Program Tanımları

Kuruluş

Anabilim Dalımız Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde 1994 yılında kurulmuştur.

Kazanılan Derece

Yükseklisans derecesi

Kabul ve Kayıt Koşulları

ALES, yabancı dil ve lisans ortalamasına göre yerleştirme yapılır. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Yönetmeliğine göre öğrenci alınmaktadır. (http://sagbilens.omu.edu.tr/yonetmelik/)

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Formal (Lisans diploması)

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Anabilim Dalının yada ilişkili olan diğer anabilim dallarının lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 24 kredilik(60 AKTS) ders ve 1 seminer dersi alıp başarılı olmak (100 üzerinden 65 puan)ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi jüri önünde savunarak başarılı olmak

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Anabilim Dalının yada ilişkili olan diğer anabilim dallarının lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 24 kredilik(60 AKTS) ders ve 1 seminer dersi alıp başarılı olmak (100 üzerinden 65 puan)ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi jüri önünde savunarak başarılı olmak

Program Profili

Bu yüksek lisans derece programında amaç; Beden Eğitimi ve Spor alanında yeterli bilimsel teorik bilgiye ve uygulama becerisine sahip olan, kendi başına bilimsel bir araştırma çalışması planlayıp yürütebilen, elde ettiği verileri bilimsel olarak yorumlayarak bir sonuca ulaşabilen araştırmacı bilim insanları yetiştirmektir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Almış olduğu eğitimle kamu ve özel sektörde araştırıcı, üniversitelerde akademik personel olarak istihdam edilebiliyor olmak

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yükseklisans mezunu olup doktaraya girmaye hak kazanır.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

• Yazılı ve sözlü yoklamalar
• Seminer sunumları
*Başarı notu 65'dir. Yarıyıl sonu sınav notunun yüksek lisans programlarında en az 60 olması gerekir.

Mezuniyet Koşulları

Tezli yüksek lisans programı 24 krediden ve 60 AKTS’den az
olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, uzmanlık alan dersi ve 60 AKTS’den az olmamak
koşuluyla tez/sanat çalışmasını içeren özel konulu derslerden oluşur.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Doç. Dr. Özgür BOSTANCI

Bölüm Olanakları

Performans analiz labaratuarı

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67467 Beden eğitimi ve spor alanında kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur.
2 67468 Beden eğitimi ve spor yönetimi konusundaki sorunları belirler, analiz eder ve çözme becerisine sahip olur.
3 67473 Beden Eğitimi ve Spor alanı ile ilgili araştırma yapma becerisi gösterir.
4 67479 Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
5 67469 Beden Eğitimi ve Spor ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
6 67475 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
7 67476 Beden eğitimi ve spor alanındaki tüm iç ve dış paydaşlarla kolay iletişim kurabilir, bilgi ve düşüncelerini Türkçe ve en az bir yabancı dilde akıcı ve anlaşılır şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
8 67470 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.
9 67472 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
10 67474 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.
11 67477 Bilgi ve becerilerini aktarmada bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
12 67471 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
13 67478 Yaşamın her alanında etik kurallara uygun davranma sorumluluğu taşır.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 0


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE-2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 0
SBESYL Seminer Zorunlu 0 2 0 0 0
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
BES601 Antrenman Teorisi Zorunlu 3 0 0 3 0
BES602 Sporda Performans Testleri Zorunlu 3 0 0 3 0
BES603 Beden Eğitimi ve Sporun Fizyolojik Temelleri Zorunlu 3 0 0 3 0
BES604 Spor Teşkilatı Organizasyon ve Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 0
BES606 Spor ve Sağlık Zorunlu 3 0 0 3 6
BES607 Fonksiyonel Anatomi Zorunlu 3 0 0 3 6
BES608 Spor Tarihi ve Kültürü Zorunlu 3 0 0 3 0
BES609 Spor Psikolojisi Zorunlu 3 0 0 3 0
BES610 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 3 0
BES611 Spor Sosyolojisi Zorunlu 3 0 0 3 6
BES612 Beden Eğitimi ve Sporda Geliştirme ve Organizasyon Zorunlu 3 0 0 3 0
BES613 Sporu Yaygınlaştırma Stratejileri Zorunlu 3 0 0 3 0
BES614 Spor Tesislerinde Modern Planlama ve İşletmecilik Zorunlu 3 0 0 3 0
BES615 Karşılaştırmalı Spor Eğitimi ve Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 0
BES616 Geleneksel Türk Sporları Zorunlu 3 0 0 3 0
BES617 Hareket Bilgisi Zorunlu 3 0 0 3 0
BES618 Spor Organizasyonu ve Medya İlişkileri Zorunlu 3 0 0 3 0
BES619 Beden Eğitimi ve Sporda Yeni Eğilimler ve Yönelimler Zorunlu 3 0 0 3 0
BES620 Beden Eğitimi ve Sporda Öğretim Metodları Zorunlu 3 0 0 3 0
BES621 Spor Felsefesi Zorunlu 3 0 0 3 0
BES622 Sporda Ergojenik Yardım Zorunlu 3 0 0 3 6
BES623 Sporda Pazarlama, Sponsorluk ve Yatırım Projeleri Zorunlu 0 2 0 1 6
BES624 Okul Öncesi Oyun Programları ve Aile Eğitimi Zorunlu 3 0 0 3 0
BES625 Masaj Uygulama Çalışmaları Zorunlu 0 2 0 1 0
BES626 Hareket ve Antrenman Programlarının Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3 0
BES627 Spor Politikalarının Hedef ve Uygulamaları Zorunlu 3 0 0 3 0
BES628 Sporda Psiko-Sosyal Alan Programı Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3 0
BES629 Sporcu Beslenmesi Zorunlu 3 0 0 3 6
BES630 Biyokimya Zorunlu 3 0 0 3 0
BES631 Sporda Doping Zorunlu 3 0 0 3 6
BES632 Rekreasyon Zorunlu 3 0 0 3 0
BES633 Psiko - Motor Zorunlu 3 0 0 3 6
BES634 Sporda Yetenek Araştırması Zorunlu 3 0 0 3 6
BES635 Özel Antrenman Bilgisi Zorunlu 3 0 0 3 0


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
BES601 Antrenman Teorisi Zorunlu 3 0 0 3 0
BES602 Sporda Performans Testleri Zorunlu 3 0 0 3 0
BES603 Beden Eğitimi ve Sporun Fizyolojik Temelleri Zorunlu 3 0 0 3 0
BES604 Spor Teşkilatı Organizasyon ve Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 0
BES606 Spor ve Sağlık Zorunlu 3 0 0 3 0
BES607 Fonksiyonel Anatomi Zorunlu 3 0 0 3 0
BES608 Spor Tarihi ve Kültürü Zorunlu 3 0 0 3 0
BES609 Spor Psikolojisi Zorunlu 3 0 0 3 0
BES610 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 3 0
BES611 Spor Sosyolojisi Zorunlu 3 0 0 3 0
BES612 Beden Eğitimi ve Sporda Geliştirme ve Organizasyon Zorunlu 3 0 0 3 0
BES613 Sporu Yaygınlaştırma Stratejileri Zorunlu 3 0 0 3 0
BES614 Spor Tesislerinde Modern Planlama ve İşletmecilik Zorunlu 3 0 0 3 0
BES615 Karşılaştırmalı Spor Eğitimi ve Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 0
BES616 Geleneksel Türk Sporları Zorunlu 3 0 0 3 0
BES617 Hareket Bilgisi Zorunlu 3 0 0 3 0
BES618 Spor Organizasyonu ve Medya İlişkileri Zorunlu 3 0 0 3 0
BES619 Beden Eğitimi ve Sporda Yeni Eğilimler ve Yönelimler Zorunlu 3 0 0 3 0
BES620 Beden Eğitimi ve Sporda Öğretim Metodları Zorunlu 3 0 0 3 0
BES621 Spor Felsefesi Zorunlu 3 0 0 3 0
BES622 Sporda Ergojenik Yardım Zorunlu 3 0 0 3 0
BES623 Sporda Pazarlama, Sponsorluk ve Yatırım Projeleri Zorunlu 0 2 0 1 0
BES624 Okul Öncesi Oyun Programları ve Aile Eğitimi Zorunlu 3 0 0 3 0
BES625 Masaj Uygulama Çalışmaları Zorunlu 0 2 0 1 0
BES626 Hareket ve Antrenman Programlarının Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3 0
BES627 Spor Politikalarının Hedef ve Uygulamaları Zorunlu 3 0 0 3 0
BES628 Sporda Psiko-Sosyal Alan Programı Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3 0
BES629 Sporcu Beslenmesi Zorunlu 3 0 0 3 0
BES630 Biyokimya Zorunlu 3 0 0 3 0
BES631 Sporda Doping Zorunlu 3 0 0 3 0
BES632 Rekreasyon Zorunlu 3 0 0 3 0
BES633 Psiko - Motor Zorunlu 3 0 0 3 6
BES634 Sporda Yetenek Araştırması Zorunlu 3 0 0 3 0
BES635 Özel Antrenman Bilgisi Zorunlu 3 0 0 3 0