Program Tanımları

Kuruluş

22.01.1992 tarih 92/12 Üniversite Senatosu kararıyla açılan Tarih Bölümü Doktora programında Eskiçağ Tarihi, Genel Türk Tarihi, Ortaçağ Tarihi, Yeniçağ Tarihi, Yakınçağ Tarihi ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi bilim dallarında eğitim verilmektedir.

Kazanılan Derece

Bilim Dalı'da ya da ilişkili olan diğer bölümlerin doktora programlarında mevcut olan derslerden 24 ulusal kredi ve 60 AKTS'den az olmamak koşuluyla (en az 8 ders ve seminer) tüm dersleri başarı ile tamamlayan; konusuyla ilgili alanda hazırladığı tez çalışmasını bilim dalınca belirlenen jüri karşısında başarıyla savunan öğrenciler Tarih Bilim Dalı'nda bilim doktoru unvanını almaya ve doktora diploması almaya hak kazanırlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lisansüstü programlara başvurularda ilgili YÖK lisansüstü yönetmelikleri ve Üniversite Senatosunca belirlenen kriterler aranmaktadır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yok

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Lisansüstü öğrenciler mezuniyet için 24 krediden az olmamak şartıyla en az 8 ders ve çalışma alanında hazırlanmış semineri başarı ile tamamlamış olmaları ve tez çalışmalarını başarıyla sonlandırmaları gerekir.

Program Profili

Doktora programı, öğrencilerin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaya yardımcı olur.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Programdan başarı ile mezun olan lisanüstü öğrenciler alanlarında yüksek lisans derecesine sahip olurlar. Tapu Kadastro Müdürlüğü’nde, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde, Müzeler'de, Devlet Arşivleri’nin uzman kadrolarında ve üniversitelerin öğretim üyesi kadrolarında istihdam edilebilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Bilim Dalı'ndaki eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler post-doktora programına başvuru hakkı kazanırlar.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için bir ara sınav (%40) ve bir final sınavı (%60) uygulanmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Programın ya da ilişkili olan diğer programların lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden yeterli krediyi alan ve tümünü başarı ile tamamlayan, konusuyla ilgili hazırladığı tez çalışmasını tamamlayarak Anabilim Dalı'nca belirlenen tez savunma jürisi tarafından başarılı bulunan öğrencilere Tarih Anabilim Dalı'nda bilim doktoru unvanı ve doktora diploması verilir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Adres: Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Tarih Bölümü Atakum/ SAMSUN
Telefon: +90 362 312 19 19- 5442
e-posta: sbe@omu.edu.tr

Bölüm Olanakları

Tarih Bilim Dalı üniversitemizin Fen Edebiyat Fakültesi binasında eğitim vermektedir. Tarih Bilim Dalı'na ait bir kütüphaneyi içerisinde bulunduran ve Lisansüstü Eğitim faaliyetlerinde kullanılan bir seminer salonu bulunmaktadır. Bilim Dalı bünyesinde 7 Prof. Dr., 2 Doç. Dr. , 1 Dr. Öğr. Üyesi ve 7 Arş. Gör. bulunmaktadır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68550 Uzmanlık alanında araştırma, analiz ve kaynak tahlili yapabilme becerisi kazanma.
2 68551 Farklı disiplinlerle ortak çalışabilme yetkinliği kazanma.
3 68552 Uzmanlık alanlarını ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtabilme yetkinliği kazanma.
4 68553 Uzmanlık alanında araştırma, analiz ve kaynak tahlili yapabilme becerisi kazanma.
5 68554 Teknik yönlerden doktora tezi yazabilme kapasitesine sahip olma.
6 68555 Kuramsal ve yöntemsel bilgi seviyesi sayesinde alanına katkı sağlama yetkinliği kazanma.
7 68556 Teknik yönlerden doktora tezi yazabilme kapasitesine sahip olma.
8 68557 Uzmanlık alanında araştırma, analiz ve kaynak tahlili yapabilme becerisi kazanma.
9 68558 Akademik hayatın davranış ve etik duyarlılığına sahip olma.
10 68559 Kuramsal ve yöntemsel bilgi seviyesi sayesinde alanına katkı sağlama yetkinliği kazanma
11 68560 Uzmanlık alanında eleştiri ve değerlendirme yapabilme yetkinliğine sahip olma.
12 68561 Farklı disiplinlerle ortak çalışabilme yetkinliği kazanma.
13 68562 Alanındaki yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve bu yenilikleri değerlendirme yetkinliğine sahip olma.
14 68563 Alanındaki yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve bu yenilikleri değerlendirme yetkinliğine sahip olma.
15 68564 Uzmanlık alanlarını ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtabilme yetkinliği kazanma.
16 68565 Teknolojik gelişmeleri takip ederek, araştırma tekniklerini geliştirme.
17 68566 Farklı disiplinlerle ortak çalışabilme yetkinliği kazanma.
18 68567 Uzmanlık alanında eleştiri ve değerlendirme yapabilme yetkinliğine sahip olma.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

BECERİ

1.
Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
2.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3.
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
4.
Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
2.
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
3.
Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
2.
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
2.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
3.
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
TAR716 Şehir Tarihi ve Kaynakları Zorunlu 3 0 0 3 7.5
TAR723 Türk Siyasi Düşünce Tarihi Zorunlu 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBE2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
SBESEMDR Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
TAR723 Türk Siyasi Düşünce Tarihi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
TAR731 İslam Medeniyeti Tarihi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
TAR732 Ortaçağ Dünyasında Savaş Zorunlu 3 0 0 3 7.5


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETEZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETEZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETEZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETEZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETEZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETEZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
TAR701 Osmanlı Tarihinin Kaynakları 3 0 0 3 7.5
TAR702 Türkiye Cumhuriyeti Tarihinin Kaynakları 3 0 0 3 7.5
TAR703 Osmanlı Gündelik Yaşamı 2 0 0 2 7.5
TAR704 Osmanlı Gündelik Yaşamında Ekonomi 2 0 0 2 7.5
TAR705 Cumhuriyet Dönemi Türk Dış Politikası: 1923-1950 3 0 0 3 7.5
TAR706 Cumhuriyet Dönemi Türk Dış Politikası: 1950-1990 3 0 0 3 7.5
TAR707 Osmanlı Arşiv Malzemelerini Okuma 3 0 0 3 7.5
TAR708 Osmanlı Belgelerinin Tahlili 3 0 0 3 7.5
TAR709 Karadeniz Havzası Tarihi 3 0 0 3 7.5
TAR710 Türk-Ermeni İlişkileri Tarihi 3 0 0 3 7.5
TAR712 Osmanlı İskan Tarihi 3 0 0 3 7.5
TAR713 Kafkasya Tarihi 3 0 0 3 7.5
TAR714 Osmanlı Ticaret Tarihi 3 0 0 3 7.5
TAR715 Türk Anayasa Tarihi 3 0 0 3 7.5
TAR717 Milli Mücadelenin Mali Kaynakları 3 0 0 3 7.5
TAR718 Balkan Tarihi 3 0 0 3 7.5
TAR719 Modern Dünya Tarihi ve Türkiye 3 0 0 3 7.5
TAR720 Osmanlı İktisat Tarihinin Temel İlkeleri 4 0 0 4 7.5
TAR721 Türkiye Cumhuriyeti İktisadi Tatihi 3 0 0 3 7.5
TAR722 Türkiye Cumhuriyeti Sözlü Tarih Çalışmaları 3 0 0 3 7.5
TAR724 Türkiye'de Çok Partili Hayat 3 0 0 3 7.5
TAR725 İttihat ve Terakki Partisi Tarihi 3 0 0 3 7.5
TAR726 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Metodolojisi 3 0 0 3 7.5
TAR727 Türkiye'de Tek Parti Dönemi 3 0 0 3 7.5
TAR728 Türkiye'de Ordu Siyaset İlişkileri 3 0 0 3 7.5
TAR729 Genel Türk Tarihinin Kaynakları 3 0 0 3 7.5
TAR730 Karadeniz'İn Kuzeyindeki Türk Devlet ve Toplulukları Tarihi 3 0 0 3 7.5
TAR731 İslam Medeniyeti Tarihi 3 0 0 3 7.5
TAR732 Ortaçağ Dünyasında Savaş 3 0 0 3 7.5
TAR733 Eski Çağdan Orta Çağa Siyasal ve Kültürel Hayat 3 0 0 3 7.5
TAR734 Eski Çağ Tarihinde Devlet ve Ordu Teşkilatı 3 0 0 3 7.5
TAR735 M.Ö. II.Binyıl Önasya Toplumlarında İktisadi Hayat 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
TAR701 Osmanlı Tarihinin Kaynakları 3 0 0 3 7.5
TAR702 Türkiye Cumhuriyeti Tarihinin Kaynakları 3 0 0 3 7.5
TAR703 Osmanlı Gündelik Yaşamı 2 0 0 2 7.5
TAR704 Osmanlı Gündelik Yaşamında Ekonomi 2 0 0 2 7.5
TAR705 Cumhuriyet Dönemi Türk Dış Politikası: 1923-1950 3 0 0 3 7.5
TAR706 Cumhuriyet Dönemi Türk Dış Politikası: 1950-1990 3 0 0 3 7.5
TAR707 Osmanlı Arşiv Malzemelerini Okuma 3 0 0 3 7.5
TAR708 Osmanlı Belgelerinin Tahlili 3 0 0 3 7.5
TAR709 Karadeniz Havzası Tarihi 3 0 0 3 7.5
TAR710 Türk-Ermeni İlişkileri Tarihi 3 0 0 3 7.5
TAR712 Osmanlı İskan Tarihi 3 0 0 3 7.5
TAR713 Kafkasya Tarihi 3 0 0 3 7.5
TAR714 Osmanlı Ticaret Tarihi 3 0 0 3 7.5
TAR715 Türk Anayasa Tarihi 3 0 0 3 7.5
TAR717 Milli Mücadelenin Mali Kaynakları 3 0 0 3 7.5
TAR718 Balkan Tarihi 3 0 0 3 7.5
TAR719 Modern Dünya Tarihi ve Türkiye 3 0 0 3 7.5
TAR720 Osmanlı İktisat Tarihinin Temel İlkeleri 4 0 0 4 7.5
TAR721 Türkiye Cumhuriyeti İktisadi Tatihi 3 0 0 3 7.5
TAR722 Türkiye Cumhuriyeti Sözlü Tarih Çalışmaları 3 0 0 3 7.5
TAR724 Türkiye'de Çok Partili Hayat 3 0 0 3 7.5
TAR725 İttihat ve Terakki Partisi Tarihi 3 0 0 3 7.5
TAR726 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Metodolojisi 3 0 0 3 7.5
TAR727 Türkiye'de Tek Parti Dönemi 3 0 0 3 7.5
TAR728 Türkiye'de Ordu Siyaset İlişkileri 3 0 0 3 7.5
TAR729 Genel Türk Tarihinin Kaynakları 3 0 0 3 7.5
TAR730 Karadeniz'İn Kuzeyindeki Türk Devlet ve Toplulukları Tarihi 3 0 0 3 7.5
TAR731 İslam Medeniyeti Tarihi 3 0 0 3 7.5
TAR732 Ortaçağ Dünyasında Savaş 3 0 0 3 7.5
TAR733 Eski Çağdan Orta Çağa Siyasal ve Kültürel Hayat 3 0 0 3 7.5
TAR734 Eski Çağ Tarihinde Devlet ve Ordu Teşkilatı 3 0 0 3 7.5