Program Tanımları

Kuruluş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2547 sayılı Yüksel Öğrenim Kanununun 19.maddesi gereği 22.01.1985 tarihinde kurulmuş olup, 2000 yılından itibaren Kurupelit yerleşkesinde hizmet vermeye başlamıştır.

Kazanılan Derece

Bölümün ya da ilişkili olan diğer bölümlerin lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden 24 krediden az olmamak koşuluyla en az (Yüksek Lisans programında Enstitü zorunlu derslerde dahil olmak üzere en az 8 kredisini öğrenim gördüğü bilim dalı dışından) 7 ders ve seminer alan ve tümünü başarı ile tamamlayan; konusuyla ilgili alanda hazırladığı ve seçilmiş jüri tarafından başarılı sayılan bir tezi başarı ile savunan öğrencilere TEMEL İSLAM BİLİMLERİ alanında yüksek lisans diploması verilir.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lisansüstü programlara başvurularda aşağıdaki şartlar aranır.

Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların bir lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.

Lisansüstü programlara başvuracak adayların ALES’ten ya da Üniversitelerarası Kurul tarafından ALES’e eşdeğer sayılan GMAT veya GRE’den;

1) Tezli-tezsiz yüksek lisans programları için en az 55 puana,

2) Lisansüstü programlara öğrenci kabulünde aranacak ALES puan türü, ilgili anabilim/anasanat başkanlığının önerisiyle Enstitü Kurulu tarafından belirlenir.

Tezli ve tezsiz yüksek lisans veya doktora ve sanatta yeterlik programlarında aynı anda birden fazla programa başvuru yapılabilir. Lisansüstü programlara hangi alanlardan başvurabileceği ilgili anabilim/anasanat dalı akademik kurulu kararıyla belirlenir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yok

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Lisansüstü öğrenciler mezuniyet için 24 krediden az olmamak koşuluyla (Yüksek Lisans programında Enstitü zorunlu derslerde dahil olmak üzere en az 8 kredisini öğrenim gördüğü bilim dalı dışından)en az 7 ders ve semineri başarı ile tamamlamış olmaları ve tezlerini savunmuş olmaları gerekmektedir.

Program Profili

Yüksek Lisans programı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğinin kazanmasını sağlamaya yardımcı olur.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Bölümü bitiren öğrenciler alanlarında öğretmen ve akademisyen olabilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Bu bölümü bitiren öğrenciler doktora programına başvurma hakkı kazanırlar.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için bir ara sınav veya bu sınavın yerine sayılan ödevin % 40’ı ile yarıyıl sınav puanının % 60 ‘ı uygulanmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Bölümün ya da ilişkili olan diğer bölümlerin lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden yeterli krediyi alan ve tümünü başarı ile tamamlayan, konusuyla ilgili alanda hazırladığı ve seçilmiş jüri tarafından başarılı sayılan öğrencilere TEMEL İSLAM BİLİMLERİ alanında yüksek lisans diploması verilir

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Ondokuz Mayıs Üniversitesi,

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri Bölümü

Telefonu : +90 362 3121919

Faks : +90 362 4576083

Web : http://sosbilens.omu.edu.tr

Bölüm Olanakları

Temel İslam Bilimleri Bölümü, İlahiyat Fakültesi binasının 2. Katında hizmet vermekte olup, bölümde 10 profesör, 5 doçent, 9 yardımcı doçent, 2 öğretim görevlisi, 1 okutman, 10 araştırma görevlisi görev yapmaktadır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67681 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
2 67680 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
3 67683 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme ,
4 67685 Alana ait sorunları tespit edebilme,
5 67687 Alana ait terminolojiyi anlama ve doğru kullanabilme.
6 67689 Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.
7 67691 Araştırma konusunun tespiti, araştırılması, yazılması ve değerlendirilmesi aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içersinde davranabilme.
8 67682 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
9 67684 Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
10 67686 Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme ,
11 67688 Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme,
12 67690 Alana ait bilim dalları kapsamında disiplinler arası çalışma yapabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
TİB688 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 3 6
2303036762011 Klasik Metinler Zorunlu 3 0 0 3 0
SBE1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
TİB688 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 3 0
2303036762011 Klasik Metinler Zorunlu 3 0 0 3 0
SBE2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
SBESEMYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETEZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETEZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
2303036412011 Meşhur İslam Hukuk Ekollerinde İçtihat Felsefesi Zorunlu 3 0 0 3 6
2303036422011 İslam Hukuku Tarihi Zorunlu 3 0 0 3 6
2303036432011 İslam Hukukunda Lafzî İhtilaf Sebepleri Zorunlu 3 0 0 3 6
2303036442011 İslam Hukukunda Maslahat Kuramı Zorunlu 2 0 0 2 6
2303036452011 İslam Mezhepleri Tarihinin Temel Kaynakları Zorunlu 3 0 0 3 6
2303036462011 Türkiye'de Alevilik Bektaşilik Zorunlu 2 0 0 2 6
2303036472011 İslam Mezhepleri Tarihine Giriş Zorunlu 3 0 0 3 6
2303036482011 İslam Mezhepleri Metodolojisi Zorunlu 3 0 0 3 6
2303036492011 Erken Dönem İslam Mezhepleri Zorunlu 3 0 0 3 6
2303036502011 Günümüz İslam Mezhepleri Zorunlu 2 0 0 2 6
2303036512011 Politik Teoloji Zorunlu 3 0 0 3 6
2303036522011 Kelamda Modernist Yaklaşımlar Zorunlu 3 0 0 3 6
2303036532011 Kelami Düşünce Sisteminde İnsan Anlayışı Zorunlu 3 0 0 3 6
2303036542011 Geleneksel Kelamda İlâhî Adalet ve Kötülük Problemi Zorunlu 3 0 0 3 6
2303036552011 İslam Düşüncesinin Klasik ve Çağdaş Temel Meseleleri Zorunlu 2 0 0 2 6
2303036562011 Dini Düşünce Geleneğinde Rasyonalist Bir Kelam Okulu Olarak Mu'tezile ve Tesirleri Zorunlu 3 0 0 3 6
2303036572011 İslam Filozoflarına ve Kelamcılara Göre Allah Alem İlişkisi Zorunlu 3 0 0 3 6
2303036582011 Ehli Sünnetin Doğuşu ve Siyasi Fırkaların Kelamileşmesi Zorunlu 2 0 0 2 6
2303036592011 İnançsal Mezheplerin Doğuşu Zorunlu 4 0 0 4 6
2303036602011 Kelam Felsefe İlişkilerinin Kur'an'İ Açıdan Değerlendirilmesi Zorunlu 3 0 0 3 6
2303036612011 Kelam Tasavvuf İlişkileri Zorunlu 2 0 0 2 6
2303036622011 Arapça'da Kelime Yapısı Zorunlu 3 0 0 3 6
2303036632011 Arapça'da Cümle Yapısı Zorunlu 3 0 0 3 6
2303036642011 Arapça'da Bağlaçlar Zorunlu 3 0 0 3 6
2303036652011 Güncel Arapça Metinler Zorunlu 2 0 0 2 6
2303036662011 XVIII. Yüzyıl Arap Edebiyatı Zorunlu 3 0 0 3 6
2303036672011 Arapça Cümle Tahlilleri Zorunlu 3 0 0 3 6
2303036682011 Belagate Giriş Zorunlu 3 0 0 3 6
2303036692011 Klasik Dini Metinler ve Okuma Stratejisi Zorunlu 3 0 0 3 6
2303036702011 Klasik Gramer Kitapları ve Yüksek Gramer Zorunlu 3 0 0 3 6
2303036712011 Hicri IV. Yüzyıla Kadar Lengüistik Literatür: Teoriler, Yaklaşımlar, Ekoller Zorunlu 3 0 0 3 6
2303036722011 Arap Kültür Tarihi Eleştirisi: Dil-Tarih-Metot Analizi Zorunlu 3 0 0 3 6
2303036732011 Modern Arapça Okumaları Zorunlu 3 0 0 3 6
2303036742011 Temel İslam Bilimlerinde Anlatım Teknikleri Zorunlu 3 0 0 3 6
2303036752011 Hz.Peygamber'İn Hadislerinde Garip Kelimeler Zorunlu 3 0 0 3 6
İTİB618 Critics Of Text in Hadith Zorunlu 3 0 0 3 0
İTİB677 Classical Texts Of Asharite Heresiography Zorunlu 3 0 0 3 0
TİB601 Kur'an Tarihi Zorunlu 3 0 0 3 6
TİB602 Tefsirle İlgili Temel Kavramlar ve Tefsir Yöntemleri Zorunlu 3 0 0 3 6
TİB603 Kur'an'A Göre Ahlak Esasları Zorunlu 2 0 0 2 6
TİB604 Kur'an'A Göre İbadet Hükümleri Zorunlu 3 0 0 3 6
TİB605 Kur'an'In Edebi İncelikleri ve Mukayeseli Meal Örnekleri Zorunlu 2 0 0 2 6
TİB606 Hadislerin Kur'an Tefsirindeki Rolü Zorunlu 2 0 0 2 6
TİB607 Son Asır Tefsir Çalışmaları ve Çeşitli Tefsir Ekolleri Zorunlu 3 0 0 3 6
TİB608 Kur'an'A Göre Helaller ve Haramlar Zorunlu 3 0 0 3 6
TİB609 Kur'an Araştırmalarında Bağlam Teorisi Zorunlu 3 0 0 3 6
TİB610 Kur'an'da Tarihsellik ve Nesih İlişkisi Zorunlu 2 0 0 2 6
TİB611 Kur'an'A Göre İman-Amel İlişkisi Zorunlu 2 0 0 2 6
TİB612 Kur'Ân Kıssalarını Anlama Zorunlu 3 0 0 3 6
TİB613 Filolojik Tefsir Metinleri Zorunlu 2 0 0 2 6
TİB614 Kıraat İlminin Doğuşu ve Kıraat İmamları Zorunlu 3 0 0 3 6
TİB615 Kıraat -Yedi Harf İlişkisi Zorunlu 3 0 0 3 6
TİB616 Kıraat Tarihinin Meseleleri Zorunlu 3 0 0 3 6
TİB617 Hadiste Rical Tenkidi Zorunlu 3 0 0 3 6
TİB618 Hadiste Metin Tenkidi Zorunlu 3 0 0 3 6
TİB619 Hadiste Temel Kaynaklar ve Faydalanma Yolları Zorunlu 3 0 0 3 6
TİB620 Hadis Usulünün Gelişimi ve Klasik Kaynakları Zorunlu 3 0 0 3 6
TİB621 Modern Dönem Hadis Çalışmaları Zorunlu 3 0 0 3 6
TİB622 Hadis İlimleri ve Literatürü Zorunlu 3 0 0 3 6
TİB623 Hadisleri Anlama ve Değerlendirmede Yöntem Zorunlu 3 0 0 3 6
TİB624 Hadis Tahrici Zorunlu 3 0 0 3 6
TİB625 Hadis Yorumculuğu ve Tarihsel Süreci Zorunlu 3 0 0 3 6
TİB626 Tasavvufun Doğuşu ve Tarihi Gelişimi Zorunlu 3 0 0 3 6
TİB627 Tasavvuf Terminolojisi Zorunlu 2 0 0 2 6
TİB628 Günümüz Tasavvuf Akımları Zorunlu 3 0 0 3 6
TİB629 Metinlerle Osmanlı Tasavvufu Zorunlu 3 0 0 3 6
TİB630 Kültür Tarihimizde Tasavvufun Yeri ve Önemi Zorunlu 3 0 0 3 6
TİB631 Tasavvuf Üzerine Yapılan Tartışmalar Zorunlu 2 0 0 2 6
TİB632 Tasavvufun Temel Kaynakları Zorunlu 2 0 0 2 6
TİB633 Tasavvuf Problemleri Zorunlu 3 0 0 3 6
TİB634 İslam Hukukunda Temel Hak ve Hürriyetler Zorunlu 2 0 0 2 6
TİB635 İslam Hukuk Metodolojisi Zorunlu 4 0 0 4 6
TİB636 Mukayeseli İslam Şahıs Hukuku Zorunlu 2 0 0 2 6
TİB637 Mukayeseli İslam Türk Aile Hukuku Zorunlu 2 0 0 2 6
TİB638 İslam'da Genel Hukuk Kuralları Zorunlu 2 0 0 2 6
TİB639 Hukuka Giriş Zorunlu 2 0 0 2 6
TİB640 Hukuk Edebiyatı, Özellikleri ve Faydalanma Yolları Zorunlu 3 0 0 3 6
TİB677 Eş'Ari Mezhepler Tarihi Klasik Metinleri Zorunlu 3 0 0 3 6
TİB678 Maturidilik: Tarihsel ve Teolojik Gelişim Zorunlu 3 0 0 3 6
TİB679 Oryantalistlerin İslam Mezhepleri Çalışmaları Zorunlu 3 0 0 3 6
TİB680 İslam Düşünce Tarihinde Tekfir Tartışmaları Zorunlu 3 0 0 3 6
TİB681 İslam Kültür Tarihinde "Kur'an Hıfzı" Geleneği ve Günümüzdeki Uygulama Biçimleri Zorunlu 3 0 0 3 6
TİB682 Kur'an-I Kerim'İn Metinleşme Tarihi ve Kıraatlere Etkisi Zorunlu 3 0 0 3 6
TİB683 Erken Dönem Kelam Tartışmaları Zorunlu 3 0 0 3 6
TİB684 Klasik Kelam Metinleri Zorunlu 3 0 0 3 6
TİB685 Rivayet Tefsir Ekolü Zorunlu 3 0 0 3 0
TİB687 İslami İlimlerde Usul Zorunlu 4 0 0 4 0
TİB689 Mevzu Hadisler Zorunlu 3 0 0 3 6
TİB690 Kıraat İlmi Metodolojisi Zorunlu 3 0 0 3 0
TİB691 Kıraat İlmi ve Tarihi Zorunlu 3 0 0 3 0


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
2303036412011 Meşhur İslam Hukuk Ekollerinde İçtihat Felsefesi Zorunlu 3 0 0 3 6
2303036422011 İslam Hukuku Tarihi Zorunlu 3 0 0 3 6
2303036432011 İslam Hukukunda Lafzî İhtilaf Sebepleri Zorunlu 3 0 0 3 6
2303036442011 İslam Hukukunda Maslahat Kuramı Zorunlu 2 0 0 2 6
2303036452011 İslam Mezhepleri Tarihinin Temel Kaynakları Zorunlu 3 0 0 3 0
2303036462011 Türkiye'de Alevilik Bektaşilik Zorunlu 2 0 0 2 0
2303036472011 İslam Mezhepleri Tarihine Giriş Zorunlu 3 0 0 3 0
2303036482011 İslam Mezhepleri Metodolojisi Zorunlu 3 0 0 3 0
2303036492011 Erken Dönem İslam Mezhepleri Zorunlu 3 0 0 3 0
2303036502011 Günümüz İslam Mezhepleri Zorunlu 2 0 0 2 0
2303036512011 Politik Teoloji Zorunlu 3 0 0 3 0
2303036522011 Kelamda Modernist Yaklaşımlar Zorunlu 3 0 0 3 0
2303036532011 Kelami Düşünce Sisteminde İnsan Anlayışı Zorunlu 3 0 0 3 0
2303036542011 Geleneksel Kelamda İlâhî Adalet ve Kötülük Problemi Zorunlu 3 0 0 3 0
2303036552011 İslam Düşüncesinin Klasik ve Çağdaş Temel Meseleleri Zorunlu 2 0 0 2 0
2303036562011 Dini Düşünce Geleneğinde Rasyonalist Bir Kelam Okulu Olarak Mu'tezile ve Tesirleri Zorunlu 3 0 0 3 0
2303036572011 İslam Filozoflarına ve Kelamcılara Göre Allah Alem İlişkisi Zorunlu 3 0 0 3 0
2303036582011 Ehli Sünnetin Doğuşu ve Siyasi Fırkaların Kelamileşmesi Zorunlu 2 0 0 2 0
2303036592011 İnançsal Mezheplerin Doğuşu Zorunlu 4 0 0 4 0
2303036602011 Kelam Felsefe İlişkilerinin Kur'an'İ Açıdan Değerlendirilmesi Zorunlu 3 0 0 3 0
2303036612011 Kelam Tasavvuf İlişkileri Zorunlu 2 0 0 2 0
2303036622011 Arapça'da Kelime Yapısı Zorunlu 3 0 0 3 0
2303036632011 Arapça'da Cümle Yapısı Zorunlu 3 0 0 3 0
2303036642011 Arapça'da Bağlaçlar Zorunlu 3 0 0 3 0
2303036652011 Güncel Arapça Metinler Zorunlu 2 0 0 2 0
2303036662011 XVIII. Yüzyıl Arap Edebiyatı Zorunlu 3 0 0 3 0
2303036672011 Arapça Cümle Tahlilleri Zorunlu 3 0 0 3 0
2303036682011 Belagate Giriş Zorunlu 3 0 0 3 0
2303036692011 Klasik Dini Metinler ve Okuma Stratejisi Zorunlu 3 0 0 3 0
2303036702011 Klasik Gramer Kitapları ve Yüksek Gramer Zorunlu 3 0 0 3 0
2303036712011 Hicri IV. Yüzyıla Kadar Lengüistik Literatür: Teoriler, Yaklaşımlar, Ekoller Zorunlu 3 0 0 3 0
2303036722011 Arap Kültür Tarihi Eleştirisi: Dil-Tarih-Metot Analizi Zorunlu 3 0 0 3 0
2303036732011 Modern Arapça Okumaları Zorunlu 3 0 0 3 0
2303036742011 Temel İslam Bilimlerinde Anlatım Teknikleri Zorunlu 3 0 0 3 0
2303036752011 Hz.Peygamber'İn Hadislerinde Garip Kelimeler Zorunlu 3 0 0 3 0
İTİB618 Critics Of Text in Hadith Zorunlu 3 0 0 3 0
İTİB677 Classical Texts Of Asharite Heresiography Zorunlu 3 0 0 3 0
TİB601 Kur'an Tarihi Zorunlu 3 0 0 3 0
TİB602 Tefsirle İlgili Temel Kavramlar ve Tefsir Yöntemleri Zorunlu 3 0 0 3 0
TİB603 Kur'an'A Göre Ahlak Esasları Zorunlu 2 0 0 2 0
TİB604 Kur'an'A Göre İbadet Hükümleri Zorunlu 3 0 0 3 0
TİB605 Kur'an'In Edebi İncelikleri ve Mukayeseli Meal Örnekleri Zorunlu 2 0 0 2 0
TİB606 Hadislerin Kur'an Tefsirindeki Rolü Zorunlu 2 0 0 2 0
TİB607 Son Asır Tefsir Çalışmaları ve Çeşitli Tefsir Ekolleri Zorunlu 3 0 0 3 0
TİB608 Kur'an'A Göre Helaller ve Haramlar Zorunlu 3 0 0 3 0
TİB609 Kur'an Araştırmalarında Bağlam Teorisi Zorunlu 3 0 0 3 0
TİB610 Kur'an'da Tarihsellik ve Nesih İlişkisi Zorunlu 2 0 0 2 0
TİB611 Kur'an'A Göre İman-Amel İlişkisi Zorunlu 2 0 0 2 0
TİB612 Kur'Ân Kıssalarını Anlama Zorunlu 3 0 0 3 0
TİB613 Filolojik Tefsir Metinleri Zorunlu 2 0 0 2 0
TİB614 Kıraat İlminin Doğuşu ve Kıraat İmamları Zorunlu 3 0 0 3 0
TİB615 Kıraat -Yedi Harf İlişkisi Zorunlu 3 0 0 3 0
TİB616 Kıraat Tarihinin Meseleleri Zorunlu 3 0 0 3 0
TİB617 Hadiste Rical Tenkidi Zorunlu 3 0 0 3 0
TİB618 Hadiste Metin Tenkidi Zorunlu 3 0 0 3 0
TİB619 Hadiste Temel Kaynaklar ve Faydalanma Yolları Zorunlu 3 0 0 3 0
TİB620 Hadis Usulünün Gelişimi ve Klasik Kaynakları Zorunlu 3 0 0 3 0
TİB621 Modern Dönem Hadis Çalışmaları Zorunlu 3 0 0 3 0
TİB622 Hadis İlimleri ve Literatürü Zorunlu 3 0 0 3 0
TİB623 Hadisleri Anlama ve Değerlendirmede Yöntem Zorunlu 3 0 0 3 0
TİB624 Hadis Tahrici Zorunlu 3 0 0 3 0
TİB625 Hadis Yorumculuğu ve Tarihsel Süreci Zorunlu 3 0 0 3 0
TİB626 Tasavvufun Doğuşu ve Tarihi Gelişimi Zorunlu 3 0 0 3 0
TİB627 Tasavvuf Terminolojisi Zorunlu 2 0 0 2 0
TİB628 Günümüz Tasavvuf Akımları Zorunlu 3 0 0 3 0
TİB629 Metinlerle Osmanlı Tasavvufu Zorunlu 3 0 0 3 0
TİB630 Kültür Tarihimizde Tasavvufun Yeri ve Önemi Zorunlu 3 0 0 3 0
TİB631 Tasavvuf Üzerine Yapılan Tartışmalar Zorunlu 2 0 0 2 0
TİB632 Tasavvufun Temel Kaynakları Zorunlu 2 0 0 2 0
TİB633 Tasavvuf Problemleri Zorunlu 3 0 0 3 0
TİB634 İslam Hukukunda Temel Hak ve Hürriyetler Zorunlu 2 0 0 2 6
TİB635 İslam Hukuk Metodolojisi Zorunlu 4 0 0 4 6
TİB636 Mukayeseli İslam Şahıs Hukuku Zorunlu 2 0 0 2 6
TİB637 Mukayeseli İslam Türk Aile Hukuku Zorunlu 2 0 0 2 0
TİB638 İslam'da Genel Hukuk Kuralları Zorunlu 2 0 0 2 0
TİB639 Hukuka Giriş Zorunlu 2 0 0 2 0
TİB640 Hukuk Edebiyatı, Özellikleri ve Faydalanma Yolları Zorunlu 3 0 0 3 6
TİB677 Eş'Ari Mezhepler Tarihi Klasik Metinleri Zorunlu 3 0 0 3 0
TİB678 Maturidilik: Tarihsel ve Teolojik Gelişim Zorunlu 3 0 0 3 0
TİB679 Oryantalistlerin İslam Mezhepleri Çalışmaları Zorunlu 3 0 0 3 0
TİB680 İslam Düşünce Tarihinde Tekfir Tartışmaları Zorunlu 3 0 0 3 0
TİB681 İslam Kültür Tarihinde "Kur'an Hıfzı" Geleneği ve Günümüzdeki Uygulama Biçimleri Zorunlu 3 0 0 3 0
TİB682 Kur'an-I Kerim'İn Metinleşme Tarihi ve Kıraatlere Etkisi Zorunlu 3 0 0 3 0
TİB683 Erken Dönem Kelam Tartışmaları Zorunlu 3 0 0 3 0
TİB684 Klasik Kelam Metinleri Zorunlu 3 0 0 3 0
TİB685 Rivayet Tefsir Ekolü Zorunlu 3 0 0 3 0
TİB686 Tefsirde Tartışmalı Konular Zorunlu 3 0 0 3 6
TİB687 İslami İlimlerde Usul Zorunlu 4 0 0 4 0
TİB689 Mevzu Hadisler Zorunlu 3 0 0 3 6