Program Tanımları

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78219 Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı çatısı altındaki bir bilim alanında edindiği bilgileri lisans düzeyine nazaran daha üst seviyede geliştirir.
2 78220 Bilim dalında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri, diğer disiplinlerden yararlanarak bilimsel ölçütlere göre kullanır ve yeni bilgiler oluşturur.
3 78221 Yüksek lisans seviyesindeki bir tez konusunda derinlemesine araştırma yapar, tezini bilimsel etik kurallarına göre başarıyla yazıp savunur.
4 78222 Üzerinde çalıştığı konudaki verilerin toplanması, yorumlanması, yazılması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
5 78223 Güncel gelişmeleri takip eder ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak çeşitli platformlarda bilim dünyasının hizmetine sunar.
6 78224 Alanında özümsediği bilgiyi ve sorun çözme yeteneklerini disiplinlerarası çalışmalara uygular.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 24
TDE601 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 2 0 0 2 6


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBE2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 24
SBESEMYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
TDE601 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 2 0 0 2 6


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETEZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETEZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
TDE601 Edebiyatta Uygulanan Araştırma Yöntemleri 2 0 0 2 6
TDE602 Edebiyat Akımları ve Modern Edebiyat Kuramları 2 0 0 2 6
TDE603 Yeni Türk Edebiyatının Gelişme Evreleri 3 0 0 3 6
TDE604 Edebi Eleştiri 2 0 0 2 6
TDE605 Yeni Türk Edebiyatında Türler 2 0 0 2 6
TDE606 Türk Şiir Bilgisi 3 0 0 3 6
TDE607 Karşılaştırmalı Edebiyat 2 0 0 2 6
TDE608 Osmanlıca Metinler 3 0 0 3 6
TDE609 Türk Dilinin Kaynakları 3 0 0 3 6
TDE610 Çağdaş Türk Lehçeleri 3 0 0 3 6
TDE611 Genel Dilbilim 3 0 0 3 6
TDE612 Türk Dili Tarihi 2 0 0 2 6
TDE613 Harezm Türkçesi 2 0 0 2 6
TDE614 Karahanlı Türkçesi 2 0 0 2 6
TDE615 Türkiye Türkçesi Dilbilgisi Çözümlemeleri 3 0 0 3 6
TDE616 Eski Anadolu Türkçesi 3 0 0 3 6
TDE617 Türk Dünyası Halk Edebiyatı Örnekleri 2 0 0 2 6
TDE618 Türk Halk Hikayeciliği 3 0 0 3 6
TDE619 Tasavvufi Halk Edebiyatı Metinleri 3 0 0 3 6
TDE620 Geleneksel Türk Tiyatrosu 2 0 0 2 6
TDE621 Türk Halk İnançları 3 0 0 3 6
TDE622 Âşık Edebiyatı Geleneği 3 0 0 3 6
TDE623 Halk Edebiyatının Kaynakları 3 0 0 3 6
TDE624 Halk Edebiyatında Türler 3 0 0 3 6
TDE625 Sahada Folklor Derleme Metotları 2 0 0 2 6
TDE626 Halk Bilimi ve Medya 3 0 0 3 6
TDE627 Eski Türk Edebiyatı Metin İncelemeleri 3 0 0 3 6
TDE628 Eski Türk Edebiyatı Nazım Şekilleri ve Türleri 3 0 0 3 6
TDE629 E-Dergi E-Kitap E-Kütüphane E-Katalog 3 0 0 3 6
TDE630 Yazma Metinleri Okuma Yöntemleri 3 0 0 3 6
TDE631 Eski Türk Edebiyatı Araştırma Yöntemleri 3 0 0 3 6
TDE632 Uygulamalı Aruz Bilgisi 3 0 0 3 6
TDE633 Divan Edebiyatının Kaynakları 3 0 0 3 6
TDE634 Eski Türk Edebiyatında Mazmunlar 3 0 0 3 6
TDE635 Edebî Sanatlar 3 0 0 3 6
TDE636 Deyimbilimi 3 0 0 3 6
TDE637 Sözlükbilimi 3 0 0 3 6


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
TDE602 Edebiyat Akımları ve Modern Edebiyat Kuramları 2 0 0 2 6
TDE603 Yeni Türk Edebiyatının Gelişme Evreleri 3 0 0 3 6
TDE604 Edebi Eleştiri 2 0 0 2 6
TDE605 Yeni Türk Edebiyatında Türler 2 0 0 2 6
TDE606 Türk Şiir Bilgisi 3 0 0 3 6
TDE607 Karşılaştırmalı Edebiyat 2 0 0 2 6
TDE608 Osmanlıca Metinler 3 0 0 3 6
TDE609 Türk Dilinin Kaynakları 3 0 0 3 6
TDE610 Çağdaş Türk Lehçeleri 3 0 0 3 6
TDE611 Genel Dilbilim 3 0 0 3 6
TDE612 Türk Dili Tarihi 2 0 0 2 6
TDE613 Harezm Türkçesi 2 0 0 2 6
TDE614 Karahanlı Türkçesi 2 0 0 2 6
TDE615 Türkiye Türkçesi Dilbilgisi Çözümlemeleri 3 0 0 3 6
TDE616 Eski Anadolu Türkçesi 3 0 0 3 6
TDE617 Türk Dünyası Halk Edebiyatı Örnekleri 2 0 0 2 6
TDE618 Türk Halk Hikayeciliği 3 0 0 3 6
TDE619 Tasavvufi Halk Edebiyatı Metinleri 3 0 0 3 6
TDE620 Geleneksel Türk Tiyatrosu 2 0 0 2 6
TDE621 Türk Halk İnançları 3 0 0 3 6
TDE622 Âşık Edebiyatı Geleneği 3 0 0 3 6
TDE623 Halk Edebiyatının Kaynakları 3 0 0 3 6
TDE624 Halk Edebiyatında Türler 3 0 0 3 6
TDE625 Sahada Folklor Derleme Metotları 2 0 0 2 6
TDE626 Halk Bilimi ve Medya 3 0 0 3 6
TDE627 Eski Türk Edebiyatı Metin İncelemeleri 3 0 0 3 6
TDE628 Eski Türk Edebiyatı Nazım Şekilleri ve Türleri 3 0 0 3 6
TDE629 E-Dergi E-Kitap E-Kütüphane E-Katalog 3 0 0 3 6
TDE630 Yazma Metinleri Okuma Yöntemleri 3 0 0 3 6
TDE631 Eski Türk Edebiyatı Araştırma Yöntemleri 3 0 0 3 6
TDE632 Uygulamalı Aruz Bilgisi 3 0 0 3 6
TDE633 Divan Edebiyatının Kaynakları 3 0 0 3 6
TDE634 Eski Türk Edebiyatında Mazmunlar 3 0 0 3 6
TDE635 Edebî Sanatlar 3 0 0 3 6
TDE636 Deyimbilimi 3 0 0 3 6
TDE637 Sözlükbilimi 3 0 0 3 6