Program Tanımları

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75354 Yüksek Lisans yeterliliklerine dayalı olarak, FDB alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırmalarla uzman düzeyinde geliştirmek, derinleştirmek ve bilime yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşma yeteneği kazanmasını sağlamak.
2 75355 Din bilimleri alanında yaptığı araştırmalarda sadece bilgi nakli, sentezi ve analizi yerine, alanıyla ilgili güncel bilgileri izleyerek, ülkemiz şartlarına göre yeniden kurgulayabilme yeteneğini kazanmak.
3 75357 Din bilimlerine yönelik alanlardaki konu, olay ve sorunları tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme yeteneği kazanmak.
4 75358 Din bilimlerine yönelik sorunlarda, disiplinler arası çalışma alışkanlığı kazanarak, kendi başına ilmi bir çalışma yapabilme yeteneğine sahip olmak.
5 75362 Kendi çalıştığı alanda uzmanlaşarak, bu alanda çalışacaklara rehberlik edecek yetkinliğe sahip olmak.
6 75359 Her çeşit bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve dini içerikli sorunları, olayları ve düşünceleri, karşılaştırmalı olarak bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak, rapor haline getirebilme becerisini elde etmek.
7 75360 Din bilimlerine ilişkin araştırmalarda ortaya çıkan sonuçları bireysel, toplumsal ve küresel ölçekte ele alıp, etkili bir şekilde kullanabilme yeteneği geliştirebilmelidir.
8 75361 Din bilimleri için gerekli olan dil becerilerini geliştirerek, yazılı ve sözlü iletişim kurabilme yetkinliğini elde etmek.
9 75356 Din bilimlerine ilişkin yaptığı araştırmalarda, konunun seçiminden sonuçlandırılmasına kadarki geçen tüm aşamalarda etik kurallarına uyarak, bireysel ve toplumsal sorumluluk bilinci içinde hareket etme becerisine sahip olmak.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

BECERİ

1.
Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
2.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3.
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
4.
Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
2.
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
3.
Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
2.
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
2.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
3.
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 24


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBE2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 24
SBESEMDR Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETEZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETEZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETEZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETEZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETEZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETEZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
FDB659 Klasik Dinler Tarihi Metinleri 3 0 0 3 6
FDB660 Din Bilimlerinde Alan Araştırma Yöntemleri 3 0 0 3 6
FDB661 Alevilik İnanç Öğretisi ve Öğretimi 3 0 0 3 6
FDB662 Çağdaş Batı Eğitim Metinlerinde Din Eğitimi 3 0 0 3 6
FDB663 Değer Eğitimi Uygulamaları 3 0 0 3 6
FDB701 Birey ve Toplum 3 0 0 3 6
FDB702 Ruh Sağlığı ve Dini İnanç 2 0 0 2 6
FDB703 Psikolojik Ekoller 2 0 0 2 6
FDB704 Kur'an'A Göre İnsan Psikolojisi 2 0 0 2 6
FDB705 Dini ve Ahlaki Kişilik 2 0 0 2 6
FDB706 Psikanalistler ve Din 2 0 0 2 6
FDB707 Kişilik Kuramları 3 0 0 3 6
FDB709 Tasavvuf Psikolojisi 2 0 0 2 6
FDB710 İman, İbadet ve Davranış İlişkileri 2 0 0 2 6
FDB711 Stres ve Dini Başaçıkma 3 0 0 3 6
FDB712 Ahlak Eğitimi 3 0 0 3 6
FDB713 Din Eğitiminin Felsefi Temelleri 2 0 0 2 6
FDB714 Din Eğitiminin Psikolojik Temelleri 3 0 0 3 6
FDB715 Din Eğitiminde Çağdaş Akımlar 2 0 0 2 6
FDB716 Din ve Ahlak Eğitiminde Bazı Çağdaş Konular 3 0 0 3 6
FDB717 Çağdaş Din Eğitimi Kuramları 3 0 0 3 6
FDB718 Avrupa Birliği Ülkelerinde Din Eğitimi 3 0 0 3 6
FDB719 Yetişkin Din Eğitimi 2 0 0 2 6
FDB720 İslam Filozoflarında Felsefe ve Din 2 0 0 2 6
FDB721 Kuşaklararası Din Eğitimi 3 0 0 3 6
FDB722 Dini Çoğulculuk ve Din Eğitimi 3 0 0 3 6
FDB723 Küreselleşme ve Din Eğitimi 2 0 0 2 6
FDB724 Postmodernizm ve Din 3 0 0 3 6
FDB725 Din Eğitiminin Sosyolojik Temelleri 2 0 0 2 6
FDB726 Yoksulluk Kültürü ve Din İlişkileri 3 0 0 3 6
FDB727 Sosyo-Kültürel Değişmenin Dini Yorumlara Etkisi 3 0 0 3 6
FDB728 Çağdaş Sosyal Teori ve Din 2 0 0 2 6
FDB729 Sosyal Değişme ve Din 3 0 0 3 6
FDB730 Türk Toplum Yapısı 3 0 0 3 6
FDB731 Çağdaş Sosyoloji Kuramları 3 0 0 3 6
FDB732 Dini Gruplar Sosyolojisi 2 0 0 2 6
FDB733 Din ve Devlet İlişkileri 2 0 0 2 6
FDB734 Küreselleşme Din İlişkileri 2 0 0 2 6
FDB735 Avrupa'da Türk Kimliği 2 0 0 2 6
FDB736 Klasik Sosyoloji Kuramları 3 0 0 3 6
FDB737 Çağdaş İslam Düşüncesinin Sorunları 3 0 0 3 6
FDB738 Farabi ve İbn Sina'nın Peygamberlik Kuramı 2 0 0 2 6
FDB739 Farabi ve İbn Sina'da Varlık ve Öz Problemi 2 0 0 2 6
FDB740 Felsefi Hermenötik ve İslam 3 0 0 3 6
FDB741 Din Dili 3 0 0 3 6
FDB742 Din-Bilim İlişkisi 3 0 0 3 6
FDB743 Din- Ahlak İlişkisi 2 0 0 2 6
FDB744 Kötülük ve İnsan Hürriyeti 3 0 0 3 6
FDB745 Varoluşçuluk ve Din 2 0 0 2 6
FDB746 Dini Ahlak ve Küresel Ahlaki Sorunlar 3 0 0 3 6
FDB747 Dini Tecrübe ve Maneviyat 3 0 0 3 6
FDB748 Etik Kuramlar ve Uygulamalı Ahlak 3 0 0 3 6
FDB749 Retorik ve İkna 3 0 0 3 6
FDB750 Kutsal Kitap Araştırmaları 3 0 0 3 6
FDB751 Mitoloji 3 0 0 3 6
FDB752 Dinler Teolojisi 3 0 0 3 6
FDB753 Dünya Dinlerinde Kurtuluş ve Eskatolojik İnançlar 3 0 0 3 6
FDB754 Hıristiyan Teolojisi 3 0 0 3 6
FDB755 Yeni Dinsel Hareketler 2 0 0 2 6
FDB756 Yahudi Teolojisi 3 0 0 3 6
FDB757 Modern Batılı Teolojiler 3 0 0 3 6
FDB758 Türkiye'de Dindarlık Araştırmaları 2 0 0 2 6
FDB759 Son Dönem Osmanlı Düşüncesinde Eğitim ve Din Eğitimi 3 0 0 3 6
FDB760 Tasavvuf Geleneğinde Eğitim ve Din Eğitimi 3 0 0 3 6
FDB761 Yüksek Din Öğretimi 3 0 0 3 6


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
FDB701 Birey ve Toplum 3 0 0 3 6
FDB702 Ruh Sağlığı ve Dini İnanç 2 0 0 2 6
FDB703 Psikolojik Ekoller 2 0 0 2 6
FDB704 Kur'an'A Göre İnsan Psikolojisi 2 0 0 2 6
FDB705 Dini ve Ahlaki Kişilik 2 0 0 2 6
FDB706 Psikanalistler ve Din 2 0 0 2 6
FDB707 Kişilik Kuramları 3 0 0 3 6
FDB708 W. James'de Dini Tecrübe 2 0 0 2 6
FDB709 Tasavvuf Psikolojisi 2 0 0 2 6
FDB710 İman, İbadet ve Davranış İlişkileri 2 0 0 2 6
FDB711 Stres ve Dini Başaçıkma 3 0 0 3 6
FDB712 Ahlak Eğitimi 3 0 0 3 6
FDB713 Din Eğitiminin Felsefi Temelleri 2 0 0 2 6
FDB714 Din Eğitiminin Psikolojik Temelleri 3 0 0 3 6
FDB715 Din Eğitiminde Çağdaş Akımlar 2 0 0 2 6
FDB716 Din ve Ahlak Eğitiminde Bazı Çağdaş Konular 3 0 0 3 6
FDB717 Çağdaş Din Eğitimi Kuramları 3 0 0 3 6
FDB718 Avrupa Birliği Ülkelerinde Din Eğitimi 3 0 0 3 6
FDB719 Yetişkin Din Eğitimi 2 0 0 2 6
FDB720 İslam Filozoflarında Felsefe ve Din 2 0 0 2 6
FDB721 Kuşaklararası Din Eğitimi 3 0 0 3 6
FDB722 Dini Çoğulculuk ve Din Eğitimi 3 0 0 3 6
FDB723 Küreselleşme ve Din Eğitimi 2 0 0 2 6
FDB724 Postmodernizm ve Din 3 0 0 3 6
FDB725 Din Eğitiminin Sosyolojik Temelleri 2 0 0 2 6
FDB726 Yoksulluk Kültürü ve Din İlişkileri 3 0 0 3 6
FDB727 Sosyo-Kültürel Değişmenin Dini Yorumlara Etkisi 3 0 0 3 6
FDB728 Çağdaş Sosyal Teori ve Din 2 0 0 2 6
FDB729 Sosyal Değişme ve Din 3 0 0 3 6
FDB730 Türk Toplum Yapısı 3 0 0 3 6
FDB731 Çağdaş Sosyoloji Kuramları 3 0 0 3 6
FDB732 Dini Gruplar Sosyolojisi 2 0 0 2 6
FDB733 Din ve Devlet İlişkileri 2 0 0 2 6
FDB734 Küreselleşme Din İlişkileri 2 0 0 2 6
FDB735 Avrupa'da Türk Kimliği 2 0 0 2 6
FDB736 Klasik Sosyoloji Kuramları 3 0 0 3 6
FDB737 Çağdaş İslam Düşüncesinin Sorunları 3 0 0 3 6
FDB738 Farabi ve İbn Sina'nın Peygamberlik Kuramı 2 0 0 2 6
FDB739 Farabi ve İbn Sina'da Varlık ve Öz Problemi 2 0 0 2 6
FDB740 Felsefi Hermenötik ve İslam 3 0 0 3 6
FDB741 Din Dili 3 0 0 3 6
FDB742 Din-Bilim İlişkisi 3 0 0 3 6
FDB743 Din- Ahlak İlişkisi 2 0 0 2 6
FDB744 Kötülük ve İnsan Hürriyeti 3 0 0 3 6
FDB745 Varoluşçuluk ve Din 2 0 0 2 6
FDB746 Dini Ahlak ve Küresel Ahlaki Sorunlar 3 0 0 3 6
FDB747 Dini Tecrübe ve Maneviyat 3 0 0 3 6
FDB748 Etik Kuramlar ve Uygulamalı Ahlak 3 0 0 3 6
FDB749 Retorik ve İkna 3 0 0 3 6
FDB750 Kutsal Kitap Araştırmaları 3 0 0 3 6
FDB751 Mitoloji 3 0 0 3 6
FDB752 Dinler Teolojisi 3 0 0 3 6
FDB753 Dünya Dinlerinde Kurtuluş ve Eskatolojik İnançlar 3 0 0 3 6
FDB754 Hıristiyan Teolojisi 3 0 0 3 6
FDB755 Yeni Dinsel Hareketler 2 0 0 2 6
FDB756 Yahudi Teolojisi 3 0 0 3 6
FDB757 Modern Batılı Teolojiler 3 0 0 3 6
FDB758 Türkiye'de Dindarlık Araştırmaları 2 0 0 2 6
FDB760 Tasavvuf Geleneğinde Eğitim ve Din Eğitimi 3 0 0 3 6