Program Tanımları

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75483 Alanı ile ilgili olarak mesleki yaşamında kullanabileceği çağdaş ve güncel bilgilere ve literatürde geçerli olan teorik bilgiye sahiptir.
2 75484 Alanı ile ilgili olarak mesleki yayın ve dergileri takip edebilecek teknik lisan ve jargona sahiptir.
3 75485 Alanı ile ilgili kuramsal uygulamalı bilgiye sahiptir, ulusal ve uluslar arası kariyer/rekabet ortamında ihtiyaç duyulan yetkinlik ve özelliklere sahiptir.
4 75486 İşletme Yönetimi ile ilgili kuramsal bilgileri öğrenme ve mesleği ile ilgili modern teknolojiyi kullanma, takım çalışması yapabilme, yaşam boyu öğrenme güdüsüne ve mesleki etik ve sorumluluk anlayışına sahip olup ulusal ve uluslararası sorunlar hakkında bilgi sahibidir.
5 75487 Alanında elde ettiği teorik ve kuramsal bilgiyi kavramsal ve bilişsel bilgiye dönüştürebilir; bu bilgi ile seçtiği kariyer alanında bir işi bağımsız olarak yapma ve yürütme becerisine sahiptir.
6 75488 İlgi ve yeteneği ile uyumlu bir alanda uzmanlaşma becerisine sahiptir.
7 75489 Uzmanlaşma ile birlikte geliştirilen kavramsal ve bilişsel bilgiye ait verileri toplama, yorumlama ve analizde kullanabilme, bu bilgileri alanı ile ilgili proje ve faaliyetleri yürütme ve yönlendirmede kullanabilme becerisine sahiptir.
8 75490 Alanında elde ettiği kavramsal ve bilişsel bilgi ve uzmanlığı tecrübeye (uygulamaya) dönüştürebilme ve işyeri ortamına aktarabilme becerisine sahiptir.
9 75491 Alanı ile ilgili olarak elde ettiği bilişsel bulguları iş ve sosyal çevresi ile paylaşır.
10 75492 Alanı ile ilgili olarak elde ettiği teorik bilgi ve bulguları staj, part-time çalışma ve kariyer seminerleri ve çalıştayları gibi kariyer geliştirme olanakları ile geliştirir.
11 75493 Alanı ile ilgili proje ve çalışmalarda söz sahibi olabilme, liderlik davranışı gösterebilmekte ve bağımsız davranabilmektedir.
12 75509 Girişimcilik hakkında teorik ve uygulamalı bilgi sahibidir.
13 75494 Alanı ile ilgili ortaya çıkan sorunlarda sorumluluk alabilmekte, pragmatik düşünebilme ve çözüm önerisi getirebilmektedir.
14 75510 Yenilik ve innovasyonun önemi hakkında bilgi sahibi olur.
15 75495 Alanı ile ilgili konularda öngörü yapabilmekte ve yenilikçi olabilmektedir.
16 75511 Girişimcilik desteklerine ulaşma konusunda bilgi sahibidir.
17 75496 Alanı ile ilgili olarak edindiği teorik, kuramsal ve uygulamaya dayalı bilgi ve beceriyi kariyeri süresince verileri analiz etmede ve sorunlara bulgulara ve neden-sonuç ilişkisine dayalı çözüm önerileri geliştirmede kullanabilmektedir.
18 75497 Alanında edindiği bilgi ve becerileri yaşam boyu öğrenme felsefesi ile bütünleştirebilmektedir.
19 75498 Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriyi kariyer yaşamında kullanabilme ve işyeri ortamına aktarabilmektedir.
20 75499 İşyerinde karşılaştığı işletme olayları ile ilgili sorunlar karşısında ve proje faaliyetlerinde bilimsel veri ve bulguları kullanabilmektedir.
21 75500 Alanı ile ilgili olarak kazandığı bilgi, deneyim ve tecrübeyi işyerinde ve sosyal çevresinde öğrenme yetkinliğini artırmada kullanabilmektedir.
22 75501 İşletmenin sosyal çevresi ile ilişki kurmasına yardımcı olan sosyal sermaye yeteneğine sahip olabilmektedir.
23 75502 Sosyal sermaye ve iletişim yetkinliği ile işletmeyi sosyal çevrede temsil edebilmektedir.
24 75503 Alanı ile ilgili bir yabancı dili mesleki bilgileri takip etme, meslektaşları ile iletişim kurma ve uluslararası işletmelerle iletişimde kullanabilmektedir.
25 75504 Alanı ile ilgili Microsoft Office yazılım programlarını kullanabilmekte ve yönetebilmekte, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmektedir.
26 75505 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçların duyurulmasında mesleki etik ve sorumluluğa sahiptir.
27 75506 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
28 75507 İşletme Yönetimi’nin yerel, ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrar.
29 75508 İşletme Yönetimi’nin stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarını kavrar.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

SOUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 0 0
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
İŞL601 Genel İşletme Zorunlu 3 0 0 3 7.5
İŞL605 Örgütsel Davranış Zorunlu 3 0 0 3 0
İŞL607 İşletme Politikası Zorunlu 3 0 0 3 0
İŞL611 Satış Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 0
İŞL615 Maliyet Muhasebesi Zorunlu 3 0 0 3 0
İŞL619 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 3 7.5
İŞL625 Mikro Ekonomi Zorunlu 3 0 0 3 0
İŞL627 Uluslararası Finansman Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 0
İŞL629 Stratejik Maliyet Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
SBE1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 22.5


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
İŞL601 Genel İşletme Zorunlu 3 0 0 3 7.5
İŞL604 Stratejik Yönetim Zorunlu 3 0 0 3 0
İŞL606 Yönetim Psikolojisi Zorunlu 3 0 0 3 0
İŞL608 Stratejik Pazarlama Zorunlu 3 0 0 3 0
İŞL610 E-Pazarlama Zorunlu 3 0 0 3 0
İŞL612 Marka Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 0
İŞL618 Üretim Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 0
İŞL619 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 3 7.5
İŞL620 İşletme Matematiği Zorunlu 3 0 0 3 0
İŞL621 Optimizasyon ve Lineer Programlama Zorunlu 3 0 0 3 0
İŞL622 Yöneylem Araştırması Zorunlu 3 0 0 3 0
İŞL624 İktisada Giriş Zorunlu 3 0 0 3 0
İŞL626 Makro Ekonomi Zorunlu 3 0 0 3 0
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBE2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 22.5
SBESEMYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETEZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETEZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 20, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
000000 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 0 0


Yıl: 6, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
2306025902011 Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
İŞL601 Genel İşletme Zorunlu 3 0 0 3 0
İŞL603 İnsan Kaynakları Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 0
İŞL609 Pazarlama Araştırmaları ve Uygulamaları Zorunlu 3 0 0 3 0
İŞL613 Finansal Muhasebe Zorunlu 3 0 0 3 0
İŞL617 Menkul Değerler Analizi ve Portföy Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 0
İŞL619 Araştırma Yöntemleri Zorunlu 3 0 0 3 0
İŞL623 Lojistik ve Tedarik Hizmetleri Zorunlu 3 0 0 3 0


Yıl: 6, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
İŞL602 Yönetim ve Organizasyon Zorunlu 3 0 0 3 0
İŞL614 Finansal Tablolar Analizi Zorunlu 3 0 0 3 0
İŞL616 Finansal Yönetim Zorunlu 3 0 0 3 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
İŞL602 Yönetim ve Organizasyon 3 0 0 3 7.5
İŞL603 İnsan Kaynakları Yönetimi 3 0 0 3 7.5
İŞL604 Stratejik Yönetim 3 0 0 3 7.5
İŞL605 Örgütsel Davranış 3 0 0 3 7.5
İŞL606 Yönetim Psikolojisi 3 0 0 3 7.5
İŞL607 İşletme Politikası 3 0 0 3 7.5
İŞL608 Stratejik Pazarlama 3 0 0 3 7.5
İŞL609 Pazarlama Araştırmaları ve Uygulamaları 3 0 0 3 7.5
İŞL610 E-Pazarlama 3 0 0 3 7.5
İŞL611 Satış Yönetimi 3 0 0 3 7.5
İŞL612 Marka Yönetimi 3 0 0 3 7.5
İŞL613 Finansal Muhasebe 3 0 0 3 7.5
İŞL614 Finansal Tablolar Analizi 3 0 0 3 7.5
İŞL615 Maliyet Muhasebesi 3 0 0 3 7.5
İŞL616 Finansal Yönetim 3 0 0 3 7.5
İŞL617 Menkul Değerler Analizi ve Portföy Yönetimi 3 0 0 3 7.5
İŞL618 Üretim Yönetimi 3 0 0 3 7.5
İŞL620 İşletme Matematiği 3 0 0 3 7.5
İŞL621 Optimizasyon ve Lineer Programlama 3 0 0 3 7.5
İŞL622 Yöneylem Araştırması 3 0 0 3 7.5
İŞL627 Uluslararası Finansman Yönetimi 3 0 0 3 7.5
İŞL628 Spss Uygulamalı İstatistiksel Yöntemler 3 0 0 3 7.5
İŞL630 Türev Piyasaları 3 0 0 3 7.5
İŞL631 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ve Uygulamaları 3 0 0 3 7.5
İŞL632 İleri Yönetim Muhasebesi 3 0 0 3 7.5
İŞL633 Muhasebe Mesleği ve Etik 3 0 0 3 7.5
İŞL634 Bağımsız Denetim ve Uygulamaları 3 0 0 3 7.5
İŞL635 Yenilikçilik ve Girişimcilik 3 0 0 3 7.5
İŞL636. Üretim/İşlemler Yönetimde Güncel Yaklaşımlar 3 0 0 3 7.5
İŞL637 Teknoloji Yönetimi 3 0 0 3 7.5
İŞL638 Modern Yönetim Becerileri 3 0 0 3 7.5
İŞL639 Liderlik ve Motivasyon 3 0 0 3 7.5
İŞL640 Kalite Yönetimi 3 0 0 3 7.5
İŞL641 Endüstriyel Pazarlama 3 0 0 3 7.5
İŞL642 Pazarlama Etiği 3 0 0 3 7.5
İŞL643 Pazarlama İletişimi 3 0 0 3 7.5
İŞL644 Uluslararası Pazarlar ve Pazarlama Stratejileri 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
İŞL602 Yönetim ve Organizasyon 3 0 0 3 7.5
İŞL603 İnsan Kaynakları Yönetimi 3 0 0 3 7.5
İŞL604 Stratejik Yönetim 3 0 0 3 7.5
İŞL605 Örgütsel Davranış 3 0 0 3 7.5
İŞL606 Yönetim Psikolojisi 3 0 0 3 7.5
İŞL607 İşletme Politikası 3 0 0 3 7.5
İŞL609 Pazarlama Araştırmaları ve Uygulamaları 3 0 0 3 7.5
İŞL610 E-Pazarlama 3 0 0 3 7.5
İŞL611 Satış Yönetimi 3 0 0 3 7.5
İŞL612 Marka Yönetimi 3 0 0 3 7.5
İŞL613 Finansal Muhasebe 3 0 0 3 7.5
İŞL614 Finansal Tablolar Analizi 3 0 0 3 7.5
İŞL615 Maliyet Muhasebesi 3 0 0 3 7.5
İŞL616 Finansal Yönetim 3 0 0 3 7.5
İŞL617 Menkul Değerler Analizi ve Portföy Yönetimi 3 0 0 3 7.5
İŞL618 Üretim Yönetimi 3 0 0 3 7.5
İŞL620 İşletme Matematiği 3 0 0 3 7.5
İŞL621 Optimizasyon ve Lineer Programlama 3 0 0 3 7.5
İŞL622 Yöneylem Araştırması 3 0 0 3 7.5
İŞL623. Tedarik Zinciri Yönetimi 3 0 0 3 7.5
İŞL627 Uluslararası Finansman Yönetimi 3 0 0 3 7.5
İŞL628 Spss Uygulamalı İstatistiksel Yöntemler 3 0 0 3 7.5
İŞL629 Stratejik Maliyet Yönetimi 3 0 0 3 7.5
İŞL630 Türev Piyasaları 3 0 0 3 7.5
İŞL631 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ve Uygulamaları 3 0 0 3 7.5
İŞL632 İleri Yönetim Muhasebesi 3 0 0 3 7.5
İŞL633 Muhasebe Mesleği ve Etik 3 0 0 3 7.5
İŞL634 Bağımsız Denetim ve Uygulamaları 3 0 0 3 7.5
İŞL635 Yenilikçilik ve Girişimcilik 3 0 0 3 7.5
İŞL636. Üretim/İşlemler Yönetimde Güncel Yaklaşımlar 3 0 0 3 7.5
İŞL637 Teknoloji Yönetimi 3 0 0 3 7.5
İŞL638 Modern Yönetim Becerileri 3 0 0 3 7.5
İŞL639 Liderlik ve Motivasyon 3 0 0 3 7.5
İŞL640 Kalite Yönetimi 3 0 0 3 7.5
İŞL641 Endüstriyel Pazarlama 3 0 0 3 7.5
İŞL642 Pazarlama Etiği 3 0 0 3 7.5
İŞL643 Pazarlama İletişimi 3 0 0 3 7.5
İŞL644 Uluslararası Pazarlar ve Pazarlama Stratejileri 3 0 0 3 7.5