Program Tanımları

Kuruluş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2547 sayılı Yüksel Öğrenim Kanununun 19.maddesi gereği 22.01.1985 tarihinde kurulmuş olup, 2000 yılından itibaren Kurupelit yerleşkesinde hizmet vermeye başlamıştır.

Kazanılan Derece

Bölümün ya da ilişkili olan diğer bölümlerin lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden, programa yüksek lisans derecesi ile başlayan öğrenci 28 krediden az olmamak koşuluyla en az 8 ders ve seminer; lisans derecesi ile başlayan öğrenci 52 krediden az olmamak koşuluyla (Doktora programında Enstitü zorunlu derslerde dahil olmak üzere en az 9 kredisini öğrenim gördüğü bilim dalı dışından) en az 15 ders ve iki semineri başarı ile tamamlayan; konusuyla ilgili alanda hazırladığı ve seçilmiş jüri tarafından başarılı sayılan bir tezi başarı ile savunan öğrencilere TEMEL İSLAM BİLİMLERİ alanında Doktora diploması verilir.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Doktora programına başvurabilmek için adayların, bir lisans veya yüksek lisans diplomasına, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli Fakültelerin lisans diplomasına veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları gerekir.

Lisansüstü programlara başvuracak adayların ALES’ten ya da Üniversitelerarası Kurul tarafından ALES’e eşdeğer sayılan GMAT veya GRE’den;

1) Tezli-tezsiz yüksek lisans programları için en az 55 puana,

2) Doktora programları için yüksek lisans yapmış veya hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli Fakülte diplomasına sahip olanların en az 55 puana, hazırlık sınıfları hariç on yarıyıldan daha kısa süreli lisans diplomasıyla başvuracakların ise en az 90 puana,

3) Lisansüstü programlara öğrenci kabulünde aranacak ALES puan türü, ilgili anabilim/anasanat başkanlığının önerisiyle Enstitü Kurulu tarafından belirlenir.

Doktora veya sanatta yeterlik çalışması programlarına başvuranların Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS)’den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan alması gerekir. Bilim alanı yabancı dille ilgili olan adayların öğrenim görecekleri yabancı dil dışında başka bir yabancı dilden gerekli dil puanı alması gerekir.

Tezli ve tezsiz yüksek lisans veya doktora ve sanatta yeterlik programlarında aynı anda birden fazla programa başvuru yapılabilir. Yükseköğretim Kurumları bünyesinde aynı anda başka bir lisansüstü programa kayıtlı olunamaz. Başarılı olunması halinde sadece bir lisansüstü programa kayıt yaptırılabilir.

Lisansüstü programlara hangi alanlardan başvurabileceği ilgili anabilim/anasanat dalı akademik kurulu kararıyla belirlenir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yok

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Doktora mezuniyet için, lisans derecesi ile başlayan öğrenci 28 krediden az olmamak koşuluyla en az 8 ders ve seminer; lisans derecesi ile başlayan öğrenci 52 krediden az olmamak koşuluyla en az 15 ders ve iki semineri başarı ile tamamlamış olmaları, ve tezlerini savunmuş olmaları gerekmektedir.

Program Profili

Doktora programı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğinin kazanmasını sağlamaya yardımcı olur.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Bölümü bitiren öğrenciler alanlarında öğretmen ve akademisyen olabilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Bu bölümü bitiren öğrenciler Öğretim Üyeliğine başvurma hakkı kazanırlar.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için bir ara sınav veya bu sınavın yerine sayılan ödevin % 40’ı ile yarıyıl sınav puanının % 60 ‘ı uygulanmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Bölümün ya da ilişkili olan diğer bölümlerin lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden yeterli krediyi alan ve tümünü başarı ile tamamlayan, konusuyla ilgili alanda hazırladığı ve seçilmiş jüri tarafından başarılı sayılan öğrencilere TEMEL İSLAM BİLİMLERİ alanında Doktora diploması verilir

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Adresi : Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü

Telefonu : +90 362 3121919

Faks : +90 362 4576083

Web : http://www.omu.edu.tr/a/tr/akademikbirimler/fakulte/ilahiyat/

Bölüm Olanakları

Temel İslam Bilimleri Bölümü, İlahiyat Fakültesi binasının 2. Katında hizmet vermekte olup, bölümde 9 profesör, 5 doçent, 6 yardımcı doçent,2 öğretim görevlisi, 1 okutman, 10 araştırma görevlisi görev yapmaktadır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67668 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
2 67669 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
3 67671 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme ,
4 67673 Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
5 67675 Alana ait terminolojiyi anlama ve doğru kullanabilme.
6 67677 Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.
7 67679 Araştırma konusunun tespiti, araştırılması, yazılması ve değerlendirilmesi aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içersinde davranabilme.
8 67670 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
9 67672 Alana ait sorunları tespit edebilme,
10 67674 Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme ,
11 67676 Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme,
12 67678 Alana ait bilim dalları kapsamında disiplinler arası çalışma yapabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

BECERİ

1.
Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
2.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3.
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
4.
Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
2.
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
3.
Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
2.
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
2.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
3.
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
2303037722011 Klasik Dini Metinler ve Çeviri Yöntemleri Zorunlu 3 0 0 3 6
SBE1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 24
TİB789 Erken ve Klasik Dönem İslam Düşüncesi Zorunlu 4 0 0 4 6


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
2303037722011 Klasik Dini Metinler ve Çeviri Yöntemleri Zorunlu 3 0 0 3 6
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBE2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 24
SBESEMDR Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
TİB789 Erken ve Klasik Dönem İslam Düşüncesi Zorunlu 4 0 0 4 6


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETEZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETEZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETEZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETEZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETEZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETEZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
2303037012011 Tefsir Problemleri 3 0 0 3 6
2303037022011 Kuran'A Göre Miras Hükümleri 3 0 0 3 6
2303037032011 Kur'an Araştırmalarında Yeni Yaklaşımlar 2 0 0 2 6
2303037042011 Kur'an'In Yorum İlkeleri 2 0 0 2 6
2303037052011 Kur'an İlimleri 3 0 0 3 6
2303037062011 Kuran'A Göre Kadın ve Aile Kurumu 3 0 0 3 6
2303037072011 Kuran'A Göre Toplumsal Suçlar 3 0 0 3 6
2303037082011 Kur'an'a Göre Kabir ve Ahiret İnancı 3 0 0 3 6
2303037092011 Kur'an'A Göre Mü'Min-Gayr-I Müslim İlişkisi 2 0 0 2 6
2303037102011 Kur'an'da Çokanlamlılık ve Eşanlamlılık 2 0 0 2 6
2303037112011 Kuran'In İcazı ve İcaz Yönleri 2 0 0 2 6
2303037122011 Kur'an'da Cümle Üslupları 3 0 0 3 6
2303037132011 Kur'an ve Hadis'Te Mecaz 2 0 0 2 6
2303037142011 Mekkî Surelerde Belâgat 3 0 0 3 6
2303037152011 Kıraatlerin Tevatürü Meselesi 3 0 0 3 6
2303037162011 Kıraat İlmi ve Kıraat Çeşitleri 3 0 0 3 6
2303037172011 Mütevatir Kıraatların Tefsir İlmindeki Yeri 3 0 0 3 6
2303037182011 Kıraatların Ahkama Etkisi 3 0 0 3 6
2303037192011 Hadiste Tenakuz ve İhtilaf 3 0 0 3 6
2303037202011 İslami İlimlere Kaynaklık Etmesi Açısından Hadis 3 0 0 3 6
2303037212011 Hadis Tenkid Sistemi ve Klasik Metinleri 3 0 0 3 6
2303037222011 Hadisleri Anlamada Farklı Yaklaşımlar 3 0 0 3 6
2303037232011 İslam Geleneğinde Metin Bilinci 3 0 0 3 6
2303037242011 Hadis ve İsrailiyyat 2 0 0 2 6
2303037252011 Batıda Hadis Çalışmaları 2 0 0 2 6
2303037262011 Hadiste Şerh Geleneği ve Klasik Metinler 3 0 0 3 6
2303037272011 Fıkhi Mezhepler ve Hadise Yaklaşımları 3 0 0 3 6
2303037282011 Hadislerin Dili 2 0 0 2 6
2303037292011 Tasavvufun İslam Düşüncesindeki Yeri ve Diğer İslami Bilimlerle Münasebeti 2 0 0 2 6
2303037302011 Tasavvuf ve Dini Hayat 2 0 0 2 6
2303037312011 Anadolu Tasavvuf Cereyanları 3 0 0 3 6
2303037322011 Klasik Tasavvuf Metinleri ve Şerhleri I 3 0 0 3 6
2303037332011 Klasik Tasavvuf Metinleri ve Şerhleri II 3 0 0 3 6
2303037342011 Tasavvufun Teorik ve Pratik Konuları 3 0 0 3 6
2303037352011 Tasavvuf Akımları 3 0 0 3 6
2303037362011 Mukayeseli İslam Türk Ceza Hukuku 4 0 0 4 6
2303037372011 Mukayeseli Devletler Hukuku 2 0 0 2 6
2303037382011 İslam Şirketler Hukuku 2 0 0 2 6
2303037392011 İslam Hukukunda Müslim, Gayri Müslim İlişkileri 4 0 0 4 6
2303037402011 İslam Hukuk Felsefesi 3 0 0 3 6
2303037412011 İslam Hukukunda Akit Kuramı 3 0 0 3 6
2303037422011 İslam Hukukunda Hak Kuramı 2 0 0 2 6
2303037432011 Çağdaş İslam Hukuku Problemleri ve Çözüm Yolları 3 0 0 3 6
2303037442011 İslam Borçlar Hukuku 2 0 0 2 6
2303037452011 Hukuk Sosyolojisi Açısından Ahkam Ayetleri 4 0 0 4 6
2303037462011 Hukuk Sosyolojisi Açısından Ahkam Hadisleri 4 0 0 4 6
2303037472011 Sosyal Değişim ve İslam Hukuku 3 0 0 3 6
2303037482011 İslam Hukuku Usulünde Akli Yöntemler 3 0 0 3 6
2303037492011 İslam İktisadının Temel İlkeleri 2 0 0 2 6
2303037502011 Dini Zihniyetlerin Oluşumu ve Farklılaşması 3 0 0 3 6
2303037512011 İslam Düşüncesinde Akli Yönelişler 3 0 0 3 6
2303037522011 Yazılı Kaynaklarına Göre Alevilik Bektaşilik 3 0 0 3 6
2303037532011 İslam Düşüncesinde Batıni Eğilimler 3 0 0 3 6
2303037542011 Klasik İslam Mezheplerinin Oluşum Süreçleri 3 0 0 3 6
2303037552011 Anadolu'da İslamiyet 3 0 0 3 6
2303037562011 İslam Kelamında Atomculuk 3 0 0 3 6
2303037572011 İslam Düşüncesinde Bilgi ve İman Problemi 3 0 0 3 6
2303037582011 İslam Kelamında Özgürlük Sorunu ve Çıkmazları 3 0 0 3 6
2303037592011 Dini Düşüncede Allah Kavramı ve İşlevi 3 0 0 3 6
2303037602011 Geleneksel İslam Kelamında Nübüvvet Kuramı 2 0 0 2 6
2303037612011 Teolojik Hermenötik 3 0 0 3 6
2303037622011 Kelamda Ahlak Öğretilerine Bir Bakış 3 0 0 3 6
2303037632011 İslam Düşüncesinde İlk Kaderiler 2 0 0 2 6
2303037642011 Klasik Kelamda Nedensellik Anlayışı 2 0 0 2 6
2303037652011 Sosyal Kelam 3 0 0 3 6
2303037662011 Hıristiyan ve Yahudi Kelamının İslam Kelamına Tesirleri 3 0 0 3 6
2303037672011 Kelamda Yöntem 3 0 0 3 6
2303037682011 Türkçe'den Arapça'Ya Çeviri 3 0 0 3 6
2303037692011 Klasik Arap Edebiyatı ve Kaynakları 3 0 0 3 6
2303037702011 Kur'an Ayetlerinde Garip Kelimeler 3 0 0 3 6
2303037712011 Arapça'da Edebi Sanatlar 3 0 0 3 6
2303037732011 Arap Filolojisinde Modern Yaklaşımlar ve Kuramlar 3 0 0 3 6
2303037742011 Kur'an'In Lengüistik Yapısı 3 0 0 3 6
2303037752011 Arap Dil Felsefesine Giriş 3 0 0 3 6
2303037762011 Arapça'da Belagat 3 0 0 3 6
TİB777 Mezhepler Tarihi Klasik Metinleri 3 0 0 3 6
TİB778 İslam Düşüncesinde Mürcie Ekolü 3 0 0 3 6
TİB779 Modern Dönem İslam Dünyasında Fikir Akımları 3 0 0 3 6
TİB780 İslam Düşünce Tarihinde Selefi Akımlar 3 0 0 3 6
TİB781 Eş'Ari Kelam Okulu ve Görüşleri 3 0 0 3 6
TİB782 Tarih Teolojisi 3 0 0 3 6
TİB783 Maturidi Kelam Okulu ve Görüşleri 3 0 0 3 6
TİB784 Semantik Açıdan Kıraat İlmi Kavramları 3 0 0 3 6
TİB785 Oryantalistlerin Kur'an-ı Kerim ve Kıraatlere Yaklaşımları 3 0 0 3 6
TİB786 Ahkam Hadisleri ve Çağdaş Sorunlar 3 0 0 3 6
TİB787 Şia ve Kur’an Tefsiri 3 0 0 3 6
TİB788 Dirayet Tefsir Ekolu 3 0 0 3 6
TİB790 Modern Dönem İslam Düşüncesi 4 0 0 4 6
TİB791 Hadis Metinlerinde Ravi Tasarrufları 3 0 0 3 6


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
2303037012011 Tefsir Problemleri 3 0 0 3 6
2303037022011 Kuran'A Göre Miras Hükümleri 3 0 0 3 6
2303037032011 Kur'an Araştırmalarında Yeni Yaklaşımlar 2 0 0 2 6
2303037042011 Kur'an'In Yorum İlkeleri 2 0 0 2 6
2303037052011 Kur'an İlimleri 3 0 0 3 6
2303037062011 Kuran'A Göre Kadın ve Aile Kurumu 3 0 0 3 6
2303037072011 Kuran'A Göre Toplumsal Suçlar 3 0 0 3 6
2303037082011 Kur'an'a Göre Kabir ve Ahiret İnancı 3 0 0 3 6
2303037092011 Kur'an'A Göre Mü'Min-Gayr-I Müslim İlişkisi 2 0 0 2 6
2303037102011 Kur'an'da Çokanlamlılık ve Eşanlamlılık 2 0 0 2 6
2303037112011 Kuran'In İcazı ve İcaz Yönleri 2 0 0 2 6
2303037122011 Kur'an'da Cümle Üslupları 3 0 0 3 6
2303037132011 Kur'an ve Hadis'Te Mecaz 2 0 0 2 6
2303037142011 Mekkî Surelerde Belâgat 3 0 0 3 6
2303037152011 Kıraatlerin Tevatürü Meselesi 3 0 0 3 6
2303037162011 Kıraat İlmi ve Kıraat Çeşitleri 3 0 0 3 6
2303037172011 Mütevatir Kıraatların Tefsir İlmindeki Yeri 3 0 0 3 6
2303037182011 Kıraatların Ahkama Etkisi 3 0 0 3 6
2303037192011 Hadiste Tenakuz ve İhtilaf 3 0 0 3 6
2303037202011 İslami İlimlere Kaynaklık Etmesi Açısından Hadis 3 0 0 3 6
2303037212011 Hadis Tenkid Sistemi ve Klasik Metinleri 3 0 0 3 6
2303037222011 Hadisleri Anlamada Farklı Yaklaşımlar 3 0 0 3 6
2303037232011 İslam Geleneğinde Metin Bilinci 3 0 0 3 6
2303037242011 Hadis ve İsrailiyyat 2 0 0 2 6
2303037252011 Batıda Hadis Çalışmaları 2 0 0 2 6
2303037262011 Hadiste Şerh Geleneği ve Klasik Metinler 3 0 0 3 6
2303037272011 Fıkhi Mezhepler ve Hadise Yaklaşımları 3 0 0 3 6
2303037282011 Hadislerin Dili 2 0 0 2 6
2303037292011 Tasavvufun İslam Düşüncesindeki Yeri ve Diğer İslami Bilimlerle Münasebeti 2 0 0 2 6
2303037302011 Tasavvuf ve Dini Hayat 2 0 0 2 6
2303037312011 Anadolu Tasavvuf Cereyanları 3 0 0 3 6
2303037322011 Klasik Tasavvuf Metinleri ve Şerhleri I 3 0 0 3 6
2303037332011 Klasik Tasavvuf Metinleri ve Şerhleri II 3 0 0 3 6
2303037342011 Tasavvufun Teorik ve Pratik Konuları 3 0 0 3 6
2303037352011 Tasavvuf Akımları 3 0 0 3 6
2303037362011 Mukayeseli İslam Türk Ceza Hukuku 4 0 0 4 6
2303037372011 Mukayeseli Devletler Hukuku 2 0 0 2 6
2303037382011 İslam Şirketler Hukuku 2 0 0 2 6
2303037392011 İslam Hukukunda Müslim, Gayri Müslim İlişkileri 4 0 0 4 6
2303037402011 İslam Hukuk Felsefesi 3 0 0 3 6
2303037412011 İslam Hukukunda Akit Kuramı 3 0 0 3 6
2303037422011 İslam Hukukunda Hak Kuramı 2 0 0 2 6
2303037432011 Çağdaş İslam Hukuku Problemleri ve Çözüm Yolları 3 0 0 3 6
2303037442011 İslam Borçlar Hukuku 2 0 0 2 6
2303037452011 Hukuk Sosyolojisi Açısından Ahkam Ayetleri 4 0 0 4 6
2303037462011 Hukuk Sosyolojisi Açısından Ahkam Hadisleri 4 0 0 4 6
2303037472011 Sosyal Değişim ve İslam Hukuku 3 0 0 3 6
2303037482011 İslam Hukuku Usulünde Akli Yöntemler 3 0 0 3 6
2303037492011 İslam İktisadının Temel İlkeleri 2 0 0 2 6
2303037502011 Dini Zihniyetlerin Oluşumu ve Farklılaşması 3 0 0 3 6
2303037512011 İslam Düşüncesinde Akli Yönelişler 3 0 0 3 6
2303037522011 Yazılı Kaynaklarına Göre Alevilik Bektaşilik 3 0 0 3 6
2303037532011 İslam Düşüncesinde Batıni Eğilimler 3 0 0 3 6
2303037542011 Klasik İslam Mezheplerinin Oluşum Süreçleri 3 0 0 3 6
2303037552011 Anadolu'da İslamiyet 3 0 0 3 6
2303037562011 İslam Kelamında Atomculuk 3 0 0 3 6
2303037572011 İslam Düşüncesinde Bilgi ve İman Problemi 3 0 0 3 6
2303037582011 İslam Kelamında Özgürlük Sorunu ve Çıkmazları 3 0 0 3 6
2303037592011 Dini Düşüncede Allah Kavramı ve İşlevi 3 0 0 3 6
2303037602011 Geleneksel İslam Kelamında Nübüvvet Kuramı 2 0 0 2 6
2303037612011 Teolojik Hermenötik 3 0 0 3 6
2303037622011 Kelamda Ahlak Öğretilerine Bir Bakış 3 0 0 3 6
2303037632011 İslam Düşüncesinde İlk Kaderiler 2 0 0 2 6
2303037642011 Klasik Kelamda Nedensellik Anlayışı 2 0 0 2 6
2303037652011 Sosyal Kelam 3 0 0 3 6
2303037662011 Hıristiyan ve Yahudi Kelamının İslam Kelamına Tesirleri 3 0 0 3 6
2303037672011 Kelamda Yöntem 3 0 0 3 6
2303037682011 Türkçe'den Arapça'Ya Çeviri 3 0 0 3 6
2303037692011 Klasik Arap Edebiyatı ve Kaynakları 3 0 0 3 6
2303037702011 Kur'an Ayetlerinde Garip Kelimeler 3 0 0 3 6
2303037712011 Arapça'da Edebi Sanatlar 3 0 0 3 6
2303037732011 Arap Filolojisinde Modern Yaklaşımlar ve Kuramlar 3 0 0 3 6
2303037742011 Kur'an'In Lengüistik Yapısı 3 0 0 3 6
2303037752011 Arap Dil Felsefesine Giriş 3 0 0 3 6
2303037762011 Arapça'da Belagat 3 0 0 3 6
ATİB738 أحكام الشركات الإسلامية 2 0 0 2 6
TİB777 Mezhepler Tarihi Klasik Metinleri 3 0 0 3 6
TİB778 İslam Düşüncesinde Mürcie Ekolü 3 0 0 3 6
TİB779 Modern Dönem İslam Dünyasında Fikir Akımları 3 0 0 3 6
TİB780 İslam Düşünce Tarihinde Selefi Akımlar 3 0 0 3 6
TİB781 Eş'Ari Kelam Okulu ve Görüşleri 3 0 0 3 6
TİB782 Tarih Teolojisi 3 0 0 3 6
TİB783 Maturidi Kelam Okulu ve Görüşleri 3 0 0 3 6
TİB784 Semantik Açıdan Kıraat İlmi Kavramları 3 0 0 3 6
TİB785 Oryantalistlerin Kur'an-ı Kerim ve Kıraatlere Yaklaşımları 3 0 0 3 6
TİB786 Ahkam Hadisleri ve Çağdaş Sorunlar 3 0 0 3 6
TİB787 Şia ve Kur’an Tefsiri 3 0 0 3 6
TİB788 Dirayet Tefsir Ekolu 3 0 0 3 6
TİB790 Modern Dönem İslam Düşüncesi 4 0 0 4 6
TİB791 Hadis Metinlerinde Ravi Tasarrufları 3 0 0 3 6