Program Tanımları

Kuruluş


Programımız, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı bünyesinde Müzik Eğitimi Bilim Dalı olarak hizmet vermektedir. Müzik Öğretmenliği Bilim Dalının temel amacı müzik eğitimi alanında hem yüksek öğretimin ihtiyaç duyduğu öğretim elemanlarını yetiştirmek, hem de özel sektörün ihtiyaç duyduğu, alanında uzman insan gücüne katkıda bulunmaktır.

Kazanılan Derece

Bölümün ya da ilişkili olan diğer bölümlerin lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden bir yarıyılda en çok 16 kredilik ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayan, 4.00 üzerinden en az 3.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı ve seçilmiş bir jüri tarafından başarılı sayılan bir tezi başarıyla savunan öğrencilere Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Müzik Eğitimi alanında doktora diploması verilir.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Doktora programına başvurabilmek için adayların, bir lisans veya yüksek lisans diplomasına, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli Fakültelerin lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.

Lisansüstü programlara başvuracak adayların ALES’ten ya da Üniversiteler arası Kurul tarafından ALES’e eş değer sayılan GMAT veya GRE’den; doktora programları için yüksek lisans yapmış veya hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli Fakülte diplomasına sahip olanların en az 55 puana, hazırlık sınıfları hariç on yarıyıldan daha kısa süreli lisans diplomasıyla başvuracakların ise en az 90 puan alması gerekir.

Doktora programlarına başvuranların ÜDS’den en az 55 veya Üniversiteler arası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan alması gerekir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

2 yıllık müzik/ müzik eğitimi (Müzik öğretmenliği, konservatuar veya güzel sanatlar fakültesi müzik bölümü) Yüksek Lisans mezunları

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Yüksek Lisans düzeyi, müzik öğretmenliği eğitimi temel ekseninde; teorik ve uygulamalı dersleri lisans düzeyinde alarak tamamlamış olmak ve Doktora yapabilecek bilgi, beceri ve donanıma sahip olmak.

Program Profili

Müzik Doktora programının amacı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma ,bilimsel olayları geniş bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora programı sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilikler getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Bölümü bitiren öğrenciler alanlarında MEB veya YÖK’e bağlı kurumlarda Öğretmen veya Akademisyen olarak istihtam edilebilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisansüstü öğrencilerinin, mezuniyet için bir dönemde en fazla 16 kredilik ders yüklerini 4.00 üzerinden en az 3.00 ortalaması ile başarı ile tamamlamış olmaları ve tezlerini başarıyla savunmuş olmaları gerekmektedir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için bir ara sınavı (vize) (%40) yapılır. Ancak, öğretim üyeleri yarıyıl süresince öğrencilerine yaptırdıkları proje, ödev, atölye ve benzeri çalışmaları da ara sınav yerine sayabilir. Yıl sonunda final sınavı (%60) uygulanmaktadır. Vize ve final sınavlarının oranları hesaplanırken kesirler korunur ancak, başarı puanının hesabında kesirli sayılar en yakın tam sayıya tamamlanır.

Doktora’da ders geçme notu en az BB’dir (76-83 =BB =3.00). Yarıyıl sonu sınav notunun doktora’da en az 70 puan olması gerekir.

Mezuniyet Koşulları

Bölümün lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden yeterli kredilik ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayan , 4.00 üzerinden en az 3.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunan öğrencilere Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı alanında doktora diploması verilir

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Adresi :Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı.
Telefonu : 0(362) 4450118-4450255
Belge Geçer : 0(362) 4450300
E-posta : bgudek@omu.edu.tr
Web Adresi : www.omu.edu.tr

Bölüm Olanakları

Bölümümüzde 1 adet konser salonu, 1 adet prova salonu, 4 adet toplu derslik, 15 öğrenci çalışma odaları, öğretim elemanlarımızın ve öğrencilerimizin kullanımına sunulmuş biri kuyruklu 27 adet piyano ve 2 adet dijital piyano, enstrüman odasında orf çalgıları, org, bağlama, keman gibi pek çok enstrüman bulunmaktadır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75832 Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak müzik eğitiminin güncel ve ileri düzeydeki bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirir, alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilir.
2 75833 Müzik ve müzik eğitimi ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanır.
3 75834 Farklı düzeylerdeki dinleyicilere yönelik bireysel ve toplu müzik performans etkinliklerini gerçekleştirir
4 75845 Müzik eğitimi alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilir, bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilir.
5 75836 Araştırmaları ile ilgili yayın ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilir.
6 75835 Müzik ve müzik eğitimi ile ilişkili disiplinler arası etkileşimi kavrayabilir, uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilir.
7 75840 İlgili konularda çalışan sanatçı ve akademisyenlerin, eğitim, araştırma ve danışmanlık potansiyellerini etkin olarak kullanabilecekleri bir ortam sağlar.
8 75839 Benzeri programlarla ulusal ve uluslar arası bağlantılar kurarak verilen eğitimin sürekli gelişimini sağlar.
9 75838 Türk müzik kültürünü, dünya müzik kültürü ve müzik eğitimiyle ilişkilendirir.
10 75837 Müzik eğitimi alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri takip eder, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur.
11 75842 Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilir ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilir.
12 75841 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilir.
13 75844 Türk müziğinin gelişimini ve evrensel dönüşümünü değerlendirir.
14 75843 Alanı ile ilgili yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazanır.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

BECERİ

1.
Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
2.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3.
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
4.
Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
2.
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
3.
Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
2.
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
2.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
3.
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBE-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBE-2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
EBESDR Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBESDR Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
EBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 5, Dönem: 10
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 5, Dönem: 9
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 6, Dönem: 11
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 6, Dönem: 12
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
MÜZ701 Müzik Eğitiminde Program Geliştirme 3 0 0 3 7.5
MÜZ702 Müzik Eğitiminde Program Değerlendirme 3 0 0 3 7.5
MÜZ705 Müzik Eğitimi Araştırmalarında Konu Yönelimleri-I 3 0 0 3 7.5
MÜZ706 Müzik Eğitimi Araştırmalarında Konu Yönelimleri-II 3 0 0 3 7.5
MÜZ707 Fonksiyonel Armoni-I 3 0 0 3 7.5
MÜZ708 Fonksiyonel Armoni-II 3 0 0 3 7.5
MÜZ709 Doğaçlama ve Soundpainting-I 3 0 0 3 7.5
MÜZ710 Doğaçlama ve Soundpainting-II 3 0 0 3 7.5
MÜZ711 Müzik Edebiyatı-I 3 0 0 3 7.5
MÜZ712 Müzik Edebiyatı-II 3 0 0 3 7.5
MÜZ715 Türkiye'de Müzik Modernleşmesi 3 0 0 3 7.5
MÜZ716 Piyano Eğitiminde İlke ve Yöntemler 3 0 0 3 7.5
MÜZ717 Oda Müziği-I 3 0 0 3 7.5
MÜZ718 Oda Müziği-II 3 0 0 3 7.5
MÜZ731 Piyano İle Seslendirme ve Yorumlama-I 2 1 0 3 7.5
MÜZ732 Piyano İle Seslendirme ve Yorumlama-II 2 1 0 3 7.5
MÜZ733 Keman İle Seslendirme ve Yorumlama-I 2 1 0 3 7.5
MÜZ734 Keman İle Seslendirme ve Yorumlama-II 2 1 0 3 7.5
MÜZ735 Viyola İle Seslendirme ve Yorumlama-I 2 1 0 3 7.5
MÜZ736 Viyola İle Seslendirme ve Yorumlama-II 2 1 0 3 7.5
MÜZ737 Gitar İle Seslendirme ve Yorumlama-I 2 1 0 3 7.5
MÜZ738 Gitar İle Seslendirme ve Yorumlama-II 2 1 0 3 7.5
MÜZ739 Flüt İle Seslendirme ve Yorumlama-I 2 1 0 3 7.5
MÜZ740 Flüt İle Seslendirme ve Yorumlama-II 2 1 0 3 7.5
MÜZ745 Beden Perküsyonu 3 0 0 3 7.5
MÜZ747 Müzik Öğretiminde Pedagojik Yaklaşımlar 3 0 0 3 7.5
MÜZ748 Müzik Öğretiminde Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri 3 0 0 3 7.5
MÜZ749 Müzik Teorisi Öğretiminde Yöntem ve Teknikler I 2 1 0 3 7.5
MÜZ750 Müzik Teorisi Öğretiminde Yöntem ve Teknikler II 2 1 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
MÜZ701 Müzik Eğitiminde Program Geliştirme 3 0 0 3 7.5
MÜZ705 Müzik Eğitimi Araştırmalarında Konu Yönelimleri-I 3 0 0 3 7.5
MÜZ706 Müzik Eğitimi Araştırmalarında Konu Yönelimleri-II 3 0 0 3 7.5
MÜZ707 Fonksiyonel Armoni-I 3 0 0 3 7.5
MÜZ708 Fonksiyonel Armoni-II 3 0 0 3 7.5
MÜZ709 Doğaçlama ve Soundpainting-I 3 0 0 3 7.5
MÜZ710 Doğaçlama ve Soundpainting-II 3 0 0 3 7.5
MÜZ711 Müzik Edebiyatı-I 3 0 0 3 7.5
MÜZ712 Müzik Edebiyatı-II 3 0 0 3 7.5
MÜZ715 Türkiye'de Müzik Modernleşmesi 3 0 0 3 7.5
MÜZ716 Piyano Eğitiminde İlke ve Yöntemler 3 0 0 3 7.5
MÜZ717 Oda Müziği-I 3 0 0 3 7.5
MÜZ718 Oda Müziği-II 3 0 0 3 7.5
MÜZ731 Piyano İle Seslendirme ve Yorumlama-I 2 1 0 3 7.5
MÜZ732 Piyano İle Seslendirme ve Yorumlama-II 2 1 0 3 7.5
MÜZ733 Keman İle Seslendirme ve Yorumlama-I 2 1 0 3 7.5
MÜZ734 Keman İle Seslendirme ve Yorumlama-II 2 1 0 3 7.5
MÜZ735 Viyola İle Seslendirme ve Yorumlama-I 2 1 0 3 7.5
MÜZ736 Viyola İle Seslendirme ve Yorumlama-II 2 1 0 3 7.5
MÜZ737 Gitar İle Seslendirme ve Yorumlama-I 2 1 0 3 7.5
MÜZ738 Gitar İle Seslendirme ve Yorumlama-II 2 1 0 3 7.5
MÜZ739 Flüt İle Seslendirme ve Yorumlama-I 2 1 0 3 7.5
MÜZ740 Flüt İle Seslendirme ve Yorumlama-II 2 1 0 3 7.5
MÜZ745 Beden Perküsyonu 3 0 0 3 7.5
MÜZ747 Müzik Öğretiminde Pedagojik Yaklaşımlar 3 0 0 3 7.5
MÜZ748 Müzik Öğretiminde Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri 3 0 0 3 7.5
MÜZ749 Müzik Teorisi Öğretiminde Yöntem ve Teknikler I 2 1 0 3 7.5
MÜZ750 Müzik Teorisi Öğretiminde Yöntem ve Teknikler II 2 1 0 3 7.5