Program Tanımları

Kuruluş

22.01.1992 tarih 92/12 Üniversite Senatosu kararıyla açılan Tarih Bölümü Yüksek Lisans programında Eskiçağ Tarihi, Genel Türk Tarihi, Ortaçağ Tarihi, Yeniçağ Tarihi, Yakınçağ Tarihi ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi bilim dallarında eğitim verilmektedir.

Kazanılan Derece

Bilim Dalı ile ya da ilişkili olan diğer bilim dallarının lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden 24 ulusal kredi ve 60 AKTS'den az olmamak koşuluyla (en az 8 ders ve seminer) tüm dersleri başarı ile tamamlayan; konusuyla ilgili alanda hazırladığı tezi seçilmiş jüri karşısında başarıyla savunan öğrenciler Tarih Bilim Dalı'nda yüksek lisans diploması almaya hak kazanırlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lisansüstü programlara başvurularda ilgili YÖK lisansüstü yönetmelikleri ve Üniversite Senatosunca belirlenen kriterler aranmaktadır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yok

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Lisansüstü öğrenciler mezuniyet için 24 krediden az olmamak şartıyla en az 8 ders ve çalışma alanında hazırlanmış semineri başarı ile tamamlamış olmaları ve tez çalışmalarını başarıyla tamamlamış olmaları gerekir.

Program Profili

Yüksek lisans programı, öğrencilerin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaya yardımcı olur.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Programdan başarı ile mezun olan lisanüstü öğrenciler alanlarında yüksek lisans derecesine sahip olurlar. Tapu Kadastro Müdürlüğü’nde, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde, Müzeler'de, Devlet Arşivleri’nin uzman kadrolarında istihdam edilebilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Bilim Dalı'ndaki eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler doktora programına başvuru hakkı kazanırlar.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için bir ara sınav (%40) ve bir final sınavı (%60) uygulanmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Programın ya da ilişkili olan diğer programların lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden yeterli krediyi alan ve tümünü başarı ile tamamlayan, konusuyla ilgili hazırladığı tez çalışmasını tamamlayarak Anabilim Dalı'nca belirlenen tez savunma jürisi tarafından başarılı bulunan öğrencilere Tarih Anabilim Dalında yüksek lisans diploması verilir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Adres: Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Tarih Bölümü Atakum/ SAMSUN
Telefon: +90 362 312 19 19- 5442
e-posta: sbe@omu.edu.tr

Bölüm Olanakları

Tarih bölümü üniversitenin Fen Edebiyat Fakültesi binasında eğitim vermektedir. Bölümde 7 profesör, 1 doçent, 3 doktor öğretim üyesi 3 araştırma görevlisi bulunmaktadır. Akademik personele ait 9 oda ile birlikte bölümün kendine ait bir kütüphanesi mevcuttur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67579 Tarihi olaylar arasında sebep sonuç ilişkisi kurabilen, tarihi bir temelden kaynaklanan günlük sorunlara tarihi açıdan bakabilen ve tarihi çıkarımlarda bulunabilen, sürekli kendini yenileyebilen, bilgiye ulaşabilen eğitim kurumlarında öğretmen, kamu ve özel kurumlarda araştırmacı olarak görev alabilecek becerileri kazanmasına yardım etmek
2 68568 Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olmak ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana adapte edebilme becerisi kazanma.
3 67580 Toplumunun ve insanlığın geçmiş kurumları ve zihniyetlerinin günümüze etkisi hakkında fikir yürütebilir
4 67584 Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisinde ustalaşmış olma.
5 67581 Toplumunun ve insanlığın geçmiş kurumları ve zihniyetlerinin günümüze etkisi hakkında fikir yrütebilir
6 67583 Tarih bilgisi ile diğer alanlarda mukayeseler yapma, danışmanlık yapma ve topluma katkı sağlama yetisi
7 67582 İlgi alanına giren konuların nasıl araştırılacağı, araştırma alanının sınır ve kapsamı, zaman ve mekan gibi sınırlılıkları belirleyebilir.
8 68569 Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi kazanma.
9 68570 Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliği kazanma.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
TAR601 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 3 7.5
SBE1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
TAR601 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 3 7.5
SBE2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
SBESEMYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBESEMYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
SBETEZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBESEMYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
SBETEZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
2301026022010 Tarihin Kaynakları Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2301026032010 Osmanlı Askeri Eğitim Tarihi Zorunlu 2 0 0 2 7.5
2301026042010 Osmanlı Ordusunda Savaş Teknolojisi Zorunlu 2 0 0 2 7.5
2301026052010 Osmanlı İktisat Tarihine Giriş Zorunlu 4 0 0 4 7.5
2301026062010 Osmanlı Dönemi Boyunca Doğal Afetler Tarihi Zorunlu 2 0 0 2 7.5
2301026072010 Devletler Arası Siyaset ve Türk Dış Politikası Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2301026082010 Milli Mücadele Tarihi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2301026092010 Osmanlı Tarihi (1789-1850) Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2301026102010 Osmanlı Tarihi (1850-1918) Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2301026112010 Tanzimat ve Sonrası Türk Eğitim Tarihi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2301026122010 Türk Yenileşme Tarihi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2301026132012 Osmanlı Arşiv Belgelerini İnceleme Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2301026142010 Osmanlı Belgelerinin Dili Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2301026152010 Türk Kültür Tarihi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2301026162010 Orta Asya Türk Tarihi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2301026172010 Cumhuriyet Dönemi Eğitim ve Kültür Tarihi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2301026182010 Atatürk İlkelerinin Tarihsel Temelleri Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2301026192010 Meşrutiyet Dönemi Siyasi Partiler Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2301026202010 Osmanlı Göç Hareketleri Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2301026212010 Siyasal Düşünce Tarihi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2301026222010 Osmanlı Kent Tarihi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2301026232010 Osmanlı Devleti'Nde Ayanlık Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2301026242010 Tarih ve Ötesi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2301026252012 Milli Mücadelenin Sosyo-Ekonomik Tarihi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2301026262012 Tek Parti Dönemi Türk Dış Politikası Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2301026272012 Milli Mücadele Dönemi Türk Dış Politikası Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2301026282012 Türkiye Cumhuriyeti Dönemi Siyasal Hayatı Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2301026292012 Milli Mücadelede Siyasi Kuruluşlar Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2301026302012 Cumhuriyet Dönemi Arşiv Belgeleri Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2301026312012 Doğu Avrupa Türk Devletleri Tarihi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2301026322012 Selçuklu Tarihinin Kaynakları Zorunlu 3 0 0 3 7.5
TAR633 Avrupa Sosyal Tarihi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
TAR634 Batı Ortaçağının Temelleri Zorunlu 3 0 0 3 0
TAR635 Latin Dili ve Kültürüne Giriş Zorunlu 3 0 0 3 7.5
TAR636 Latin Dili ve Kültürü Zorunlu 3 0 0 3 7.5
TAR637 Eski Çağ Tarihinin Kaynakları Zorunlu 3 0 0 3 7.5
TAR638 Asur Ticaret Kolonileri Döneminde Anadolu Zorunlu 3 0 0 3 7.5
TAR639 Eski Mezopotamya’da Kültürel Hayat Zorunlu 3 0 0 3 7.5
TAR640 Eski Anadolu'da Kültürel Hayat Zorunlu 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
2301026022010 Tarihin Kaynakları Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2301026032010 Osmanlı Askeri Eğitim Tarihi Zorunlu 2 0 0 2 7.5
2301026042010 Osmanlı Ordusunda Savaş Teknolojisi Zorunlu 2 0 0 2 7.5
2301026052010 Osmanlı İktisat Tarihine Giriş Zorunlu 4 0 0 4 7.5
2301026062010 Osmanlı Dönemi Boyunca Doğal Afetler Tarihi Zorunlu 2 0 0 2 7.5
2301026072010 Devletler Arası Siyaset ve Türk Dış Politikası Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2301026082010 Milli Mücadele Tarihi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2301026092010 Osmanlı Tarihi (1789-1850) Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2301026102010 Osmanlı Tarihi (1850-1918) Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2301026112010 Tanzimat ve Sonrası Türk Eğitim Tarihi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2301026122010 Türk Yenileşme Tarihi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2301026132012 Osmanlı Arşiv Belgelerini İnceleme Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2301026142010 Osmanlı Belgelerinin Dili Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2301026152010 Türk Kültür Tarihi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2301026162010 Orta Asya Türk Tarihi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2301026172010 Cumhuriyet Dönemi Eğitim ve Kültür Tarihi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2301026182010 Atatürk İlkelerinin Tarihsel Temelleri Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2301026192010 Meşrutiyet Dönemi Siyasi Partiler Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2301026202010 Osmanlı Göç Hareketleri Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2301026212010 Siyasal Düşünce Tarihi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2301026222010 Osmanlı Kent Tarihi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2301026232010 Osmanlı Devleti'Nde Ayanlık Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2301026242010 Tarih ve Ötesi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2301026252012 Milli Mücadelenin Sosyo-Ekonomik Tarihi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2301026262012 Tek Parti Dönemi Türk Dış Politikası Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2301026272012 Milli Mücadele Dönemi Türk Dış Politikası Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2301026282012 Türkiye Cumhuriyeti Dönemi Siyasal Hayatı Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2301026292012 Milli Mücadelede Siyasi Kuruluşlar Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2301026302012 Cumhuriyet Dönemi Arşiv Belgeleri Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2301026312012 Doğu Avrupa Türk Devletleri Tarihi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2301026322012 Selçuklu Tarihinin Kaynakları Zorunlu 3 0 0 3 7.5
TAR633 Avrupa Sosyal Tarihi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
TAR634 Batı Ortaçağının Temelleri Zorunlu 3 0 0 3 7.5
TAR635 Latin Dili ve Kültürüne Giriş Zorunlu 3 0 0 3 7.5
TAR636 Latin Dili ve Kültürü Zorunlu 3 0 0 3 7.5
TAR637 Eski Çağ Tarihinin Kaynakları Zorunlu 3 0 0 3 7.5
TAR638 Asur Ticaret Kolonileri Döneminde Anadolu Zorunlu 3 0 0 3 7.5
TAR639 Eski Mezopotamya’da Kültürel Hayat Zorunlu 3 0 0 3 7.5
TAR640 Eski Anadolu'da Kültürel Hayat Zorunlu 3 0 0 3 7.5