Program Tanımları

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78225 Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı çatısı altındaki bir bilim alanında edindiği bilgileri “uzmanlık” düzeyinde geliştirir.
2 78226 Uzmanlık gerektiren sorunları, bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.
3 78227 Alanındaki bir sorunun temelini araştırıp tesbit eder, yöntem geliştirip çözme, sonuçları değerlendirme ve gerektiğinde uygulayabilme becerisi kazanır.
4 78228 Hazırladığı seminer, makale ve tez çalışmalarında daima şu kavramların ard alanındaki yaklaşımlar doğrultusunda hareket eder: Özgünlük, disiplinlerarasılık, bilim etiği, eleştirel düşünme, çıkarım-tespit merkezli yaklaşım, sorun çözme.
5 78229 Doktora seviyesinde hazırladığı tezde, ilgili bilim alanında ya bir yenilik getirmeye ya da önemli sayılabilecek bir boşluğu kapatmaya çalışır.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

BECERİ

1.
Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
2.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3.
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
4.
Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
2.
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
3.
Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
2.
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
2.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
3.
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 24


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBE2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 24
SBESEMYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETEZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETEZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETEZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETEZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETEZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETEZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
TDE701 Edebiyatta Üslup 2 0 0 2 6
TDE702 Anlatıların Yapısal Çözümlemesi 3 0 0 3 6
TDE703 Yeni Türk Edebiyatı (Metin Tahlilleri) 3 0 0 3 6
TDE704 Türk Edebiyatında Nesiller 2 0 0 2 6
TDE705 Cumhuriyet Devri Türk Edebiyatı 3 0 0 3 6
TDE706 Toplum-Dilbilimi 2 0 0 2 6
TDE707 Göktürkçe 2 0 0 2 6
TDE708 Eski Uygurca 2 0 0 2 6
TDE709 Karşılaştırmalı Tarihi Türk Lehçeleri 2 0 0 2 6
TDE710 Karşılaştırmalı Çağdaş Türk Lehçeleri 2 0 0 2 6
TDE711 Çağdaş Türk Lehçelerinde Ses ve Biçim Bilgisi 2 0 0 2 6
TDE712 Anlambilimi 2 0 0 2 6
TDE713 Göstergebilim 2 0 0 2 6
TDE714 Psiko-Dilbilim 2 0 0 2 6
TDE715 Eski Türk Edebiyatında Anlatıların Yapısı 3 0 0 3 6
TDE716 Divan Edebiyatında Edebi Ekoller 2 0 0 2 6
TDE717 Eski Türk Edebiyatında Tabiat 2 0 0 2 6
TDE718 Şuarâ Tezkireleri 3 0 0 3 6
TDE719 Metin Neşri 3 0 0 3 6
TDE720 Eski Türk Edebiyatında Şiir Estetiği ve Poetika 3 0 0 3 6
TDE721 Eski Türk Edebiyatına Yeni Yaklaşımlar 3 0 0 3 6
TDE722 Gazel Şerhleri 3 0 0 3 6
TDE723 Kaside Edebiyatı 3 0 0 3 6
TDE724 Mesnevi Edebiyatı 3 0 0 3 6
TDE725 Eski Türk Edebiyatında Mensur Metinler 3 0 0 3 6
TDE726 Eski Türk Edebiyatında Simgeler, Mazmunlar ve Mefhûmlar 3 0 0 3 6
TDE727 Eski Türk Edebiyatından Yeni Türk Edebiyatına Yansımalar 3 0 0 3 6
TDE728 Şiir ve Nazire Mecmuaları 2 0 0 2 6
TDE729 Türk Sufizmi 2 0 0 2 6
TDE730 Folklor ve Etnografya 3 0 0 3 6
TDE731 Destan Araştırmaları 2 0 0 2 6
TDE732 Masal Araştırmaları 2 0 0 2 6
TDE733 Halkbilimi Kuramları 3 0 0 3 6
TDE734 Türk Dünyasında Karşılaştırmalı Halk Edebiyatları 3 0 0 3 6
TDE735 Büyü, Sihir ve İnançlar 2 0 0 2 6
TDE736 Halk Edebiyatı Metin Tahlilleri 3 0 0 3 6
TDE737 Uygulamalı Halk Bilimi ve Mitoloji 3 0 0 3 6
TDE738 Orta Türkçe 3 0 0 3 6
TDE739 Etimoloji 3 0 0 3 6
TDE740 Çağdaş Söz Dizimi Kuramları 3 0 0 3 6


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
TDE702 Anlatıların Yapısal Çözümlemesi 3 0 0 3 6
TDE703 Yeni Türk Edebiyatı (Metin Tahlilleri) 3 0 0 3 6
TDE704 Türk Edebiyatında Nesiller 2 0 0 2 6
TDE705 Cumhuriyet Devri Türk Edebiyatı 3 0 0 3 6
TDE706 Toplum-Dilbilimi 2 0 0 2 6
TDE707 Göktürkçe 2 0 0 2 6
TDE708 Eski Uygurca 2 0 0 2 6
TDE709 Karşılaştırmalı Tarihi Türk Lehçeleri 2 0 0 2 6
TDE710 Karşılaştırmalı Çağdaş Türk Lehçeleri 2 0 0 2 6
TDE711 Çağdaş Türk Lehçelerinde Ses ve Biçim Bilgisi 2 0 0 2 6
TDE712 Anlambilimi 2 0 0 2 6
TDE713 Göstergebilim 2 0 0 2 6
TDE714 Psiko-Dilbilim 2 0 0 2 6
TDE715 Eski Türk Edebiyatında Anlatıların Yapısı 3 0 0 3 6
TDE716 Divan Edebiyatında Edebi Ekoller 2 0 0 2 6
TDE717 Eski Türk Edebiyatında Tabiat 2 0 0 2 6
TDE718 Şuarâ Tezkireleri 3 0 0 3 6
TDE719 Metin Neşri 3 0 0 3 6
TDE720 Eski Türk Edebiyatında Şiir Estetiği ve Poetika 3 0 0 3 6
TDE721 Eski Türk Edebiyatına Yeni Yaklaşımlar 3 0 0 3 6
TDE722 Gazel Şerhleri 3 0 0 3 6
TDE723 Kaside Edebiyatı 3 0 0 3 6
TDE724 Mesnevi Edebiyatı 3 0 0 3 6
TDE725 Eski Türk Edebiyatında Mensur Metinler 3 0 0 3 6
TDE726 Eski Türk Edebiyatında Simgeler, Mazmunlar ve Mefhûmlar 3 0 0 3 6
TDE727 Eski Türk Edebiyatından Yeni Türk Edebiyatına Yansımalar 3 0 0 3 6
TDE728 Şiir ve Nazire Mecmuaları 2 0 0 2 6
TDE729 Türk Sufizmi 2 0 0 2 6
TDE730 Folklor ve Etnografya 3 0 0 3 6
TDE731 Destan Araştırmaları 2 0 0 2 6
TDE732 Masal Araştırmaları 2 0 0 2 6
TDE733 Halkbilimi Kuramları 3 0 0 3 6
TDE734 Türk Dünyasında Karşılaştırmalı Halk Edebiyatları 3 0 0 3 6
TDE735 Büyü, Sihir ve İnançlar 2 0 0 2 6
TDE736 Halk Edebiyatı Metin Tahlilleri 3 0 0 3 6
TDE737 Uygulamalı Halk Bilimi ve Mitoloji 3 0 0 3 6
TDE738 Orta Türkçe 3 0 0 3 6
TDE739 Etimoloji 3 0 0 3 6
TDE740 Çağdaş Söz Dizimi Kuramları 3 0 0 3 6