Program Tanımları

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75692 Öğrenmeyi açıklayan kuram ve kuramcıları analiz eder.
2 75693 Öğretmeyi açıklayan kuram ve kuramcıları analiz eder
3 75686 Yaşam boyu öğrenme- yetişkin eğitimi ve eğitim programları arasındaki ilişkileri açıklar.
4 75691 Eğitimde program geliştirme sürecini bilir ve bunu pratikte uygular.
5 75695 Program geliştirme ve değerlendirmede; program geliştirmenin felsefi temellerini kullanabilir.
6 75684 Öğretim tasarımı yaklaşımlarını ve ilkelerini; eğitim planlamasında kullanır.
7 75681 Eğitimde kalite kontrol ve güvence sistemlerinin işleyişini açıklar.
8 75683 Öğretme model ve ilkelerinin, örgün eğitim ortamlarında kullanılabilirliğini değerlendirir.
9 75682 Eğitimde ölçme aracı geliştirebilir.
10 75688 Bilimsel araştırmalarda eğitim istatistiğini uygulamalı olarak kullanır.
11 75690 Nitel ve nicel araştırma becerilerine sahip olur.
12 75680 Eğitim programlarında; değer kazanımı ile dersler arasındaki ilişkileri tasarlar
13 75685 Program değerlendirme yaklaşımları ve modellerini kullanarak; bir programı değerlendirir.
14 75687 Ülkemizde farklı düzeylerde yer alan örgün eğitim kurumları eğitim programlarını değerlendirir.
15 75689 Türk eğitim sisteminde planlama süreci ve sorunlarını analiz edebilir.
16 75694 Çeşitli öğrenme düzeylerinde düşünmenin boyutlarının ve ilgili becerilerinin nasıl kazandırılacağı ile ilgili öğretim tasarımı yapar.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBE-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
EGT601 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 3 7.5
EPO601 Program Geliştirme Zorunlu 3 0 0 3 7.5
EPO604 Eğitimde Program Değerlendirme Zorunlu 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBE-2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
EBESYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
EGT601 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 3 7.5
EPO601 Program Geliştirme Zorunlu 3 0 0 3 7.5
EPO604 Eğitimde Program Değerlendirme Zorunlu 3 0 0 3 7.5


Yıl: 2, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBESYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
EBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
EBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
EPO602 Öğretim Tasarımı 3 0 0 3 7.5
EPO603 Öğrenme Kuramları ve Kuramcıları 3 0 0 3 7.5
EPO605 Düşünme Becerileri ve Geliştirilmesi 3 0 0 3 7.5
EPO606 Öğretme Kuramları ve Kuramcıları 3 0 0 3 7.5
EPO607 Eğitim Programlarının Karşılaştırılması 3 0 0 3 7.5
EPO608 Nitel Araştırma Yöntemleri 3 0 0 3 7.5
EPO609 Etkili Öğrenme Teknikleri 3 0 0 3 7.5
EPO610 Eğitimde Ölçme Aracı Geliştirme 3 0 0 3 7.5
EPO611 Program Geliştirmenin Felsefi Temelleri 3 0 0 3 7.5
EPO612 Öğretme Model ve İlkeleri 3 0 0 3 7.5
EPO613 Eğitimde Yeni Yönelimler ve Alternatif Görüşler 3 0 0 3 7.5
EPO614 İnteraktif Program Geliştirme 3 0 0 3 7.5
EPO615 Türk Eğitim Sisteminde Planlama Süreci ve Sorunlar 3 0 0 3 7.5
EPO617 Sosyal Becerilerin Geliştirilmesi 3 0 0 3 7.5
EPO618 Değerler Eğitimi 3 0 0 3 7.5
EPO619 Yaşam Boyu Öğrenme 3 0 0 3 7.5
EPO620 Yetişkin Eğitimi 3 0 0 3 7.5
EPO621 Türk Eğitim Sistemi ve Sorunları 3 0 0 3 7.5
EPO622 Eğitim Programlarının Yönetimi 3 0 0 3 7.5
EPO623 Örgün Eğitim Programlarının İncelenmesi 3 0 0 3 7.5
EPO625 Türkiyede ve Dünyada Öğretmen Yetiştirme 3 0 0 3 7.5
EPO626 Eğitimde Kalite Kontrol Sistemleri 3 0 0 3 7.5
EPO628 Uygulamalı Eğitim İstatistiği 2 2 0 3 7.5
OZD601 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri 2 0 0 2 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
00 Dönem Projesi 0 0 0 0 7.5
EPO602 Öğretim Tasarımı 3 0 0 3 7.5
EPO603 Öğrenme Kuramları ve Kuramcıları 3 0 0 3 7.5
EPO605 Düşünme Becerileri ve Geliştirilmesi 3 0 0 3 7.5
EPO606 Öğretme Kuramları ve Kuramcıları 3 0 0 3 7.5
EPO607 Eğitim Programlarının Karşılaştırılması 3 0 0 3 7.5
EPO608 Nitel Araştırma Yöntemleri 3 0 0 3 7.5
EPO609 Etkili Öğrenme Teknikleri 3 0 0 3 7.5
EPO610 Eğitimde Ölçme Aracı Geliştirme 3 0 0 3 7.5
EPO611 Program Geliştirmenin Felsefi Temelleri 3 0 0 3 7.5
EPO612 Öğretme Model ve İlkeleri 3 0 0 3 7.5
EPO613 Eğitimde Yeni Yönelimler ve Alternatif Görüşler 3 0 0 3 7.5
EPO614 İnteraktif Program Geliştirme 3 0 0 3 7.5
EPO615 Türk Eğitim Sisteminde Planlama Süreci ve Sorunlar 3 0 0 3 7.5
EPO617 Sosyal Becerilerin Geliştirilmesi 3 0 0 3 7.5
EPO618 Değerler Eğitimi 3 0 0 3 7.5
EPO619 Yaşam Boyu Öğrenme 3 0 0 3 7.5
EPO620 Yetişkin Eğitimi 3 0 0 3 7.5
EPO621 Türk Eğitim Sistemi ve Sorunları 3 0 0 3 7.5
EPO622 Eğitim Programlarının Yönetimi 3 0 0 3 7.5
EPO623 Örgün Eğitim Programlarının İncelenmesi 3 0 0 3 7.5
EPO625 Türkiyede ve Dünyada Öğretmen Yetiştirme 3 0 0 3 7.5
EPO626 Eğitimde Kalite Kontrol Sistemleri 3 0 0 3 7.5
EPO628 Uygulamalı Eğitim İstatistiği 2 2 0 3 7.5
EPO629 Özel Yeteneklilerin Eğitiminde Program Tasarımı 3 0 0 3 0
RPD605 Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri 1 2 0 2 7.5