Program Tanımları

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75113 Veteriner Dölerme ve Suni Tohumlama alanında yeterli bilimsel teorik ve uygulama prensibine sahip olan kendi başına bilimsel bir araştırma çalışması planlayıp yürütebilen, elde ettiği verileri bilimsel olarak yorumlayarak bir sonuca ulaşabilen bireyler yetiştirmektir.
2 75114 Yüksek Lisans düzeyinde bilgi ve beceri elde edilmesi.
3 75121 Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
4 75122 Eğitimini tamamladığı programın kendisine sağladığı yetki ve sorumlulukların farkında olarak, mesleği icra etme bilincine sahip olma.
5 75119 Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
6 75118 Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme
7 75117 Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
8 75115 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
9 75120 İleri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.
10 75116 Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBE-2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
SBESYL Seminer Zorunlu 0 2 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
VST602 Dölermenin Biyolojik Mekanizması 3 0 0 3 6
VST603 Evcil Hayvanlarda Reprodüktif Sistem ve Anatomik Yapı 3 0 0 3 6
VST604 Gametogenesis, Fertilizasyon ve İmplantasyon 3 0 0 3 6
VST605 Reprodüktif Hormonlar ve Etki Mekanizmaları 3 0 0 3 6
VST606 Hayvan Türlerinde Seksüel Siklus ve Biçimleri 3 0 0 3 6
VST607 Hayvan Türlerinde En Uygun Tohumlama Zamanı ve Belirleme Yöntemleri 2 2 0 3 6
VST608 Androlojik Muayeneler 3 0 0 3 6
VST609 Erkek Damızlıkların Seçimi, Bakımı ve Yetiştirme Hijyeni 2 2 0 3 6
VST610 Hayvan Türlerinde Sperma Alma Yöntemleri 2 2 0 3 6
VST611 Spermanın Muayene ve Değerlendirilmesi 2 4 0 4 6
VST612 Spermanın Kısa ve Uzun Süreli Saklanması 3 2 0 4 6
VST613 Suni Tohumlamanın Hayvancılığın Gelişmesindeki Etkisi 2 0 0 2 6
VST614 Suni Tohumlama Organizasyonları 3 0 0 3 6
VST615 Sığırlarda Dölverimi ve Suni Tohumlama 2 2 0 3 6
VST616 Atlarda Dölverimi ve Suni Tohumlama 2 2 0 3 6
VST617 Koyun ve Keçilerde Dölverimi ve Suni Tohumlama 2 2 0 3 6
VST618 Kanatlılarda Dölverimi ve Suni Tohumlama 2 2 0 3 6
VST619 Köpek ve Kedilerde Dölverimi ve Suni Tohumlama 3 2 0 4 6
VST620 Balıklarda Dölverimi ve Suni Tohumlama 2 2 0 3 6
VST621 Domuzlarda Dölverimi ve Suni Tohumlama 3 0 0 3 6
VST622 Deney Hayvanlarında Dölverimi ve Suni Tohumlama 2 2 0 3 6
VST623 Dölverimini Etkileyen Başlıca Faktörler 3 0 0 3 6
VST624 Erkek Hayvanlarda İnfertilite ve Nedenleri 3 0 0 3 6
VST625 Östrus Senkronizasyonu ve Embriyo Nakli 3 2 0 4 6
VST626 Hayvan Yetiştiriciliğinde Reprodüktif Biyoteknoloji 2 2 0 3 6
VST627 Kaynak Tarama ve Bilimsel Yenilikler 2 0 0 2 6
VST628 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 6


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
VST602 Dölermenin Biyolojik Mekanizması 3 0 0 3 6
VST603 Evcil Hayvanlarda Reprodüktif Sistem ve Anatomik Yapı 3 0 0 3 6
VST604 Gametogenesis, Fertilizasyon ve İmplantasyon 3 0 0 3 6
VST605 Reprodüktif Hormonlar ve Etki Mekanizmaları 3 0 0 3 6
VST606 Hayvan Türlerinde Seksüel Siklus ve Biçimleri 3 0 0 3 6
VST607 Hayvan Türlerinde En Uygun Tohumlama Zamanı ve Belirleme Yöntemleri 2 2 0 3 6
VST608 Androlojik Muayeneler 3 0 0 3 6
VST609 Erkek Damızlıkların Seçimi, Bakımı ve Yetiştirme Hijyeni 2 2 0 3 6
VST610 Hayvan Türlerinde Sperma Alma Yöntemleri 2 2 0 3 6
VST611 Spermanın Muayene ve Değerlendirilmesi 2 4 0 4 6
VST612 Spermanın Kısa ve Uzun Süreli Saklanması 3 2 0 4 6
VST613 Suni Tohumlamanın Hayvancılığın Gelişmesindeki Etkisi 2 0 0 2 6
VST614 Suni Tohumlama Organizasyonları 3 0 0 3 6
VST615 Sığırlarda Dölverimi ve Suni Tohumlama 2 2 0 3 6
VST616 Atlarda Dölverimi ve Suni Tohumlama 2 2 0 3 6
VST617 Koyun ve Keçilerde Dölverimi ve Suni Tohumlama 2 2 0 3 6
VST618 Kanatlılarda Dölverimi ve Suni Tohumlama 2 2 0 3 6
VST619 Köpek ve Kedilerde Dölverimi ve Suni Tohumlama 3 2 0 4 6
VST620 Balıklarda Dölverimi ve Suni Tohumlama 2 2 0 3 6
VST621 Domuzlarda Dölverimi ve Suni Tohumlama 3 0 0 3 6
VST622 Deney Hayvanlarında Dölverimi ve Suni Tohumlama 2 2 0 3 6
VST623 Dölverimini Etkileyen Başlıca Faktörler 3 0 0 3 6
VST624 Erkek Hayvanlarda İnfertilite ve Nedenleri 3 0 0 3 6
VST625 Östrus Senkronizasyonu ve Embriyo Nakli 3 2 0 4 6
VST626 Hayvan Yetiştiriciliğinde Reprodüktif Biyoteknoloji 2 2 0 3 6
VST627 Kaynak Tarama ve Bilimsel Yenilikler 2 0 0 2 6
VST628 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 6