Program Tanımları

Kuruluş

Anabilim dalımız akademik üyeleri yalnızca Veteriner Fakültesi mezunları için Veteriner Dölerme ve Suni Tohumlama Yüksek Lisans Programı eğitimi sağlamaktadır. Anabilim dalımızda halen 2 doçent, 1 doktor öğretim üyesi ve 1 araştırma görevlisi bulunup uzmanlık konularıyla ilgili araştırma programlarını ve laboratuvar çalışmalarını sürdürmektedirler.

Kazanılan Derece

Bilim Uzmanı

Kabul ve Kayıt Koşulları

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yüksek Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği’ne göre kabul edilir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

-

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yüksek Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği’ne göre kabul edilir.

Program Profili

Yüksek lisans programının süresi 2 yıldır. Bir yıl ders alma, Bir yıl tez aşamasıdır. Yürütülmekte olan yüksek lisans programı 202,5 kredilik toplam 27 dersten oluşmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Çeşitli birimlerde Dr.Veteriner Hekim olarak görev yapmak
Resmi ve özel sperma üretim merkezlerinde çalışmak

Üst Derece Programlarına Geçiş

Doktora programına geçiş yapılabilir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Yazılı ve sözlü yoklamalar
Seminer sunumları

Mezuniyet Koşulları

Dölerme ve Suni Tohumlama (Veteriner) Yüksek Lisans Programında en az 60 (AKTS) kredi almak, en az bir seminer, tez hazırlamak ve yazılı, sözlü, tez sınavlarında başarılı olmak zorunludur.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof.Dr. Muzaffer ÇELEBİ
Telefon: 0362 3121919- 6241
E-posta: m.celebi@omu.edu.tr
Adres: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı 55139-SAMSUN

Bölüm Olanakları

Bölümde teorik uygulamalı derslik Kütüphane İnternet bağlantılı 1 adet bilgisayar
Laboratuarımızda ise 1adet ısıtma tablalı faz kontrast mikroskop, 1adet stereo mikroskop, 1adet florasans ataçmanlı mikroskop, 1adet etüv, 1 adet ısıtma tablası, 1adet derin dondurucu (-20 C) ve 1 adet buzdolabı bulunmaktadır.Bu laboratuarda androlojik ve spermatolojik muayeneler yapılmaktadır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67381 Veteriner Dölerme ve Suni Tohumlama alanında yeterli bilimsel teorik ve uygulama prensibine sahip olan kendi başına bilimsel bir araştırma çalışması planlayıp yürütebilen, elde ettiği verileri bilimsel olarak yorumlayarak bir sonuca ulaşabilen bireyler yetiştirmektir.
2 67382 Yüksek Lisans düzeyinde bilgi ve beceri elde edilmesi.
3 67388 İleri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.
4 67390 Eğitimini tamamladığı programın kendisine sağladığı yetki ve sorumlulukların farkında olarak, mesleği icra etme bilincine sahip olma.
5 67389 Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
6 67385 Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
7 67387 Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
8 67383 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
9 67386 Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme
10 67384 Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 6


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE-2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
SBESYL Seminer Zorunlu 0 2 0 0 0
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3 Tez
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4 Tez
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 5 Tez
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6 Tez
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
VST602 Dölermenin Biyolojik Mekanizması Zorunlu 3 0 0 3 6
VST603 Evcil Hayvanlarda Reprodüktif Sistem ve Anatomik Yapı Zorunlu 3 0 0 3 6
VST604 Gametogenesis, Fertilizasyon ve İmplantasyon Zorunlu 3 0 0 3 6
VST605 Reprodüktif Hormonlar ve Etki Mekanizmaları Zorunlu 3 0 0 3 6
VST606 Hayvan Türlerinde Seksüel Siklus ve Biçimleri Zorunlu 3 0 0 3 6
VST607 Hayvan Türlerinde En Uygun Tohumlama Zamanı ve Belirleme Yöntemleri Zorunlu 2 2 0 3 6
VST608 Androlojik Muayeneler Zorunlu 3 0 0 3 6
VST609 Erkek Damızlıkların Seçimi, Bakımı ve Yetiştirme Hijyeni Zorunlu 2 2 0 3 6
VST610 Hayvan Türlerinde Sperma Alma Yöntemleri Zorunlu 2 2 0 3 6
VST611 Spermanın Muayene ve Değerlendirilmesi Zorunlu 2 4 0 4 6
VST612 Spermanın Kısa ve Uzun Süreli Saklanması Zorunlu 3 2 0 4 6
VST613 Suni Tohumlamanın Hayvancılığın Gelişmesindeki Etkisi Zorunlu 2 0 0 2 6
VST614 Suni Tohumlama Organizasyonları Zorunlu 3 0 0 3 6
VST615 Sığırlarda Dölverimi ve Suni Tohumlama Zorunlu 2 2 0 3 6
VST616 Atlarda Dölverimi ve Suni Tohumlama Zorunlu 2 2 0 3 6
VST617 Koyun ve Keçilerde Dölverimi ve Suni Tohumlama Zorunlu 2 2 0 3 6
VST618 Kanatlılarda Dölverimi ve Suni Tohumlama Zorunlu 2 2 0 3 6
VST619 Köpek ve Kedilerde Dölverimi ve Suni Tohumlama Zorunlu 3 2 0 4 6
VST620 Balıklarda Dölverimi ve Suni Tohumlama Zorunlu 2 2 0 3 6
VST621 Domuzlarda Dölverimi ve Suni Tohumlama Zorunlu 3 0 0 3 6
VST622 Deney Hayvanlarında Dölverimi ve Suni Tohumlama Zorunlu 2 2 0 3 6
VST623 Dölverimini Etkileyen Başlıca Faktörler Zorunlu 3 0 0 3 6
VST624 Erkek Hayvanlarda İnfertilite ve Nedenleri Zorunlu 3 0 0 3 6
VST625 Östrus Senkronizasyonu ve Embriyo Nakli Zorunlu 3 2 0 4 6
VST626 Hayvan Yetiştiriciliğinde Reprodüktif Biyoteknoloji Zorunlu 2 2 0 3 6
VST627 Kaynak Tarama ve Bilimsel Yenilikler Zorunlu 2 0 0 2 6
VST628 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 3 0


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
VST602 Dölermenin Biyolojik Mekanizması Zorunlu 3 0 0 3 6
VST603 Evcil Hayvanlarda Reprodüktif Sistem ve Anatomik Yapı Zorunlu 3 0 0 3 6
VST604 Gametogenesis, Fertilizasyon ve İmplantasyon Zorunlu 3 0 0 3 6
VST605 Reprodüktif Hormonlar ve Etki Mekanizmaları Zorunlu 3 0 0 3 6
VST606 Hayvan Türlerinde Seksüel Siklus ve Biçimleri Zorunlu 3 0 0 3 6
VST607 Hayvan Türlerinde En Uygun Tohumlama Zamanı ve Belirleme Yöntemleri Zorunlu 2 2 0 3 6
VST608 Androlojik Muayeneler Zorunlu 3 0 0 3 6
VST609 Erkek Damızlıkların Seçimi, Bakımı ve Yetiştirme Hijyeni Zorunlu 2 2 0 3 6
VST610 Hayvan Türlerinde Sperma Alma Yöntemleri Zorunlu 2 2 0 3 6
VST611 Spermanın Muayene ve Değerlendirilmesi Zorunlu 2 4 0 4 6
VST612 Spermanın Kısa ve Uzun Süreli Saklanması Zorunlu 3 2 0 4 6
VST613 Suni Tohumlamanın Hayvancılığın Gelişmesindeki Etkisi Zorunlu 2 0 0 2 6
VST614 Suni Tohumlama Organizasyonları Zorunlu 3 0 0 3 6
VST615 Sığırlarda Dölverimi ve Suni Tohumlama Zorunlu 2 2 0 3 6
VST616 Atlarda Dölverimi ve Suni Tohumlama Zorunlu 2 2 0 3 6
VST617 Koyun ve Keçilerde Dölverimi ve Suni Tohumlama Zorunlu 2 2 0 3 6
VST618 Kanatlılarda Dölverimi ve Suni Tohumlama Zorunlu 2 2 0 3 6
VST619 Köpek ve Kedilerde Dölverimi ve Suni Tohumlama Zorunlu 3 2 0 4 6
VST620 Balıklarda Dölverimi ve Suni Tohumlama Zorunlu 2 2 0 3 6
VST621 Domuzlarda Dölverimi ve Suni Tohumlama Zorunlu 3 0 0 3 6
VST622 Deney Hayvanlarında Dölverimi ve Suni Tohumlama Zorunlu 2 2 0 3 6
VST623 Dölverimini Etkileyen Başlıca Faktörler Zorunlu 3 0 0 3 6
VST624 Erkek Hayvanlarda İnfertilite ve Nedenleri Zorunlu 3 0 0 3 6
VST625 Östrus Senkronizasyonu ve Embriyo Nakli Zorunlu 3 2 0 4 6
VST626 Hayvan Yetiştiriciliğinde Reprodüktif Biyoteknoloji Zorunlu 2 2 0 3 6
VST627 Kaynak Tarama ve Bilimsel Yenilikler Zorunlu 2 0 0 2 6
VST628 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 3 0