Program Tanımları

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75399 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili bilgilerini çağdaş yayınları da takip ederek uzmanlık düzeyinde geliştirebilecek ve derinleştirebilecek.
2 75391 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili çalışmalarında bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözetebilecek ve bu değerleri içselleştirebilecek.
4 75392 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanında edindiği bilgi ve becerileri kuramsal ve uygulamalı olarak kullanabilecek.
5 75396 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanında ortaya çıkan sorunlara özgür ve özgün bir bakış açısıyla araştırma yöntem, araç ve tekniklerini kullanarak çözüm üretebilecek.
6 75395 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar ve uygulama planları geliştirebilecek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilecek.
7 75397 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanında uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilecek.
8 75389 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrencilerİslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü veya görsel olarak aktarabilecek.
9 75390 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili edinmiş olduğu uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerilerini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilecek.
10 75393 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanı dışındaki diğer disiplinlerden yararlanabilecek.
11 75394 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler Alanının gerektirdiği bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanabilecek.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ADD Alan Dışı Ders Zorunlu 0 0 0 0 0
İST601 İslam Tarihine Giriş Zorunlu 3 0 0 3 6
İTS618 Türk İslam Sanatlarına Giriş Zorunlu 3 0 0 3 6
İTS641 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 3 6
SBE1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 24


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
İST601 İslam Tarihine Giriş Zorunlu 3 0 0 3 6
İTS618 Türk İslam Sanatlarına Giriş Zorunlu 3 0 0 3 6
İTS636 Türk Dokuma Sanatları Zorunlu 3 0 0 3 6
İTS637 Mitoloji ve İkonografi Zorunlu 3 0 0 3 6
İTS638 Cumhuriyet Dönemi Türk Sanatı Zorunlu 3 0 0 3 6
İTS641 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 3 6
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBE2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 24
SBESEMYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETEZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETEZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
İST601 İslam Tarihine Giriş 3 0 0 3 6
İST602 Erken Dönem Abbasi Tarihi 2 0 0 2 6
İST603 İslam Medeniyeti ve Kurumları 2 0 0 2 6
İST604 İslam Öncesi Arap Tarihi 2 0 0 2 6
İST605 Geç Dönem Abbasi Tarihi 2 0 0 2 6
İST606 Arşivcilik 2 0 0 2 6
İST607 İlk Dört Halife Dönemi 3 0 0 3 6
İST608 Selçuklular Tarihi 2 0 0 2 6
İST609 Osmanlı Devleti Tarihi 3 0 0 3 6
İST610 İslam Tarihi Metodolojisi 3 0 0 3 6
İST611 Hz.Muhammed Dönemi 2 0 0 2 6
İTS612 Çağdaş Türk Devletleri Tarihi 2 0 0 2 6
İTS613 Epigrafi ve Paleografi 2 0 0 2 6
İTS614 Emeviler Dönemi 2 0 0 2 6
İTS615 Endülüs Emevî Tarihi 2 0 0 2 6
İTS616 Müslüman Türk Devletleri Tarihi 3 0 0 3 6
İTS617 Uygarlık Tarihi 3 0 0 3 6
İTS619 Sanat Tarihi Metodolojisi 3 0 0 3 6
İTS620 Türk İslam Sanatları Terminolojisi 2 0 0 2 6
İTS621 Anadolu Dışı Türk Sanatı 2 0 0 2 6
İTS622 Erken Dönem İslam Sanatı 3 0 0 3 6
İTS623 Anadolu Türk Sanatı 3 0 0 3 6
İTS624 Erken Dönem Sonrası İslam Sanatı 2 0 0 2 6
İTS624 Erken Dönem Sonrası İslam Sanatı 3 0 0 3 6
İTS625 Şehircilik 2 0 0 2 6
İTS626 Din Sanat İlişkisi 2 0 0 2 6
İTS627 Türk Din Musikisinin Ortaya Çıkışı ve Gelişimi 3 0 0 3 6
İTS628 Türk Din Musikisi Formları 3 0 0 3 6
İTS629 Türk Din Musikisinde Kullanılan Makamlar 2 0 0 2 6
İTS630 Türk Din Musikisinde Kullanılan Usuller 2 0 0 2 6
İTS631 Türk Din Musikisinde Prozodi Anlayışı 2 0 0 2 6
İTS632 Türk İslam Edebiyatı Metinleri 3 0 0 3 6
İTS633 Türk İslam Edebiyatının Kaynakları 3 0 0 3 6
İTS634 Münşeat Mecmuaları 3 0 0 3 6
İTS635 Türk İslam Edebiyatında Türler 3 0 0 3 6
İTS639 Osmanlı Arşiv Belgeleri 3 0 0 3 6
İTS640 Osmanlı Tarihi Kaynakları 3 0 0 3 6


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
İST601 İslam Tarihine Giriş 3 0 0 3 6
İST602 Erken Dönem Abbasi Tarihi 2 0 0 2 6
İST603 İslam Medeniyeti ve Kurumları 2 0 0 2 6
İST604 İslam Öncesi Arap Tarihi 2 0 0 2 6
İST605 Geç Dönem Abbasi Tarihi 2 0 0 2 6
İST606 Arşivcilik 2 0 0 2 6
İST607 İlk Dört Halife Dönemi 3 0 0 3 6
İST608 Selçuklular Tarihi 2 0 0 2 6
İST609 Osmanlı Devleti Tarihi 3 0 0 3 6
İST610 İslam Tarihi Metodolojisi 3 0 0 3 6
İST611 Hz.Muhammed Dönemi 2 0 0 2 6
İTS612 Çağdaş Türk Devletleri Tarihi 2 0 0 2 6
İTS613 Epigrafi ve Paleografi 2 0 0 2 6
İTS614 Emeviler Dönemi 2 0 0 2 6
İTS615 Endülüs Emevî Tarihi 2 0 0 2 6
İTS616 Müslüman Türk Devletleri Tarihi 3 0 0 3 6
İTS617 Uygarlık Tarihi 3 0 0 3 6
İTS618 Türk İslam Sanatlarına Giriş 3 0 0 3 6
İTS619 Sanat Tarihi Metodolojisi 3 0 0 3 6
İTS620 Türk İslam Sanatları Terminolojisi 2 0 0 2 6
İTS621 Anadolu Dışı Türk Sanatı 2 0 0 2 6
İTS622 Erken Dönem İslam Sanatı 3 0 0 3 6
İTS623 Anadolu Türk Sanatı 3 0 0 3 6
İTS624 Erken Dönem Sonrası İslam Sanatı 2 0 0 2 6
İTS624 Erken Dönem Sonrası İslam Sanatı 3 0 0 3 6
İTS625 Şehircilik 2 0 0 2 6
İTS626 Din Sanat İlişkisi 2 0 0 2 6
İTS627 Türk Din Musikisinin Ortaya Çıkışı ve Gelişimi 3 0 0 3 6
İTS628 Türk Din Musikisi Formları 3 0 0 3 6
İTS629 Türk Din Musikisinde Kullanılan Makamlar 2 0 0 2 6
İTS630 Türk Din Musikisinde Kullanılan Usuller 2 0 0 2 6
İTS631 Türk Din Musikisinde Prozodi Anlayışı 2 0 0 2 6
İTS632 Türk İslam Edebiyatı Metinleri 3 0 0 3 6
İTS633 Türk İslam Edebiyatının Kaynakları 3 0 0 3 6
İTS634 Münşeat Mecmuaları 3 0 0 3 6
İTS635 Türk İslam Edebiyatında Türler 3 0 0 3 6
İTS636 Türk Dokuma Sanatları 3 0 0 3 6
İTS637 Mitoloji ve İkonografi 3 0 0 3 6
İTS638 Cumhuriyet Dönemi Türk Sanatı 3 0 0 3 6
İTS639 Osmanlı Arşiv Belgeleri 3 0 0 3 6
İTS640 Osmanlı Tarihi Kaynakları 3 0 0 3 6
İTS731 Osmanlı Şehir Tarihçiliği 3 0 0 3 6