda İngilizce (KPDS, ÜDS veya dengi) yeterlilik sertifikasına da sahip olmalıdırlar. Başvurular Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü ve Doktora Eğitim Öğretim Yönetmeliği’ne göre kabul edilir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Besin Hijyeni ve Teknolojisi doktora programına yatay geçişle gelen öğrenciler bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. İlgili yüksekokul/fakülte/enstitü yönetim kurulu tarafından ders içeriğinin onaylanması ve süresi içinde başvurulması durumunda öğrenciler, derslerden muaf tutulacaktır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Anabilim dalının ya da ilişkili olan diğer anabilim dallarının lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 28 kredilik (70 AKTS) ders ve 1 seminer dersi alıp başarılı (100 üzerinden en az 75 puan) olmak, 2.Doktora yeterlilik aşamasını başarı ile geçebilmiş olmak, 3. Konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi jüri önünde savunarak başarılı olmak.

Program Profili

Doktora programı besin hijyeni ve teknolojisi özel alanlarında eğitim sağlar. Program Besin Hjyeni ve Teknolojisi alanı ile ilgili zorunlu ve seçmeli dersler içermektedir. Uygulama, hem teorik dersleri hem de laboratuvar çalışmalarını içerir. Anabilim Dalımızda hayvansal gıdaların duyusal, fiziksel, kimyasal, toksikolojik ve mikrobiyolojik kalitelerinin belirlenmesine yönelik öğrenci eğitimi ve özgün çalışmalar yapılmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Bu program mezunları, resmi veya özel laboratuarlar, resmi veya özel kesimhaneler, et, süt ve kanatlı sektöründe istihdam edilebildikleri gibi, Yüksek Öğretim Kurumuna bağlı ve öğretim üyesi ihtiyacı olan üniversitelerde gerekli koşulları sağladıkları takdirde istihdam edilebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Yönetmeliği ve ilgili enstitülerin esaslarınca belirlenir.

Mezuniyet Koşulları

Yeterlilik koşulları ve kurallar bölümündeki koşullar yeterlidir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Anabilim Dalı Başkanı: Prof.Dr. Mustafa ALİŞARLI Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı T Kurupelit-Samsun Telefon: 0 362 312 19 19-2800

Bölüm Olanakları

Anabilim Dalımızda rutin mikrobiyoloji laboratuvarı,kimyala laboratuvarı ve moleküler mikrobiyoloji laboratuvarıbulunmaktadır. Anabilim dalımızdaki laboratuvarlarda rutin hayvansal gıdaların duyusal, fiziksel, kimyasal, toksikolojik ve mikrobiyolojik kalitelerinin belirlenmesine yönelik öğrenci eğitimi ve özgün çalışmalar yapılmaktadır. Bununla birlikte PCR laboratuarında mikroorganizmaların özel gen bölgelerinin saptanması ve et ve et ürünlerinde tür ayrımı çalışmaları yapılmaktadır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67325 Hayvansal gıdaların bileşimi, üretim teknolojileri ile konularında gerekli olan tüm teorik ve uygulamalı bilgileri bilir ve çiftlikten sofraya gıda güvenliği kavramını tanımlar.
2 67326 Gıda alanındaki güncel yasal düzenlemeleri bilir ve bunları uygular.
3 67327 Alanıyla ilgili teknolojik gelişmeleri takip eder, mesleki bilgilerini sürekli günceller.
4 67328 Hayvansal gıdaların analiz yöntemlerini öğrenir ve bu yöntemleri uygular.
5 67321 Gıda mikrobiyoloji, gıda kimyası ve diğer gıda analizleri konusunda bilgi ve beceri sahibi olur.
6 67324 Yaşam boyunca araştırma ve öğrenme bilinci geliştirme ve bilgilerini sürekli güncel tutabilme alışkanlığının elde edilmesibi sağlar.
8 67322 Besin Hijyeni ve Teknolojisi bilim alanı ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunma ve bu değerlerin gelişimini destekleme yeteneği edinir.
9 67323 Gıda alanında bilimsel bir araştırma hazırlayabilme, sunabilme yeteneğine sahip olur.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

BECERİ

1.
Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
2.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3.
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
4.
Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
2.
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
3.
Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
2.
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
2.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
3.
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 0


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE-2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 0
SBESDR Seminer Zorunlu 0 4 0 0 0
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 5, Dönem: 9
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 5, Dönem: 10
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 6, Dönem: 11
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 6, Dönem: 12
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
VBH702 Gıda Kimyası-II Zorunlu 3 0 0 3 0
VBH704 Gıda Mikrobiyolojisi II Zorunlu 3 0 0 3 0
VBH705 Süt Hijyeni Zorunlu 3 0 0 3 0
VBH706 Gıda Muhafazası Zorunlu 3 0 0 3 0
VBH707 Et Hijyeni Zorunlu 2 2 0 3 0
VBH708 Gıda Güvenliği ve Kalite Konrolü Zorunlu 3 0 0 3 0
VBH709 Gıda Enfeksiyonları ve Zehirlenmeler Zorunlu 3 0 0 3 0
VBH710 Veteriner Halk Sağlığı Zorunlu 3 0 0 3 6
VBH712 Süt Ürünleri ve Muayene Metotları Zorunlu 2 2 0 3 0
VBH713 Kanatlı Eti,Yumurta ve Bal Muayene Metotları Zorunlu 2 2 0 3 0
VBH714 Et ve Et Ürünlerinde Tür Ayırımı Zorunlu 2 2 0 3 0
VBH715 Ensturumental Analizler Zorunlu 3 0 0 3 0
VBH716 Su Hijyeni ve Muayene Metotları Zorunlu 2 2 0 3 0
VBH717 Endüstriyel Mikrobiyoloji Zorunlu 3 0 0 3 0
VBH718 Hayvansal Gıdalarda Veteriner İlaç Kalıntıları Zorunlu 3 0 0 3 0
VBH719 Gıda Mikolojisi Zorunlu 3 0 0 3 0
VBH720 Gıda Sanitasyonu Zorunlu 3 0 0 3 0
VBH721 Süt Ürünleri Teknolojisi Zorunlu 3 0 0 3 0
VBH722 Gıda Mevzuatı Zorunlu 3 0 0 3 0
VBH723 Gıda Kontimnantları Zorunlu 3 0 0 3 0
VBH724 Et Ürünleri Teknolojisi Zorunlu 3 0 0 3 3
VBH725 Gıda Katkı Maddeleri Zorunlu 3 0 0 3 0
VBH726 Gıda Ambalajları Zorunlu 3 0 0 3 0
VBH727 Gıda Biyoteknolojisi Zorunlu 3 0 0 3 0
VBH728 Gıda Enzimolojisi Zorunlu 3 0 0 3 0
VBH729 Gıda Analizlerinde İmmunolojik Yöntemler Zorunlu 3 0 0 3 0
VBH730 Mezbaha Yan Ürünleri Teknolojisi Zorunlu 3 0 0 3 0
VBH731 Gıda Sanayi Atıkları ve Değerlendirilmesi Zorunlu 3 0 0 3 0
VBH732 Fermente Süt Ürünleri Teknolojisi Zorunlu 3 0 0 3 0
VBH733 İçme Sütü Teknolojisi Zorunlu 3 0 0 3 0
VBH734 Peynir Teknolojisi Zorunlu 3 0 0 3 0
VBH735 Koyulaştırılmış Süt Ürünleri Teknolojisi Zorunlu 2 0 0 2 0
VBH736 Tereyağı Teknolojisi Zorunlu 2 0 0 2 0
VBH737 Dondurma Teknolojisi Zorunlu 2 0 0 2 0
VBH738 Süt Sanayi Hijyeni Zorunlu 3 0 0 3 0
VBH739 Süt Yan Ürünleri Teknolojisi Zorunlu 2 0 0 2 0
VBH740 Gıda Toksikolojisi Zorunlu 3 0 0 3 0
VBH742 Fermente Et Ürünleri Teknolojisi Zorunlu 3 0 0 3 0
VBH743 Sosis-Salam Teknolojisi Zorunlu 3 0 0 3 0
VBH744 Salamura Et Ürünleri Teknolojisi Zorunlu 2 0 0 2 0
VBH745 Kanatlı Et Ürünleri Teknolojisi Zorunlu 3 0 0 3 0
VBH746 Kanatlı Etleri Muayenesi Zorunlu 3 0 0 3 0
VBH747 Kanatlı Eti Hijyeni Zorunlu 3 0 0 3 0
VBH749 Probiyotik Fermente Süt Ürünleri Teknolojisi Zorunlu 2 2 0 3 0
VBH750 Etlerin Soğutularak ve Dondurularak Muhafaza Yöntemleri Zorunlu 2 0 0 2 0
VBH751 Et ve Et Ürünlerinde Histolojik ve Histometrik Analizler Zorunlu 2 2 0 3 0
VBH752 Et ve Balık Muayenesi Yönünden Parazitler Zorunlu 2 2 0 3 0
VBH753 Süt Bilimi Zorunlu 3 0 0 3 0
VBH754 Et Bilimi Zorunlu 3 0 0 3 6
VBH755 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 3 6


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
VBH702 Gıda Kimyası-II Zorunlu 3 0 0 3 0
VBH704 Gıda Mikrobiyolojisi II Zorunlu 3 0 0 3 0
VBH705 Süt Hijyeni Zorunlu 3 0 0 3 0
VBH706 Gıda Muhafazası Zorunlu 3 0 0 3 0
VBH707 Et Hijyeni Zorunlu 2 2 0 3 0
VBH708 Gıda Güvenliği ve Kalite Konrolü Zorunlu 3 0 0 3 0
VBH709 Gıda Enfeksiyonları ve Zehirlenmeler Zorunlu 3 0 0 3 0
VBH710 Veteriner Halk Sağlığı Zorunlu 3 0 0 3 0
VBH712 Süt Ürünleri ve Muayene Metotları Zorunlu 2 2 0 3 0
VBH713 Kanatlı Eti,Yumurta ve Bal Muayene Metotları Zorunlu 2 2 0 3 0
VBH714 Et ve Et Ürünlerinde Tür Ayırımı Zorunlu 2 2 0 3 0
VBH715 Ensturumental Analizler Zorunlu 3 0 0 3 0
VBH716 Su Hijyeni ve Muayene Metotları Zorunlu 2 2 0 3 0
VBH717 Endüstriyel Mikrobiyoloji Zorunlu 3 0 0 3 0
VBH718 Hayvansal Gıdalarda Veteriner İlaç Kalıntıları Zorunlu 3 0 0 3 0
VBH719 Gıda Mikolojisi Zorunlu 3 0 0 3 0
VBH720 Gıda Sanitasyonu Zorunlu 3 0 0 3 0
VBH721 Süt Ürünleri Teknolojisi Zorunlu 3 0 0 3 0
VBH722 Gıda Mevzuatı Zorunlu 3 0 0 3 0
VBH723 Gıda Kontimnantları Zorunlu 3 0 0 3 0
VBH724 Et Ürünleri Teknolojisi Zorunlu 3 0 0 3 0
VBH725 Gıda Katkı Maddeleri Zorunlu 3 0 0 3 0
VBH726 Gıda Ambalajları Zorunlu 3 0 0 3 0
VBH727 Gıda Biyoteknolojisi Zorunlu 3 0 0 3 0
VBH728 Gıda Enzimolojisi Zorunlu 3 0 0 3 0
VBH729 Gıda Analizlerinde İmmunolojik Yöntemler Zorunlu 3 0 0 3 0
VBH730 Mezbaha Yan Ürünleri Teknolojisi Zorunlu 3 0 0 3 0
VBH731 Gıda Sanayi Atıkları ve Değerlendirilmesi Zorunlu 3 0 0 3 0
VBH732 Fermente Süt Ürünleri Teknolojisi Zorunlu 3 0 0 3 0
VBH733 İçme Sütü Teknolojisi Zorunlu 3 0 0 3 0
VBH734 Peynir Teknolojisi Zorunlu 3 0 0 3 0
VBH735 Koyulaştırılmış Süt Ürünleri Teknolojisi Zorunlu 2 0 0 2 0
VBH736 Tereyağı Teknolojisi Zorunlu 2 0 0 2 0
VBH737 Dondurma Teknolojisi Zorunlu 2 0 0 2 0
VBH738 Süt Sanayi Hijyeni Zorunlu 3 0 0 3 0
VBH739 Süt Yan Ürünleri Teknolojisi Zorunlu 2 0 0 2 0
VBH740 Gıda Toksikolojisi Zorunlu 3 0 0 3 0
VBH742 Fermente Et Ürünleri Teknolojisi Zorunlu 3 0 0 3 0
VBH743 Sosis-Salam Teknolojisi Zorunlu 3 0 0 3 0
VBH744 Salamura Et Ürünleri Teknolojisi Zorunlu 2 0 0 2 0
VBH745 Kanatlı Et Ürünleri Teknolojisi Zorunlu 3 0 0 3 0
VBH746 Kanatlı Etleri Muayenesi Zorunlu 3 0 0 3 0
VBH747 Kanatlı Eti Hijyeni Zorunlu 3 0 0 3 0
VBH749 Probiyotik Fermente Süt Ürünleri Teknolojisi Zorunlu 2 2 0 3 0
VBH750 Etlerin Soğutularak ve Dondurularak Muhafaza Yöntemleri Zorunlu 2 0 0 2 0
VBH751 Et ve Et Ürünlerinde Histolojik ve Histometrik Analizler Zorunlu 2 2 0 3 0
VBH752 Et ve Balık Muayenesi Yönünden Parazitler Zorunlu 2 2 0 3 0
VBH753 Süt Bilimi Zorunlu 3 0 0 3 0
VBH754 Et Bilimi Zorunlu 3 0 0 3 0
VBH755 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 3 6