Program Tanımları

Kuruluş

1988 yılında Resim-iş öğretmenliği ve Müzik öğretmenliği bölümleri olarak kurulan bölümümüz, 1997 yılından itibaren Resim Öğretmenliği ve Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı altında birleştirilerek Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü halini almıştır. Halen anabilim dallarında ayrı öğretim programlarıyla öğrenci yetiştiren bölümümüz, resim ve müzik öğretmeni yetiştirmektedir.

Kazanılan Derece

Bölümün ya da ilişkili olan diğer bölümlerin lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 24 kredilik ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayan, 4.00 üzerinden en az 2.5 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı ve seçilmiş bir jüri tarafından başarılı sayılan bir tezi başarıyla savunan öğrencilere Resim-iş Eğitimi alanında yüksek lisans diploması verilir.

Kabul ve Kayıt Koşulları

1. Yüksek Lisans programına başvurabilmek için adayların bir Lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.
2. Tezli-Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuracak adayların ALES’ten ya da Üniversitelerasarı kurul tarafından ALES’e eşdeğer sayılan GMAT veya GRE’den en az 55 puana sahip olmaları gerekir

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türk Yüksek öğretim kurularında öncel öğrenimin tanınması süreci daha başlangıç aşamasındadır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Tezli yüksek lisans programı toplam 24 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer ve uzmanlık alan dersi ile tez çalışmasından oluşur. Seminer ve uzmanlık alan dersi kredisiz olup başarılı ve başarısız olarak değerlendirilir. Ders yüklerini 4.00 üzerinden en az 2.5 genel not ortalaması ile başarıyla tamamlamış olmaları, kredisiz Seminer dersi ve Uzmanlık Alan Dersi’nden başarılı olmuş ve atanmış jüri üyeleri tarafından tezlerini savunmuş olmaları gerekir.

Program Profili

OMÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Resim-İş Eğitimi Bilim Dalı Yüksek Lisans Programı, öğrencilerin belli bir konu üzerindeki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilmeyi, geniş bir bilgi birikimini öğrencilere kazandırabilmeyi ve bu bilgi birikimini farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilme yetisini öğrenciye kazandırmayı amaçlamaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Resim-İş Eğitimi yüksek lisans programından mezun olan öğrenciler aynı ya da farklı bir alanda doktora eğitimine devam edebilir. Diğer yandan programı başarı ile tamamlayan mezunlar Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilk-orta öğretim kurumlarında veya Yüksek Öğretim Kurulu’na bağlı kurumlarda eğitimci olarak istihdam edilebilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek Lisans eğitimini başarıyla tamamlayan ve Yüksek lisans diploması alan adaylar, ALES sınavından yeterli notu almaları ve yeterli düzeyde dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla Doktora programlarına başvuru hakkına sahip olurlar.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

• Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri bir yarıyıl devam eden bir dersin haftalık kuramsal ders saatinin tamamı ile laboratuvar, atölye veya alan çalışması gibi uygulamalı saatlerin yarısının toplamıdır.
• Bir dersteki başarı durumu, ders başarı notu ile değerlenir. Ders başarı notu, öğrencinin yarıyıl içinde ara sınavlar, uygulamalı çalışmalar, ödevler gibi çalışmalarda gösterdiği başarı ve yarıyıl sınavının birlikte değerlendirilmesi ile elde edilir. Ara sınavın veya bu sınav yerine sayılan ödevlerin %40’ının ve yarıyıl sınav puanının da %60’ı alınmak suretiyle öğrencinin başarı notu hesaplanır. Bu oranların hesabında kesirler aynen korunur, ancak, başarı puanının hesabında kesirli sayılar en yakın tam sayıya tamamlanır
• Ders geçme notu yüksek Lisans için CB’dir. Yarıyıl sonu sınav notunun Yüksek Lisans programlarında en az 65 puan olması gerekir.

Mezuniyet Koşulları

Anabilim dalının ve enstitüdeki diğer bilim dallarının ilişkili olan bölümlerin lisansüstü programlarında olan derslerinden en az 24 kredilik ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayan; 4.00 üzerinden en az 2.5 / 100 üzerinden 65 ağırlıklı not ortalaması elde eden; seminer, uzmanlık alanı dersinden ve konusuyla ilgili hazırladığı tezi başarıyla savunan öğrencilere Resim-iş Eğitimi Bilim dalında yüksek lisans diploması verilir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Adresi: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Bölümü, İlkadım/SAMSUN
Telefonu : +90 362 445 01 18
Belge Geçer : +90 362 445 03 00
E-Posta : egtfak_gsegt omu.edu.tr
Web Adresi : www.omu.edu.tr

Bölüm Olanakları

Bölümümüzde 2 Derslik, 22 Atölye (Resim, Grafik, Heykel, Seramik, End.Tas), 1 Bilgisayar Laboratuarı, 1 Fotoğraf Atölyesi, 2 Teknoloji Sınıfı bulunmaktadır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68093 • Türk eğitim sisteminde sanat eğitiminin tarihsel gelişim süreci hakkında yeterli bilgiye sahip olur.
2 68091 • Özgün düşünme, üretme ve deneme ile bu bilgilerini yorumlayabilme kapasitelerini geliştirir.
3 68095 • Bilimsel araştırma, yöntem ve tekniklerine ilişkin olarak sağladığı donanımı, makale, sempozyum bildirisi, sergi bildirgesi, konferans, seminer, tez önerisi, tez vb. çalışmalarda yeterli ve etkin biçimde kullanır, bireysel bakış açısı ve yönelim doğrultusu oluşturma yetisini geliştirir.
4 68089 • Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, demokrasiye inanan, milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlerinin bilincinde olan ve bunlara mesleğinde duyarlılık gösteren bir bilim/sanat uzmanı olur.
5 68097 • Alanı ile diğer disiplinler arasındaki ilgiyi, bilimsel araştırma yöntem ve teknikleri bilgi ve deneyimiyle kurabilirler.
6 68096 • Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Resim-İş Eğitimi Bilim Dalı Yüksek Lisans öğrencileri, hem teori hem de uygulama planında sanatsal ve bilimsel bilgi, beceri ve tutuma ilişkin donanımlarını arttırarak bu kazanımlarını bilim uzmanlığı düzeyine taşıyabilirler.
7 68092 • Sanat eserleri ve görsel kültür üretimlerini bireysel, toplumsal, kültürel, ideolojik ve pedagojik perspektiflerden değerlendirebilme; Bir sanat eserini etik, estetik, bilimsel ve pragmatik açıdan çözümleyebilme; sanatsal, estetiksel, sanat tarihsel ve eleştirel mekanizmaları sanat eğitimsel süreçler içinde konumlandırabilme ve kullanabilme yetilerine sahip olur.
8 68094 • İletişim ve bilişim teknolojilerini tanır, alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olur.
9 68098 • Türkçeyi kurallarına uygun, düzgün ve etkili kullanabilme, öğrencilerle ve meslektaşları ile sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olur.
10 68090 • Sanatı bir iletişim ve etkileşim biçimi olarak kullanmada ve değerlendirmede bilim, sanat, kültür ve toplumsal içerikleri kullanır.
11 68099 • Çağdaş bilgi ve iletişim teknolojilerini alanı ve alanı ile ilgili diğer disipliner araştırma ve uygulamalarında bir motivasyon ve yönelim biçimi olarak kullanabilirler.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBE-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
GSE661 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 3 7.5
RES603 Desen Öğretim Yöntemleri Zorunlu 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBE-2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
EBESYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
GSE661 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 3 7.5
RES603 Desen Öğretim Yöntemleri Zorunlu 3 0 0 3 7.5


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
RES602 Sanat ve Eğitim 2 0 0 2 7.5
RES604 Sanat Eserlerini İnceleme 2 0 0 2 7.5
RES605 Resim Atölye Öğretim Yöntemlerine Giriş 4 0 0 4 7.5
RES606 Resim Atölye Öğretim Yöntemleri 4 0 0 4 7.5
RES607 Grafik Tasarımı Atölye Öğretim Yöntemlerine Giriş 4 0 0 4 7.5
RES608 Grafik Tasarımı Atölye Öğretim Yöntemleri 4 0 0 4 7.5
RES610 Heykelde Malzeme ve Teknik Yorum 4 0 0 4 7.5
RES611 Tasarıma Giriş 4 0 0 4 7.5
RES612 Tasarım Atölye Öğretim Yöntemleri 4 0 0 4 7.5
RES613 Özgün Baskı (Tümsek) Atölye Öğretim Yöntemleri 4 0 0 4 7.5
RES614 Özgün Baskı (Çukur) Atölye Öğretim Yöntemleri 4 0 0 4 7.5
RES615 Fotoğraf Atölye Öğretim Yöntemlerine Giriş 4 0 0 4 7.5
RES616 Fotoğraf Atölye Öğretim Yöntemleri 4 0 0 4 7.5
RES617 Estetik 2 0 0 2 7.5
RES618 Sanat Ontolojisi 2 0 0 2 7.5
RES619 Etkileşimli Grafik Tasarımına Giriş 3 0 0 3 7.5
RES620 Etkileşimli Grafik Tasarımı 3 0 0 3 7.5
RES621 Tasarım Teorileri 3 0 0 3 7.5
RES622 Cumhuriyet Dönemi Türk Resmi 3 0 0 3 7.5
RES623 Canlandırma Tekniklerine Giriş 3 0 0 3 7.5
RES624 Canlandırma Teknikleri 3 0 0 3 7.5
RES625 Duvar Resmi Teknikleri 3 0 0 3 7.5
RES626 Duvar Resminde Mekan-Çevre 3 0 0 3 7.5
RES628 Tasarı Geometri ve Perspektif 2 0 0 2 7.5
RES629 Sanatsal Okuryazarlıklar 3 0 0 3 7.5
RES630 Duvar Resmi Teknikleri Yöntemleri 3 0 0 3 7.5
RES632 Türk Mitolojisinini Anadolu Selçuklu Tasvir ve Sembollerine Etkileri 2 0 0 2 7.5
RES633 Türk Sanatında Batılaşma Dönemi 2 0 0 2 7.5
RES634 Renk Teorileri 2 0 0 2 7.5
RES635 Reklam Grafiği 3 0 0 3 7.5
RES636 Reklam Analizi 2 0 0 2 7.5
RES637 Grafik Tasarım Tarihi 2 0 0 2 7.5
RES638 Ambalaj Grafiği 2 0 0 2 7.5
RES639 Sayısal Resim 2 0 0 2 7.5
RES640 Kaligrafi 2 0 0 2 7.5
RES641 Medya ve Sanat 2 0 0 2 7.5
RES642 Semiyotik 2 0 0 2 7.5
RES643 İlköğretimde Sanat ve Yaratıcılık 2 0 0 2 7.5
RES644 Grafik Sanatlarında Görsel Dil 2 0 0 2 7.5
RES645 Sanatçı Günlükleri: Resimlerin Arkasını Okumak 2 0 0 2 7.5
RES646 Seramik Tasarım ve Biçimlendirme II 3 0 0 3 7.5
RES647 Seramik Tasarım ve Biçimlendirme I 3 0 0 3 7.5
RES648 Ahşap Heykel Yapım Yöntemleri II 3 0 0 3 7.5
RES650 Metal Heykel Yapım Yöntemleri I 3 0 0 3 7.5
RES653 Taş Heykel Yapım Yöntemleri I 3 0 0 3 7.5
RES654 Endüstriyel Tasarım Atölye Öğretim Yöntemleri II 4 0 0 4 7.5
RES655 Endüstriyel Tasarım Atölye Öğretim Yöntemleri I 4 0 0 4 7.5
RES656 Seramik Atölye Öğretim Yöntemleri II 4 0 0 4 7.5
RES658 Teknoloji ve Sanat 2 0 0 2 7.5
RES659 Seramik Atölye Öğretim Yöntemleri I 3 0 0 3 7.5
RES660 Sanatta Çağdaş Yönelimler 4 0 0 4 7.5
RES661 Tipografi (Yazımsal Tasarım) 3 0 0 3 7.5
RES661 Medya Okuryazarlığı ve Görsel İletişim 3 0 0 3 7.5
RES662 Tanıtım ve Medyalar Grafiği 3 0 0 3 7.5
RES663 Çağdaş Sanatta Kuram ve Uygulamalar 2 2 0 3 0
RES664 Eleştirel San. Gör. Okuryazarlık 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
RES602 Sanat ve Eğitim 2 0 0 2 7.5
RES604 Sanat Eserlerini İnceleme 2 0 0 2 7.5
RES605 Resim Atölye Öğretim Yöntemlerine Giriş 4 0 0 4 7.5
RES606 Resim Atölye Öğretim Yöntemleri 4 0 0 4 7.5
RES607 Grafik Tasarımı Atölye Öğretim Yöntemlerine Giriş 4 0 0 4 7.5
RES608 Grafik Tasarımı Atölye Öğretim Yöntemleri 4 0 0 4 7.5
RES610 Heykelde Malzeme ve Teknik Yorum 4 0 0 4 7.5
RES611 Tasarıma Giriş 4 0 0 4 7.5
RES612 Tasarım Atölye Öğretim Yöntemleri 4 0 0 4 7.5
RES613 Özgün Baskı (Tümsek) Atölye Öğretim Yöntemleri 4 0 0 4 7.5
RES614 Özgün Baskı (Çukur) Atölye Öğretim Yöntemleri 4 0 0 4 7.5
RES615 Fotoğraf Atölye Öğretim Yöntemlerine Giriş 4 0 0 4 7.5
RES616 Fotoğraf Atölye Öğretim Yöntemleri 4 0 0 4 7.5
RES617 Estetik 2 0 0 2 7.5
RES618 Sanat Ontolojisi 2 0 0 2 7.5
RES619 Etkileşimli Grafik Tasarımına Giriş 3 0 0 3 7.5
RES620 Etkileşimli Grafik Tasarımı 3 0 0 3 7.5
RES621 Tasarım Teorileri 3 0 0 3 7.5
RES622 Cumhuriyet Dönemi Türk Resmi 3 0 0 3 7.5
RES623 Canlandırma Tekniklerine Giriş 3 0 0 3 7.5
RES625 Duvar Resmi Teknikleri 3 0 0 3 7.5
RES626 Duvar Resminde Mekan-Çevre 3 0 0 3 7.5
RES628 Tasarı Geometri ve Perspektif 2 0 0 2 7.5
RES629 Sanatsal Okuryazarlıklar 3 0 0 3 7.5
RES630 Duvar Resmi Teknikleri Yöntemleri 3 0 0 3 7.5
RES632 Türk Mitolojisinini Anadolu Selçuklu Tasvir ve Sembollerine Etkileri 2 0 0 2 7.5
RES633 Türk Sanatında Batılaşma Dönemi 2 0 0 2 7.5
RES634 Renk Teorileri 2 0 0 2 7.5
RES635 Reklam Grafiği 3 0 0 3 7.5
RES636 Reklam Analizi 2 0 0 2 7.5
RES637 Grafik Tasarım Tarihi 2 0 0 2 7.5
RES638 Ambalaj Grafiği 2 0 0 2 7.5
RES639 Sayısal Resim 2 0 0 2 7.5
RES640 Kaligrafi 2 0 0 2 7.5
RES641 Medya ve Sanat 2 0 0 2 7.5
RES642 Semiyotik 2 0 0 2 7.5
RES643 İlköğretimde Sanat ve Yaratıcılık 2 0 0 2 7.5
RES644 Grafik Sanatlarında Görsel Dil 2 0 0 2 7.5
RES645 Sanatçı Günlükleri: Resimlerin Arkasını Okumak 2 0 0 2 7.5
RES646 Seramik Tasarım ve Biçimlendirme II 3 0 0 3 7.5
RES647 Seramik Tasarım ve Biçimlendirme I 3 0 0 3 7.5
RES648 Ahşap Heykel Yapım Yöntemleri II 3 0 0 3 7.5
RES650 Metal Heykel Yapım Yöntemleri I 3 0 0 3 7.5
RES653 Taş Heykel Yapım Yöntemleri I 3 0 0 3 7.5
RES654 Endüstriyel Tasarım Atölye Öğretim Yöntemleri II 4 0 0 4 7.5
RES655 Endüstriyel Tasarım Atölye Öğretim Yöntemleri I 4 0 0 4 7.5
RES656 Seramik Atölye Öğretim Yöntemleri II 4 0 0 4 7.5
RES658 Teknoloji ve Sanat 2 0 0 2 7.5
RES659 Seramik Atölye Öğretim Yöntemleri I 3 0 0 3 7.5
RES660 Sanatta Çağdaş Yönelimler 4 0 0 4 7.5
RES661 Tipografi (Yazımsal Tasarım) 3 0 0 3 7.5
RES661 Medya Okuryazarlığı ve Görsel İletişim 3 0 0 3 7.5
RES662 Tanıtım ve Medyalar Grafiği 3 0 0 3 7.5
RES663 Çağdaş Sanatta Kuram ve Uygulamalar 2 2 0 3 8
RES664 Eleştirel San. Gör. Okuryazarlık 3 0 0 3 7.5