Program Tanımları

Kazanılan Derece

Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yurt içi veya yurt dışındaki diğer Yükseköğretim Üniversitesi’ne kesin kayıt yaptıran öğrenciler ilk hafta içinde başvurdukları takdirde kredi ve not transfer talepleri ilgili öğretim birimi yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek bütün öğrenimini kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere karara bağlanır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencinin, toplam 52,5 ECTS kredisinden az olmamak koşuluyla, en az 7 ders, bir seminer dersi ve uzmanlık alan dersi ile 30 ECTS kredisinden az olmamak koşulu ile tez çalışmasını başarmış olması, aldığı tüm derslerden en az YT, CC ya da bunun üzerinde not alması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,50 olması gerekmektedir.

Program Profili

Programın amacı öğrencilere Sosyal Bilgiler eğitimiyle ilgili lisans üstü düzeyde bilgi, beceri ve tutumlar kazandırarak Sosyal Bilgiler eğitimi alanında uzman olmalarını sağlamaktır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Bu program mezunları eğitim sektöründe uzman ve akademisyen olarak çalışabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Her alanda doktora programlarına veya sanatta yeterlik programına başvurabilir.

Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin, toplam 52,5 ECTS kredisinden az olmamak koşuluyla, en az 7 ders, bir seminer dersi ve uzmanlık alan dersi ile 30 ECTS kredisinden az olmamak koşulu ile tez çalışmasını başarmış olması, aldığı tüm derslerden en az YT, CC ya da bunun üzerinde not alması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,50 olması gerekmektedir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. K. Tuncer Çağlayan
Ana Bilim Dalı Başkanı: Doç. Dr. Önder Duman

OMÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ- B BLOK

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68027 Sosyal Bilgiler eğitimi alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2 68028 Sosyal Bilgiler eğitimi alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavrayabilme.
3 68029 Sosyal Bilgiler eğitimi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
4 68030 Sosyal Bilgiler eğitimi alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarındaki bilgilerle bütünleştirip yeni bilgiler oluşturabilme; uzmanlık gerektiren sorunlara bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri getirebilme.
5 68031 Sosyal Bilgiler alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgulayabilme, çözüm yöntemi geliştirebilme, çözebilme, sonuçları değerlendirebilme ve gerektiğinde uygulayabilme.
6 68032 Sosyal Bilgiler eğitimi alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
7 68033 Sosyal Bilgiler alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilme, öğrenmeyi yönlendirebilme ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilme.
8 68034 Sosyal Bilgiler alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
9 68035 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleme, bunları geliştirme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
10 68036 Sosyal Bilgiler alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
11 68037 Sosyal Bilgiler alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilme ve denetleyebilme.
12 68038 Sosyal bilgiler öğretimi alanında yeni yaklaşımlar hakkında bilgi sahibi olabilme.
13 68039 Sosyal bilgiler alanına ilişkin öğretim becerilerini geliştirebilme.
14 68040 En az bir yabancı dilde iletişim kurabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
TSB601 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 3 0
EBE-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
TSB601 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 3 0
EBE-2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
EBESYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3 Tez
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4 Tez
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
İSBE601 Çağdaş Eğitim Sistemleri Zorunlu 3 0 0 3 6
İSBE602 Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri Zorunlu 3 0 0 3 7.5
İSBE603 İlköğretimde Sosyal Bilgiler Eğitimi Zorunlu 3 0 0 3 6
İSBE604 Sosyal Bilimlerde Planlama ve Değerlendirme Zorunlu 3 0 0 3 0
İSBE605 Sosyal Bilgiler Eğitimine İlişkin Literatür İncelemesi Zorunlu 3 0 0 3 6
İSBE606 Medya Okuryazarlığı ve Derslerde Çoklu Medya Kullanımı Zorunlu 3 0 0 3 0
İSBE607 Osmanlı Müesseseleri Tarihi Zorunlu 3 0 0 3 6
İSBE608 Osmanlı Medeniyeti Tarihi Zorunlu 3 0 0 3 0
İSBE609 Osmanlı Klasik Döneminde Eğitim Zorunlu 3 0 0 3 6
İSBE610 Modernleşme Dönemi Osmanlı Devleti'Nde Eğitim Zorunlu 3 0 0 3 0
İSBE611 Cumhuriyet Dönemi Eğitim Politikaları Zorunlu 3 0 0 3 7.5
İSBE612 Millî Mücadele Döneminde Kuruluşlar Zorunlu 3 0 0 3 0
İSBE613 Sosyal Bilgiler Öğretimine Ait Kaynaklar Zorunlu 3 0 0 3 6
İSBE614 Türkiye İklimi Zorunlu 3 0 0 3 0
İSBE615 Doğal Kaynaklar, Kullanımı ve Planlaması Zorunlu 3 0 0 3 6
İSBE616 Sosyal Bilimlerde Planlama ve Değerlendirme Zorunlu 3 0 0 3 0
İSBE618 Tarih Öğretim Yöntemleri Zorunlu 3 0 0 3 0
İSBE619 İslamiyet Öncesi Türklerde Eğitim ve Bilim Zorunlu 3 0 0 3 6
İSBE620 Türk İnkılâbının Temelleri Zorunlu 3 0 0 3 0
İSBE621 Atatürk İlkelerinin Tarihsel Temelleri Zorunlu 3 0 0 3 6
İSBE622 İslamiyetten Sonra Türklerde Eğitim Zorunlu 3 0 0 3 0
İSBE623 Selçuklu Medeniyeti Tarihi Zorunlu 3 0 0 3 6
İSBE624 Türkiye'nin Fiziki Coğrafyasının Temelleri Zorunlu 3 0 0 3 0
İSBE625 Doğal Ortam - İnsan İlişkileri Zorunlu 3 0 0 3 6
İSBE626 Coğrafya Eğitiminin Temel İlkeleri ve Bilgi Kaynakları Zorunlu 3 0 0 3 0
İSBE627 19.Yüzyıl Osmanlı Siyasi Tarihi Zorunlu 3 0 0 3 6
İSBE628 20.Yüzyıl Siyasi Tarihi Zorunlu 3 0 0 3 0
İSBE629 Çağdaş Türk Dünyası Tarihi Zorunlu 3 0 0 3 6
İSBE630 Sosyal Bilgilerde Program ve Program Geliştirme Zorunlu 3 0 0 3 0
İSBE631 Sosyal Bilgilerde Araştırma Projesi Geliştirme Zorunlu 3 0 0 3 6
İSBE632 Öğrenme Stillerine Dayalı Sosyal Bilgiler Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3 0
İSBE633 Coğrafya Öğretiminde Öğrenci Merkezli Yaklaşımlar Zorunlu 3 0 0 3 6


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
İSBE601 Çağdaş Eğitim Sistemleri Zorunlu 3 0 0 3 0
İSBE602 Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri Zorunlu 3 0 0 3 6
İSBE603 İlköğretimde Sosyal Bilgiler Eğitimi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
İSBE604 Sosyal Bilimlerde Planlama ve Değerlendirme Zorunlu 3 0 0 3 6
İSBE605 Sosyal Bilgiler Eğitimine İlişkin Literatür İncelemesi Zorunlu 3 0 0 3 0
İSBE606 Medya Okuryazarlığı ve Derslerde Çoklu Medya Kullanımı Zorunlu 3 0 0 3 6
İSBE607 Osmanlı Müesseseleri Tarihi Zorunlu 3 0 0 3 0
İSBE608 Osmanlı Medeniyeti Tarihi Zorunlu 3 0 0 3 6
İSBE609 Osmanlı Klasik Döneminde Eğitim Zorunlu 3 0 0 3 0
İSBE610 Modernleşme Dönemi Osmanlı Devleti'Nde Eğitim Zorunlu 3 0 0 3 6
İSBE611 Cumhuriyet Dönemi Eğitim Politikaları Zorunlu 3 0 0 3 0
İSBE612 Millî Mücadele Döneminde Kuruluşlar Zorunlu 3 0 0 3 6
İSBE613 Sosyal Bilgiler Öğretimine Ait Kaynaklar Zorunlu 3 0 0 3 0
İSBE614 Türkiye İklimi Zorunlu 3 0 0 3 6
İSBE615 Doğal Kaynaklar, Kullanımı ve Planlaması Zorunlu 3 0 0 3 0
İSBE616 Sosyal Bilimlerde Planlama ve Değerlendirme Zorunlu 3 0 0 3 6
İSBE618 Tarih Öğretim Yöntemleri Zorunlu 3 0 0 3 6
İSBE619 İslamiyet Öncesi Türklerde Eğitim ve Bilim Zorunlu 3 0 0 3 0
İSBE620 Türk İnkılâbının Temelleri Zorunlu 3 0 0 3 6
İSBE621 Atatürk İlkelerinin Tarihsel Temelleri Zorunlu 3 0 0 3 0
İSBE622 İslamiyetten Sonra Türklerde Eğitim Zorunlu 3 0 0 3 6
İSBE623 Selçuklu Medeniyeti Tarihi Zorunlu 3 0 0 3 0
İSBE624 Türkiye'nin Fiziki Coğrafyasının Temelleri Zorunlu 3 0 0 3 6
İSBE625 Doğal Ortam - İnsan İlişkileri Zorunlu 3 0 0 3 0
İSBE626 Coğrafya Eğitiminin Temel İlkeleri ve Bilgi Kaynakları Zorunlu 3 0 0 3 6
İSBE627 19.Yüzyıl Osmanlı Siyasi Tarihi Zorunlu 3 0 0 3 0
İSBE628 20.Yüzyıl Siyasi Tarihi Zorunlu 3 0 0 3 6
İSBE629 Çağdaş Türk Dünyası Tarihi Zorunlu 3 0 0 3 0
İSBE630 Sosyal Bilgilerde Program ve Program Geliştirme Zorunlu 3 0 0 3 6
İSBE631 Sosyal Bilgilerde Araştırma Projesi Geliştirme Zorunlu 3 0 0 3 0
İSBE632 Öğrenme Stillerine Dayalı Sosyal Bilgiler Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3 6
İSBE633 Coğrafya Öğretiminde Öğrenci Merkezli Yaklaşımlar Zorunlu 3 0 0 3 0