Program Tanımları

Kuruluş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Veteriner Biyokimya Doktora programı 2012 yılında doktora eğitimi vermeye başlamıştır. Anabilim Dalımız doktora programına Veteriner, Eczacılık ve Fen Fakültelerinden mezun öğrenciler kabul edilmektedir. Bölümümüzde halen tam zamanlı çalışmakta olan 2 profesör ve 3 doçent bulunmaktadır. Anabilim Dalımız doktora programına Veteriner, Eczacılık ve Fen Fakültelerinden mezun öğrenciler kabul edilmektedir. Bölümümüzde halen tam zamanlı çalışmakta olan 2 profesör ve 3 doçent bulunmaktadır.

Kazanılan Derece

Bilim Doktoru

Kabul ve Kayıt Koşulları

Başvurular Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü ve Doktora Eğitim Yönetmeliği’ne göre kabul edilir.
“http://www2.omu.edu.tr/akademikbirimler/enstituler/saglik/yonetmelik.asp”

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Başvurular Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü ve Doktora Eğitim Yönetmeliği’ne göre kabul edilir.
“http://www2.omu.edu.tr/akademikbirimler/enstituler/saglik/yonetmelik.asp”

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Derslerle ilgili olarak kayıt, devam ve başarı notunun hesabında “Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”ndeki esaslar uygulanır (http://www2.omu.edu.tr/akademikbirimler/enstitüler/saglik/yonetmelik.asp).

Program Profili

Veteriner biyokimyanın prensipleri ve uygulamaları,
Bir araştımayı planlama ve yürütme,
Biyokimyasal bir çalışmada elde edilen sonuçları değerlendirme ve yorumlama

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Yurtiçindeki ya da yurtdışındaki fakültelerde öğretim üyesi olmak
Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitülerinde veteriner biyokimya uzmanı olarak çalışmak

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Doktora programının süresi 4 yıldır. İki yıl ders alma ve iki yıl tez çalışmasıdır.
Yazılı ve sözlü sınavlar
Seminer sunumları

Mezuniyet Koşulları

Biyokimya (Veteriner) doktora programında en az 55 (elli beş) kredi almak, tez hazırlamak ve yazılı, sözlü, tez sınavlarında başarılı olmak zorunludur.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof.Dr. Ali ERTEKİN
Telefon: 0362 312 19 19 / 2824
E-posta: aertekin@hotmail.com
Adres: Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, 55139 Kurupelit / SAMSUN, TÜRKİYE

Bölüm Olanakları

Seminer odası
İnternet bağlantılı 5 adet bilgisayar
İki laboratuvar

Rutin Biyokimya Laboratuvarı

Rutin biyokimya laboratuvarında ELISA okuyucu, otoanalizör, UV spektrofotometre, ışık mikroskobu, santrifüj, çalkalayıcı, derin dondurucu (-20 oC), buzdolabı, distile su cihazı, su banyosu, vakumlu etüv, otomatik pipet setleri, dijital pH metre, vorteks, manyetik karıştırıcı ve bilgisayar bulunmaktadır. Bu laboratuvarda rutin biyokimyasal testler yapılmaktadır.

Araştırma Laboratuvarı

Bu laboratuvarda elektroforetik ve Western-blot analizleri yapılmaktadır. Araştırma laboratuvarında elektroforez aparatı, homojenizatör, kabin, buzdolabı ve otomatik pipet setleri bulunmaktadır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67413 Biyolojik makromoleküllerin yapısını, sınıflandırılmasını ve fonksiyonlarını ve organizmadaki metabolik yolakları bilir
2 67414 Temel biyokimyasal kavramları ve biyokimya laboratuvarında kullanılan teknikleri bilir ve biyokimyasal analizleri yapabilir
3 67415 Bilimsel olarak hem kendi alanında bağımsız çalışabilme hem de diğer disiplinler ile ortak çalışma yapabilme becerisine sahiptir
4 67417 Yabancı bir dili uluslararası bilimsel etkinliklere katılabilecek düzeyde geliştirir
5 67418 Güncel bilimsel raporları takip eder, değerlendirir, biyokimya alanında bilimsel makale yazabilir ve yayınlatabilir
6 67416 Bilimsel bir konuda hipotez üretebilir, bu hipotezleri deneysel çalışmalar yaparak ortaya koyabilir ve bilimsel bir araştımayı yürütebilecek kuramsal ve uygulamalı birikime sahip olur
7 67419 Eğitim ve araştırmada kendisi tarafından yönü belirlenmiş bilimsel çalışma perspektifine ve anlayışına sahiptir

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

BECERİ

1.
Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
2.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3.
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
4.
Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
2.
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
3.
Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
2.
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
2.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
3.
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE-2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
SBESDR Seminer Zorunlu 0 4 0 0 0
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 5, Dönem: 9
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 5, Dönem: 10
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 6, Dönem: 11
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 6, Dönem: 12
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
VBK701- Biyofiziksel Kimya Zorunlu 3 0 0 3 6
VBK702 Proteinlerin Yapıları ve Fonksiyonları Zorunlu 3 0 0 3 6
VBK703 Amino Asitlerin Yapıları ve Fonksiyonları Zorunlu 3 0 0 3 6
VBK704 Karbonhidratların Yapıları ve Fonksiyonları Zorunlu 3 0 0 3 6
VBK705 Lipidlerin Yapıları ve Fonksiyonları Zorunlu 3 0 0 3 6
VBK706 Biyolojik Materyallerin Alınması, Taşınması ve Saklanması Zorunlu 3 0 0 3 6
VBK707 Biyokimya Laboratuvar Teknikleri Zorunlu 2 2 0 3 6
VBK708 Kalıtsal Metabolik Hastalıklar ve Teşhis Analizleri Zorunlu 2 2 0 3 6
VBK709 Biyolojik Materyalleri Biyokimyasal Analizlere Hazırlama Teknikleri Zorunlu 2 2 0 3 6
VBK710 Biyokimyasal Analizlerde Kullanılan Çözeltiler ve Hazırlanmaları Zorunlu 2 2 0 3 6
VBK711 Nükleer Asitlerin Yapıları ve Fonksiyonları Zorunlu 3 0 0 3 6
VBK712 Biyokimya Laboratuvarının Organizasyonu, Yönetimi ve Kalite Kontrolu Zorunlu 3 0 0 3 6
VBK713 Biyokimyada Önemli Fonksiyonel Gruplar Zorunlu 3 0 0 3 6
VBK714 Vitaminlerin Yapıları ve Fonksiyonları Zorunlu 3 0 0 3 6
VBK715 Temel Laboratuvar Hesaplamaları Zorunlu 3 0 0 3 6
VBK716 Enzimler Zorunlu 3 0 0 3 6
VBK717 Protein Analiz Yöntemleri Zorunlu 3 0 0 3 6
VBK718 Vücut Sıvıları ve Dokuları Kimyası Zorunlu 2 0 0 2 6
VBK719 Karbonhidrat Analiz Yöntemleri Zorunlu 3 0 0 3 6
VBK720 Lipid Analiz Yöntemleri Zorunlu 3 0 0 3 6
VBK721 Sıvı Elektrolit Dengesi Zorunlu 2 0 0 2 6
VBK722 Rutin Biyokimya Testleri Zorunlu 0 4 0 2 6
VBK723 Laboratuvar Malzemeleri ve Temizliği Zorunlu 0 4 0 2 6
VBK724 İdrar Analizleri ve Klinik Kullanımı Zorunlu 0 4 0 2 6
VBK725 Klinik Enzimoloji Zorunlu 0 4 0 2 6
VBK726 Biyokimya Laboratuvarında Kullanılan Cihazlar ve Çalışma Prensipleri Zorunlu 0 4 0 2 6
VBK727 Enzimlerin Yapıları ve Fonksiyonları Zorunlu 3 0 0 3 6
VBK728 Protein Metabolizması Zorunlu 3 0 0 3 6
VBK729 Amino Asit Metabolizması Zorunlu 3 0 0 3 6
VBK730 Karbonhidrat Metabolizması Zorunlu 3 0 0 3 6
VBK731 Lipid Metabolizması Zorunlu 3 0 0 3 6
VBK732 Koenzimlerin Yapıları ve Fonksiyonları Zorunlu 3 0 0 3 6
VBK733 Fotometrik Ölçüm Yöntemleri Zorunlu 2 2 0 3 6
VBK734 Klinik Biyokimya Zorunlu 2 2 0 3 6
VBK735 Proteinlerin İzalasyon Teknikleri Zorunlu 2 2 0 3 6
VBK736 Biyokimyasal Testlerde Yöntem Seçimi Zorunlu 2 2 0 3 6
VBK737 Karbonhidrat Metabolizması Hastalıkları Zorunlu 2 2 0 3 6
VBK738 Mineral Maddelerin Metabolizması Zorunlu 3 0 0 3 6
VBK739 Lipoproteinlerin Yapıları, Fonksiyonları ve Klinik Önemi Zorunlu 3 0 0 3 6
VBK740 Beslenme Biyokimyası Zorunlu 3 0 0 3 6
VBK741 Karaciğer Detoksifikasyon Reaksiyonları Zorunlu 3 0 0 3 6
VBK742 Biyolojik Mebranlar ve Transport Sistemleri Zorunlu 3 0 0 3 6
VBK743 Ara Metabolizma Zorunlu 3 0 0 3 6
VBK744 Radyoizotoplar ve Veteriner Hekimlikte Yararlanma Zorunlu 2 0 0 2 6
VBK745 Nükleik Asitlerin Metabolizması Zorunlu 3 0 0 3 6
VBK746 Hücresel Koruma ve Onarım Mekanizmaları Zorunlu 2 0 0 2 6
VBK747 Kanda Organik Maddelerin Analizleri Zorunlu 0 4 0 2 6
VBK748 Kanda Mineral Maddelerin Analizleri Zorunlu 0 4 0 2 6
VBK749 Biyokatalizörlerin Analizleri Zorunlu 0 4 0 2 6
VBK750 Kanda Lipoprotein Analizleri Zorunlu 0 4 0 2 6
VBK751 Polimeraz Zincir Reaksiyonu Yöntemi Zorunlu 0 4 0 2 6
VBK752 Hormonların Yapıları ve Fonksiyonları Zorunlu 3 0 0 3 6
VBK753 Solunum Biyokimyası Zorunlu 3 0 0 3 6
VBK754 Sindirim Biyokimyası Zorunlu 2 0 0 2 6
VBK755 Doku ve Organ Biyokimyası Zorunlu 3 0 0 3 6
VBK756 Ruminantlarda Karbonhidrat, Protein ve Lipid Metabolizmaları Zorunlu 3 0 0 3 6
VBK757 Biyoelementler ve Metabolizmaları Zorunlu 2 0 0 2 6
VBK758 Biyoenerjetikler Zorunlu 2 2 0 3 6
VBK759 Böbrek Fonksiyon Testleri Zorunlu 2 2 0 3 6
VBK760 Böbrek, İdrar Yolu ve Safra Taşı Analizleri Klinik Kullanımı Zorunlu 2 2 0 3 6
VBK761 Elektroforetik Teknikler Zorunlu 2 2 0 3 6
VBK762 Açlıkta ve Patolojik Hallerde Metabolizma Zorunlu 3 0 0 3 6
VBK763 Serbest Radikaller ve Antioksidanlar Zorunlu 3 0 0 3 6
VBK764 Akut Faz Proteinlerinin Yapıları ve Fonksiyonları Zorunlu 3 0 0 3 6
VBK765 Üreme Biyokimyası Zorunlu 3 0 0 3 6
VBK766 Elisa Tekniği ve Klinik Kullanımı Zorunlu 3 0 0 3 6
VBK767 Vitamin Analizleri Zorunlu 0 4 0 2 6
VBK768 Antioksidan Analiz Yöntemleri Zorunlu 0 4 0 2 6
VBK769 Karaciğer Fonksiyon Testleri Zorunlu 0 4 0 2 6
VBK770 Stereoid Hormon Testleri Zorunlu 0 4 0 2 6
VBK771 Metabolik Hastalıkların Teşhisinde Kullanılan Testler Zorunlu 0 4 0 2 6
VBK772 Elektron Transport Sistem ve Oksidatif Fosforilasyon Zorunlu 3 0 0 3 6
VBK773 Organlararası Metabolik İlişkiler Zorunlu 3 0 0 3 6
VBK774 Proteolitik Enzimleri Zorunlu 3 0 0 3 6
VBK775 Kas ve Motor Sistemleri Biyokimyası Zorunlu 3 0 0 3 6
VBK776 Bağışıklık Biyokimyası Zorunlu 3 0 0 3 6
VBK777 Ruminantlarda Enerji Metabolizması Zorunlu 3 0 0 3 6
VBK778 Kemik Metabolizması ve Kemik Hastalıklarında Biyokimyasal Belirteçler Zorunlu 3 0 0 3 6
VBK779 Rekombinant Dna Teknolojisi Zorunlu 3 0 0 3 6
VBK780 Biyolojik Oksidasyon ve Solunum Biyokimyası Zorunlu 3 0 0 3 6
VBK781 Biyokimyada Kullanılan İmmünolojik Teknikler Zorunlu 2 2 0 3 6
VBK782 Akut Faz Proteinlerinin Klinik Kullanımı Zorunlu 2 2 0 3 6
VBK783 Klinik Endokrinoloji Zorunlu 2 2 0 3 6
VBK784 Genetikte İfadenin Düzenlenmesi Zorunlu 2 2 0 3 6
VBK785 Metabolik Yollar Zorunlu 3 0 0 3 6
VBK786 Sitokinler Zorunlu 3 0 0 3 6
VBK787 Kanser Biyokimyası Zorunlu 3 0 0 3 6
VBK788 Pürin ve Pirimidin Biyokimyası Zorunlu 3 0 0 3 6
VBK789 Nörosteroidler Zorunlu 3 0 0 3 6
VBK790 Biyoteknolojik Uygulamalar ve Prensipleri Zorunlu 3 0 0 3 6
VBK791 Kramatoğrafi Teknikleri Zorunlu 0 4 0 2 6
VBK792 Veteriner Biyokimyada Laboratuvar Teşhis Zorunlu 0 4 0 2 6
VBK793 Akut Faz Analizleri Zorunlu 0 4 0 2 6
VBK794 Hormonların Analiz Yöntemleri Zorunlu 0 4 0 2 6
VBK795 Elisa Yöntemi ve Uygulaması Zorunlu 0 4 0 2 6
VBK796 Kalıtsal Metabolik Hastalıklar Zorunlu 2 0 0 2 6
VBK797 Laboratuvar Hayvanları Biyokimyası Zorunlu 2 0 0 2 6
VBK799 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 3 6


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
VBK702 Proteinlerin Yapıları ve Fonksiyonları Zorunlu 3 0 0 3 6
VBK703 Amino Asitlerin Yapıları ve Fonksiyonları Zorunlu 3 0 0 3 6
VBK704 Karbonhidratların Yapıları ve Fonksiyonları Zorunlu 3 0 0 3 6
VBK705 Lipidlerin Yapıları ve Fonksiyonları Zorunlu 3 0 0 3 6
VBK706 Biyolojik Materyallerin Alınması, Taşınması ve Saklanması Zorunlu 3 0 0 3 6
VBK707 Biyokimya Laboratuvar Teknikleri Zorunlu 2 2 0 3 6
VBK708 Kalıtsal Metabolik Hastalıklar ve Teşhis Analizleri Zorunlu 2 2 0 3 6
VBK709 Biyolojik Materyalleri Biyokimyasal Analizlere Hazırlama Teknikleri Zorunlu 2 2 0 3 6
VBK710 Biyokimyasal Analizlerde Kullanılan Çözeltiler ve Hazırlanmaları Zorunlu 2 2 0 3 6
VBK711 Nükleer Asitlerin Yapıları ve Fonksiyonları Zorunlu 3 0 0 3 6
VBK712 Biyokimya Laboratuvarının Organizasyonu, Yönetimi ve Kalite Kontrolu Zorunlu 3 0 0 3 6
VBK713 Biyokimyada Önemli Fonksiyonel Gruplar Zorunlu 3 0 0 3 6
VBK714 Vitaminlerin Yapıları ve Fonksiyonları Zorunlu 3 0 0 3 6
VBK715 Temel Laboratuvar Hesaplamaları Zorunlu 3 0 0 3 6
VBK716 Enzimler Zorunlu 3 0 0 3 6
VBK717 Protein Analiz Yöntemleri Zorunlu 3 0 0 3 6
VBK718 Vücut Sıvıları ve Dokuları Kimyası Zorunlu 2 0 0 2 6
VBK719 Karbonhidrat Analiz Yöntemleri Zorunlu 3 0 0 3 6
VBK720 Lipid Analiz Yöntemleri Zorunlu 3 0 0 3 6
VBK721 Sıvı Elektrolit Dengesi Zorunlu 2 0 0 2 6
VBK722 Rutin Biyokimya Testleri Zorunlu 0 4 0 2 6
VBK723 Laboratuvar Malzemeleri ve Temizliği Zorunlu 0 4 0 2 6
VBK724 İdrar Analizleri ve Klinik Kullanımı Zorunlu 0 4 0 2 6
VBK725 Klinik Enzimoloji Zorunlu 0 4 0 2 6
VBK726 Biyokimya Laboratuvarında Kullanılan Cihazlar ve Çalışma Prensipleri Zorunlu 0 4 0 2 6
VBK727 Enzimlerin Yapıları ve Fonksiyonları Zorunlu 3 0 0 3 6
VBK728 Protein Metabolizması Zorunlu 3 0 0 3 6
VBK729 Amino Asit Metabolizması Zorunlu 3 0 0 3 6
VBK730 Karbonhidrat Metabolizması Zorunlu 3 0 0 3 6
VBK731 Lipid Metabolizması Zorunlu 3 0 0 3 6
VBK732 Koenzimlerin Yapıları ve Fonksiyonları Zorunlu 3 0 0 3 6
VBK733 Fotometrik Ölçüm Yöntemleri Zorunlu 2 2 0 3 6
VBK734 Klinik Biyokimya Zorunlu 2 2 0 3 6
VBK735 Proteinlerin İzalasyon Teknikleri Zorunlu 2 2 0 3 6
VBK736 Biyokimyasal Testlerde Yöntem Seçimi Zorunlu 2 2 0 3 6
VBK737 Karbonhidrat Metabolizması Hastalıkları Zorunlu 2 2 0 3 6
VBK738 Mineral Maddelerin Metabolizması Zorunlu 3 0 0 3 6
VBK739 Lipoproteinlerin Yapıları, Fonksiyonları ve Klinik Önemi Zorunlu 3 0 0 3 6
VBK740 Beslenme Biyokimyası Zorunlu 3 0 0 3 6
VBK741 Karaciğer Detoksifikasyon Reaksiyonları Zorunlu 3 0 0 3 6
VBK742 Biyolojik Mebranlar ve Transport Sistemleri Zorunlu 3 0 0 3 6
VBK743 Ara Metabolizma Zorunlu 3 0 0 3 6
VBK744 Radyoizotoplar ve Veteriner Hekimlikte Yararlanma Zorunlu 2 0 0 2 6
VBK745 Nükleik Asitlerin Metabolizması Zorunlu 3 0 0 3 6
VBK746 Hücresel Koruma ve Onarım Mekanizmaları Zorunlu 2 0 0 2 6
VBK747 Kanda Organik Maddelerin Analizleri Zorunlu 0 4 0 2 6
VBK748 Kanda Mineral Maddelerin Analizleri Zorunlu 0 4 0 2 6
VBK749 Biyokatalizörlerin Analizleri Zorunlu 0 4 0 2 6
VBK750 Kanda Lipoprotein Analizleri Zorunlu 0 4 0 2 6
VBK751 Polimeraz Zincir Reaksiyonu Yöntemi Zorunlu 0 4 0 2 6
VBK752 Hormonların Yapıları ve Fonksiyonları Zorunlu 3 0 0 3 6
VBK753 Solunum Biyokimyası Zorunlu 3 0 0 3 6
VBK754 Sindirim Biyokimyası Zorunlu 2 0 0 2 6
VBK755 Doku ve Organ Biyokimyası Zorunlu 3 0 0 3 6
VBK756 Ruminantlarda Karbonhidrat, Protein ve Lipid Metabolizmaları Zorunlu 3 0 0 3 6
VBK757 Biyoelementler ve Metabolizmaları Zorunlu 2 0 0 2 6
VBK758 Biyoenerjetikler Zorunlu 2 2 0 3 6
VBK759 Böbrek Fonksiyon Testleri Zorunlu 2 2 0 3 6
VBK760 Böbrek, İdrar Yolu ve Safra Taşı Analizleri Klinik Kullanımı Zorunlu 2 2 0 3 6
VBK761 Elektroforetik Teknikler Zorunlu 2 2 0 3 6
VBK762 Açlıkta ve Patolojik Hallerde Metabolizma Zorunlu 3 0 0 3 6
VBK763 Serbest Radikaller ve Antioksidanlar Zorunlu 3 0 0 3 6
VBK764 Akut Faz Proteinlerinin Yapıları ve Fonksiyonları Zorunlu 3 0 0 3 6
VBK765 Üreme Biyokimyası Zorunlu 3 0 0 3 6
VBK766 Elisa Tekniği ve Klinik Kullanımı Zorunlu 3 0 0 3 6
VBK767 Vitamin Analizleri Zorunlu 0 4 0 2 6
VBK768 Antioksidan Analiz Yöntemleri Zorunlu 0 4 0 2 6
VBK769 Karaciğer Fonksiyon Testleri Zorunlu 0 4 0 2 6
VBK770 Stereoid Hormon Testleri Zorunlu 0 4 0 2 6
VBK771 Metabolik Hastalıkların Teşhisinde Kullanılan Testler Zorunlu 0 4 0 2 6
VBK772 Elektron Transport Sistem ve Oksidatif Fosforilasyon Zorunlu 3 0 0 3 6
VBK773 Organlararası Metabolik İlişkiler Zorunlu 3 0 0 3 6
VBK774 Proteolitik Enzimleri Zorunlu 3 0 0 3 6
VBK775 Kas ve Motor Sistemleri Biyokimyası Zorunlu 3 0 0 3 6
VBK776 Bağışıklık Biyokimyası Zorunlu 3 0 0 3 6
VBK777 Ruminantlarda Enerji Metabolizması Zorunlu 3 0 0 3 6
VBK778 Kemik Metabolizması ve Kemik Hastalıklarında Biyokimyasal Belirteçler Zorunlu 3 0 0 3 6
VBK779 Rekombinant Dna Teknolojisi Zorunlu 3 0 0 3 6
VBK780 Biyolojik Oksidasyon ve Solunum Biyokimyası Zorunlu 3 0 0 3 6
VBK781 Biyokimyada Kullanılan İmmünolojik Teknikler Zorunlu 2 2 0 3 6
VBK782 Akut Faz Proteinlerinin Klinik Kullanımı Zorunlu 2 2 0 3 6
VBK783 Klinik Endokrinoloji Zorunlu 2 2 0 3 6
VBK784 Genetikte İfadenin Düzenlenmesi Zorunlu 2 2 0 3 6
VBK785 Metabolik Yollar Zorunlu 3 0 0 3 6
VBK786 Sitokinler Zorunlu 3 0 0 3 6
VBK787 Kanser Biyokimyası Zorunlu 3 0 0 3 6
VBK788 Pürin ve Pirimidin Biyokimyası Zorunlu 3 0 0 3 6
VBK789 Nörosteroidler Zorunlu 3 0 0 3 6
VBK790 Biyoteknolojik Uygulamalar ve Prensipleri Zorunlu 3 0 0 3 6
VBK791 Kramatoğrafi Teknikleri Zorunlu 0 4 0 2 6
VBK792 Veteriner Biyokimyada Laboratuvar Teşhis Zorunlu 0 4 0 2 6
VBK793 Akut Faz Analizleri Zorunlu 0 4 0 2 6
VBK794 Hormonların Analiz Yöntemleri Zorunlu 0 4 0 2 6
VBK795 Elisa Yöntemi ve Uygulaması Zorunlu 0 4 0 2 6
VBK796 Kalıtsal Metabolik Hastalıklar Zorunlu 2 0 0 2 6
VBK797 Laboratuvar Hayvanları Biyokimyası Zorunlu 2 0 0 2 6
VBK799 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 3 6