Program Tanımları

Kuruluş

1993 yılında “Psikolojik Danışma ve Rehberlik” programı doktora düzeyinde eğitim vermeye başlamıştır.

Kazanılan Derece

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Doktora Programını başarılı bir şekilde tamamlayan bir öğrenci “Bilim Doktoru ” unvanı ile mezun olmaktadır.

Kabul ve Kayıt Koşulları

ALES Puanı: Yüksek lisans diplomasıyla doktoraya başvuranların en az 55, Lisans diplomasıyla doktoraya başvuranların en az 80 puana sahip olmaları gerekmektedir. (“Eşit Ağırlık” puan türünde)
YDS/ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekmektedir.

Doktora programlarına öğrenci kabulündeki değerlendirmede; ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %30’u ve mülakat sonucunun %20’si alınarak toplanır. Mülakata girmeyen adaylar başarısız kabul edilir. Bu toplamın en az 65 olması gerekir. Bu taban puanın üstündeki adaylar, en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanlara göre ilgili programlara yerleştirilir. Puan eşitliği durumunda ALES puanı yüksek olan aday tercih edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Doktora Programından bir adayın mezun olabilmesi için kendisine sunulan bütün dersleri başarılı bir şekilde vermesi ve 33 krediyi (66 ECTS) tamamlayabilmesi gerekmektedir.

Program Profili

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Doktora Programında teorik ve uygulama derslerine yer verilmektedir. Programdaki kuramsal dersler teknoloji destekli dersliklerde verilmektedir. Programın öğrenci kontenjanı güz ve bahar döneminde yaklaşık 4 kişidir. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kurupelit Kampüsü'ndeki Eğitim Fakültesi binasında yürütülen Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık yüksek lisans Programı, 1 profesör, 2 Doçent, 4 Yardımcı Doçent, 1 Öğretim Görevlisi, 4 Araştırma Görevlisi ile hizmet vermektedir

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlar MEB'e bağlı İlk ve Orta öğretim düzeyindeki okullarda, dershanelerde ,Rehberlik ve Araştırma Merkezleri’nde, Adalet ve Sağlık Bakanlığın’da, Emniyet Teşkilatında vb. gibi farklı kurum ve kuruluşlarda doktor psikolojik danışman olarak hizmet vermektedirler. Ayrıca Yüksek öğretim kurumlarında öğretim elemanı olarak çalışabilmektedir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

programda, devam zorunluluğu bulunmaktadır. Toplam dönemlik ders saatinin %30’unda fazla devamsızlığı olan öğrenciler devamsız sayılmakta ve ilgili dersten başarısız olmaktadırlar. Notlar da dönemlik olarak belirlenmekte; vize (arasınav) notlarının %40’ı; final sınavının da %60’ı alınarak geçme notu belirlenmektedir. uygulama derslerinde sorumlu oldukları uygulamalar ve bu uygulamaların raporlaştırılması sonucu değerlendirilmektedir.

Mezuniyet Koşulları

Kayıt altında olduğu eğitim-öğretim yılları boyunca kendisine sunulan derslere devam veren, başarılı sayılan ve alması gereken 33 krediyi tamamlayan ve tezini başarıyla teslim eden bir aday mezun olma hakkına sahip olmaktadır.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Program Başkanı: Prof. Dr. Kurtman Ersanlı kersanli@omu.edu.tr Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ABD Kurupelit Yerleşkesi, 55200 Atakum/Samsun 03623121919-5363

Bölüm Olanakları

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Doktora Programı için kullanılan 1 adet sınıfımız ve 1 seminer odamız vardır. Ayrıca Grupla ve Bireysel Psikolojik Danışma Uygulamaları için 5 adet danışma odamız mevcuttur. sınıf ve seminer odasında projeksiyon ve bilgisayar bulunmaktadır. Fakültemizde öğrencilere hizmet veren bilgisayar laboratuvarı, laboratuvarda bulunan bilgisayarların tümü internete bağlıdır. Ayrıca, fakültemizde öğrencilere hizmet veren kütüphane bulunmaktadır. Üniversitemizin de dahil olduğu Erasmus programıyla bölümümüz öğrencileri ile yabancı ülkelerde bulunan üniversitelerin Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümleri arasında öğrenci hareketliliği sağlanmaktadır. Bölüm öğrencileri kampüs alanı içinde bulunan yurt, yemek, sosyal ve sportif tesislerden kolaylıkla yararlanabilmektedir. Bölüm mezunlarının hepsi, mezun oldukları yıl kamu ve özel hizmet veren ilgili kurumlarda istihdam edilmektedir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67843 Rehberlik ve psikolojik danışma alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı güncel bilgi birikimine geliştirme ve derinleştirme düzeyinde sahip olur.
2 67844 Disiplinler arası çalışmalarla farklı disiplinlerle kendi alanındaki bilgileri işlevsel olarak bütünleştirip yeni bilgiler bütünü oluşturur.
3 67845 Rehberlik ve psikolojik danışma alanının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
4 67851 Alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygular.
5 67865 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uyar.
6 67849 Rehberlik ve psikolojik danışma alanında uzmanlık düzeyinde kazandığı kuramsal ve uygulamalı bilgileri uygun şekilde kullanabilir.
7 67856 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
8 67863 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerine yönelik olumlu tutumlar oluşturur.
9 67864 Bireylerin ihtiyaçlarını karşılayacak çalışmalar üretir.
10 67850 Mesleki yeterliklerini fark eder ve geliştirme çabasında olur.
11 67848 Çalışmalarını bağımsız ve ekip olarak yürütebilir.
12 67855 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer.
13 67862 ‘Mesleki Gelişim’ ve ‘Yaşam Boyu Öğrenme’ ilkelerini benimser.
14 67847 Bireylerin ihtiyaçlarını karşılayacak çalışmalar üretir.
15 67854 Yurt içi ve yurt dışındaki güncel gelişmeleri takip ederek, ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir.
16 67861 Rehberlik ve psikolojik danışma alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir.
17 67846 Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları yorumlar, geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
18 67853 Alanı ile ilgili bilgileri ulusal/uluslararası düzeyde sözlü ve yazılı olarak paylaşır
19 67860 Alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, sorumluluk alarak çözüm üreteceği yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir.
20 67852 Görsel göstergeleri inceleyip, değerlendirir.
21 67859 Alanındaki bağımsız olarak kurguladığı sorunun çözüm yollarını geliştirip, çözer, sonuçları değerlendirir, gerektiğinde uygular.
22 67858 Uzmanlık gerektiren sorunlara nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri getirir.
23 67857 Rehberlik ve psikolojik danışma alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

BECERİ

1.
Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
2.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3.
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
4.
Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
2.
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
3.
Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
2.
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
2.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
3.
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 6, Dönem: 1 Bilim Tarihi ve Felsefesi
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
2501018022010 Bilim Tarihi ve Felsefesi Zorunlu 3 0 0 3 0
2501018422012 Çok Değişkenli İstatistik Rpd715 Zorunlu 2 0 0 2 0


Yıl: 9, Dönem: 1 Gelişim ve Öğrenme
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EĞT701 Gelişim ve Öğrenme Zorunlu 3 0 0 3 0


Yıl: 6, Dönem: 1 Gelişimsel Sorunlar ve Uyum
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
2501018032010 Gelişimsel Sorunlar ve Uyum Zorunlu 2 0 0 2 6
2302017012006 Gelişimsel Sorunlar ve Uyum Zorunlu 2 0 0 2 0
2501018042010 Gruplarda Beceri Eğitim Programlarının Geliştirilmesi ve Uygulanması Zorunlu 1 2 0 2 0


Yıl: 1, Dönem: 1 Gruplarda Beceri Eğt.Prog.Gel. ve Uyg.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
RPD703 Gruplarda Beceri Eğt.Prog.Gel. ve Uyg. Zorunlu 1 3 0 3 7.5


Yıl: 6, Dönem: 1 İleri Grupla Psikolojik Danışma
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
2302017092006 İleri Grupla Psikolojik Danışma Zorunlu 1 2 0 2 0
2501018052010 İleri Psikolojik Danışma Yaklaşımları Zorunlu 2 1 0 3 0
2302017032006 İleri Psikolojik Danışma Yaklaşımları Zorunlu 2 0 0 2 0


Yıl: 1, Dönem: 1 Mesleki Rehberlikte Kariyer Kuramları
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
RPD705 Mesleki Rehberlikte Kariyer Kuramları Zorunlu 3 0 0 3 7.5


Yıl: 6, Dönem: 1 Mesleki Rehberlikte Kariyer Kuramları
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
2302017052006 Mesleki Rehberlikte Kariyer Kuramları Zorunlu 2 0 0 2 0
2501018072010 Mesleki Rehberlikte Kariyer Kuramları Zorunlu 2 0 0 2 0


Yıl: 9, Dönem: 1 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
2302019992006 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Zorunlu 3 2 0 4 7.5
EĞT702 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Zorunlu 3 2 0 4 0


Yıl: 6, Dönem: 1 Özürlülerle Psikolojik Danışma
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
2302017112006 Özürlülerle Psikolojik Danışma Zorunlu 2 0 0 2 0
2501018132010 Özürlülerle Psikolojik Danışma Zorunlu 2 0 0 2 0
2302017072006 Probilem Odaklı Müdahale Yöntemleri Zorunlu 1 2 0 2 0
2501018092010 Problem Odaklı Müdahale Yöntemleri Zorunlu 1 2 0 2 0


Yıl: 1, Dönem: 1 Problem Odaklı Müdahele Yöntemleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
RPD707 Problem Odaklı Müdahele Yöntemleri Zorunlu 2 1 0 3 7.5


Yıl: 6, Dönem: 1 Risk Gruplarındaki Bireylere Yönelik Psikolojik Danışma
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
2501018152010 Risk Gruplarındaki Bireylere Yönelik Psikolojik Danışma Zorunlu 2 0 0 2 0
2302017132006 Risk Gruplarındaki Bireylere Yönelik Psikolojik Danışma Zorunlu 2 0 0 2 0


Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBE-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 6, Dönem: 2 Danışman Tutum ve Davranışları
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
2302017102006 Danışman Tutum ve Davranışları Zorunlu 2 2 0 3 0
2501018122010 Danışman Tutum ve Davranışları Zorunlu 2 0 0 2 0
2501018372011 Danışman Tutum ve Davranışları Rpd710 Zorunlu 1 2 0 2 0
2302017042006 Evlilik ve Aile Danışmanlığı Kuramları Zorunlu 2 0 0 2 0
2501018062010 Evlilik ve Aile Danışmanlığı Kuramları Zorunlu 2 0 0 2 0


Yıl: 1, Dönem: 2 Evlilik ve Aile Danışmanlığı Kurumları
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
RPD704 Evlilik ve Aile Danışmanlığı Kurumları Zorunlu 3 0 0 3 6.5


Yıl: 6, Dönem: 2 İleri Bireysel Psikolojik Danışma
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
2501018082010 İleri Bireysel Psikolojik Danışma Zorunlu 2 0 0 2 0
2302017062006 İleri Bireysel Psikolojik Danışma Zorunlu 2 0 0 2 0


Yıl: 1, Dönem: 2 İleri Bireysel ve Grupla Psikolojik Danışma
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
RPD710 İleri Bireysel ve Grupla Psikolojik Danışma Zorunlu 1 3 0 3 0


Yıl: 6, Dönem: 2 Kavram Analizi Rpd714
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
2501018382011 Kavram Analizi Rpd714 Zorunlu 2 0 0 2 0


Yıl: 1, Dönem: 2 Kişiler Arası İletişim Örüntüleri ve Çatışmalar
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
RPD706 Kişiler Arası İletişim Örüntüleri ve Çatışmalar Zorunlu 3 0 0 3 7.5


Yıl: 6, Dönem: 2 Kişiler Arası İletişim Örüntüleri ve Çatışmalar
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
2302017082006 Kişiler Arası İletişim Örüntüleri ve Çatışmalar Zorunlu 2 0 0 2 0
2501018102010 Kişiler Arası İletişim Örüntüleri ve Çatışmalar Zorunlu 2 0 0 2 0
2501018142010 Psikolojik Ölçme Araçlarını Tanıma ve Geliştirme Zorunlu 2 0 0 2 0
2302017122006 Psikolojik Ölçme Araçlarını Tanıma ve Geliştirme Zorunlu 2 0 0 2 0


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBE-2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 3 Seminer
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBESDR Seminer Zorunlu 0 0 0 0 30
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4 Seminer
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBESDR Seminer Zorunlu 0 0 0 0 30
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 5 Tez
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 6 Tez
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 30


Yıl: 4, Dönem: 7 Tez
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 30


Yıl: 4, Dönem: 8 Tez
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 30

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EĞT701 Gelişim ve Öğrenme Zorunlu 3 0 0 3 7.5
EĞT702 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Zorunlu 3 2 0 4 7.5
RPD701 Gelişimsel Sorunlar ve Uyum Zorunlu 3 0 0 3 7.5
RPD702 İleri Psikolojik Danışma Yaklaşımları Zorunlu 3 0 0 3 0
RPD708 Danışman Tutum ve Davranışları Zorunlu 2 1 0 3 7.52
RPD709 Özürlülerle Psikolojik Danışma Zorunlu 1 3 0 3 7.5
RPD711 Risk Grup. Birey. Yönelik Psik. Dan. Zorunlu 2 1 0 3 7.5
RPD712 Psikolojik Ölçme Araçl. Tan. ve Gelişt. Zorunlu 1 3 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EĞT701 Gelişim ve Öğrenme Zorunlu 3 0 0 3 6
EĞT702 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Zorunlu 3 2 0 4 7.5
RPD701 Gelişimsel Sorunlar ve Uyum Zorunlu 3 0 0 3 7.5
RPD702 İleri Psikolojik Danışma Yaklaşımları Zorunlu 3 0 0 3 6
RPD703 Gruplarda Beceri Eğt.Prog.Gel. ve Uyg. Zorunlu 1 3 0 3 6
RPD705 Mesleki Rehberlikte Kariyer Kuramları Zorunlu 3 0 0 3 0
RPD707 Problem Odaklı Müdahele Yöntemleri Zorunlu 2 1 0 3 0
RPD708 Danışman Tutum ve Davranışları Zorunlu 2 1 0 3 6
RPD709 Özürlülerle Psikolojik Danışma Zorunlu 1 3 0 3 0
RPD711 Risk Grup. Birey. Yönelik Psik. Dan. Zorunlu 2 1 0 3 7.5
RPD712 Psikolojik Ölçme Araçl. Tan. ve Gelişt. Zorunlu 1 3 0 3 6