Program Tanımları

Kuruluş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
/
Doğum ve Jinekoloji (Veteriner) Anabilim Dalı

Kazanılan Derece

Bilim Doktoru

Kabul ve Kayıt Koşulları

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği’ne göre kabul edilir. / http://sagbilens.omu.edu.tr/yonetmelik/40/

/

Programa Veteriner Hekim yükseklisans derecesine sahip adaylar başvurabilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği’ne göre uygulanır.
http://sagbilens.omu.edu.tr/yonetmelik/40/

Program Profili

Veteriner Doğum ve Jinekoloji alanında yeterli bilimsel teorik ve uygulama prensibine sahip olan, kendi başına bilimsel bir araştırma çalışması planlayıp yürütebilen, elde ettiği verileri bilimsel olarak yorumlayarak bir sonuca ulaşabilen bireyler yetiştirmek; alanın ilgilendiği konularda geniş bilgi ve deneyim kazanmak isteyen veteriner hekimlere katkı sağlamak; bilim insanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

http://sagbilens.omu.edu.tr/yonetmelik/40/

adresinden ulaşılabilecek "Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”ndeki esaslar uygulanır.

Mezuniyet Koşulları

Tezli yüksek lisans programı toplam 24 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer ve uzmanlık alan dersi ile tez çalışmasının tamamlanmasıyla mezun olunur. Programın tamamlama süresi dört yarıyıldır.


Doktora programı; ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışması ve tez savunma sınavından oluşur.
Programa yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci, sekiz dersten az olmamak koşuluyla toplam en az 28 kredi ders yükünü ve en az bir semineri başarıyla tamamlamak zorundadır.

Doktora programını tamamlama süresi sekiz yarıyıldır.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Anabilim Dalı Başkanı ve AKTS Koordinatörü: Prof. Dr. Murat FINDIK /

Adres: Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Kurupelit Yerleşkesi, Veteriner Fakültesi, Klinik Bilimler Bölümü, Atakum, SAMSUN
/
Telefon: +90 362 3121919 / 1223 - 1208
/
E-posta: mfindik@omu.edu.tr

Bölüm Olanakları

Anabilim Dalı Veteriner Fakültesi hayvan Hastanesi içinde yer almaktadır. / Hayvan Hastanesinde "Küçük Hayvan Operasyon Salonu, Büyük Hayvan Operasyon Salonu, Ultrasonografi Ünitesi, Röntgen Ünitesi, Küçük Hayvan Polikliniği, Büyük hayvan Kliniği, Laboratuvar, Gezici Klinik Birirmi, Dershane, Kütüphane, ve İnternet Bağlantılı Bilgisayarlar bulunmaktadır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

BECERİ

1.
Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
2.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3.
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
4.
Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
2.
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
3.
Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
2.
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
2.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
3.
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBE-2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
SBESDR Seminer Zorunlu 0 4 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 5, Dönem: 10
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 5, Dönem: 9
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 6, Dönem: 11
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 6, Dönem: 12
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
VDJ702 Evcil Hayvanlarda Genital Organların ve Memenin Fonksiyonel Anatomisi 2 2 0 3 6
VDJ703 Reprodüktif Endokrinoloji ve Seksüel Sikluslar 3 0 0 3 6
VDJ704 Fertilizasyon, Yavrunun Gelişmesi ve Plesantasyon 3 0 0 3 6
VDJ705 Gebelik Dönemi Fizyolojisi ve Endokrinolojisi 3 0 0 3 6
VDJ706 Evcil Hayvanlarda Jinekolojik Muayene Yöntemleri 2 2 0 3 6
VDJ707 Gebelik Döneminde Yavruda Görülen Anomaliler, Teratoloji 3 0 0 3 6
VDJ708 Gebelikte Anne ve Yavruda Görülen Hastalıklar 3 0 0 3 6
VDJ709 Evcil Hayvanlarda Fonksiyonel İnfertilite 3 0 0 3 6
VDJ710 Erkek Hayvanlarda İnfertilite 3 0 0 3 6
VDJ711 Evcil Hayvanlarda Genital Kanal Enfeksiyonları 3 0 0 3 6
VDJ712 Çiftlik Hayvanlarında Üreme Sürecinin Kontrolü 3 0 0 3 6
VDJ713 Dişilerde Fertiliteyi Etkileyen Hastalıkların Tanısında Kullanılan Yöntemler 3 0 0 3 6
VDJ715 Evcil Hayvanlarda Mastitis 3 0 0 3 6
VDJ718 Evcil Hayvanlarda Enfeksiyöz ve Enfeksiyöz Embriyonik Ölümler ve Yavru Atmalar 3 0 0 3 6
VDJ719 Evcil Hayvanlarda İstenmeyen Gebeliklerin Sonlandırılması ve Doğumun Başlatılması 3 0 0 3 6
VDJ720 Neonatoloji 3 0 0 3 6
VDJ721 Puerperal Dönem ve Hastalıkları 3 0 0 3 6
VDJ722 Doğumla İlgili Metabolizma Hastalıkları 3 0 0 3 6
VDJ723 Büyük Ruminantlarda İnfertilite 3 0 0 3 6
VDJ724 Koyun ve Keçilerde İnfertilite 3 0 0 3 6
VDJ725 Karnivorlarda İnfertilite 3 0 0 3 6
VDJ726 Tek Tırnaklılarda İnfertilite 3 0 0 3 6
VDJ727 Pet Hayvanlarında Üreme Sürecinin Kontrolü 3 0 0 3 6
VDJ728 Çiftlik Hayvanlarında Fertilite Kontrol Programları 3 0 0 3 6
VDJ729 Jinekolojide Laporoskopik Tanı, Uygulama Yöntemleri ve Cerrahi Girişimler 3 0 0 3 6
VDJ730 Evcil Hayvanlarda Vaginal Sitoloji ve Vaginoskopinin Kullanılması ve Değerlendirilmesi 3 0 0 3 6
VDJ731 Evcil Hayvanlarda Uterus ve Vaginadan Örnek Alma ve Biopsi Yöntemleri ve Değerlendirilmesi 3 0 0 3 6
VDJ732 Veteriner Doğum ve Jinekolojide Nükleer Tekniklerin Kullanılması ve Endokrin Tanı 3 0 0 3 6
VDJ733 Veteriner Doğum ve Jinekolojide Nükleer İlaç, Hormon ve Biyolojik Maddelerin Klinik Kullanımları, Anne ve Yavruya Etkileri 3 0 0 3 6
VDJ734 Doğum ve Jinekolojide Anestezi 3 0 0 3 6
VDJ735 Evcil Hayvanlarda Jinekolojik Operasyonlar 2 2 0 3 6
VDJ736 Doğum ve Jinekolojide Akupunktur 3 0 0 3 6
VDJ737 Evcil Dişilerde Travmatik Enfeksiyöz ve Non-Enfeksiyöz Meme Sorunları 3 0 0 3 6
VDJ738 Meme Sağlığı Kontrol Programları 3 0 0 3 6
VDJ739 Meme ve Meme Başında Uygulanan Operasyonlar 2 2 0 3 6
VDJ740 Veteriner Reprodüksiyonda Biyoteknolojik Yöntemlerin Kullanılması 3 0 0 3 6
VDJ741 Embriyo Transferi, Embriyoların Değerlendirilmesi ve Maniplasyon 3 0 0 3 6
VDJ742 Laboratuvar Hayvanlarında Reprodüksiyon 3 0 0 3 6
VDJ743 Yabani ve Egzotik Hayvanlarda Reprodüksiyon 3 0 0 3 6
VDJ744 Reprodüktif Onkoloji 3 0 0 3 6
VDJ745 Evcil Hayvanlarda Meme Tümörleri ve Tedavileri 3 0 0 3 6
VDJ746 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 6
VDJ747 Doğum ve Jinekolojide Ultrasonografinin Teşhis ve Tedavi Amacıyla Kullanılması 2 2 0 3 6
VDJ748 Evcil Hayvanlarda Gebelik Tanısı 2 2 0 3 6
VDJ749 Evcil Hayvanlarda Normal Doğum, Güç Doğumlar ve Yardım Yöntemleri 2 2 0 3 6


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
VDJ702 Evcil Hayvanlarda Genital Organların ve Memenin Fonksiyonel Anatomisi 2 2 0 3 6
VDJ703 Reprodüktif Endokrinoloji ve Seksüel Sikluslar 3 0 0 3 6
VDJ704 Fertilizasyon, Yavrunun Gelişmesi ve Plesantasyon 3 0 0 3 6
VDJ705 Gebelik Dönemi Fizyolojisi ve Endokrinolojisi 3 0 0 3 6
VDJ706 Evcil Hayvanlarda Jinekolojik Muayene Yöntemleri 2 2 0 3 6
VDJ707 Gebelik Döneminde Yavruda Görülen Anomaliler, Teratoloji 3 0 0 3 6
VDJ708 Gebelikte Anne ve Yavruda Görülen Hastalıklar 3 0 0 3 6
VDJ709 Evcil Hayvanlarda Fonksiyonel İnfertilite 3 0 0 3 6
VDJ710 Erkek Hayvanlarda İnfertilite 3 0 0 3 6
VDJ711 Evcil Hayvanlarda Genital Kanal Enfeksiyonları 3 0 0 3 6
VDJ712 Çiftlik Hayvanlarında Üreme Sürecinin Kontrolü 3 0 0 3 6
VDJ713 Dişilerde Fertiliteyi Etkileyen Hastalıkların Tanısında Kullanılan Yöntemler 3 0 0 3 6
VDJ715 Evcil Hayvanlarda Mastitis 3 0 0 3 6
VDJ718 Evcil Hayvanlarda Enfeksiyöz ve Enfeksiyöz Embriyonik Ölümler ve Yavru Atmalar 3 0 0 3 6
VDJ719 Evcil Hayvanlarda İstenmeyen Gebeliklerin Sonlandırılması ve Doğumun Başlatılması 3 0 0 3 6
VDJ720 Neonatoloji 3 0 0 3 6
VDJ721 Puerperal Dönem ve Hastalıkları 3 0 0 3 6
VDJ722 Doğumla İlgili Metabolizma Hastalıkları 3 0 0 3 6
VDJ723 Büyük Ruminantlarda İnfertilite 3 0 0 3 6
VDJ724 Koyun ve Keçilerde İnfertilite 3 0 0 3 6
VDJ725 Karnivorlarda İnfertilite 3 0 0 3 6
VDJ726 Tek Tırnaklılarda İnfertilite 3 0 0 3 6
VDJ727 Pet Hayvanlarında Üreme Sürecinin Kontrolü 3 0 0 3 6
VDJ728 Çiftlik Hayvanlarında Fertilite Kontrol Programları 3 0 0 3 6
VDJ729 Jinekolojide Laporoskopik Tanı, Uygulama Yöntemleri ve Cerrahi Girişimler 3 0 0 3 6
VDJ730 Evcil Hayvanlarda Vaginal Sitoloji ve Vaginoskopinin Kullanılması ve Değerlendirilmesi 3 0 0 3 6
VDJ731 Evcil Hayvanlarda Uterus ve Vaginadan Örnek Alma ve Biopsi Yöntemleri ve Değerlendirilmesi 3 0 0 3 6
VDJ732 Veteriner Doğum ve Jinekolojide Nükleer Tekniklerin Kullanılması ve Endokrin Tanı 3 0 0 3 6
VDJ733 Veteriner Doğum ve Jinekolojide Nükleer İlaç, Hormon ve Biyolojik Maddelerin Klinik Kullanımları, Anne ve Yavruya Etkileri 3 0 0 3 6
VDJ734 Doğum ve Jinekolojide Anestezi 3 0 0 3 6
VDJ735 Evcil Hayvanlarda Jinekolojik Operasyonlar 2 2 0 3 6
VDJ736 Doğum ve Jinekolojide Akupunktur 3 0 0 3 6
VDJ737 Evcil Dişilerde Travmatik Enfeksiyöz ve Non-Enfeksiyöz Meme Sorunları 3 0 0 3 6
VDJ738 Meme Sağlığı Kontrol Programları 3 0 0 3 6
VDJ739 Meme ve Meme Başında Uygulanan Operasyonlar 2 2 0 3 6
VDJ740 Veteriner Reprodüksiyonda Biyoteknolojik Yöntemlerin Kullanılması 3 0 0 3 6
VDJ741 Embriyo Transferi, Embriyoların Değerlendirilmesi ve Maniplasyon 3 0 0 3 6
VDJ742 Laboratuvar Hayvanlarında Reprodüksiyon 3 0 0 3 6
VDJ743 Yabani ve Egzotik Hayvanlarda Reprodüksiyon 3 0 0 3 6
VDJ744 Reprodüktif Onkoloji 3 0 0 3 6
VDJ745 Evcil Hayvanlarda Meme Tümörleri ve Tedavileri 3 0 0 3 6
VDJ746 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 6
VDJ747 Doğum ve Jinekolojide Ultrasonografinin Teşhis ve Tedavi Amacıyla Kullanılması 2 2 0 3 6
VDJ748 Evcil Hayvanlarda Gebelik Tanısı 2 2 0 3 6
VDJ749 Evcil Hayvanlarda Normal Doğum, Güç Doğumlar ve Yardım Yöntemleri 2 2 0 3 6