Program Tanımları

Kuruluş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2547 Sayılı Yüksek Öğrenim Kanununun 19.maddesi gereği 22.01.1985 tarihinde kurulmuş olup, 2000 yılından itibaren Kurupelit yerleşkesinde hizmet vermeye başlamıştır. Program 08.10.2009 tarihli Yüksek Öğretim Genel Kurulu'nun uygun görüşü ile 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılında öğrenime başlamıştır.

Kazanılan Derece

Bölümün ya da ilişkili olan diğer bölümlerin lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden 24 krediden az olmamak koşuluyla en az 7 ders ve seminer alan ve tümünü başarı ile tamamlayan; konusuyla ilgili alanda hazırladığı ve seçilmiş jüri tarafından başarılı sayılan bir tezi başarı ile savunan öğrencilere FELSEFE alanında yüksek lisans diploması verilir.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların bir lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.
Lisansüstü programlara başvuracak adayların ALES’ten ya da Üniversitelerarası Kurul tarafından ALES’e eşdeğer sayılan GMAT veya GRE’den;
1) Tezli yüksek lisans programları için en az 55 puana,
2) Lisansüstü programlara öğrenci kabulünde aranacak ALES puan türü, ilgili anabilim/anasanat başkanlığının önerisiyle Enstitü Kurulu tarafından belirlenir.
Lisansüstü programlara hangi alanlardan başvurabileceği ilgili anabilim/anasanat dalı akademik kurulu kararıyla belirlenir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Lisansüstü öğrenciler mezuniyet için 24 krediden az olmamak koşuluyla en az 7 ders ve semineri başarı ile tamamlamış olmaları ve tezlerini savunmuş olmaları gerekmektedir.

Program Profili

Yüksek Lisans programı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğinin kazanmasını sağlamaya yardımcı olur.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Bölümü bitiren öğrenciler alanlarında öğretmen ve akademisyen olabilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Bu bölümü bitiren öğrenciler doktora programına başvurma hakkı kazanırlar.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için bir ara sınav veya bu sınavın yerine sayılan ödevin % 40’ı ile yarıyıl sınav puanının % 60 ‘ı uygulanmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Bölümün ya da ilişkili olan diğer bölümlerin lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden yeterli krediyi alan ve tümünü başarı ile tamamlayan, konusuyla ilgili alanda hazırladığı ve seçilmiş jüri tarafından başarılı sayılan öğrencilere FELSEFE alanında yüksek lisans diploması verilir

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Adresi: Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü
Telefonu : +90 362 3121919
Faks : +90 362 4576081
Web: http://www.omu.edu.tr/a/tr/akademikbirimler/fakulte/Fen-Edebiyat/

Bölüm Olanakları

Felsefe Bölümü, Fen-Edebiyat Fakültesi binasının D Blok- 1. Katında hizmet vermekte olup, bölümde 1 doçent, 3 yardımcı doçent, 1 öğretim görevlisi görev yapmaktadır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67596 Lisans döneminde elde ettiği bilgilere dayalı olarak, Felsefe alanındaki bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirmek.
2 67597 Felsefeye ait bilgileri, fert ve toplum lehine kullanabilme becerisine sahip olmak.
3 67598 Felsefeye ait bilgileri, fert ve toplum lehine kullanabilme becerisine sahip olmak.
4 67599 Örgün ve yaygın felsefe eğitiminin verildiği kurumlarda etkili bir şekilde görev yapabilme ve olumlu iletişim kurabilme yeteneği kazanmak
5 67601 Felsefeye yönelik sorunlarda, disiplinler arası bir çalışma alışkanlığı kazanmak.
6 67604 Her çeşit bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve dini içerikli sorunları, olayları ve düşünceleri bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak, rapor haline getirebilmek
7 67605 Felsefe alanında elde edilen bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip, yapılan araştırmaların sonuçlarını analiz edebilmek
8 67606 Felsefe ve toplum bilimlerine ilişkin araştırmalarda ortaya çıkan sonuçların bireysel, toplumsal ve küresel etkilerini neden-sonuç ilişkisi içerisinde kavrayarak sonuç elde etmek.
9 67595 Felsefe konularında projeler ve sosyal etkinlikler düzenleyerek, fert ve toplumu felsefî alanda bilinçlendirmek.
10 67600 Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki konu, olay ve sorunları tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme yeteneği elde etmek.
11 67603 Felsefenin fert ve toplum hayatındaki önemini kavrayarak, analitik düşüncenin oluşturulmasına ve geliştirmesine katkı sağlamak.
12 67602 Felsefe için gerekli olan dil becerilerini geliştirerek, en azından bir yabancı dilde, bilimsel çalışma yapabilme yeteneğini kazanmak.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FEL638 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 3 0
SBE1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FEL638 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 3 0
SBE2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
SBESEMYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETEZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETEZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
2301056012012 Klasik Dönem Felsefe Metinleri -I: Platon Felsefesi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2301056022012 Klasik Dönem Felsefe Metinleri -II: Aristoteles Felsefesi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2301056032012 Kant Felsefesi -I: Teorik Felsefe Metinleri Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2301056042012 Kant Felsefesi -II: Pratik Felsefe Metinleri Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2301056052012 Alman İdealizmi: Hegel Felsefesi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2301056062012 Nietzsche Felsefesi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2301056072012 Varoluş Sorunu Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2301056082012 Yapısalcılık ve Yapısalcı Kuramlar Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2301056092012 Felsefede Epistemoloji Sorunları Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2301056102012 Bilim Felsefesi Sorunları Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2301056112012 Etik Kuramlar Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2301056122012 Frankfurt Okulu Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2301056132012 Yorumsamacı Gelenek Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2301056142012 Metafizik Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2301056152012 Estetik Zorunlu 3 0 0 3 6.5
2301056162012 Sanat Kuramları Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2301056172012 Siyaset Felsefesi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2301056182012 Analitik Felsefe Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2301056192012 Sosyal Bilimler Felsefesi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2301056202012 Felsefede Yöntem Bilgisi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2301056212012 Felsefi Antropoloji Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2301056222012 Felsefi Bir Problem Olarak İletişim Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2301056232012 Felsefede Ontoloji Problemi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2301056242012 Fizik-Felsefe İlişkisi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2301056252012 Yeni Plâtonculuk ve Etkileri Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2301056262012 Klasik Doğu Felsefesi Metinleri Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2301056272012 Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2301056282012 Ortaçağ Meşşai ve İşraki Felsefe Ekolleri Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2301056292012 Tanzimat Dönemi Felsefesi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2301056302012 Cumhuriyet Dönemi Felsefesi Felsefi Temelleri Zorunlu 3 0 0 3 7.5
FEL631 Türkiye'de Din Felsefesi Zorunlu 3 0 0 3 0
FEL632 Eğitim Felsefesi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
FEL633 Din-Bilim İlişkisi Zorunlu 3 0 0 3 0
FEL634 Din Felsefesinde Çağdaş Tartışmalar Zorunlu 3 0 0 3 7.5
FEL635 Ahlak Metafiziği Zorunlu 3 0 0 3 0
FEL636 Eski Yunan Felsefesinde Eros ve Philia Zorunlu 3 0 0 3 7.5
FEL637 İslam Kültüründe Felsefenin Krizi Zorunlu 3 0 0 3 7.6
FEL639 Fenomenoloji Araştırmaları Zorunlu 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
2301056012012 Klasik Dönem Felsefe Metinleri -I: Platon Felsefesi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2301056022012 Klasik Dönem Felsefe Metinleri -II: Aristoteles Felsefesi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2301056032012 Kant Felsefesi -I: Teorik Felsefe Metinleri Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2301056042012 Kant Felsefesi -II: Pratik Felsefe Metinleri Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2301056052012 Alman İdealizmi: Hegel Felsefesi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2301056062012 Nietzsche Felsefesi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2301056072012 Varoluş Sorunu Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2301056082012 Yapısalcılık ve Yapısalcı Kuramlar Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2301056092012 Felsefede Epistemoloji Sorunları Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2301056102012 Bilim Felsefesi Sorunları Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2301056112012 Etik Kuramlar Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2301056122012 Frankfurt Okulu Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2301056132012 Yorumsamacı Gelenek Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2301056142012 Metafizik Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2301056152012 Estetik Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2301056162012 Sanat Kuramları Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2301056172012 Siyaset Felsefesi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2301056182012 Analitik Felsefe Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2301056192012 Sosyal Bilimler Felsefesi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2301056202012 Felsefede Yöntem Bilgisi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2301056212012 Felsefi Antropoloji Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2301056222012 Felsefi Bir Problem Olarak İletişim Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2301056232012 Felsefede Ontoloji Problemi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2301056242012 Fizik-Felsefe İlişkisi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2301056252012 Yeni Plâtonculuk ve Etkileri Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2301056262012 Klasik Doğu Felsefesi Metinleri Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2301056272012 Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2301056282012 Ortaçağ Meşşai ve İşraki Felsefe Ekolleri Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2301056292012 Tanzimat Dönemi Felsefesi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2301056302012 Cumhuriyet Dönemi Felsefesi Felsefi Temelleri Zorunlu 3 0 0 3 7.5
FEL631 Türkiye'de Din Felsefesi Zorunlu 3 0 0 3 0
FEL632 Eğitim Felsefesi Zorunlu 3 0 0 3 0
FEL633 Din-Bilim İlişkisi Zorunlu 3 0 0 3 0
FEL634 Din Felsefesinde Çağdaş Tartışmalar Zorunlu 3 0 0 3 0
FEL635 Ahlak Metafiziği Zorunlu 3 0 0 3 0
FEL636 Eski Yunan Felsefesinde Eros ve Philia Zorunlu 3 0 0 3 7.5
FEL637 İslam Kültüründe Felsefenin Krizi Zorunlu 3 0 0 3 7.6
FEL639 Fenomenoloji Araştırmaları Zorunlu 3 0 0 3 7.5