Program Tanımları

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76381 Coğrafi çalışmalarda kullanılan, araştırma yöntem ve tekniklerine ile diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
2 76382 Sahip olduğu ileri düzeydeki bilgileri ile çalışmalar yürütür ve alanına yenilik getirecek özgün tanım ve kavramlar oluşturur.
3 76383 Programı tamamladığında, alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında kullanır, çözümler ve uygular.
4 76384 Edindiği ileri düzeydeki bilgileri ile özgün bir düşünce oluşturarak uzmanlık düzeyini geliştirir.
5 76385 Edindiği bilgi ve becerileri kullanarak, kişisel ve kurumsal gelişimini planlar.
6 76386 Coğrafi gelişmeleri ve bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir, inceler ve kullanır.
7 76388 Uzmanlık alanında yaratıcı ve eleştirel düşünür, sorun çözebilme, karşılaştırabilme yeterliliğine sahip olur.
8 76389 Uzmanlık alanındaki konuları ilgili kişiler ile tartışırken özgün görüşler öne sürer.
9 76391 Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
10 76392 Sınırlandırılmış bir mekanın planlanmasında, mevcut sorunların tespitinde sorumluluk alır ve problemlere coğrafi yaklaşımla çözümler üretir.
11 76387 Alanıyla ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde en üst düzeyde karar verir, ilgili kişi ve kurumlar ile yapıcı ve yararlı etkileşim kurar.
12 76390 Uzmanlık alanındaki yetkinliğini ve disiplinler arası bakış açısını gösteren etkili bir iletişim kurar.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

BECERİ

1.
Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
2.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3.
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
4.
Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
2.
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
3.
Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
2.
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
2.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
3.
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
COĞ709 Coğrafya Araştırmalarında Yeni Yaklaşımlar Zorunlu 3 0 0 3 7.5
SBE1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 22.5


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
COĞ709 Coğrafya Araştırmalarında Yeni Yaklaşımlar Zorunlu 3 0 0 3 7.5
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBE2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
SBESEMDR Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETEZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETEZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETEZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETEZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETEZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETEZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
COĞ703 Denizaltı Jeolojisi ve Jeomorfoloji 3 0 0 3 7.5
COĞ704 Dünya'daki Sulak Alanlar 3 0 0 3 7.5
COĞ705 Dünya İklimleri 3 0 0 3 7.5
COĞ706 İklim Değişmesi ve Salınımları 3 0 0 3 7.5
COĞ707 Yöre Ekolojisi 3 0 0 3 7.5
COĞ708 Deniz ve Kıyı Ekolojisi 3 0 0 3 7.5
COĞ710 Kıyı Şekilleri ve Süreçleri ve Türkiye'den Örnekler 3 0 0 3 7.5
COĞ711 Türkiye'nin Doğal Mağraları ve Mağralardan Yararlanma 3 0 0 3 7.5
COĞ712 Türkiye'de Atmosferik Kökenli Doğal Afetler ve Sonuçları 3 0 0 3 7.5
COĞ713 Karst Ekosistemi ve Karstik Alanlardan Yararlanma 3 0 0 3 7.5
COĞ714 Toprak Erozyonu ve Korunması 3 0 0 3 7.5
COĞ715 İnsan-Çevre Sistemleri ve Sürdürebilirlik Üzerine Coğrafi Yaklaşımlar 3 0 0 3 7.5
COĞ716 Kültürel Coğrafya 3 0 0 3 7.5
COĞ717 Türkiye'de Kırsal Konut Mimarisi ve Kültürel Özellikleri 3 0 0 3 7.5
COĞ718 Koruma Alanları Yönetimi 3 0 0 3 7.5
COĞ719 Şehiriçi Arazi Kullanımı 3 0 0 3 7.5
COĞ720 Eko-Turizm 3 0 0 3 7.5
COĞ721 Şehir Turizmi 3 0 0 3 7.5
COĞ722 Şehir Coğrafyası Araştırmaları 3 0 0 3 7.5
COĞ723 Şehirsel Koruma 3 0 0 3 7.5
COĞ724 Kır Coğrafyası Çalışmaları 3 0 0 3 7.5
COĞ725 Beşeri Coğrafya'da Bilgisayar Ortamında Veri Analizi 3 0 0 3 7.5
COĞ726 Çevre ve Eğitim 3 0 0 3 7.5
COĞ727 Kuram ve Uygulamada Coğrafya Eğitimi 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
COĞ703 Denizaltı Jeolojisi ve Jeomorfoloji 3 0 0 3 7.5
COĞ704 Dünya'daki Sulak Alanlar 3 0 0 3 7.5
COĞ705 Dünya İklimleri 3 0 0 3 7.5
COĞ706 İklim Değişmesi ve Salınımları 3 0 0 3 7.5
COĞ707 Yöre Ekolojisi 3 0 0 3 7.5
COĞ708 Deniz ve Kıyı Ekolojisi 3 0 0 3 7.5
COĞ710 Kıyı Şekilleri ve Süreçleri ve Türkiye'den Örnekler 3 0 0 3 7.5
COĞ711 Türkiye'nin Doğal Mağraları ve Mağralardan Yararlanma 3 0 0 3 7.5
COĞ712 Türkiye'de Atmosferik Kökenli Doğal Afetler ve Sonuçları 3 0 0 3 7.5
COĞ713 Karst Ekosistemi ve Karstik Alanlardan Yararlanma 3 0 0 3 7.5
COĞ714 Toprak Erozyonu ve Korunması 3 0 0 3 7.5
COĞ715 İnsan-Çevre Sistemleri ve Sürdürebilirlik Üzerine Coğrafi Yaklaşımlar 3 0 0 3 7.5
COĞ716 Kültürel Coğrafya 3 0 0 3 7.5
COĞ717 Türkiye'de Kırsal Konut Mimarisi ve Kültürel Özellikleri 3 0 0 3 7.5
COĞ718 Koruma Alanları Yönetimi 3 0 0 3 7.5
COĞ719 Şehiriçi Arazi Kullanımı 3 0 0 3 7.5
COĞ720 Eko-Turizm 3 0 0 3 7.5
COĞ721 Şehir Turizmi 3 0 0 3 7.5
COĞ722 Şehir Coğrafyası Araştırmaları 3 0 0 3 7.5
COĞ723 Şehirsel Koruma 3 0 0 3 7.5
COĞ724 Kır Coğrafyası Çalışmaları 3 0 0 3 7.5
COĞ725 Beşeri Coğrafya'da Bilgisayar Ortamında Veri Analizi 3 0 0 3 7.5
COĞ726 Çevre ve Eğitim 3 0 0 3 7.5
COĞ727 Kuram ve Uygulamada Coğrafya Eğitimi 3 0 0 3 7.5