Program Tanımları

Kuruluş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Veteriner Biyokimya Anabilim Dalı’nda 2012 yılından bu yana Tezli Yüksek Lisans eğitimi verilmektedir. Anabilim dalımız yüksek lisans programına Veteriner, Eczacılık ve Fen Fakültelerinden mezun öğrenciler kabul edilmektedir. Bölümüzde halen tam zamanlı çalışmakta olan 2 porfesör ve 3 doçent bulunmaktadır.

Kazanılan Derece

Bilim Uzmanı (Veteriner Biyokimya)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Başvurular Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü ve Doktora Eğitim Yönetmeliği’ne göre kabul edilir (http://www2.omu.edu.tr/akademikbirimler/enstituler/saglik/yonetmelik.asp).

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Başvurular Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü ve Doktora Eğitim Yönetmeliği’ne göre kabul edilir.
“http://www2.omu.edu.tr/akademikbirimler/enstituler/saglik/yonetmelik.asp”

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Derslerle ilgili olarak kayıt, devam ve başarı notunun hesabında “Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”ndeki esaslar uygulanır. (http://www2.omu.edu.tr/akademikbirimler/enstitüler/saglik/yonetmelik.asp).

Program Profili

Veteriner biyokimyanın prensipleri ve uygulamaları,
Bir araştımayı planlama ve yürütme,
Biyokimyasal bir çalışmada elde edilen sonuçları değerlendirme ve yorumlama

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Yurtiçindeki ya da yurtdışındaki fakültelerde veteriner biyokimya uzmanı olarak çalışmak
Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitülerinde veteriner biyokimya uzmanı olarak çalışmak

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Yüksek lisans programının süresi 2 yıldır. Bir yıl ders alma ve bir yıl tez çalışmasıdır. Program 144 AKTS kredilik 51 dersten oluşmaktadır. Derslerle ilgili olarak kayıt, devam ve başarı notunun hesabında “Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”ndeki esaslar uygulanır. (http://www2.omu.edu.tr/akademikbirimler/enstitüler/saglik/yonetmelik.asp)
Yazılı ve sözlü sınavlar
Seminer sunumları

Mezuniyet Koşulları

Biyokimya (Veteriner) yüksek lisans programında en az 55 (elli beş) kredi almak, tez hazırlamak ve yazılı, sözlü, tez sınavlarında başarılı olmak zorunludur.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof.Dr. Ali ERTEKİN
Telefon: 0362 312 19 19 / 2824
E-posta: aertekin@omu.edu.tr
Adres: Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, 55139 Kurupelit / SAMSUN, TÜRKİYE

Bölüm Olanakları

Seminer odası
Beş internet bağlantılı bilgisayar
İki laboratuvar

Rutin Biyokimya Laboratuvarı

Rutin biyokimya laboratuvarında ELISA okuyucu, otoanalizör, UV spektrofotometre, ışık mikroskobu, santrifüj, çalkalayıcı, derin dondurucu (-20 oC), buzdolabı, distile su cihazı, su banyosu, vakumlu etüv, otomatik pipet setleri, dijital pH metre, karıştırıcı, manyetik karıştırıvı ve bilgisayar bulunmaktadır. Bu laboratuvarda rutin biyokimyasal testler yapılmaktadır.

Araştırma Laboratuvarı

Bu laboratuvarda elektroforetik ve Western-blot analizleri yapılmaktadır. Araştırma laboratuvarında elektroforez aparatı, homojenizatör, kabin, buzdolabı ve otomatik pipet setleri bulunmaktadır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67421 Biyolojik makromoleküllerin yapısını, sınıflandırılmasını ve fonksiyonlarını ve organizmadaki metabolik yolakları bilir
2 67422 Veteriner Biyokimya için temel teknikleri kullanabilecek beceridedir
3 67423 Bilimsel olarak hem kendi alanında bağımsız çalışabilme hem de diğer disiplinler ile ortak çalışma yapabilme becerisine sahiptir
4 67420 Gerek bağımsız gerekse farklı disiplinler ile ortak bilimsel çalışmalarda sorumluluk alır
5 67424 Veteriner Biyokimya alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiyi kullanır
6 67425 Biyokimyasal bir çalışmada elde ettiği sonuçları değerlendirir, yorumlar ve bilimsel bir ortamda sözlü ve yazılı sunabilir
7 67426 Araştırma ve gözlem yetisine sahiptir, bilimsel bir konuyu araştırabilir ve sunum yaparak paylaşabilir

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE-2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
SBESYL Seminer Zorunlu 0 2 0 0 0
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3 Tez
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4 Tez
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 5 Tez
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6 Tez
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
VBK601 Biyofiziksel Kimya Zorunlu 3 0 0 3 6
VBK602 Proteinlerin Yapıları ve Fonksiyonları Zorunlu 3 0 0 3 6
VBK603 Amino Asitlerin Yapıları ve Fonksiyonları Zorunlu 3 0 0 3 6
VBK604 Karbonhidratların Yapıları ve Fonksiyonları Zorunlu 3 0 0 3 6
VBK605 Lipitlerin Yapıları ve Fonksiyonları Zorunlu 3 0 0 3 6
VBK606 Biyolojik Materyallerin Alınması, Taşınması ve Saklanması Zorunlu 3 0 0 3 6
VBK607 Biyokimya Laboratuvar Teknikleri Zorunlu 2 2 0 3 6
VBK608 Kalıtsal Metabolik Hastalıklar ve Teşhis Analizleri Zorunlu 2 2 0 3 6
VBK609 Biyolojik Materyalleri Biyokimyasal Analizlere Hazırlama Teknikleri Zorunlu 2 2 0 3 6
VBK610 Biyokimyasl Analizlerde Kullanılan Çözeltiler ve Hazırlanmaları Zorunlu 2 2 0 3 6
VBK611 Biyokimyada Önemli Fonksiyonel Gruplar Zorunlu 3 0 0 3 6
VBK612 Mineral Maddelerin Metabolizması Zorunlu 3 0 0 3 6
VBk613 Amino Asitlerin Yıkımlanması Zorunlu 3 0 0 3 6
VBK614 Hücre Biyokimyası Zorunlu 3 0 0 3 6
VBK615 Temel Laboratuvar Hesaplamaları Zorunlu 3 0 0 3 6
VBK616 Rutin Biyokimya Testleri Zorunlu 0 4 0 2 6
VBK617 İdrar Analizleri ve Klinik Kullanımı Zorunlu 0 4 0 2 6
VBK618 Laboratuvar Malzemeleri ve Temizliği Zorunlu 0 4 0 2 6
VBK619 Klinik Endokrinoloji Zorunlu 0 4 0 2 6
VBK620 Kanda Organik Maddelerin Analizleri Zorunlu 0 4 0 2 6
VBK621 Beslenme Biyokimyası Zorunlu 2 0 0 2 6
VBK622 Enzimler Zorunlu 3 0 0 3 6
VBK623 Radyoizotoplar ve Veteriner Hekimlikte Yararlanma Zorunlu 2 0 0 2 6
VBK624 Lipoproteinler ve Klinik Önemi Zorunlu 2 0 0 2 6
VBK625 Nükleik Asitlerin Metabolizması Zorunlu 3 0 0 3 6
VBK626 Biyokimyasal Analizlerde Örnek-Metod Seçimi ve Laboratuvar Ayarlanması Zorunlu 3 0 0 3 6
VBK627 Vitaminlerin Yapıları ve Fonksiyonları Zorunlu 3 0 0 3 6
VBK628 Enzim Analizlerinin Klinik Kullanımı Zorunlu 3 0 0 3 6
VBK629 Protein Metabolizması Zorunlu 3 0 0 3 6
VBK630 Amino Asit Metabolizması Zorunlu 3 0 0 3 6
VBK631 Karbonhidrat Metabolizması Zorunlu 3 0 0 3 6
VBK632 Lipid Metabolizması Zorunlu 3 0 0 3 6
VBK633 Temel Metabolik Yollar Zorunlu 3 0 0 3 6
VBK634 Anorganik Madde Metabolizması Zorunlu 2 2 0 3 6
VBK635 Klinik Biyokimya Zorunlu 2 2 0 3 6
VBK636 Hormonların Analiz Yöntemleri Zorunlu 2 2 0 3 6
VBK637 Çeşitli Hastalıklarda Spesifik Biyokimyasal Testler Zorunlu 2 2 0 3 6
VBK638 Karaciğer Fonksiyon Testleri Zorunlu 0 4 0 2 6
VBK639 Kanda Mineral Maddelerin Analizleri Zorunlu 0 4 0 2 6
VBK640 Böbrek Fonksiyon Testleri Zorunlu 0 4 0 2 6
VBK641 Klinik Enzimoloji Zorunlu 0 4 0 2 6
VBK642 Metabolik Hastalikların Teşhisinde Kullanılan Testler Zorunlu 0 4 0 2 6
VBK643 Enerji ve Biyolojik Oksidasyon Zorunlu 2 0 0 2 6
VBK644 Serbest Radikaller ve Antioksidanlar Zorunlu 2 0 0 2 6
VBK645 Laboratuar Hayvanlarınınbiyokimyası Zorunlu 3 0 0 3 6
VBK646 Hormonların Yapıları ve Fonksiyonları Zorunlu 3 0 0 3 6
VBK647 Organlararası Metabolik İlişkiler Zorunlu 3 0 0 3 6
VBK648 Doku ve Organ Kimyası Zorunlu 3 0 0 3 6
VBK649 Biyokimyada Kullanılan İmmünolojik Teknikler Zorunlu 2 2 0 3 6
VBK650 Ruminantlarda Enerji Metabolizması Zorunlu 2 2 0 3 6
VBK651 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 3 6


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
VBK601 Biyofiziksel Kimya Zorunlu 3 0 0 3 6
VBK602 Proteinlerin Yapıları ve Fonksiyonları Zorunlu 3 0 0 3 6
VBK603 Amino Asitlerin Yapıları ve Fonksiyonları Zorunlu 3 0 0 3 6
VBK604 Karbonhidratların Yapıları ve Fonksiyonları Zorunlu 3 0 0 3 6
VBK605 Lipitlerin Yapıları ve Fonksiyonları Zorunlu 3 0 0 3 6
VBK606 Biyolojik Materyallerin Alınması, Taşınması ve Saklanması Zorunlu 3 0 0 3 6
VBK607 Biyokimya Laboratuvar Teknikleri Zorunlu 2 2 0 3 6
VBK608 Kalıtsal Metabolik Hastalıklar ve Teşhis Analizleri Zorunlu 2 2 0 3 6
VBK609 Biyolojik Materyalleri Biyokimyasal Analizlere Hazırlama Teknikleri Zorunlu 2 2 0 3 6
VBK610 Biyokimyasl Analizlerde Kullanılan Çözeltiler ve Hazırlanmaları Zorunlu 2 2 0 3 6
VBK611 Biyokimyada Önemli Fonksiyonel Gruplar Zorunlu 3 0 0 3 6
VBK612 Mineral Maddelerin Metabolizması Zorunlu 3 0 0 3 6
VBk613 Amino Asitlerin Yıkımlanması Zorunlu 3 0 0 3 6
VBK614 Hücre Biyokimyası Zorunlu 3 0 0 3 6
VBK615 Temel Laboratuvar Hesaplamaları Zorunlu 3 0 0 3 6
VBK616 Rutin Biyokimya Testleri Zorunlu 0 4 0 2 6
VBK617 İdrar Analizleri ve Klinik Kullanımı Zorunlu 0 4 0 2 6
VBK618 Laboratuvar Malzemeleri ve Temizliği Zorunlu 0 4 0 2 6
VBK619 Klinik Endokrinoloji Zorunlu 0 4 0 2 6
VBK620 Kanda Organik Maddelerin Analizleri Zorunlu 0 4 0 2 6
VBK621 Beslenme Biyokimyası Zorunlu 2 0 0 2 6
VBK622 Enzimler Zorunlu 3 0 0 3 6
VBK623 Radyoizotoplar ve Veteriner Hekimlikte Yararlanma Zorunlu 2 0 0 2 6
VBK624 Lipoproteinler ve Klinik Önemi Zorunlu 2 0 0 2 6
VBK625 Nükleik Asitlerin Metabolizması Zorunlu 3 0 0 3 6
VBK626 Biyokimyasal Analizlerde Örnek-Metod Seçimi ve Laboratuvar Ayarlanması Zorunlu 3 0 0 3 6
VBK627 Vitaminlerin Yapıları ve Fonksiyonları Zorunlu 3 0 0 3 6
VBK628 Enzim Analizlerinin Klinik Kullanımı Zorunlu 3 0 0 3 6
VBK629 Protein Metabolizması Zorunlu 3 0 0 3 6
VBK630 Amino Asit Metabolizması Zorunlu 3 0 0 3 6
VBK631 Karbonhidrat Metabolizması Zorunlu 3 0 0 3 6
VBK632 Lipid Metabolizması Zorunlu 3 0 0 3 6
VBK633 Temel Metabolik Yollar Zorunlu 3 0 0 3 6
VBK634 Anorganik Madde Metabolizması Zorunlu 2 2 0 3 6
VBK635 Klinik Biyokimya Zorunlu 2 2 0 3 6
VBK636 Hormonların Analiz Yöntemleri Zorunlu 2 2 0 3 6
VBK637 Çeşitli Hastalıklarda Spesifik Biyokimyasal Testler Zorunlu 2 2 0 3 6
VBK638 Karaciğer Fonksiyon Testleri Zorunlu 0 4 0 2 6
VBK639 Kanda Mineral Maddelerin Analizleri Zorunlu 0 4 0 2 6
VBK640 Böbrek Fonksiyon Testleri Zorunlu 0 4 0 2 6
VBK641 Klinik Enzimoloji Zorunlu 0 4 0 2 6
VBK642 Metabolik Hastalikların Teşhisinde Kullanılan Testler Zorunlu 0 4 0 2 6
VBK643 Enerji ve Biyolojik Oksidasyon Zorunlu 2 0 0 2 6
VBK644 Serbest Radikaller ve Antioksidanlar Zorunlu 2 0 0 2 6
VBK645 Laboratuar Hayvanlarınınbiyokimyası Zorunlu 3 0 0 3 6
VBK646 Hormonların Yapıları ve Fonksiyonları Zorunlu 3 0 0 3 6
VBK647 Organlararası Metabolik İlişkiler Zorunlu 3 0 0 3 6
VBK648 Doku ve Organ Kimyası Zorunlu 3 0 0 3 6
VBK649 Biyokimyada Kullanılan İmmünolojik Teknikler Zorunlu 2 2 0 3 6
VBK650 Ruminantlarda Enerji Metabolizması Zorunlu 2 2 0 3 6
VBK651 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 3 6