Program Tanımları

Kuruluş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2547 sayılı Yüksek Öğrenim Kanununun 19'uncu maddesi gereği, 22.01.1985 tarihinde kurulmuş olup, 2000 yılından itibaren Kurupelit Yerleşkesi'nde hizmet vermeye başlamıştır. Enstitümüz bünyesindeki Kamu Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans Programımız ise 07.07.2011 tarihli YÖK Genel Kurulu Kararı ile kurulmuştur.

Kazanılan Derece

Anabilim Dalı'nın ya da ilişkili olan diğer Anabilim Dallarının tezsiz yüksek lisans programlarında mevcut olan derslerden 30 krediden az olmamak koşuluyla en az 10 ders alan ve tümünü başarı ile tamamlayan; konusuyla ilgili alanda hazırladığı dönem projesini başarı ile tamamlayan öğrencilere "KAMU HUKUKU" alanında tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Kamu Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans Programına başvuruda aşağıdaki şartlar aranır.
Tezsiz Yüksek Lisans programına başvurabilmek için adayların öncelikle bir lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.
Aynı anda birden fazla Tezsiz Yüksek Lisans programına başvuru yapılabilir. Başarılı olunması halinde sadece bir lisansüstü programına kayıt yaptırılabilir. Lisansüstü programlara hangi alanlardan başvurulabileceği, ilgili Anabilim Dalı Akademik Kurulu Kararı ile belirlenir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

yok

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Tezsiz Yüksek Lisans öğrencileri mezuniyet için 30 krediden az olmamak koşuluyla en az 10 ders ve dönem projesini başarı ile tamamlamış olmaları gerekmektedir.

Program Profili

Kamu Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans Programı, öncelikle öğrencinin bilimsel araştırma yapma, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğine ilişkin nosyon kazanmasını sağlar. Bununla birlikte, hukuk kurallarını yorumlamak suretiyle pratik hayattaki hukuki problemleri çözme becerisini kazandırır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Tezsiz Yüksek Lisans programımızdan mezun olan öğrenciler alanlarıyla ilgili öğretim görevlisi olmak için gerekli olan ön şartlardan birisini yerine getirmiş olurlar. Bununla birlikte kamu kurumlarında hakim, avukat, uzman, uzman yardımcısı, müfettiş vb. meslekleri yürüten öğrencilerimiz programdan mezun olmakla birlikte mesleklerinde kıdem kazanmış olurlar.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Kamu Hukuku Tezsiz Yüksek lisans Programını bitirmiş olmak, Doktora Programına başvuru hakkı kazandırmaz

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için, bir ara sınav veya bu sınavın yerine sayılan ödevin % 40'ı ile dönem sonu sınav puanının % 60'ı uygulanır. başarı notu 65 dir

Mezuniyet Koşulları

Anabilim Dalının ya da ilişkili olan diğer Anabilim Dalları'nın Tezsiz Yüksek Lisans programlarında mevcut olan derslerden yeterli krediyi alan ve tümünü başarı ile tamamlayan, konusuyla ilgili alanda hazırladığı dönem projesi başarılı sayılan öğrencilere KAMU HUKUKU alanında Tezsiz Yüksek Lisans diploması verilir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi Mustafa Kemal Güneşdoğdu Kampüsü Yeşilırmak Mah. Yeni Samsun Cad. No:122 55500 Çarşamba/SAMSUN Tel: Santral 0(362) 800 81 71-72-73-74 Faks: 0(362) 800 81 78 hukuk@omu.edu.tr

Bölüm Olanakları

Kamu Hukuku Anabilim Dalı, Çarşamba ilçesindeki hukuk fakültesi binasında hizmet vermekte olup, Anabilim Dalında 1 Profesör, 1 Doçent, 6 Yardımcı Doçent görev yapmaktadır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67703 Lisans döneminde elde ettiği bilgilere dayalı olarak, Kamu Hukuku alanındaki bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirmek.
2 67704 Kamu Hukukuna ilişkin hukuki problemleri çözme yetisi kazanmak
3 67705 Kamu Hukukuna ilişkin sorunlarda disiplinlerarası çalışma yetisi kazanmak
4 67706 Kamu Hukukuna ilişkin bilgilere Karşılaştırmalı Hukuk ekseninde sahip olma yetisi kazanmak
5 67709 Kamu Hukukunda elde edilen bilgi ve becerilere eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme kabiliyeti kazanmak
6 67707 Kamu Hukukuna ilişkin teorik ve normatif bilgileri elde edip değerlendirme, yorumlama ve elde ettiği bu bilgileri somut hukuki uyuşmazlıklara uygulayarak çözüm üretebilme becerisini kazanmak
7 67708 Kamu Hukuku alanında bilimsel kurallara riayet edecek tarzda akademik çalışmalar yürütebilmek
8 67710 kamu hukuku alanında bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliği kazanmak
9 67711 kamu hukuku alanında öğrenme yetkinliği kazanmak
10 67712 kamu hukukuna ilişkin akademik çalışmalarda iletişim ve sosyal yetkinlik kazanmak
11 67702 Kamu Hukukuna ilişkin akademik çalışmlarda teorik ve normatif bilgileri elde edip değerlendirme, yorumlama ve elde ettiği bu bilgileri somut hukuki uyuşmazlıklara uygulayarak çözüm üretebilme becerisini kazanmak

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 24


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 3 Proje Ödevi
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBEPROJEKH Proje Ödevi Zorunlu 0 0 0 0 30

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
2304025012011 Suça Teşebbüs Zorunlu 3 0 0 3 6
2304025022011 İnsanlığa Karşı Suçlar Zorunlu 3 0 0 3 6
2304025032011 Ceza Muhakemesinde Açık Koruma Tedbirleri Zorunlu 3 0 0 3 6
2304025042011 Tıbbi Müdahaleler ve Hekimin Cezai Sorumluluğu Zorunlu 3 0 0 3 6
2304025052011 Türkiye'de Anayasal Gelişmeler ve Anayasa Sorunları Zorunlu 3 0 0 3 6
2304025062011 Temel Hak ve Özgürlükler Zorunlu 3 0 0 3 6
2304025072011 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Yargılaması Zorunlu 3 0 0 3 6
2304025082011 Türk Parti Sistemi ve Siyasi Partilerin Güncel Sorunları Zorunlu 3 0 0 3 6
2304025092011 İnsan Hakları Hukuku Zorunlu 3 0 0 3 6
2304025102011 Hükümet Sistemleri Zorunlu 3 0 0 3 6
2304025112011 İdarenin Özel Hukuk Sözleşmeleri Zorunlu 3 0 0 3 6
2304025122011 İdarenin Hukuki Sorumluluğu Zorunlu 3 0 0 3 6
2304025132011 İdarenin Kusursuz Sorumluluğu Zorunlu 3 0 0 3 6
2304025142011 Uluslararası Hukukta Güncel Sorunlar Zorunlu 3 0 0 3 6
2304025152011 Uluslararası Hukukta Güç Kullanılması Zorunlu 3 0 0 3 6
2304025162011 Uluslararası Terörizm Zorunlu 3 0 0 3 6
2304025172011 Deniz İhtilafları Zorunlu 3 0 0 3 6
2304025182011 Osmanlı Hukuk Sistemi Zorunlu 3 0 0 3 6
2304025192011 Osmanlı Aile Hukuku Zorunlu 3 0 0 3 6
2304025202011 Osmanlı Ceza Hukuku Zorunlu 3 0 0 3 6
2304025212011 Osmanlı Devletinde Gayrı Müslimlerin Hukuki Statüsü Zorunlu 3 0 0 3 6
2304025222011 Osmanlı Devleti'Nde Anayasal Gelişmeler Zorunlu 3 0 0 3 6
2304025232011 Türk Hukukunun Modernleşme Süreci Zorunlu 3 0 0 3 6
2304025242011 Mukayeseli İletişim Hukuku Zorunlu 3 0 0 3 6
2304025252011 Kamulaştırma Hukuku Zorunlu 3 0 0 3 6
2304025262011 Türk Medeni Usul Hukukunda Kanun Yolları Zorunlu 3 0 0 3 6
HTL527 Ceza Hukuku Özel Hükümler Zorunlu 3 0 0 3 0
HTL528 Türk Ceza Hukukunda Yer Alan Terör Suçları Zorunlu 3 0 0 3 0
HTL529 Milletlerarası Adalet Divanı' Nın Kararları Zorunlu 3 0 0 3 6
HTL530 Vergi Ceza Hukuku Zorunlu 3 0 0 3 0
HTL531 Vergi İcra Hukuku Zorunlu 3 0 0 3 0
HTL532 Vergi Uygulamaları Zorunlu 3 0 0 3 0
HTL533 Vergi Yargısı Zorunlu 3 0 0 3 0
HTL534 Ceza Muhakemesi Hukukunda İspat ve Deliller Zorunlu 3 0 0 3 0


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
2304025012011 Suça Teşebbüs Zorunlu 3 0 0 3 6
2304025022011 İnsanlığa Karşı Suçlar Zorunlu 3 0 0 3 6
2304025032011 Ceza Muhakemesinde Açık Koruma Tedbirleri Zorunlu 3 0 0 3 6
2304025042011 Tıbbi Müdahaleler ve Hekimin Cezai Sorumluluğu Zorunlu 3 0 0 3 0
2304025052011 Türkiye'de Anayasal Gelişmeler ve Anayasa Sorunları Zorunlu 3 0 0 3 6
2304025062011 Temel Hak ve Özgürlükler Zorunlu 3 0 0 3 6
2304025072011 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Yargılaması Zorunlu 3 0 0 3 6
2304025082011 Türk Parti Sistemi ve Siyasi Partilerin Güncel Sorunları Zorunlu 3 0 0 3 6
2304025092011 İnsan Hakları Hukuku Zorunlu 3 0 0 3 6
2304025102011 Hükümet Sistemleri Zorunlu 3 0 0 3 6
2304025112011 İdarenin Özel Hukuk Sözleşmeleri Zorunlu 3 0 0 3 6
2304025122011 İdarenin Hukuki Sorumluluğu Zorunlu 3 0 0 3 6
2304025132011 İdarenin Kusursuz Sorumluluğu Zorunlu 3 0 0 3 6
2304025142011 Uluslararası Hukukta Güncel Sorunlar Zorunlu 3 0 0 3 6
2304025152011 Uluslararası Hukukta Güç Kullanılması Zorunlu 3 0 0 3 6
2304025162011 Uluslararası Terörizm Zorunlu 3 0 0 3 6
2304025172011 Deniz İhtilafları Zorunlu 3 0 0 3 6
2304025182011 Osmanlı Hukuk Sistemi Zorunlu 3 0 0 3 6
2304025192011 Osmanlı Aile Hukuku Zorunlu 3 0 0 3 6
2304025202011 Osmanlı Ceza Hukuku Zorunlu 3 0 0 3 6
2304025212011 Osmanlı Devletinde Gayrı Müslimlerin Hukuki Statüsü Zorunlu 3 0 0 3 6
2304025222011 Osmanlı Devleti'Nde Anayasal Gelişmeler Zorunlu 3 0 0 3 6
2304025232011 Türk Hukukunun Modernleşme Süreci Zorunlu 3 0 0 3 6
2304025242011 Mukayeseli İletişim Hukuku Zorunlu 3 0 0 3 6
2304025252011 Kamulaştırma Hukuku Zorunlu 3 0 0 3 6
2304025262011 Türk Medeni Usul Hukukunda Kanun Yolları Zorunlu 3 0 0 3 6
HTL527 Ceza Hukuku Özel Hükümler Zorunlu 3 0 0 3 0
HTL528 Türk Ceza Hukukunda Yer Alan Terör Suçları Zorunlu 3 0 0 3 0
HTL529 Milletlerarası Adalet Divanı' Nın Kararları Zorunlu 3 0 0 3 6
HTL530 Vergi Ceza Hukuku Zorunlu 3 0 0 3 0
HTL531 Vergi İcra Hukuku Zorunlu 3 0 0 3 0
HTL532 Vergi Uygulamaları Zorunlu 3 0 0 3 0
HTL533 Vergi Yargısı Zorunlu 3 0 0 3 0
HTL534 Ceza Muhakemesi Hukukunda İspat ve Deliller Zorunlu 3 0 0 3 0
KHD717 Tehdit, Şantaj, ve Cebir Kullanma Suçları Zorunlu 3 0 0 3 0
KHD718 Enerji Hukuku Zorunlu 3 0 0 3 0
KHD719 Münhasır Ekonomik Bölgelerin Hukuki Durumu ve Sorunları Zorunlu 3 0 0 3 0
KHD721 European Union Energy Law Zorunlu 3 0 0 3 0