Program Tanımları

Kuruluş

Anabilim dalımız Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nin Üniversite Hastanesinin, Tıp Fakültesinin
yerleştiği Kurupelit yerleşkesinde bulunmaktadır.
Anabilim dalımız 2012 yılında kurulmuş olup halen lisansüstü eğitim faaliyetlerine
devam etmektedir.
Our Department is founded in 2012 ad is located in Medical Faculty Building in Kurupelit Campus of University of Ondokuz Mayis.

Kazanılan Derece

Allerji ve İmmunoloji alanında Yüksek Lisans derecesi

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yüksek lisans programına doğrudan kaydolan ya da yatay geçişle gelen öğrenciler bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. İlgili enstitü yönetim kurulu tarafından ders içeriğinin onaylanması ve süresi
içinde başvurulması durumunda öğrenciler, derslerden muaf tutulabilirler.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencilerin mezun olabilmeleri için en az 24 yerel kredi (60 AKTS kredisi) dersi tamamlaması (65/100) ve master tezini başarıyla savunması gerekir.

Program Profili

Allerji ve Klinik İmmünoloji Yüksek lisans Programında alerji ve immünoloji hastalıkları hakkında gerekli bilgi düzeyine sahip olarak bu hastalıklardan primer sekonder korunma alanında gerekli bilgilere sahip olarak hastalara gerekli önerilerde bulunmak, Bu hastalık atakları ile gelen hastalara acil müdaheleyi yapar durumuna gelmek, Bu yakınmaları olan hastaların yaşam kalitelerini artırmaktır. Allerji ve Klinik İmmünoloji konusunda spesifik ve kaliteli bilgi sahibi olacak, bağımsız araştırmalar yapacak ve bu şekilde insan sağlığına hizmet verecek araştırıcı, akademisyen ve nitelikli meslek elemanlarının yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Programdan mezun olanlar allerji ve immunoloji ile ilişkili hastane ve kliniklerde ve araştırma laboratuvarlarında çalışabilirler

Üst Derece Programlarına Geçiş

Başarılı öğrenciler ilgili alanlarda doktora programlarına devam edebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Yönetmeliği ve ilgili enstitülerin esaslarınca belirlenir. Sınavlarda başarılı sayılmak için 100'lük sistemde en 65 alınması gereklidir.

Mezuniyet Koşulları

Öğrencilerin mezun olabilmeleri için en az 24 yerel kredi (60 AKTS kredisi) dersi tamamlaması (65/100) ve master tezini başarıyla savunması gerekir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Allerji ve İmmunoloji Anabilim dalı
Kurupelit SAMSUN

Anabilim Dalı Başkanı; Prof. Dr. Recep Sancak
email: sancakrec@yahoo.com

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75273 Temel immunolojik kavramları, çocukluk döneminin immunolojik özelliklerini ve immun gelişimi, yenidoğan, çocuk ve yetişkin arasındaki immunolojik farkları bilir
2 75275 Temel immunolojik ve allerjik laboratuvar tekniklerini uygulayabilir
3 75276 İç kalite kontrolü, cihazların günlük ve aylık bakım ve ayarlarını yapabilir
4 75277 Hasta materyallerinin önemini anlar ve laboratuvar sonuçlarını yorumlayabilir
5 75278 Allerji ve immunoloji alanında bilgiye erişim ve kullanımında bilimsel ve etik ilkelere uyar
6 75279 Allerji ve immunoloji uygulamalarında bilişim, iletişim ve teknolojik yeterliliklerini gösterebilir
7 75274 Allerji ve immunoloji alanındaki bilgileri entegre edebilir

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBE-2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
SBESYL Seminer Zorunlu 0 2 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
İMM601 İmmünolojinin Esasları I 3 0 0 3 6
İMM602 İmmünolojinin Esasları II 3 0 0 3 6
İMM603 Hayvan Modelleri I 3 0 0 3 6
İMM604 İmmünolojide Kullanılan Testler 3 0 0 3 6
İMM605 Biyoistatistik 2 2 0 3 6
İMM606 Hayvan Modelleri II 2 0 0 2 6
İMM608 Biyoistatistik II 2 2 0 3 6
İMM609 İmmününoloji-Allerji Test Teknikleri I 2 4 0 4 6
İMM610 Seminer ve Mecmua Kulübü II 0 2 0 0 6
İMM611 Klinik Allerji ve İmmünoloji I 3 0 0 3 6
İMM612 Allerji Test Teknikleri II 2 4 0 4 6
İMM613 Moleküler İmmünoloji I 2 2 0 3 6
İMM614 Klinik Allerji ve İmmünoloji II 3 0 0 3 6
İMM616 Moleküler İmmünoloji II 2 2 0 3 6


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
İMM601 İmmünolojinin Esasları I 3 0 0 3 6
İMM602 İmmünolojinin Esasları II 3 0 0 3 6
İMM603 Hayvan Modelleri I 3 0 0 3 6
İMM604 İmmünolojide Kullanılan Testler 3 0 0 3 6
İMM605 Biyoistatistik 2 2 0 3 6
İMM606 Hayvan Modelleri II 2 0 0 2 6
İMM608 Biyoistatistik II 2 2 0 3 6
İMM609 İmmününoloji-Allerji Test Teknikleri I 2 4 0 4 6
İMM610 Seminer ve Mecmua Kulübü II 0 2 0 0 6
İMM611 Klinik Allerji ve İmmünoloji I 3 0 0 3 6
İMM612 Allerji Test Teknikleri II 2 4 0 4 6
İMM613 Moleküler İmmünoloji I 2 2 0 3 6
İMM614 Klinik Allerji ve İmmünoloji II 3 0 0 3 6
İMM616 Moleküler İmmünoloji II 2 2 0 3 6