Program Tanımları

Kuruluş

Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı, Veteriner Fakültesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Kurupelit Kampüsü, Atakum/Samsun. Veteriner Fakültesi 2003 yılında kurulmuştur.

Kazanılan Derece

Bu program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Bilim alanında Yüksek Lisans derecesine sahip olunur.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Veteriner fakültesi mezunları bu programa başvurabilir. Adaylar aynı zamanda İngilizce (YDS, KPDS, ÜDS veya dengi) yeterlilik sertifikasına da sahip olmalıdırlar. Başvurular Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü ve Doktora Eğitim Öğretim Yönetmeliği’ne göre kabul edilir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları yüksek lisans programına doğrudan kaydolan ya da yatay geçişle gelen öğrenciler bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Anabilim dalının ya da ilişkili olan diğer anabilim dallarının lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 24 kredilik (60 AKTS) ders ve bir seminer dersi alıp başarılı olmak.Tezini jüri önünde başarıyla savunmak.

Program Profili

Bu program (M.Sc.) hayvan besleme ve beslenme hastalıklarının özel alanlarında eğitim sağlar.
Program alanı ile ilgili zorunlu ve seçmeli dersleri kapsar. Dersler teorik ve laboratuvar çalışmalarını kapsar. Gerekli ekipman, makine ve bir araştırma kümesi mevcuttur.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Bu programı bitirenler devlet ya da özel sektörde istihdam edilebilir (üniversiteler, gıda, tarım ve hayvancılık bakanlığı, yem sektörü, kanatlı, süt veya besi sektörü vs.).

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek lisans programını başarıyla bitirmiş olan adaylar doktora programına başvurabilir.
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli lisansüstü yönetmeliği ve ilgili enstitülerin esaslarınca belirlenir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Yeterlilik koşulları ve kurallar bölümündeki koşullar yeterlidir.

Mezuniyet Koşulları

Yeterlilik koşulları ve kurallar bölümündeki koşullar yeterlidir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Anabilim Dalı başkanı: Prof.Dr. İsmail KAYA
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı, Kurupelit kampusü, Atakum/ SAMSUN
Tel.: 0362 312 19 19 - 2594

Bölüm Olanakları

Gerekli ekipman, makine ve bir araştırma kümesi mevcuttur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67361 Hayvan besleme ve beslene hastalıkları alanında bilgi ve deneyim sahibi olur
2 67362 Alanıyla ilgili teknolojik gelişmeleri takip eder, mesleki bilgisini günceller.
3 67363 Yem ve yem ham maddeleri ile çiftlik hayvanlarının besin maddeleri ihtiyacı ve beslenme hastalıkları konusunda bilgi sahibi olur.
4 67364 Çiftlik hayvanlarının fizyolojik durumuna göre rasyon formülasyonu, analitik sistemler, enerji ve protein değerlendirme sistemleri konusnda deneyim sahibi olur.
5 67353 Çiftlik hayvanlarının rasyonel beslenmesi ile beslenme hastalıklarının önlenmesi ve tedavisi konularında beceri sahibi olur.
6 67352 Alanı ile ilgili bilimsel gelişmeleri yakından izleyebilir.
7 67354 Kuramsal olarak belirlenen bakım besleme protokollerini hazırlar ve kullanır.
8 67355 Yetki ve sorumlulukların farkında olarak mesleğinin uzmanlık olduğu alanı icra etme bilincine sahip olur.
9 67359 Bilimsel bilginin üretim ve kullanılma metotlarını kavrar.
10 68894 Mesleğini icra ederken ilgili sektör ve kişiler ile rahatlıkla iletişime geçebilir.
11 68896 Alanı ile ilgili bilgi ve beceriler uygular.
12 68897 Mesleğinin gerektirdiği girişimciliğe sahiptir.
13 67356 Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır, alınan görevi becerileri doğrultusunda yerine getirir.
14 67360 Eleştirel akılla bilgi ve beceri kazanır.
15 68895 Mesleğin gerektirdiği sosyal çevre içinde kolaylıkla kendisine yer edinir, değişik rol ve görevlerde bulunur.
16 67357 Uzmanlık alanı dışındaki problemlerde diğer uzmanlar ile işbirliği içinde, ekip üyesi olarak çözüme katkıda bulunur.
17 67358 Paydaşlarıyla iletişimde olarak, bölgesel ve ulusal düzeydeki sorunlara çözüm üretme çabası gösterir.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 0


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE-2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 0
SBESYL Seminer Zorunlu 0 2 0 0 0
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3 Tez
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4 Tez
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 5 Tez
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6 Tez
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
İVHB615 Fish Nutrition and Nutritional  Zorunlu 3 0 0 3 0
İVHB640 Nutrient Analysis in Feeds  Zorunlu 2 2 0 3 0
İVHB641 Forages  Zorunlu 2 2 0 3 0
İVHB644 Feed Evaluation Systems  Zorunlu 2 2 0 3 0
İVHB645 Feed Safety and Regulations Zorunlu 3 0 0 3 0
İVHB646 Ruminant Nutrition and Nutritional Diseases in Ruminants  Zorunlu 3 0 0 3 6
İVHB648 Horse Nutrition and Nutritional Diseases Zorunlu 3 0 0 3 0
İVHB650 Medhods of Ration Formulation Zorunlu 2 2 0 3 6
İVHB651 Rumen Biology  Zorunlu 3 0 0 3 0
VHB639 Besin Maddeleri ve Hayvan Beslemedeki Önemi Zorunlu 3 0 0 3 6
VHB640 Yemlerde Ham Besin Madde Analizleri Zorunlu 2 2 0 3 3
VHB641 Kaba Yemler Zorunlu 2 2 0 3 6
VHB642 Konsantre Yemler Zorunlu 2 2 0 3 6
VHB643 Yem Katkı Maddeleri ve Yem Teknolojisi Zorunlu 3 0 0 3 6
VHB644 Yem Değerlendirme Sistemleri Zorunlu 2 2 0 3 6
VHB645 Yem Güvenliği ve Mevzuatı Zorunlu 3 0 0 3 0
VHB646 Ruminant Besleme ve Ruminant Beslenme Hastalıkları Zorunlu 3 0 0 3 6
VHB647 Kanatlı Besleme ve Kanatlı Beslenme Hastalıkları Zorunlu 3 0 0 3 6
VHB648 At Besleme ve Beslenme Hastalıkları Zorunlu 3 0 0 3 0
VHB649 Kedi ve Köpek Besleme ve Beslenme Hastalıkları Zorunlu 3 0 0 3 6
VHB650 Rasyon Hazırlama Yöntemleri Zorunlu 2 2 0 3 6
VHB651 Rumen Biyolojisi Zorunlu 3 0 0 3 6
VHB652 Balık Besleme ve Beslenme Hastalıkları Zorunlu 3 0 0 3 6
VHB653 Domuz Besleme ve Beslenme Hastalıkları Zorunlu 3 0 0 3 6
VHB654 Laboratuar Hayvanlarının Beslenmesi Zorunlu 3 0 0 3 6
VHB655 Yabani Hayvanların Beslenmesi ve Beslenme Hastalıkları Zorunlu 3 0 0 3 6
VHB656 Kürk Hayvanlarının Beslenmesi Zorunlu 3 0 0 3 6
VHB657 Hayvan Beslemede Biyokimyasal Hesaplamalar Zorunlu 2 2 0 3 0
VHB658 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 3 0


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
İVHB615 Fish Nutrition and Nutritional  Zorunlu 3 0 0 3 0
İVHB640 Nutrient Analysis in Feeds  Zorunlu 2 2 0 3 0
İVHB641 Forages  Zorunlu 2 2 0 3 0
İVHB644 Feed Evaluation Systems  Zorunlu 2 2 0 3 0
İVHB645 Feed Safety and Regulations Zorunlu 3 0 0 3 0
İVHB646 Ruminant Nutrition and Nutritional Diseases in Ruminants  Zorunlu 3 0 0 3 6
İVHB648 Horse Nutrition and Nutritional Diseases Zorunlu 3 0 0 3 0
İVHB650 Medhods of Ration Formulation Zorunlu 2 2 0 3 0
İVHB651 Rumen Biology  Zorunlu 3 0 0 3 0
VHB639 Besin Maddeleri ve Hayvan Beslemedeki Önemi Zorunlu 3 0 0 3 0
VHB640 Yemlerde Ham Besin Madde Analizleri Zorunlu 2 2 0 3 0
VHB641 Kaba Yemler Zorunlu 2 2 0 3 0
VHB642 Konsantre Yemler Zorunlu 2 2 0 3 0
VHB643 Yem Katkı Maddeleri ve Yem Teknolojisi Zorunlu 3 0 0 3 6
VHB644 Yem Değerlendirme Sistemleri Zorunlu 2 2 0 3 0
VHB645 Yem Güvenliği ve Mevzuatı Zorunlu 3 0 0 3 0
VHB646 Ruminant Besleme ve Ruminant Beslenme Hastalıkları Zorunlu 3 0 0 3 6
VHB647 Kanatlı Besleme ve Kanatlı Beslenme Hastalıkları Zorunlu 3 0 0 3 6
VHB648 At Besleme ve Beslenme Hastalıkları Zorunlu 3 0 0 3 0
VHB649 Kedi ve Köpek Besleme ve Beslenme Hastalıkları Zorunlu 3 0 0 3 6
VHB650 Rasyon Hazırlama Yöntemleri Zorunlu 2 2 0 3 0
VHB651 Rumen Biyolojisi Zorunlu 3 0 0 3 0
VHB652 Balık Besleme ve Beslenme Hastalıkları Zorunlu 3 0 0 3 0
VHB653 Domuz Besleme ve Beslenme Hastalıkları Zorunlu 3 0 0 3 0
VHB654 Laboratuar Hayvanlarının Beslenmesi Zorunlu 3 0 0 3 6
VHB655 Yabani Hayvanların Beslenmesi ve Beslenme Hastalıkları Zorunlu 3 0 0 3 0
VHB656 Kürk Hayvanlarının Beslenmesi Zorunlu 3 0 0 3 0
VHB657 Hayvan Beslemede Biyokimyasal Hesaplamalar Zorunlu 2 2 0 3 0
VHB658 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 3 0