Program Tanımları

Kazanılan Derece

Programda mevcut olan 21 kredi karşılığı derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve tez hazırlayan öğrencilere FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ alanında Yüksek lisans diploması verilir

Kabul ve Kayıt Koşulları

Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Formal

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Toplam yirmi dört krediden az olmamak üzere, açılan dersler ile bir seminer dersi (toplam 60 AKTS) ve tez çalışmasından başarılı olmak gerekmektedir.

Program Profili

OMÜ, Eğitim Fakültesi İlköğretim Anabilim dalı Fen Bilgisi Eğitimi yüksek lisans Programında; “alan bilgisi, alan eğitimi” ve Bilimsel araştırma yöntemleri ile deneysel yöntemlerin kullanıldığı uygulama derslerinin dışında “öğretmenlik meslek bilgisi” dersleri de yer almaktadır. 2 yarıyıl ders ve 2 yarıyıl tez olmak üzere toplam 2 yılda tamamlanabilen programdan fen okur yazarlığı konusunda katkı yapabilecek elemanlar yetiştirilmektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Bu Programlardan mezun olan öğrencilerimiz, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel okullar ile özel dershanelerde öğretmenlik, medya kuruluşlarında, yurt dışındaki eğitim ve kültür kurumlarında, Türk Cumhuriyetleri ile ilgili özel ve resmi kuruluşlarda çalışabilecek ve üniversitelerin ilgili bölümlerinde akademisyen olarak görev alabileceklerdir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla Doktora programında Doktora yapabilirler

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Ayrıntılı bilgi için Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğine bakınız.
http://www.omu.edu.tr/UserFiles/OM-L_u%20EGITIM%20OGR%20%20YNTM.pdf

Mezuniyet Koşulları

Programın ya da ilişkili olan diğer bölümlerin lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 24 kredilik ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayan, 100 üzerinden en az 70 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunan öğrencilere ilköğretim alanında yüksek lisans diploması verilir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Program başkanı: Prof. Dr. K. Tuncer Çağlayan

Bölüm Olanakları

Birbirinden bağımsız Fizik, Kimya ve Biyoloji konularının uzmanlarının dışında fen eğitimi alanında uzmanlaşmış 2 profesör, 3 Doç.7 Yrd. Doç. Dr. görev yapmaktadır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68052 Fen eğitimi alanındaki güncel bilgileri uzmanlık düzeyinde değerlendirme, detaylandırma ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2 68053 Fen eğitimi ile ilgili disiplinler arası bilgi transferini kavrama, analiz ve sentez yapabilme, elde ettiği bilgileri kullanarak yeni bilgilere ulaşabilme.
3 68054 Fen eğitimine yönelik, araştırma veya uygulama yöntemi geliştirebilme ya da bilinen bir yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, yeni bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
4 68055 Fen eğitimine yenilik getiren özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
5 68056 Fen eğitimi ile ilgili bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası düzeyde yayınlayarak alanındaki bilginin genişlemesine katkıda bulunmak
6 68057 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.
7 68062 Fen eğitimi ile ilgili eğitsel sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak hayata geçirilebilir önerilerde bulunmak
8 68061 Fen eğitimindeki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri kullanarak yaşadığı toplumun bilim okur-yazarı olma sürecine katkıda bulunabilme.
9 68060 Alanındaki uzman yabancılarla ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.
10 68059 Uzman kişiler ile alanındaki konuları tartışabilen kendi görüşlerini savunabilen ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
11 68058 Sosyal ilişkileri ve toplumsal olayları inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik önderlik etmek

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
MFE601 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 3 0
EBE-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
MFE601 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 3 0
EBE-2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
EBESYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
2501046192010 İlköğretimde Fen Bilgisi Öğretimi İfbe605 Zorunlu 2 0 0 2 6
2501046212010 İlköğretimde Fen Deneyleri I İfbe607 Zorunlu 2 2 0 3 6
2501047922011 Fen Eğitiminde Seminer Çalışmaları İfbe611 Zorunlu 2 0 0 2 6
2501049572012 Fen Eğitiminde Ders Materyali Olarak Bilgisayar Animasyonları Geliştirme İfbe629 Zorunlu 2 0 0 2 6
İFBE601 Fen Eğitiminde Güncel Araştırmalar I İfbe601 Zorunlu 3 0 0 3 7.5
İFBE603 Öğretme-Öğrenme Süreçleri İfbe603 Zorunlu 3 0 0 3 7.5
İFBE604 Program Geliştirme ve Değerlendirme İfbe604 Zorunlu 3 0 0 3 7.5
İFBE605 İlköğretimde Fen Bilgisi Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
İFBE606 İlköğretimde Fen Bilgisi Programlarının İncelenmesi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
İFBE607 İlköğretimde Fen Deneyleri 1 Zorunlu 3 0 0 3 7.5
İFBE608 Bilgisayar Destekli Fen Eğitimi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
İFBE609 Fen Eğitiminde Seçme Konular Zorunlu 3 0 0 3 7.5
İFBE610 İlköğretimde Fen Deneyleri II İfbe610 Zorunlu 2 2 0 3 7.5
İFBE611 Fen Eğitiminde Seminer Çalışmaları I Zorunlu 3 0 0 3 7.5
İFBE612 Fen Bilimlerinde Temel Kavramların Tarihsel Gelişimi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
İFBE614 İnsan Çevre ve Fen Eğitimi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
İFBE615 Fen Eğitiminde Seminer Çalışmaları II Zorunlu 3 0 0 3 7.5
İFBE616 Fen Bilgisinde Kavram Geliştirme ve Öğretimi İfbe616 Zorunlu 3 0 0 3 7.5
İFBE617 Fen Eğitiminin Yaşamsal Önemi İfbe617 Zorunlu 3 0 0 3 7.5
İFBE618 Fen Öğretiminde Güncel Yaklaşımlar İfbe618 Zorunlu 3 0 0 3 7.5
İFBE619 Fen Bilgisinin Yapısı ve Yapılandırıcı Öğrenme Teorisi İfbe619 Zorunlu 3 0 0 3 7.5
İFBE620 Fen Eğitiminde Temel Kimya Kavramları İfbe620 Zorunlu 3 0 0 3 7.5
İFBE621 Fen Eğitiminde Modeller ve Modelleme İfbe621 Zorunlu 3 0 0 3 7.5
İFBE622 Fen Eğitiminde Kavramsal Öğrenme İfbe622 Zorunlu 3 0 0 3 7.5
İFBE623 Fen Eğitiminde İstatistik İfbe623 Zorunlu 3 0 0 3 7.5
İFBE624 Fen Eğitiminde Bilgisayar Destekli Nitel Veri Analizi İfbe624 Zorunlu 3 0 0 3 7.5
İFBE625 Fen Eğitiminde Temel Astronomi Kavramları Zorunlu 3 0 0 3 7.5
İFBE626 Yaşam Temelli Öğrenme Uygulamaları ve Ulusal-Uluslararası Çalışmaların Karşılaştırılması Zorunlu 3 0 0 3 7.5
İFBE627 Fen Eğitiminde Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımı ve Uygulamaları Zorunlu 3 0 0 3 7.5
İFBE629 Fen Eğitiminde Ders Materyali Olarak Bilgisayar Animasyonları Zorunlu 3 0 0 3 7.5
İFBE630 Bilim Felsefesi ve Eğitime Yansımaları Zorunlu 3 0 0 3 7.5
İFBE631 Fen Eğitiminde Bilgisayar Paket Programlarıyla İstatistik Uygulamaları Zorunlu 3 0 0 3 7.5
İFBE632 Fen Eğitiminde Parametrik ve Parametrik Olmayan İstatistik Uygulamaları Zorunlu 3 0 0 3 7.5
MFE602 Bilim Merkezleri Eğitimi Zorunlu 3 0 0 3 0


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
2501046212010 İlköğretimde Fen Deneyleri I İfbe607 Zorunlu 2 2 0 3 6
2501047902011 Bilgisayar Destekli Fen Eğitimi İfbe608 Zorunlu 2 0 0 2 6
2501047932011 Fen Bilimlerinde Temel Kavramların Tarihsel Gelişimi İfbe612 Zorunlu 2 0 0 2 6
2501047942011 İnsan Çevre ve Fen Eğitimi İfbe614 Zorunlu 2 0 0 2 6
2501049562012 Fen Eğitiminde Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımı ve Uygulamaları İfbe627 Zorunlu 2 0 0 2 6
İFBE601 Fen Eğitiminde Güncel Araştırmalar I İfbe601 Zorunlu 3 0 0 3 7.5
İFBE603 Öğretme-Öğrenme Süreçleri İfbe603 Zorunlu 3 0 0 3 7.5
İFBE604 Program Geliştirme ve Değerlendirme İfbe604 Zorunlu 3 0 0 3 7.5
İFBE605 İlköğretimde Fen Bilgisi Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
İFBE606 İlköğretimde Fen Bilgisi Programlarının İncelenmesi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
İFBE607 İlköğretimde Fen Deneyleri 1 Zorunlu 3 0 0 3 7.5
İFBE608 Bilgisayar Destekli Fen Eğitimi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
İFBE609 Fen Eğitiminde Seçme Konular Zorunlu 3 0 0 3 7.5
İFBE610 İlköğretimde Fen Deneyleri II İfbe610 Zorunlu 2 2 0 3 7.5
İFBE611 Fen Eğitiminde Seminer Çalışmaları I Zorunlu 3 0 0 3 7.5
İFBE612 Fen Bilimlerinde Temel Kavramların Tarihsel Gelişimi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
İFBE614 İnsan Çevre ve Fen Eğitimi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
İFBE615 Fen Eğitiminde Seminer Çalışmaları II Zorunlu 3 0 0 3 7.5
İFBE616 Fen Bilgisinde Kavram Geliştirme ve Öğretimi İfbe616 Zorunlu 3 0 0 3 7.5
İFBE617 Fen Eğitiminin Yaşamsal Önemi İfbe617 Zorunlu 3 0 0 3 7.5
İFBE618 Fen Öğretiminde Güncel Yaklaşımlar İfbe618 Zorunlu 3 0 0 3 7.5
İFBE619 Fen Bilgisinin Yapısı ve Yapılandırıcı Öğrenme Teorisi İfbe619 Zorunlu 3 0 0 3 7.5
İFBE620 Fen Eğitiminde Temel Kimya Kavramları İfbe620 Zorunlu 3 0 0 3 7.5
İFBE621 Fen Eğitiminde Modeller ve Modelleme İfbe621 Zorunlu 3 0 0 3 7.5
İFBE622 Fen Eğitiminde Kavramsal Öğrenme İfbe622 Zorunlu 3 0 0 3 7.5
İFBE623 Fen Eğitiminde İstatistik İfbe623 Zorunlu 3 0 0 3 7.5
İFBE624 Fen Eğitiminde Bilgisayar Destekli Nitel Veri Analizi İfbe624 Zorunlu 3 0 0 3 7.5
İFBE625 Fen Eğitiminde Temel Astronomi Kavramları Zorunlu 3 0 0 3 7.5
İFBE626 Yaşam Temelli Öğrenme Uygulamaları ve Ulusal-Uluslararası Çalışmaların Karşılaştırılması Zorunlu 3 0 0 3 7.5
İFBE627 Fen Eğitiminde Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımı ve Uygulamaları Zorunlu 3 0 0 3 7.5
İFBE629 Fen Eğitiminde Ders Materyali Olarak Bilgisayar Animasyonları Zorunlu 3 0 0 3 7.5
İFBE630 Bilim Felsefesi ve Eğitime Yansımaları Zorunlu 3 0 0 3 7.5
İFBE631 Fen Eğitiminde Bilgisayar Paket Programlarıyla İstatistik Uygulamaları Zorunlu 3 0 0 3 7.5
İFBE632 Fen Eğitiminde Parametrik ve Parametrik Olmayan İstatistik Uygulamaları Zorunlu 3 0 0 3 7.5