Program Tanımları

Kuruluş

Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı olarak Coğrafya Anabilim Dalı Doktora programı 1992 yılında açılmıştır.

Kazanılan Derece

Programdan mezun olanlar, Coğrafya alanında Doktora diploması almaya hak kazanmaktadır.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Doktora programına kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ve YÖK tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Programa öğrenci kabulü ve başvuru koşulları akademik dönem başlamadan önce Ondokuz Mayıs Üniversitesi internet adresinde yayınlanmaktadır (www.omu.edu.tr). Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversite tarafından onaylanmış ve bir anlaşma ile sınırları belirlenmiş öğrenci değişim programları kapsamında yurtdışından gelen öğrenciler Enstitü Anabilim Dalı` nda verilen dersleri alabilirler. Bu kapsamda üniversitemize gelmek isteyen öğrenciler programa başvuru ve kayıt işlemlerini Erasmus Ofisine yapmaktadırlar. Başvuru süreci ve işlemler ile ilgili detaylı bilgiler ERASMUS Ofisi`nin internet adresinde mevcuttur.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Sosyal Bilimler Enstitüsü’ nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin, enstitünün ilgili programına eşdeğer kabul edilmesi durumunda, verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/ enstitü müdürlüğü tarafından onaylanması ile öğrenci o dersten muaf tutulabilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Doktora programının yeterlilik koşulları ve kuralları Ondokuz Mayıs Üniversitesi lisansüstü eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliğinde belirtilen hususlarla belirlenmiştir.

Program Profili

Doktora programlarında öğrencilerinin ilgili program alanında en güncel bilgilerle donatılması ve var olan bilgilerin yenilenmesi amaçlamaktadır. Programın (MBA) hedefi analiz ve problem çözme yeteneği gelişmiş, eleştirel ve yaratıcı düşünebilen, etkili ilişkiler kurabilen ve sürdürebilen, takım çalışmasını en etkin şekilde uygulayabilen, inisiyatif alan, riski ve değişimi yöneten ve bütün bunları yaparken iş etiği çerçevesinde hareket eden kaliteli iş gücü yetiştirmektir. Bu program ile öğrenciler global bir anlayış içinde işletmeleri çevreleyen faktörleri kavrama olanağı elde edecekler ve hem kişisel hem de profesyonel anlamda farklılık yaratma konusunda önemli adımlar atmış olacaklardır. Program sonunda öğrenciler gerek Türkiye genelinde, gerekse tüm dünyada kendi alanlarında görev alabilmek üzere, sağlam bir temel kazanmaktadırlar.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Doktora programını tamamlayan öğrenciler öğretmen ve akademisyen olarak çalışabildikleri gibi özel sektörde de iş bulabilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Doktora programını başarıyla bitirenler, gerekli koşulları sağladıkları takdirde üniversitelerin ilgili bölümlerinde açılan öğretim üyesi kadrolarına başvurabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar, üniversite tarafından ilan edilen tarihlerde, belirtilen yer ve zamanda yapılır. Öğrenciler derslere devam ederek sınavlarına katılmak zorundadırlar. Öğrencinin devamı ise dersin öğretim üyesi tarafından takip edilir. Tüm sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir ve her ders için bir ara sınav (veya yarıyıl içi çalışma ödevi) ve bir yarıyıl sonu sınavı (final) yapılır. Ara sınav ve final sınavının yapıldığı derslerde başarı notu ara sınav notunun %40’ı ile final sınavının %60’ı alınarak hesaplanır.

Mezuniyet Koşulları

Doktora programı, yüksek lisans derecesi ile başlayan öğrenciler için toplam 28 krediden az olmamak şartıyla en az 8 adet ders, yeterlilik sınavı, tez önerisi, seminer ve tez çalışmasından oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için ise en az 52 kredilik 15 adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, 2 adet seminer ve tez çalışmasından oluşur. Bu şartları tamamlayan öğrenciler doktora programından mezun olabileceklerdir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof. Dr. Ali UZUN
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen- Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü
Telefon: 03623121919/ 5209
03623121919/ 5207
E-Posta: aliuzun@omu.edu.tr

Bölüm Olanakları

Coğrafya Bölümünde teorik derslere yönelik olarak, bilgisayar, projeksiyon ve benzeri multimedya donanımlarına sahip yeterli sayıda sınıf bulunmaktadır. Bunun yanı sıra bölüm teorik derslerin uygulamalarını yapmak üzere çeşitli materyallerin ve görsellerin bulunduğu öğrencilere açık bir Coğrafya laboratuvarına ve bilgisayar teknolojilerinin Coğrafya Biliminde kullanımıyla ilgili becerilerin öğrencilere kazandırılmasına yönelik olarak hazırlanmış bir Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) laboratuvarına sahiptir. Bölümün akademik kadrosu, dört profesör, üç doktor öğretim üyesi ve dört araştırma görevlisinden oluşmakta, ayrıca bölümde iki adet idari personel hizmet vermektedir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68649 Coğrafi çalışmalarda kullanılan, araştırma yöntem ve tekniklerine ile diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
2 68650 Sahip olduğu ileri düzeydeki bilgileri ile çalışmalar yürütür ve alanına yenilik getirecek özgün tanım ve kavramlar oluşturur.
3 68651 Programı tamamladığında, alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında kullanır, çözümler ve uygular.
4 68652 Edindiği ileri düzeydeki bilgileri ile özgün bir düşünce oluşturarak uzmanlık düzeyini geliştirir.
5 68653 Edindiği bilgi ve becerileri kullanarak, kişisel ve kurumsal gelişimini planlar.
6 68654 Coğrafi gelişmeleri ve bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir, inceler ve kullanır.
7 68656 Uzmanlık alanında yaratıcı ve eleştirel düşünür, sorun çözebilme, karşılaştırabilme yeterliliğine sahip olur.
8 68657 Uzmanlık alanındaki konuları ilgili kişiler ile tartışırken özgün görüşler öne sürer.
9 68659 Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
10 68660 Sınırlandırılmış bir mekanın planlanmasında, mevcut sorunların tespitinde sorumluluk alır ve problemlere coğrafi yaklaşımla çözümler üretir.
11 68655 Alanıyla ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde en üst düzeyde karar verir, ilgili kişi ve kurumlar ile yapıcı ve yararlı etkileşim kurar.
12 68658 Uzmanlık alanındaki yetkinliğini ve disiplinler arası bakış açısını gösteren etkili bir iletişim kurar.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

BECERİ

1.
Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
2.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3.
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
4.
Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
2.
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
3.
Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
2.
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
2.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
3.
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1 Coğrafya Araştırmalarında Yeni Yaklaşımlar
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
2301017092010 Coğrafya Araştırmalarında Yeni Yaklaşımlar Zorunlu 3 0 0 3 7.5
SBE1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 22.5


Yıl: 1, Dönem: 2 Coğrafya Araştırmalarında Yeni Yaklaşımlar
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
2301017092010 Coğrafya Araştırmalarında Yeni Yaklaşımlar Zorunlu 3 0 0 3 7.5
SBE2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 22.5
SBESEMDR Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3 Tez
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETEZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4 Tez
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETEZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 5 Tez
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETEZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6 Tez
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETEZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 4, Dönem: 7 Tez
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETEZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 4, Dönem: 8 Tez
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETEZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
2301017032010 Denizaltı Jeolojisi ve Jeomorfoloji Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2301017042010 Dünya'daki Sulak Alanlar Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2301017052010 Dünya İklimleri Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2301017062010 İklim Değişmesi ve Salınımları Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2301017072010 Yöre Ekolojisi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2301017082010 Deniz ve Kıyı Ekolojisi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2301017102010 Kıyı Şekilleri ve Süreçleri ve Türkiye'den Örnekler Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2301017112010 Türkiye'nin Doğal Mağraları ve Mağralardan Yararlanma Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2301017122010 Türkiye'de Atmosferik Kökenli Doğal Afetler ve Sonuçları Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2301017132010 Karst Ekosistemi ve Karstik Alanlardan Yararlanma Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2301017142010 Toprak Erozyonu ve Korunması Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2301017152010 İnsan-Çevre Sistemleri ve Sürdürebilirlik Üzerine Coğrafi Yaklaşımlar Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2301017162010 Kültürel Coğrafya Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2301017172010 Türkiye'de Kırsal Konut Mimarisi ve Kültürel Özellikleri Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2301017182010 Koruma Alanları Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2301017192010 Şehiriçi Arazi Kullanımı Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2301017202010 Eko-Turizm Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2301017212010 Şehir Turizmi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2301017222010 Şehir Coğrafyası Araştırmaları Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2301017232010 Şehirsel Koruma Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2301017242010 Kır Coğrafyası Çalışmaları Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2301017252010 Beşeri Coğrafya'da Bilgisayar Ortamında Veri Analizi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2301017262010 Çevre ve Eğitim Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2301017272010 Kuram ve Uygulamada Coğrafya Eğitimi Zorunlu 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
2301017032010 Denizaltı Jeolojisi ve Jeomorfoloji Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2301017042010 Dünya'daki Sulak Alanlar Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2301017052010 Dünya İklimleri Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2301017062010 İklim Değişmesi ve Salınımları Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2301017072010 Yöre Ekolojisi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2301017082010 Deniz ve Kıyı Ekolojisi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2301017102010 Kıyı Şekilleri ve Süreçleri ve Türkiye'den Örnekler Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2301017112010 Türkiye'nin Doğal Mağraları ve Mağralardan Yararlanma Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2301017122010 Türkiye'de Atmosferik Kökenli Doğal Afetler ve Sonuçları Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2301017132010 Karst Ekosistemi ve Karstik Alanlardan Yararlanma Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2301017142010 Toprak Erozyonu ve Korunması Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2301017152010 İnsan-Çevre Sistemleri ve Sürdürebilirlik Üzerine Coğrafi Yaklaşımlar Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2301017162010 Kültürel Coğrafya Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2301017172010 Türkiye'de Kırsal Konut Mimarisi ve Kültürel Özellikleri Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2301017182010 Koruma Alanları Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2301017192010 Şehiriçi Arazi Kullanımı Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2301017202010 Eko-Turizm Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2301017212010 Şehir Turizmi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2301017222010 Şehir Coğrafyası Araştırmaları Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2301017232010 Şehirsel Koruma Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2301017242010 Kır Coğrafyası Çalışmaları Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2301017252010 Beşeri Coğrafya'da Bilgisayar Ortamında Veri Analizi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2301017262010 Çevre ve Eğitim Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2301017272010 Kuram ve Uygulamada Coğrafya Eğitimi Zorunlu 3 0 0 3 7.5