Program Tanımları

Kuruluş

Sosyal Bilimler Enstitüsü 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 19. maddesi gereği 22.01.1985 tarihinde kurulmuş olup, 2000 yılından itibaren Kurupelit yerleşkesindeki Eğitim Fakültesinin I. Katında hizmet vermeyi sürdürmektedir.

Kazanılan Derece

Anabilim Dalı ya da ilişkili olan diğer Anabilim Dallarının lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden 24 krediden az olmamak koşuluyla en az 7 ders ve seminer alan ve tümünü başarı ile tamamlayan; konusuyla ilgili alanda hazırladığı ve seçilmiş jüri tarafından başarılı sayılan bir tezi başarı ile savunan öğrencilere TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI alanında yüksek lisans diploması verilir.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulündeki değerlendirmede, ALES puanının %50’si(ilgili ALES puan türünün en az 55 olması koşuluyla), lisans not ortalamasının %40’ı ve yabancı dil puanının % 10’u(yabancı dil puanı yoksa sıfır kabul edilir) alınarak toplanır. Bu toplamın en az 60 puan olması gerekir (21 Nisan 2013 Tarihli ve 28625 Sayılı Resmî Gazete yayınlanarak yürürlüğe giren Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim–Öğretim Yönetmeliği’nin 12. maddesi).

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Yüksek lisans öğrencileri mezuniyet için 24 krediden az olmamak koşuluyla en az 7 ders ve semineri başarı ile tamamlamış olmaları ve tezlerini savunmuş olmaları gerekmektedir.

Program Profili

Yüksek Lisans programı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğinin kazanmasını sağlamaya yardımcı olur.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Bölümü bitiren öğrenciler alanlarında öğretmen ve akademisyen olabilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Bu bölümü bitiren öğrenciler doktora programına başvurma hakkı kazanırlar.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Bir dersteki başarı durumu ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin yarıyıl içinde ara sınavlar, uygulamalı çalışmalar, ödevler gibi çalışmalarda gösterdiği başarı ve yarıyıl sınavının birlikte değerlendirilmesi ile elde edilir. Ara sınavın veya bu sınav yerine sayılan ödevlerin %40’ı ve yarıyıl sınav puanının da %60'ı toplanmak suretiyle öğrencinin başarı notu hesaplanır. Bu oranların hesabında kesirler aynen korunur, ancak başarı notunun hesabında kesirli sayılar en yakın tam sayıya tamamlanır. Başarı notu 65’dir. Yarıyıl sonu sınav notunun en az 60 olması gerekir.

Mezuniyet Koşulları

Bölümün ya da ilişkili olan diğer bölümlerin lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden yeterli krediyi alan ve tümünü başarı ile tamamlayan, konusuyla ilgili alanda hazırladığı ve seçilmiş jüri tarafından başarılı sayılan ve ciltlenmiş tezini enstitüye teslim eden öğrencilere mezuniyet koşullarını yerine getirmiş sayılır.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Adresi : Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefonu : +90 362 3121919
Faks : +90 362 4576081
Web : sosbilens.omu.edu.tr

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
2301036082011 Osmanlıca Metinler Zorunlu 3 0 0 3 6
SBE1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 24
TDE601 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 2 0 0 2 6


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
2301036082011 Osmanlıca Metinler Zorunlu 3 0 0 3 6
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBE2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 24
SBESEMYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
TDE601 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 2 0 0 2 6


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETEZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETEZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
2301036012011 Edebiyatta Uygulanan Araştırma Yöntemleri 2 0 0 2 6
2301036022011 Edebiyat Akımları ve Modern Edebiyat Kuramları 2 0 0 2 6
2301036032011 Yeni Türk Edebiyatının Gelişme Evreleri 3 0 0 3 6
2301036042011 Edebi Eleştiri 2 0 0 2 6
2301036052011 Yeni Türk Edebiyatında Türler 2 0 0 2 6
2301036062011 Türk Şiir Bilgisi 3 0 0 3 6
2301036072011 Karşılaştırmalı Edebiyat 2 0 0 2 6
2301036092011 Türk Dilinin Kaynakları 3 0 0 3 6
2301036102011 Çağdaş Türk Lehçeleri 3 0 0 3 6
2301036112011 Genel Dilbilim 3 0 0 3 6
2301036122011 Türk Dili Tarihi 2 0 0 2 6
2301036132011 Harezm Türkçesi 2 0 0 2 6
2301036142011 Karahanlı Türkçesi 2 0 0 2 6
2301036152011 Türkiye Türkçesi Dilbilgisi Çözümlemeleri 3 0 0 3 6
2301036162011 Eski Anadolu Türkçesi 3 0 0 3 6
2301036172011 Türk Dünyası Halk Edebiyatı Örnekleri 2 0 0 2 6
2301036182011 Türk Halk Hikayeciliği 3 0 0 3 6
2301036192011 Tasavvufi Halk Edebiyatı Metinleri 3 0 0 3 6
2301036202011 Geleneksel Türk Tiyatrosu 2 0 0 2 6
2301036212011 Türk Halk İnançları 3 0 0 3 6
2301036222011 Âşık Edebiyatı Geleneği 3 0 0 3 6
2301036232011 Halk Edebiyatının Kaynakları 3 0 0 3 6
2301036242011 Halk Edebiyatında Türler 3 0 0 3 6
2301036252011 Sahada Folklor Derleme Metotları 2 0 0 2 6
2301036262011 Halk Bilimi ve Medya 3 0 0 3 6
2301036272011 Eski Türk Edebiyatı Metin İncelemeleri 3 0 0 3 6
2301036282011 Eski Türk Edebiyatı Nazım Şekilleri ve Türleri 3 0 0 3 6
2301036292011 E-Dergi E-Kitap E-Kütüphane E-Katalog 3 0 0 3 6
2301036302011 Yazma Metinleri Okuma Yöntemleri 3 0 0 3 6
2301036312011 Eski Türk Edebiyatı Araştırma Yöntemleri 3 0 0 3 6
2301036322011 Uygulamalı Aruz Bilgisi 3 0 0 3 6
2301036332011 Divan Edebiyatının Kaynakları 3 0 0 3 6
2301036342011 Eski Türk Edebiyatında Mazmunlar 3 0 0 3 6
2301036352011 Edebî Sanatlar 3 0 0 3 6
TDE636 Deyimbilimi 3 0 0 3 6
TDE637 Sözlükbilimi 3 0 0 3 6


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
2301036022011 Edebiyat Akımları ve Modern Edebiyat Kuramları 2 0 0 2 6
2301036032011 Yeni Türk Edebiyatının Gelişme Evreleri 3 0 0 3 6
2301036042011 Edebi Eleştiri 2 0 0 2 6
2301036052011 Yeni Türk Edebiyatında Türler 2 0 0 2 6
2301036062011 Türk Şiir Bilgisi 3 0 0 3 6
2301036072011 Karşılaştırmalı Edebiyat 2 0 0 2 6
2301036092011 Türk Dilinin Kaynakları 3 0 0 3 6
2301036102011 Çağdaş Türk Lehçeleri 3 0 0 3 6
2301036112011 Genel Dilbilim 3 0 0 3 6
2301036122011 Türk Dili Tarihi 2 0 0 2 6
2301036132011 Harezm Türkçesi 2 0 0 2 6
2301036142011 Karahanlı Türkçesi 2 0 0 2 6
2301036152011 Türkiye Türkçesi Dilbilgisi Çözümlemeleri 3 0 0 3 6
2301036162011 Eski Anadolu Türkçesi 3 0 0 3 6
2301036172011 Türk Dünyası Halk Edebiyatı Örnekleri 2 0 0 2 6
2301036182011 Türk Halk Hikayeciliği 3 0 0 3 6
2301036192011 Tasavvufi Halk Edebiyatı Metinleri 3 0 0 3 6
2301036202011 Geleneksel Türk Tiyatrosu 2 0 0 2 6
2301036212011 Türk Halk İnançları 3 0 0 3 6
2301036222011 Âşık Edebiyatı Geleneği 3 0 0 3 6
2301036232011 Halk Edebiyatının Kaynakları 3 0 0 3 6
2301036242011 Halk Edebiyatında Türler 3 0 0 3 6
2301036252011 Sahada Folklor Derleme Metotları 2 0 0 2 6
2301036262011 Halk Bilimi ve Medya 3 0 0 3 6
2301036272011 Eski Türk Edebiyatı Metin İncelemeleri 3 0 0 3 6
2301036282011 Eski Türk Edebiyatı Nazım Şekilleri ve Türleri 3 0 0 3 6
2301036292011 E-Dergi E-Kitap E-Kütüphane E-Katalog 3 0 0 3 6
2301036302011 Yazma Metinleri Okuma Yöntemleri 3 0 0 3 6
2301036312011 Eski Türk Edebiyatı Araştırma Yöntemleri 3 0 0 3 6
2301036322011 Uygulamalı Aruz Bilgisi 3 0 0 3 6
2301036332011 Divan Edebiyatının Kaynakları 3 0 0 3 6
2301036342011 Eski Türk Edebiyatında Mazmunlar 3 0 0 3 6
2301036352011 Edebî Sanatlar 3 0 0 3 6
TDE636 Deyimbilimi 3 0 0 3 6
TDE637 Sözlükbilimi 3 0 0 3 6