Program Tanımları

Kuruluş

Anabilim Dalımız, Ondokuz Mayıs Üniversitesinin Kurupelit yerleşkesinde Veteriner Fakültesi Binasında bulunmaktadır. Anabilim Dalımız Veteriner Fakültesi öğrencileri için patoloji eğitimi ile yalnızca Veteriner Fakültesi öğrencileri için doktora eğitimi sağlamaktadır. Anabilim Dalımızda halen 3 profesör, 1 doçent, 1 doktor asistant ve 1 doktora öğrencisi bulunmaktadır.

Kazanılan Derece

Doktora

Kabul ve Kayıt Koşulları

Adaylar, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisans Üstü ve Doktora Eğitim Öğretim Yönetmeliğine göre kabul edilir. http://sagbilens.omu.edu.tr/yonetmelik/40/

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Veteriner patoloji doktora programında en az 120 (AKTS) kredilik ders almak, tez hazırlamak ve yazılı, sözlü ve tez sınavlarında başarılı olmak zorunludur.
Doktora derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken seçmeli ve alan zorunlu derslerin tümünü başarı ile tamamlamalı, her bir dersten 100 üzerinden en az 76 alınması gerekmektedir.

Program Profili

Veteriner Patoloji lisansüstü eğitim programı süresince öğrenciler bu alanda yeterli bilimsel teorik bilgiye ve uygulama becerisi kazanırlar. Öğrencilerin Patoloji doktora eğitimi programı sonunda kendi başına bilimsel bir araştırma çalışması planlayıp yürütebilme, elde ettiği verileri bilimsel olarak yorumlayarak bir sonuca ulaşabilme, hayvan hastalıklarının teşhisinde patolojik bulguları belirleyerek yorumlayabilme ve sonuçlandırabilme yetisini kazanmaları amaçlanır. Program mezunlarından akademik etiğe sahip bilim insanları olmaları beklenir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Yurt içi veya yurt dışında akademisyen olmak, Bakanlık bünyesindeki Veteriner Araştırma Enstitülerinde Patoloji Uzmanı olarak çalışmak, Özel sektörde veya diğer devlet kurumlarında “Veteriner Patolog” olarak çalışmak.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde Yabancı Dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü doktora programlarında öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Derslerle ilgili olarak başarı notunun hesaplanmasında “Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”ndeki esaslar uygulanır;

http://sagbilens.omu.edu.tr/yonetmelik/40/

MADDE 23 – (1) Yıl boyunca yapılacak sınavlar şunlardır:
a) Ara sınav: Derslerde en az bir ara sınav yapılır. Ancak öğretim üyeleri yarıyıl süresince öğrencilerine yaptırdıkları proje, ödev, laboratuar, atölye ve benzeri çalışmaları da ara sınav yerine sayabilir.
b) Yarıyıl Sonu Sınavı: Bir dersin yarıyıl sonu sınavı, o dersin tamamlandığı yarıyıl sonunda yapılır. Derse devam koşulunu yerine getiren öğrenci, belirlenen gün ve saatte o dersin yarıyıl sonu sınavına girmek zorundadır. Yarıyıl sonu sınavına girmeyen öğrenciye F2 notu verilir.
c) Bütünleme Sınavı: Bir dersin bütünleme sınavına girebilmek için; zamanında ders kaydını yaptırmış ve devam zorunluluğunu yerine getirmiş olması şartları aranır. Bütünleme sınavına; yarıyıl/yıl sonu sınavına girme hakkını kazanıp da bu sınavlara mazeretli veya mazeretsiz girmeyen öğrencilerle, girip de başarısız duruma düşen öğrenciler girerler. Bütünleme sınavına girmeyen öğrenciye F2 notu verilir. 02.03.2010 tarih ve 27509 sayılı Resmi Gazetede çıkarak ek bent olarak yürürlüğe girmiştir.
d) Mazeret Sınavı: Mazeretleri ilgili Enstitü Yönetim Kurulunca haklı ve geçerli kabul edilen lisansüstü öğrenciler, giremedikleri yarıyıl/yılsonu sınav hakkını o dersin açıldığı sınav döneminde kullanırlar. Bu derslerin başarı notunun hesaplanmasında mazeretli olduğu dönemin ara sınav puanları esas alınır. Mazeret sınavına giremeyen öğrenciye yeni bir mazeret sınavı hakkı verilmez.
Ders değerlendirme esasları
MADDE 24 – (1) Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden bir dersin haftalık kuramsal ders saatinin tamamı ile laboratuar, atölye veya alan çalışması gibi uygulamalı saatlerin yarısının toplamıdır.
(2) Bir dersteki başarı durumu ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin yarıyıl içinde ara sınavlar, uygulamalı çalışmalar, ödevler gibi çalışmalarda gösterdiği başarı ve yarıyıl sınavının birlikte değerlendirilmesi ile elde edilir. Ara sınavın veya bu sınav yerine sayılan ödevlerin %40’ının ve yarıyıl sınav puanının da % 60’ı alınmak suretiyle öğrencinin başarı notu hesaplanır. Bu oranların hesabında kesirler aynen korunur, ancak başarı puanının hesabında kesirli sayılar en yakın tam sayıya tamamlanır.
(3) Ders geçme notu yüksek lisansta CB, doktora/sanatta yeterlikte ise BB’dir. Yarıyıl sonu sınav notunun yüksek lisans programlarında en az 65 puan, doktora/sanatta yeterlik programlarında en az 70 puan olması gerekir.
(4) Ders başarı durumunu ifade eden puanlar, notlar, katsayıları ve anlamları aşağıda belirtilmiştir:
Puan Not Katsayı
92-100 AA 4.00
84-91 BA 3.50
76-83 BB 3.00
68-75 CB 2.50
60-67 CC 2.00
G
K
a) G notu: Kredisiz derslerde başarılı.
b) K notu: Kredisiz derslerde başarısız.
c) F1 notu: Devamsız, yıl sonu ve bütünleme sınavına girme hakkı yok. Başarısız.
ç) F2 notu: Yıl sonu veya bütünleme sınavına girmedi, başarısız.
d) F3 notu: Yıl sonu veya bütünleme sınavına girdi, başarısız.
e) E notu: Çalışması eksik.

Mezuniyet Koşulları

Veteriner patoloji doktora programında en az 240 (AKTS) kredi almak, en az bir seminer vermek, tez hazırlamak ve yazılı, sözlü ve tez sınavlarında başarılı olmak zorunludur.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

ERASMUS Bölüm Koordinatörü Prof.Dr.Murat YARIM
Telefon : 362.3121919/2819
E-posta: myarim@omu.edu.tr
Adres: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, 55139, Atakum, Samsun

Bölüm Olanakları

Patolojii Anabilim Dalı´nda Rutin Çalışmalar ile Araştırma ve Eğitim Amaçlı Nekropsi Salonu, Histopatoloji Uygulama Salonu, Rutin Patoloji Laboratuvarı, Moleküler Patoloji ve İmmunohistokimya Laboratuvarı gibi araştırma olanakları bulunmaktadır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67391 Alanı ile ilgili her türlü veriyi derler ve amaca yönelik olarak değerlendirerek yorumlar.
2 67392 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri öğretir.
3 67393 Alanı veya farklı disiplinlerdeki kongre, panel, sempozyum, çalıştay, seminer, makale tartışma saati, problem çözme oturumları vb. organizasyonlara katılarak, kendi eğitim alanıyla ilgili bilgilerini paylaşır ve diğer disiplinlerdeki uzmanlar ile ilişki kurarak ekip üyesi olarak çözüme katkıda bulunur.
4 67395 Alanına ilgili olarak güncellenen her türlü bilgiyi (bilimsel bilgi, mevzuat, vb) takip eder, kullanır ve gerektiğinde değiştirme yeterliliğine sahiptir. Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinir ve araştırmaya dayalı bilginin en önemli kazanım olduğunun bilincine sahiptir.
5 67400 Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilir; alanıyla ilgili uluslararası literatürü izleyebilir ve iletişim kurabilme açısından en az bir yabancı dili orta düzeyde bilir.
8 67399 Mesleği ile ilgili güncel gelişmeleri ve sorunları takip eder, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izler ve mesleğine uygun bir şekilde uygular.
9 67396 Alanında ve alanının ilişkili olduğu konularda mevzuatı bilir. Eğitim alanıyla ilgili bilgilerini kullanarak, halk ve hayvan sağlığını ilgilendiren konularda ilgili kurullarda sorunun tanımlanması ve çözüm önerilerine ilişkin bilgiler verme veya gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir.
10 67398 Eğitim aldığı alanda edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak, alana özgün laboratuvar, klinik ve benzeri becerileri ustalaşmış düzeyde gerçekleştirir ve alana ilgili sorunlarda çözüm oluşturabilme becerisine sahiptir.
11 67394 Alanına ilgili bilinen/ yeni tanımlanan sorunlara çözüm oluşturma amacıyla gerektiğinde disiplinler arası alanda bir araştırma projesi planlayarak, ekip oluşturur, ekip bilinci içerisinde proje yürütür ve sonuçlandırır.
12 67397 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

BECERİ

1.
Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
2.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3.
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
4.
Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
2.
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
3.
Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
2.
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
2.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
3.
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 0


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE-2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 0
SBESDR Seminer Zorunlu 0 4 0 0 0
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 5, Dönem: 9
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 5, Dönem: 10
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 6, Dönem: 11
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 6, Dönem: 12
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
İVPT701 Inflammation and Blood Circulatory Disturbances Zorunlu 2 2 0 3 0
İVPT702 Degenerations, Abnormal Metabolic Pathways and Cellular Adaptations Zorunlu 2 2 0 3 0
İVPT703 Tumors Zorunlu 2 2 0 3 0
İVPT704 Etiology Zorunlu 2 2 0 3 0
İVPT705 Light Microscopy- Preparation of Slides and Techniques of Staininig Zorunlu 2 2 0 3 0
İVPT706 Pathology of Digestive System Diseases Zorunlu 2 2 0 3 0
İVPT707 Pathology of Skin and Other Sense Organ Diseases Zorunlu 2 2 0 3 0
İVPT708 Pathology of Heamatopoietic and Cardiovascular System Diseases Zorunlu 2 2 0 3 0
İVPT709 Pathology of Poultry Diseases Zorunlu 2 2 0 3 0
İVPT710 Necropsy Techniques and Macroscopic Diagnosis Zorunlu 2 2 0 3 0
İVPT711 Pathology of Respiratory System Diseases Zorunlu 2 2 0 3 0
İVPT712 Pathology of Nervous System Diseases Zorunlu 2 2 0 3 0
İVPT713 Pathology of Infectious Diseases Zorunlu 2 2 0 3 0
İVPT714 Pathology of Toxic and Metabolic Diseases Zorunlu 3 0 0 3 0
İVPT715 Pathology of Urinary System Diseases Zorunlu 2 2 0 3 0
İVPT716 Pathology of Genital and Endocrine System Diseases Zorunlu 2 2 0 3 0
İVPT717 Pathology of Muscle, Bone and Joint Diseases Zorunlu 2 2 0 3 0
İVPT718 Molecular Diagnostic Techniques and Practice in Pathology Zorunlu 2 2 0 3 0
İVPT719 Pathology of Fish Diseases Zorunlu 3 0 0 3 0
İVPT720 Pathology of Swine Diseases Zorunlu 3 0 0 3 0
İVPT721 Congenital Malformations Zorunlu 3 0 0 3 0
İVPT722 Pathology of Zoonoses Zorunlu 3 0 0 3 0
İVPT723 Pathology of Laboratory Animal Diseases Zorunlu 3 0 0 3 0
İVPT724 Pathology of Pet Animal Diseases Zorunlu 3 0 0 3 0
İVPT725 Pathology of Ruminant Diseases Zorunlu 3 0 0 3 0
İVPT726 Pathology of Horse Diseases Zorunlu 3 0 0 3 0
İVPT727 Pathology of Cat and Dog Diseases Zorunlu 3 0 0 3 0
İVPT728 Ultrastructural Pathology Zorunlu 2 2 0 3 0
İVPT729 Immunopathology Zorunlu 2 2 0 3 0
İVPT730 Necropsy Techniques, Macroscopic Diagnosis and Histopathology at Poultry Zorunlu 2 2 0 3 0
İVPT731 Necropsy Techniques, Macroscopic Diagnosis and Histopathology at Fishes Zorunlu 2 2 0 3 0
İVPT732 Pathology of Viral Diseases Zorunlu 2 0 0 2 0
İVPT733 Pathology of Bacterial and Mycotic Diseases Zorunlu 2 0 0 2 0
İVPT734 Pathology of Parasitic Diseases Zorunlu 2 0 0 2 0
İVPT735 Pathology of Prion Diseases Zorunlu 2 0 0 2 0
İVPT736 Histopathologic Practice I Zorunlu 0 2 0 1 0
İVPT737 Histopathologic Practice II Zorunlu 0 2 0 1 0
İVPT738 Necropsy Practice I Zorunlu 0 2 0 1 0
İVPT739 Necropsy Practice II Zorunlu 0 2 0 1 0
İVPT740 Inflammation Zorunlu 2 2 0 3 0
İVPT741 Blood Circulatory Disturbances Zorunlu 2 2 0 3 0
İVPT742 Pathology of Heamatopoietic System Diseases Zorunlu 2 2 0 3 0
İVPT743 Pathology of Cardiovascular System Diseases Zorunlu 2 2 0 3 0
VPT701 Yangı ve Kan Dolaşımı Bozuklukları Zorunlu 2 2 0 3 6
VPT702 Dejenerasyonlar, Metabolizma Bozuklukları ve Hücresel Adaptasyonlar Zorunlu 2 2 0 3 6
VPT703 Tümörler Zorunlu 2 2 0 3 6
VPT704 Etiyoloji Zorunlu 2 2 0 3 6
VPT705 Işık Mikroskopi-Preperat Hazırlama ve Boyama Teknikleri Zorunlu 2 2 0 3 6
VPT706 Sindirim Sistemi Patolojisi Zorunlu 2 2 0 3 6
VPT707 Deri ve Diğer Duyu Organ Hastalıkları Patolojisi Zorunlu 2 2 0 3 6
VPT708 Hematopoetik ve Kardiyovasküler Sistem Hastalıkları Patolojisi Zorunlu 2 2 0 3 6
VPT709 Kanatlı Hayvan Hastalıkları Patolojisi Zorunlu 2 2 0 3 6
VPT710 Nekropsi Teknikleri ve Makroskobik Teşhis Zorunlu 2 2 0 3 0
VPT711 Solunum Sistemi Hastalıkları Patolojisi Zorunlu 2 2 0 3 6
VPT712 Sinir Sistemi Hastalıkları Patolojisi Zorunlu 2 2 0 3 6
VPT713 Enfeksiyöz Hastalıklar Patolojisi Zorunlu 2 2 0 3 6
VPT714 Toksik ve Metabolik Hastalıklar Patolojisi Zorunlu 3 0 0 3 6
VPT715 Üriner Sistem Hastalıklar Patolojisi Zorunlu 2 2 0 3 6
VPT716 Genital ve Endokrin Sistem Hastalıkları Patolojisi Zorunlu 2 2 0 3 6
VPT717 Kas, Kemik ve Eklem Hastalıkları Patolojisi Zorunlu 2 2 0 3 6
VPT718 Patolojide Moleküler Tanı Teknikleri ve Uygulamalar Zorunlu 2 2 0 3 6
VPT719 Balık Hastalıkları Patolojisi Zorunlu 3 0 0 3 6
VPT720 Domuz Hastalıkları Patolojisi Zorunlu 3 0 0 3 6
VPT721 Konjenital Malformasyonlar Zorunlu 3 0 0 3 6
VPT722 Zoonozların Patolojisi Zorunlu 3 0 0 3 6
VPT723 Laboratuvar Hayvan Hastalıkları Patolojisi Zorunlu 3 0 0 3 6
VPT724 Pet Hayvan Hastalıkları Patolojisi Zorunlu 3 0 0 3 6
VPT725 Ruminant Hastalıkları Patolojisi Zorunlu 3 0 0 3 6
VPT726 At Hastalıkları Patolojisi Zorunlu 3 0 0 3 6
VPT727 Kedi ve Köpek Hastalıkları Patolojisi Zorunlu 3 0 0 3 6
VPT728 Ultrastruktural Patoloji Zorunlu 2 2 0 3 6
VPT729 İmmünopatoloji Zorunlu 2 2 0 3 6
VPT730 Kanatlı Hayvanlarda Nekropsi Teknikleri, Makroskobik Tanı ve Histopatolojisi Zorunlu 2 2 0 3 6
VPT731 Balıklarda Nekropsi Teknikleri, Makroskobik Tanı ve Histopatoloji Zorunlu 2 2 0 3 6
VPT732 Viral Hastalıklar Patolojisi Zorunlu 2 0 0 2 6
VPT733 Bakteriyel ve Mikotik Hastalıklar Patolojisi Zorunlu 2 0 0 2 6
VPT734 Paraziter Hastalıklar Patolojisi Zorunlu 2 0 0 2 6
VPT735 Prion Hastalıkları Patolojisi Zorunlu 2 0 0 2 6
VPT736 Histopatolojik Uygulamalar I Zorunlu 0 2 0 1 6
VPT737 Histopatolojik Uygulamalar II Zorunlu 0 2 0 1 6
VPT738 Nekropsi Uygulamaları I Zorunlu 0 2 0 1 6
VPT739 Nekropsi Uygulamaları II Zorunlu 0 2 0 1 6
VPT740 Yangı Zorunlu 2 2 0 3 6
VPT741 Kan Dolaşımı Bozuklukları Zorunlu 2 2 0 3 6
VPT742 Hematopoetik Sistem Hastalıkları Patolojisi Zorunlu 2 2 0 3 6
VPT743 Kardiovasküler Sistem Hastalıkları Patolojisi Zorunlu 2 2 0 3 6
VPT744 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 3 0


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
İVPT701 Inflammation and Blood Circulatory Disturbances Zorunlu 2 2 0 3 0
İVPT702 Degenerations, Abnormal Metabolic Pathways and Cellular Adaptations Zorunlu 2 2 0 3 0
İVPT703 Tumors Zorunlu 2 2 0 3 0
İVPT704 Etiology Zorunlu 2 2 0 3 0
İVPT705 Light Microscopy- Preparation of Slides and Techniques of Staininig Zorunlu 2 2 0 3 0
İVPT706 Pathology of Digestive System Diseases Zorunlu 2 2 0 3 0
İVPT707 Pathology of Skin and Other Sense Organ Diseases Zorunlu 2 2 0 3 0
İVPT708 Pathology of Heamatopoietic and Cardiovascular System Diseases Zorunlu 2 2 0 3 0
İVPT709 Pathology of Poultry Diseases Zorunlu 2 2 0 3 0
İVPT710 Necropsy Techniques and Macroscopic Diagnosis Zorunlu 2 2 0 3 0
İVPT711 Pathology of Respiratory System Diseases Zorunlu 2 2 0 3 0
İVPT712 Pathology of Nervous System Diseases Zorunlu 2 2 0 3 0
İVPT713 Pathology of Infectious Diseases Zorunlu 2 2 0 3 0
İVPT714 Pathology of Toxic and Metabolic Diseases Zorunlu 3 0 0 3 0
İVPT715 Pathology of Urinary System Diseases Zorunlu 2 2 0 3 0
İVPT716 Pathology of Genital and Endocrine System Diseases Zorunlu 2 2 0 3 0
İVPT717 Pathology of Muscle, Bone and Joint Diseases Zorunlu 2 2 0 3 0
İVPT718 Molecular Diagnostic Techniques and Practice in Pathology Zorunlu 2 2 0 3 0
İVPT719 Pathology of Fish Diseases Zorunlu 3 0 0 3 0
İVPT720 Pathology of Swine Diseases Zorunlu 3 0 0 3 0
İVPT721 Congenital Malformations Zorunlu 3 0 0 3 0
İVPT722 Pathology of Zoonoses Zorunlu 3 0 0 3 0
İVPT723 Pathology of Laboratory Animal Diseases Zorunlu 3 0 0 3 0
İVPT724 Pathology of Pet Animal Diseases Zorunlu 3 0 0 3 0
İVPT725 Pathology of Ruminant Diseases Zorunlu 3 0 0 3 0
İVPT726 Pathology of Horse Diseases Zorunlu 3 0 0 3 0
İVPT727 Pathology of Cat and Dog Diseases Zorunlu 3 0 0 3 0
İVPT728 Ultrastructural Pathology Zorunlu 2 2 0 3 0
İVPT729 Immunopathology Zorunlu 2 2 0 3 0
İVPT730 Necropsy Techniques, Macroscopic Diagnosis and Histopathology at Poultry Zorunlu 2 2 0 3 0
İVPT731 Necropsy Techniques, Macroscopic Diagnosis and Histopathology at Fishes Zorunlu 2 2 0 3 0
İVPT732 Pathology of Viral Diseases Zorunlu 2 0 0 2 0
İVPT733 Pathology of Bacterial and Mycotic Diseases Zorunlu 2 0 0 2 0
İVPT734 Pathology of Parasitic Diseases Zorunlu 2 0 0 2 0
İVPT735 Pathology of Prion Diseases Zorunlu 2 0 0 2 0
İVPT736 Histopathologic Practice I Zorunlu 0 2 0 1 0
İVPT737 Histopathologic Practice II Zorunlu 0 2 0 1 0
İVPT738 Necropsy Practice I Zorunlu 0 2 0 1 0
İVPT739 Necropsy Practice II Zorunlu 0 2 0 1 0
İVPT740 Inflammation Zorunlu 2 2 0 3 0
İVPT741 Blood Circulatory Disturbances Zorunlu 2 2 0 3 0
İVPT742 Pathology of Heamatopoietic System Diseases Zorunlu 2 2 0 3 0
İVPT743 Pathology of Cardiovascular System Diseases Zorunlu 2 2 0 3 0
VPT701 Yangı ve Kan Dolaşımı Bozuklukları Zorunlu 2 2 0 3 6
VPT702 Dejenerasyonlar, Metabolizma Bozuklukları ve Hücresel Adaptasyonlar Zorunlu 2 2 0 3 6
VPT703 Tümörler Zorunlu 2 2 0 3 6
VPT704 Etiyoloji Zorunlu 2 2 0 3 6
VPT705 Işık Mikroskopi-Preperat Hazırlama ve Boyama Teknikleri Zorunlu 2 2 0 3 6
VPT706 Sindirim Sistemi Patolojisi Zorunlu 2 2 0 3 6
VPT707 Deri ve Diğer Duyu Organ Hastalıkları Patolojisi Zorunlu 2 2 0 3 6
VPT708 Hematopoetik ve Kardiyovasküler Sistem Hastalıkları Patolojisi Zorunlu 2 2 0 3 6
VPT709 Kanatlı Hayvan Hastalıkları Patolojisi Zorunlu 2 2 0 3 6
VPT710 Nekropsi Teknikleri ve Makroskobik Teşhis Zorunlu 2 2 0 3 0
VPT711 Solunum Sistemi Hastalıkları Patolojisi Zorunlu 2 2 0 3 6
VPT712 Sinir Sistemi Hastalıkları Patolojisi Zorunlu 2 2 0 3 0
VPT713 Enfeksiyöz Hastalıklar Patolojisi Zorunlu 2 2 0 3 6
VPT714 Toksik ve Metabolik Hastalıklar Patolojisi Zorunlu 3 0 0 3 6
VPT715 Üriner Sistem Hastalıklar Patolojisi Zorunlu 2 2 0 3 0
VPT716 Genital ve Endokrin Sistem Hastalıkları Patolojisi Zorunlu 2 2 0 3 6
VPT717 Kas, Kemik ve Eklem Hastalıkları Patolojisi Zorunlu 2 2 0 3 0
VPT718 Patolojide Moleküler Tanı Teknikleri ve Uygulamalar Zorunlu 2 2 0 3 6
VPT719 Balık Hastalıkları Patolojisi Zorunlu 3 0 0 3 6
VPT720 Domuz Hastalıkları Patolojisi Zorunlu 3 0 0 3 6
VPT721 Konjenital Malformasyonlar Zorunlu 3 0 0 3 6
VPT722 Zoonozların Patolojisi Zorunlu 3 0 0 3 6
VPT723 Laboratuvar Hayvan Hastalıkları Patolojisi Zorunlu 3 0 0 3 6
VPT724 Pet Hayvan Hastalıkları Patolojisi Zorunlu 3 0 0 3 6
VPT725 Ruminant Hastalıkları Patolojisi Zorunlu 3 0 0 3 6
VPT726 At Hastalıkları Patolojisi Zorunlu 3 0 0 3 6
VPT727 Kedi ve Köpek Hastalıkları Patolojisi Zorunlu 3 0 0 3 6
VPT728 Ultrastruktural Patoloji Zorunlu 2 2 0 3 6
VPT729 İmmünopatoloji Zorunlu 2 2 0 3 6
VPT730 Kanatlı Hayvanlarda Nekropsi Teknikleri, Makroskobik Tanı ve Histopatolojisi Zorunlu 2 2 0 3 6
VPT731 Balıklarda Nekropsi Teknikleri, Makroskobik Tanı ve Histopatoloji Zorunlu 2 2 0 3 6
VPT732 Viral Hastalıklar Patolojisi Zorunlu 2 0 0 2 6
VPT733 Bakteriyel ve Mikotik Hastalıklar Patolojisi Zorunlu 2 0 0 2 6
VPT734 Paraziter Hastalıklar Patolojisi Zorunlu 2 0 0 2 6
VPT735 Prion Hastalıkları Patolojisi Zorunlu 2 0 0 2 6
VPT736 Histopatolojik Uygulamalar I Zorunlu 0 2 0 1 6
VPT737 Histopatolojik Uygulamalar II Zorunlu 0 2 0 1 6
VPT738 Nekropsi Uygulamaları I Zorunlu 0 2 0 1 6
VPT739 Nekropsi Uygulamaları II Zorunlu 0 2 0 1 6
VPT740 Yangı Zorunlu 2 2 0 3 6
VPT741 Kan Dolaşımı Bozuklukları Zorunlu 2 2 0 3 6
VPT742 Hematopoetik Sistem Hastalıkları Patolojisi Zorunlu 2 2 0 3 6
VPT743 Kardiovasküler Sistem Hastalıkları Patolojisi Zorunlu 2 2 0 3 6
VPT744 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 3 6