Program Tanımları

Kuruluş

22.01.1992 tarih 92/12 Üniversite Senatosu kararıyla açılan Tarih Bölümü Yüksek Lisans programında Eskiçağ Tarihi, Genel Türk Tarihi, Ortaçağ Tarihi, Yeniçağ Tarihi, Yakınçağ Tarihi ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi bilim dallarında eğitim verilmektedir.

Kazanılan Derece

Bilim Dalı ile ya da ilişkili olan diğer bilim dallarının lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden 24 ulusal kredi ve 60 AKTS'den az olmamak koşuluyla (en az 8 ders ve seminer) tüm dersleri başarı ile tamamlayan; konusuyla ilgili alanda hazırladığı tezi seçilmiş jüri karşısında başarıyla savunan öğrenciler Tarih Bilim Dalı'nda yüksek lisans diploması almaya hak kazanırlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lisansüstü programlara başvurularda ilgili YÖK lisansüstü yönetmelikleri ve Üniversite Senatosunca belirlenen kriterler aranmaktadır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yok

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Lisansüstü öğrenciler mezuniyet için 24 krediden az olmamak şartıyla en az 8 ders ve çalışma alanında hazırlanmış semineri başarı ile tamamlamış olmaları ve tez çalışmalarını başarıyla tamamlamış olmaları gerekir.

Program Profili

Yüksek lisans programı, öğrencilerin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaya yardımcı olur.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Programdan başarı ile mezun olan lisanüstü öğrenciler alanlarında yüksek lisans derecesine sahip olurlar. Tapu Kadastro Müdürlüğü’nde, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde, Müzeler'de, Devlet Arşivleri’nin uzman kadrolarında istihdam edilebilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Bilim Dalı'ndaki eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler doktora programına başvuru hakkı kazanırlar.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için bir ara sınav (%40) ve bir final sınavı (%60) uygulanmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Programın ya da ilişkili olan diğer programların lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden yeterli krediyi alan ve tümünü başarı ile tamamlayan, konusuyla ilgili hazırladığı tez çalışmasını tamamlayarak Anabilim Dalı'nca belirlenen tez savunma jürisi tarafından başarılı bulunan öğrencilere Tarih Anabilim Dalında yüksek lisans diploması verilir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Adres: Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Tarih Bölümü Atakum/ SAMSUN
Telefon: +90 362 312 19 19- 5442
e-posta: sbe@omu.edu.tr

Bölüm Olanakları

Tarih bölümü üniversitenin Fen Edebiyat Fakültesi binasında eğitim vermektedir. Bölümde 7 profesör, 1 doçent, 3 doktor öğretim üyesi 3 araştırma görevlisi bulunmaktadır. Akademik personele ait 9 oda ile birlikte bölümün kendine ait bir kütüphanesi mevcuttur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67579 Tarihi olaylar arasında sebep sonuç ilişkisi kurabilen, tarihi bir temelden kaynaklanan günlük sorunlara tarihi açıdan bakabilen ve tarihi çıkarımlarda bulunabilen, sürekli kendini yenileyebilen, bilgiye ulaşabilen eğitim kurumlarında öğretmen, kamu ve özel kurumlarda araştırmacı olarak görev alabilecek becerileri kazanmasına yardım etmek
2 68568 Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olmak ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana adapte edebilme becerisi kazanma.
3 67580 Toplumunun ve insanlığın geçmiş kurumları ve zihniyetlerinin günümüze etkisi hakkında fikir yürütebilir
4 67584 Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisinde ustalaşmış olma.
5 67581 Toplumunun ve insanlığın geçmiş kurumları ve zihniyetlerinin günümüze etkisi hakkında fikir yrütebilir
6 67583 Tarih bilgisi ile diğer alanlarda mukayeseler yapma, danışmanlık yapma ve topluma katkı sağlama yetisi
7 67582 İlgi alanına giren konuların nasıl araştırılacağı, araştırma alanının sınır ve kapsamı, zaman ve mekan gibi sınırlılıkları belirleyebilir.
8 68569 Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi kazanma.
9 68570 Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliği kazanma.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
TAR601 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBE2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
SBESEMYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
TAR601 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 3 7.5


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBESEMYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
SBETEZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBESEMYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
SBETEZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
TAR602 Tarihin Kaynakları 3 0 0 3 7.5
TAR603 Osmanlı Askeri Eğitim Tarihi 2 0 0 2 7.5
TAR604 Osmanlı Ordusunda Savaş Teknolojisi 2 0 0 2 7.5
TAR605 Osmanlı İktisat Tarihine Giriş 4 0 0 4 7.5
TAR606 Osmanlı Dönemi Boyunca Doğal Afetler Tarihi 2 0 0 2 7.5
TAR607 Devletler Arası Siyaset ve Türk Dış Politikası 3 0 0 3 7.5
TAR608 Milli Mücadele Tarihi 3 0 0 3 7.5
TAR609 Osmanlı Tarihi (1789-1850) 3 0 0 3 7.5
TAR610 Osmanlı Tarihi (1850-1918) 3 0 0 3 7.5
TAR611 Tanzimat ve Sonrası Türk Eğitim Tarihi 3 0 0 3 7.5
TAR612 Türk Yenileşme Tarihi 3 0 0 3 7.5
TAR613 Osmanlı Arşiv Belgelerini İnceleme 3 0 0 3 7.5
TAR614 Osmanlı Belgelerinin Dili 3 0 0 3 7.5
TAR615 Türk Kültür Tarihi 3 0 0 3 7.5
TAR616 Orta Asya Türk Tarihi 3 0 0 3 7.5
TAR617 Cumhuriyet Dönemi Eğitim ve Kültür Tarihi 3 0 0 3 7.5
TAR618 Atatürk İlkelerinin Tarihsel Temelleri 3 0 0 3 7.5
TAR619 Meşrutiyet Dönemi Siyasi Partiler 3 0 0 3 7.5
TAR620 Osmanlı Göç Hareketleri 3 0 0 3 7.5
TAR621 Siyasal Düşünce Tarihi 3 0 0 3 7.5
TAR622 Osmanlı Kent Tarihi 3 0 0 3 7.5
TAR623 Osmanlı Devleti'Nde Ayanlık 3 0 0 3 7.5
TAR624 Tarih ve Ötesi 3 0 0 3 7.5
TAR625 Milli Mücadelenin Sosyo-Ekonomik Tarihi 3 0 0 3 7.5
TAR626 Tek Parti Dönemi Türk Dış Politikası 3 0 0 3 7.5
TAR627 Milli Mücadele Dönemi Türk Dış Politikası 3 0 0 3 7.5
TAR628 Türkiye Cumhuriyeti Dönemi Siyasal Hayatı 3 0 0 3 7.5
TAR629 Milli Mücadelede Siyasi Kuruluşlar 3 0 0 3 7.5
TAR630 Cumhuriyet Dönemi Arşiv Belgeleri 3 0 0 3 7.5
TAR631 Doğu Avrupa Türk Devletleri Tarihi 3 0 0 3 7.5
TAR632 Selçuklu Tarihinin Kaynakları 3 0 0 3 7.5
TAR633 Avrupa Sosyal Tarihi 3 0 0 3 7.5
TAR634 Batı Ortaçağının Temelleri 3 0 0 3 7.5
TAR635 Latin Dili ve Kültürüne Giriş 3 0 0 3 7.5
TAR636 Latin Dili ve Kültürü 3 0 0 3 7.5
TAR637 Eski Çağ Tarihinin Kaynakları 3 0 0 3 7.5
TAR638 Asur Ticaret Kolonileri Döneminde Anadolu 3 0 0 3 7.5
TAR639 Eski Mezopotamya’da Kültürel Hayat 3 0 0 3 7.5
TAR640 Eski Anadolu'da Kültürel Hayat 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
TAR602 Tarihin Kaynakları 3 0 0 3 7.5
TAR603 Osmanlı Askeri Eğitim Tarihi 2 0 0 2 7.5
TAR604 Osmanlı Ordusunda Savaş Teknolojisi 2 0 0 2 7.5
TAR605 Osmanlı İktisat Tarihine Giriş 4 0 0 4 7.5
TAR606 Osmanlı Dönemi Boyunca Doğal Afetler Tarihi 2 0 0 2 7.5
TAR607 Devletler Arası Siyaset ve Türk Dış Politikası 3 0 0 3 7.5
TAR608 Milli Mücadele Tarihi 3 0 0 3 7.5
TAR609 Osmanlı Tarihi (1789-1850) 3 0 0 3 7.5
TAR610 Osmanlı Tarihi (1850-1918) 3 0 0 3 7.5
TAR611 Tanzimat ve Sonrası Türk Eğitim Tarihi 3 0 0 3 7.5
TAR612 Türk Yenileşme Tarihi 3 0 0 3 7.5
TAR613 Osmanlı Arşiv Belgelerini İnceleme 3 0 0 3 7.5
TAR614 Osmanlı Belgelerinin Dili 3 0 0 3 7.5
TAR615 Türk Kültür Tarihi 3 0 0 3 7.5
TAR616 Orta Asya Türk Tarihi 3 0 0 3 7.5
TAR617 Cumhuriyet Dönemi Eğitim ve Kültür Tarihi 3 0 0 3 7.5
TAR618 Atatürk İlkelerinin Tarihsel Temelleri 3 0 0 3 7.5
TAR619 Meşrutiyet Dönemi Siyasi Partiler 3 0 0 3 7.5
TAR620 Osmanlı Göç Hareketleri 3 0 0 3 7.5
TAR621 Siyasal Düşünce Tarihi 3 0 0 3 7.5
TAR622 Osmanlı Kent Tarihi 3 0 0 3 7.5
TAR623 Osmanlı Devleti'Nde Ayanlık 3 0 0 3 7.5
TAR624 Tarih ve Ötesi 3 0 0 3 7.5
TAR625 Milli Mücadelenin Sosyo-Ekonomik Tarihi 3 0 0 3 7.5
TAR626 Tek Parti Dönemi Türk Dış Politikası 3 0 0 3 7.5
TAR627 Milli Mücadele Dönemi Türk Dış Politikası 3 0 0 3 7.5
TAR628 Türkiye Cumhuriyeti Dönemi Siyasal Hayatı 3 0 0 3 7.5
TAR629 Milli Mücadelede Siyasi Kuruluşlar 3 0 0 3 7.5
TAR630 Cumhuriyet Dönemi Arşiv Belgeleri 3 0 0 3 7.5
TAR631 Doğu Avrupa Türk Devletleri Tarihi 3 0 0 3 7.5
TAR632 Selçuklu Tarihinin Kaynakları 3 0 0 3 7.5
TAR633 Avrupa Sosyal Tarihi 3 0 0 3 7.5
TAR634 Batı Ortaçağının Temelleri 3 0 0 3 7.5
TAR635 Latin Dili ve Kültürüne Giriş 3 0 0 3 7.5
TAR636 Latin Dili ve Kültürü 3 0 0 3 7.5
TAR637 Eski Çağ Tarihinin Kaynakları 3 0 0 3 7.5
TAR638 Asur Ticaret Kolonileri Döneminde Anadolu 3 0 0 3 7.5
TAR639 Eski Mezopotamya’da Kültürel Hayat 3 0 0 3 7.5
TAR640 Eski Anadolu'da Kültürel Hayat 3 0 0 3 7.5