Program Tanımları

Kuruluş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü'ne bağlı olarak 2011-2012 Bahar Döneminde açılmıştır.

Kazanılan Derece

Program başarı ile tamamlanıp program yeterlilikleri sağlanıldığında Sağlık Kurumları Yönetimi Bölümü alanında Yüksek Lisans derecesine sahip olunur.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Anabilim Dalı'na başvurmak için gerekli olan genel kabul şartları uygulanır. Başvurular Ondokuz Mayıs
Üniversitesi Lisansüstü ve Doktora Eğitim Öğretim Yönetmeliği’ne göre kabul edilir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Sağlık Yönetimi Yüksek lisans Programına doğrudan kaydolan ya da yatay geçişle gelen öğrenciler bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. İlgili yüksekokul/fakülte/enstitü yönetim kurulu tarafından ders içeriğinin onaylanması ve süresi içinde başvurulması durumunda öğrenciler, derslerden muaf tutulacaktır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Anabilim dalının ya da ilişkili olan diğer anabilim dallarının lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 24 kredilik (60 AKTS) ders ve 1 seminer dersi alıp başarılı (100 üzerinden en az 65 puan) olmak. Ayrıca konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi jüri önünde savunarak başarılı olmak.

Program Profili

Programda sağlık kurumları işletmeciliği, sağlık kurumları yönetim teorileri, sağlık hizmetlerinde araştırma ve istatistik, sağlık politikası, sağlık hizmetlerinde pazarlama, sağlık kurumlarında insan kaynakları yönetimi,sağlık kurumlarında etik, sağlık kurumlarında finansman yönetimi, sağlık ekonomisi gibi dersler bulunmaktadır

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Anabilim Dalı 2011-2012 Bahar Dönemi faaliyete geçmiştir. Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans Programını başarıyla tamamlayan öğrenciler akademik kariyerlerine devam edebilir veya çeşitli kamu ve özel sektör kuruluşlarında istihdam edilebilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Tezli yüksek lisansı bitiren öğrenciler, uzman sağlık kurumları yöneticisi unvanını alır. İsteyen öğrenciler sağlık yönetimi alanında doktora yapabilir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Yönetmeliği ve ilgili enstitülerin esaslarınca belirlenir.

Mezuniyet Koşulları

Yeterlilik koşulları ve kurallar bölümündeki koşullar yeterlidir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Doç.Dr.Elif DİKMETAŞ YARDAN-Program Başkanı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Kurupelit-Samsun 03623121919-6323
Doç.Dr.Elif DİKMETAŞ YARDAN-AKTS Koordinatörü

Bölüm Olanakları

Anabilim Dalı, disiplinlerarası program olduğu için dersler, ilgili öğretim üyelerinin bulunduğu yerde işlenilmektedir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67532 sağlık politikaları konusunda bilgili, sağlık sektörünü çok iyi tanıyan, toplumun gereksinimlerini iyi analiz eden, sosyal sorumluluk bilinci ile sürekli gelişme hedefleyen, sağlık sektörünün değişik birimlerinde planlama yapabilecek, kaynakları verimli kullanacak, sağlık ve işletmecilik konusunda yetkin, hem kamuda hem özel sektörde başarılı olacak, uluslararası vizyona sahip profesyonel sağlık yöneticisi özelliği taşır.
2 67533 sağlık yönetimi ve organizasyonu, sağlık kurumlarında insan kaynakları yönetimi, sağlık hizmetlerinin pazarlaması, sağlık hizmetlerinin finansmanı, sağlık ekonomisi, sosyal güvenlik ve sigortacılık, sağlık politikaları, sağlık bilgi sistemleri ve sağlık mevzuatı konularında bilgi ve beceriye sahiptir
3 67528 Mesleği ile ilgili güncel gelişmeleri ve sorunları takip eder, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izler ve mesleğine uygun bir şekilde uygular.
4 67529 Uzmanlık alanıyla ilgili araştırma ve deneysel çalışma becerisi kazanır, elde ettiği verileri istatistiksel olarak değerlendirir ve yorumlar.
5 67530 Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilir; alanıyla ilgili uluslararası literatürü izleyebilir ve iletişim kurabilme açısından en az bir yabancı dili orta düzeyde bilir.
6 67523 Alanı ile ilgili her türlü veriyi derler ve amaca yönelik olarak değerlendirerek yorumlar.
7 67531 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilir.
8 67524 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri öğretir.
9 67525 Alanı veya farklı disiplinlerdeki kongre, panel, sempozyum, çalıştay, seminer, makale tartışma saati, problem çözme oturumları vb. organizasyonlara katılarak, kendi eğitim alanıyla ilgili bilgilerini paylaşır ve diğer disiplinlerdeki uzmanlar ile ilişki kurarak ekip üyesi olarak çözüme katkıda bulunur.
10 67526 Alanına ilgili bilinen/ yeni tanımlanan sorunlara çözüm oluşturma amacıyla gerektiğinde disiplinler arası alanda bir araştırma projesi planlayarak, ekip oluşturur, ekip bilinci içerisinde proje yürütür ve sonuçlandırır.
11 67527 Alanında ve alanının ilişkili olduğu konularda mevzuatı bilir.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Ders 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBEU-1 Seçmeli Ders 1 SDG 0 0 0 0 0
SBE-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 0


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Ders 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBEU-2. Seçmeli Ders 2 SDG 0 0 0 0 0
SBE-2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 0
SBESYL Seminer Zorunlu 0 2 0 0 0
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3 Dönem Projesi
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBEPRJ Dönem Projesi Zorunlu 0 0 0 0 30
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4 Tez
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 5 Tez
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6 Tez
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Ders 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SKY601 Sağlık Kurumları İşletmeciliği Zorunlu 3 0 0 3 6
SKY602 Sağlık Hizmetleri Pazarlaması Zorunlu 3 0 0 3 6
SKY603 Sağlık Kurumları Yönetim Teorileri Zorunlu 3 0 0 3 6
SKY604 Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 6
SKY605 Sağlık Hizmetlerinde Araştırma ve İstatistiksel Yöntemler Zorunlu 3 0 0 3 6
SKY606 Sağlık Politikaları Zorunlu 3 0 0 3 6
SKY607 Sağlık Mevzuatı Zorunlu 3 0 0 3 6
SKY608 Sağlık Kurumlarında Etik Zorunlu 3 0 0 3 7.5
SKY609 Sağlık Hukuku Zorunlu 3 0 0 3 6
SKY610 Sağlık Kurumlarında Finansman Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 6
SKY611 Sağlık Kurumlarında Maliyet Muhasebesi Zorunlu 3 0 0 3 6
SKY612 Sağlık Ekonomisi Zorunlu 3 0 0 3 6
SKY613 Tıpta Bilgisayar ve İnternet Uygulamaları Zorunlu 2 2 0 3 6
SKY601 Sağlık Kurumları İşletmeciliği Zorunlu 3 0 0 3 6
SKY602 Sağlık Hizmetleri Pazarlaması Zorunlu 3 0 0 3 6
SKY603 Sağlık Kurumları Yönetim Teorileri Zorunlu 3 0 0 3 6
SKY604 Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 6
SKY606 Sağlık Politikaları Zorunlu 3 0 0 3 6
SKY607 Sağlık Mevzuatı Zorunlu 3 0 0 3 6
SKY608 Sağlık Kurumlarında Etik Zorunlu 3 0 0 3 7.5
SKY609 Sağlık Hukuku Zorunlu 3 0 0 3 3
SKY610 Sağlık Kurumlarında Finansman Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 0
SKY611 Sağlık Kurumlarında Maliyet Muhasebesi Zorunlu 3 0 0 3 0
SKY612 Sağlık Ekonomisi Zorunlu 3 0 0 3 6
SKY613 Tıpta Bilgisayar ve İnternet Uygulamaları Zorunlu 2 2 0 3 6
SKY614 Sağlık Kurumlarında Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi Zorunlu 3 0 0 3 0
SKY615 Sağlık Yönetim Uygulamaları I Zorunlu 1 6 0 4 6
SKY616 Sağlık Yönetim Uygulamaları II Zorunlu 1 6 0 4 6
SKY617 Girişimcilik ve Yenilikçilik Zorunlu 2 0 0 2 0
SKY618 Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim Zorunlu 3 0 0 3 0
SKY619 Sağlık Kurumlarında Kalite ve Performans Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 6
SKY620 Sağlık Yönetiminde İş Hukuku Zorunlu 3 0 0 3 3
SKY621 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 3 3.5


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Ders 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SKY601 Sağlık Kurumları İşletmeciliği Zorunlu 3 0 0 3 6
SKY602 Sağlık Hizmetleri Pazarlaması Zorunlu 3 0 0 3 6
SKY603 Sağlık Kurumları Yönetim Teorileri Zorunlu 3 0 0 3 6
SKY604 Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 6
SKY605 Sağlık Hizmetlerinde Araştırma ve İstatistiksel Yöntemler Zorunlu 3 0 0 3 6
SKY606 Sağlık Politikaları Zorunlu 3 0 0 3 6
SKY607 Sağlık Mevzuatı Zorunlu 3 0 0 3 6
SKY608 Sağlık Kurumlarında Etik Zorunlu 3 0 0 3 7.5
SKY609 Sağlık Hukuku Zorunlu 3 0 0 3 6
SKY610 Sağlık Kurumlarında Finansman Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 6
SKY611 Sağlık Kurumlarında Maliyet Muhasebesi Zorunlu 3 0 0 3 6
SKY612 Sağlık Ekonomisi Zorunlu 3 0 0 3 6
SKY613 Tıpta Bilgisayar ve İnternet Uygulamaları Zorunlu 2 2 0 3 6
SKY601 Sağlık Kurumları İşletmeciliği Zorunlu 3 0 0 3 0
SKY602 Sağlık Hizmetleri Pazarlaması Zorunlu 3 0 0 3 0
SKY603 Sağlık Kurumları Yönetim Teorileri Zorunlu 3 0 0 3 0
SKY604 Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 6
SKY606 Sağlık Politikaları Zorunlu 3 0 0 3 0
SKY607 Sağlık Mevzuatı Zorunlu 3 0 0 3 0
SKY608 Sağlık Kurumlarında Etik Zorunlu 3 0 0 3 6
SKY609 Sağlık Hukuku Zorunlu 3 0 0 3 3
SKY610 Sağlık Kurumlarında Finansman Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 0
SKY611 Sağlık Kurumlarında Maliyet Muhasebesi Zorunlu 3 0 0 3 0
SKY612 Sağlık Ekonomisi Zorunlu 3 0 0 3 0
SKY613 Tıpta Bilgisayar ve İnternet Uygulamaları Zorunlu 2 2 0 3 0
SKY614 Sağlık Kurumlarında Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi Zorunlu 3 0 0 3 0
SKY615 Sağlık Yönetim Uygulamaları I Zorunlu 1 6 0 4 0
SKY616 Sağlık Yönetim Uygulamaları II Zorunlu 1 6 0 4 0
SKY617 Girişimcilik ve Yenilikçilik Zorunlu 2 0 0 2 0
SKY618 Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim Zorunlu 3 0 0 3 0
SKY619 Sağlık Kurumlarında Kalite ve Performans Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 0
SKY620 Sağlık Yönetiminde İş Hukuku Zorunlu 3 0 0 3 3
SKY621 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 3 0