Program Tanımları

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75328 Lisans döneminde elde ettiği bilgilere dayalı olarak, Felsefe alanındaki bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirmek.
2 75329 Felsefeye ait bilgileri, fert ve toplum lehine kullanabilme becerisine sahip olmak.
3 75330 Felsefeye ait bilgileri, fert ve toplum lehine kullanabilme becerisine sahip olmak.
4 75331 Örgün ve yaygın felsefe eğitiminin verildiği kurumlarda etkili bir şekilde görev yapabilme ve olumlu iletişim kurabilme yeteneği kazanmak
5 75327 Felsefe konularında projeler ve sosyal etkinlikler düzenleyerek, fert ve toplumu felsefî alanda bilinçlendirmek.
6 75333 Felsefeye yönelik sorunlarda, disiplinler arası bir çalışma alışkanlığı kazanmak.
7 75332 Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki konu, olay ve sorunları tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme yeteneği elde etmek.
8 75336 Her çeşit bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve dini içerikli sorunları, olayları ve düşünceleri bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak, rapor haline getirebilmek
9 75335 Felsefenin fert ve toplum hayatındaki önemini kavrayarak, analitik düşüncenin oluşturulmasına ve geliştirmesine katkı sağlamak.
10 75334 Felsefe için gerekli olan dil becerilerini geliştirerek, en azından bir yabancı dilde, bilimsel çalışma yapabilme yeteneğini kazanmak.
11 75337 Felsefe alanında elde edilen bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip, yapılan araştırmaların sonuçlarını analiz edebilmek
12 75338 Felsefe ve toplum bilimlerine ilişkin araştırmalarda ortaya çıkan sonuçların bireysel, toplumsal ve küresel etkilerini neden-sonuç ilişkisi içerisinde kavrayarak sonuç elde etmek.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FEL638 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 3 7.5
SBE1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FEL638 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 3 7.5
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBE2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
SBESEMYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETEZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETEZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
FEL601 Klasik Dönem Felsefe Metinleri -I: Platon Felsefesi 3 0 0 3 7.5
FEL602 Klasik Dönem Felsefe Metinleri -II: Aristoteles Felsefesi 3 0 0 3 7.5
FEL603 Kant Felsefesi -I: Teorik Felsefe Metinleri 3 0 0 3 7.5
FEL604 Kant Felsefesi -II: Pratik Felsefe Metinleri 3 0 0 3 7.5
FEL605 Alman İdealizmi: Hegel Felsefesi 3 0 0 3 7.5
FEL606 Nietzsche Felsefesi 3 0 0 3 7.5
FEL607 Varoluş Sorunu 3 0 0 3 7.5
FEL608 Yapısalcılık ve Yapısalcı Kuramlar 3 0 0 3 7.5
FEL609 Felsefede Epistemoloji Sorunları 3 0 0 3 7.5
FEL610 Bilim Felsefesi Sorunları 3 0 0 3 7.5
FEL611 Etik Kuramlar 3 0 0 3 7.5
FEL612 Frankfurt Okulu 3 0 0 3 7.5
FEL613 Yorumsamacı Gelenek 3 0 0 3 7.5
FEL614 Metafizik 3 0 0 3 7.5
FEL615 Estetik 3 0 0 3 7.5
FEL616 Sanat Kuramları 3 0 0 3 7.5
FEL617 Siyaset Felsefesi 3 0 0 3 7.5
FEL618 Analitik Felsefe 3 0 0 3 7.5
FEL619 Sosyal Bilimler Felsefesi 3 0 0 3 7.5
FEL620 Felsefede Yöntem Bilgisi 3 0 0 3 7.5
FEL621 Felsefi Antropoloji 3 0 0 3 7.5
FEL622 Felsefi Bir Problem Olarak İletişim 3 0 0 3 7.5
FEL623 Felsefede Ontoloji Problemi 3 0 0 3 7.5
FEL624 Fizik-Felsefe İlişkisi 3 0 0 3 7.5
FEL625 Yeni Plâtonculuk ve Etkileri 3 0 0 3 7.5
FEL626 Klasik Doğu Felsefesi Metinleri 3 0 0 3 7.5
FEL627 Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 3 0 0 3 7.5
FEL628 Ortaçağ Meşşai ve İşraki Felsefe Ekolleri 3 0 0 3 7.5
FEL629 Tanzimat Dönemi Felsefesi 3 0 0 3 7.5
FEL630 Cumhuriyet Dönemi Felsefesi Felsefi Temelleri 3 0 0 3 7.5
FEL631 Türkiye'de Din Felsefesi 3 0 0 3 7.5
FEL632 Eğitim Felsefesi 3 0 0 3 7.5
FEL633 Din-Bilim İlişkisi 3 0 0 3 7.5
FEL634 Din Felsefesinde Çağdaş Tartışmalar 3 0 0 3 7.5
FEL635 Ahlak Metafiziği 3 0 0 3 7.5
FEL636 Eski Yunan Felsefesinde Eros ve Philia 3 0 0 3 7.5
FEL637 İslam Kültüründe Felsefenin Krizi 3 0 0 3 7.5
FEL639 Fenomenoloji Araştırmaları 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
FEL601 Klasik Dönem Felsefe Metinleri -I: Platon Felsefesi 3 0 0 3 7.5
FEL602 Klasik Dönem Felsefe Metinleri -II: Aristoteles Felsefesi 3 0 0 3 7.5
FEL603 Kant Felsefesi -I: Teorik Felsefe Metinleri 3 0 0 3 7.5
FEL604 Kant Felsefesi -II: Pratik Felsefe Metinleri 3 0 0 3 7.5
FEL605 Alman İdealizmi: Hegel Felsefesi 3 0 0 3 7.5
FEL606 Nietzsche Felsefesi 3 0 0 3 7.5
FEL607 Varoluş Sorunu 3 0 0 3 7.5
FEL608 Yapısalcılık ve Yapısalcı Kuramlar 3 0 0 3 7.5
FEL609 Felsefede Epistemoloji Sorunları 3 0 0 3 7.5
FEL610 Bilim Felsefesi Sorunları 3 0 0 3 7.5
FEL611 Etik Kuramlar 3 0 0 3 7.5
FEL612 Frankfurt Okulu 3 0 0 3 7.5
FEL613 Yorumsamacı Gelenek 3 0 0 3 7.5
FEL614 Metafizik 3 0 0 3 7.5
FEL615 Estetik 3 0 0 3 7.5
FEL616 Sanat Kuramları 3 0 0 3 7.5
FEL617 Siyaset Felsefesi 3 0 0 3 7.5
FEL618 Analitik Felsefe 3 0 0 3 7.5
FEL619 Sosyal Bilimler Felsefesi 3 0 0 3 7.5
FEL620 Felsefede Yöntem Bilgisi 3 0 0 3 7.5
FEL621 Felsefi Antropoloji 3 0 0 3 7.5
FEL622 Felsefi Bir Problem Olarak İletişim 3 0 0 3 7.5
FEL623 Felsefede Ontoloji Problemi 3 0 0 3 7.5
FEL624 Fizik-Felsefe İlişkisi 3 0 0 3 7.5
FEL625 Yeni Plâtonculuk ve Etkileri 3 0 0 3 7.5
FEL626 Klasik Doğu Felsefesi Metinleri 3 0 0 3 7.5
FEL627 Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 3 0 0 3 7.5
FEL628 Ortaçağ Meşşai ve İşraki Felsefe Ekolleri 3 0 0 3 7.5
FEL629 Tanzimat Dönemi Felsefesi 3 0 0 3 7.5
FEL630 Cumhuriyet Dönemi Felsefesi Felsefi Temelleri 3 0 0 3 7.5
FEL631 Türkiye'de Din Felsefesi 3 0 0 3 7.5
FEL632 Eğitim Felsefesi 3 0 0 3 7.5
FEL633 Din-Bilim İlişkisi 3 0 0 3 7.5
FEL634 Din Felsefesinde Çağdaş Tartışmalar 3 0 0 3 7.5
FEL635 Ahlak Metafiziği 3 0 0 3 7.5
FEL636 Eski Yunan Felsefesinde Eros ve Philia 3 0 0 3 7.5
FEL637 İslam Kültüründe Felsefenin Krizi 3 0 0 3 7.5
FEL639 Fenomenoloji Araştırmaları 3 0 0 3 7.5