Program Tanımları

Kuruluş

Programımız, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı bünyesinde Müzik Eğitimi Bilim Dalı olarak hizmet vermektedir. Müzik Öğretmenliği Bilim Dalının temel amacı müzik eğitimi alanında hem yüksek öğretimin ihtiyaç duyduğu öğretim elemanlarını yetiştirmek, hem de özel sektörün ihtiyaç duyduğu, alanında uzman insan gücüne katkıda bulunmaktır.

Kazanılan Derece

Bölümün ya da ilişkili olan diğer bölümlerin lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 24 kredilik ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayan, 4.00 üzerinden en az 2.5 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı ve seçilmiş bir jüri tarafından başarılı sayılan bir tezi başarıyla savunan öğrencilere Müzik Eğitimi alanında yüksek lisans diploması verilir.

Kabul ve Kayıt Koşulları

1. Yüksek Lisans programına başvurabilmek için adayların bir Lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.
2. Tezli yüksek lisans programlarına başvuracak adayların ALES’ten ya da Üniversitelerasarı kurul tarafından ALES’e eşdeğer sayılan GMAT veya GRE’den en az 55 puana sahip olmaları gerekir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türk Yüksek öğretim kurularında öncel öğrenimin tanınması süreci daha başlangıç aşamasındadır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Tezli yüksek lisans programı toplam 24 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer ve uzmanlık alan dersi ile tez çalışmasından oluşur. Seminer ve uzmanlık alan dersi kredisiz olup başarılı ve başarısız olarak değerlendirilir. Ders yüklerini 4.00 üzerinden en az 2.5 genel not ortalaması ile başarıyla tamamlamış olmaları, kredisiz Seminer dersi ve Uzmanlık Alan Dersi’nden başarılı olmuş ve atanmış jüri üyeleri tarafından tezlerini savunmuş olmaları gerekir.

Program Profili

Bu programın temel amacı, öğrencilerin alan bilgisini, genel kültür ve mesleki biçimlenmeye ilişkin kazanımlarını bilimsel nitelik yönünden de geliştirerek Müzik Eğitimi alan uzmanları olarak yetişmelerini sağlamaktır. Program bu yönüyle Müzik Eğitimi Doktora Programına hazırlık amacını da gerçekleştirmektedir. Türkiye’deki Eğitim Fakültelerinin Müzik Öğretmenliği Anabilim Dallarından mezun öğrencilerin ve müzik eğitimcilerinin akademik bilgi ve birikimlerini geliştirmelerini sağlamak, yapılan ulusal ve uluslararası nitelikteki araştırmalarla müzik eğitimine katkı yapmak ve müzik eğitiminin kalitesini arttırmaktır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Müzik eğitimi programından mezun olan öğrenciler aynı ya da farklı bir alanda doktora eğitimine devam edebilir. Diğer yandan programı başarı ile tamamlayan mezunlar yüksek öğretim kurumlarının ya da Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı uygun kurumlarında ya da Yüksek Öğretim Kurulu’na bağlı kurumlarda eğitimci olarak istihdam edilebilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek Lisans eğitimini başarıyla tamamlayan ve Yüksek lisans diploması alan adaylar, ALES sınavından yeterli notu almaları ve yeterli düzeyde dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla Doktora programlarına başvuru hakkına sahip olurlar.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

• Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri bir yarıyıl devam eden bir dersin haftalık kuramsal ders saatinin tamamı ile laboratuvar, atölye veya alan çalışması gibi uygulamalı saatlerin yarısının toplamıdır.
• Bir dersteki başarı durumu, ders başarı notu ile değerlenir. Ders başarı notu, öğrencinin yarıyıl içinde ara sınavlar, uygulamalı çalışmalar, ödevler gibi çalışmalarda gösterdiği başarı ve yarıyıl sınavının birlikte değerlendirilmesi ile elde edilir. Ara sınavın veya bu sınav yerine sayılan ödevlerin %40’ının ve yarıyıl sınav puanının da %60’ı alınmak suretiyle öğrencinin başarı notu hesaplanır. Bu oranların hesabında kesirler aynen korunur, ancak, başarı puanının hesabında kesirli sayılar en yakın tam sayıya tamamlanır
• Ders geçme notu yüksek Lisans için CB’dir. Yarıyıl sonu sınav notunun Yüksek Lisans programlarında en az 65 puan olması gerekir.

Mezuniyet Koşulları

Bölümün ya da ilişkili olan diğer bölümlerin lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 24 kredilik ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayan, 4.00 üzerinden en az 2.5 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunan öğrencilere Müzik Eğitimi alanında yüksek lisans diploması verilir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı, İlkadım/SAMSUN
Telefonu : +90 362 445 01 18
Belge Geçer : +90 362 445 03 00
E-Posta : egtfak_gsegt omu.edu.tr
Web Adresi : www.omu.edu.tr
Program Başkanı: Prof. Dr. Süleyman Tarman
AKTS Koordinatörü: Arş. Gör. Beril Tekeli

Bölüm Olanakları

Bölümümüzde 1 adet konser salonu, 1 adet prova salonu, 4 adet toplu derslik, 15 öğrenci çalışma odaları, öğretim elemanlarımızın ve öğrencilerimizin kullanımına sunulmuş biri kuyruklu 30 adet piyano ve 1 adet dijital piyano, enstrüman odasında orf çalgıları, org, bağlama, keman gibi pek çok enstrüman bulunmaktadır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68124 Müzik, pedagoji, psikoloji ve öğrenme kuramı hakkında temel teorik ve pratik bilgi ve beceriyi kazanır.
2 68125 Özgün düşünme, üretme ve deneme ile bu bilgilerini yorumlayabilme kapasitelerini geliştirir.
3 68126 Ulusal ve evrensel müzik akım ve kültürlerini tanır, bu akımlarla yazılmış müzik eserlerini çözümler.
4 68127 Çağdaş öğrenme-öğretme yaklaşımlarını ve tekniklerini tanır ve kullanır.
5 68120 Müzik teknolojisinin gerektirdiği araç-gereçleri ve donanımları tanır ve bunlardan mesleğine etkin olarak yararlanır.
6 68122 Müzik eğitimi alanıyla ilgili bilimsel bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
7 68121 Ulusal ve uluslararası bilimsel araştırmalar yoluyla müzik eğitimi alanına katkı getirici çalışmalar yapabilmesini sağlayacak bir donanım kazanır.
8 68123 Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerine ilişkin olarak sağladığı donanımı, makale, sempozyum bildirisi, sergi bildirgesi, konferans, seminer, tez önerisi, tez vb. çalışmalarda yeterli ve etkin biçimde kullanır, bireysel bakış açısı ve yönelim doğrultusu oluşturma yetisini geliştirir.
9 68114 Farklı düzeylerdeki dinleyicilere yönelik bireysel ve toplu müzik performans etkinliklerini gerçekleştirir.
10 68119 Alanıyla ilgili gerçekleştireceği tez çalışmasını, yeni, farklı, orijinal içerikler ve uygulamalar ile karakterize eder; tez çalışmasının bilime ve sanata bir yenilik getirmesini ve katkı sağlamasını önemser; sanat ve eğitim ile ilgili bileşkeler oluşturmada bilimsel çalışmaların önemini bilir ve uygular.
11 68118 Müzik alanına özgü, eğitimi de kapsayan geniş anlamıyla bilimsel bir bakış ve yeterlik gösterir
12 68117 Okullarda öğretmen olmak için gerekli beceriye sahip olur.Yapılan ulusal ve uluslararası nitelikteki araştırmalarla müzik eğitimine katkı yaparak müzik eğitiminin kalitesini arttırır.
13 68116 Sahip olunan bilgi ve becerileri, müzik eğitimine dair problemleri belirlemede, analiz etmede, çözümlemede ve raporlaştırmada kullanır.
14 68115 Müzik yaratma sürecini anlar, eğitim müziğinde yaratıcılığını geliştirir.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBE-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
EBESYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
GSE661 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBE-2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
EBESYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
GSE661 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 3 7.5


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
MÜZ601 Müzikal Analiz I 3 0 0 3 7.5
MÜZ602 Müzikal Analiz II 3 0 0 3 7.5
MÜZ607 Besteleme Teknikleri I 3 0 0 3 7.5
MÜZ609 Müzik Öğretim Yöntemleri 3 0 0 3 7.5
MÜZ610 Müzik Eğitiminde Program Geliştirme 3 0 0 3 7.5
MÜZ611 Bilgisayarla Nota Yazılımı 3 0 0 3 7.5
MÜZ612 Müzik Eğitiminde Araştırma Yöntemleri 3 0 0 3 7.5
MÜZ613 Besteleme Teknikleri II 3 0 0 3 7.5
MÜZ613 Dünya Halk Müzikleri 3 0 0 3 7.5
MÜZ614 Türk Müzik Kültürü ve Tarihi 3 0 0 3 7.5
MÜZ624 Bireysel Keman Eğitimi II 2 1 0 3 7.5
MÜZ631 Bireysel Piyano Eğitimi I 3 0 0 3 7.5
MÜZ632 Bireysel Piyano Eğitimi II 3 0 0 3 7.5
MÜZ633 Bireysel Keman Eğitimi I 3 0 0 3 7.5
MÜZ635 Bireysel Viyola Eğitimi I 3 0 0 3 7.5
MÜZ636 Bireysel Viyola Eğitimi II 3 0 0 3 7.5
MÜZ637 Bireysel Gitar Eğitimi I 3 0 0 3 7.5
MÜZ638 Bireysel Gitar Eğitimi II 3 0 0 3 7.5
MÜZ-638 Türk Müziğinde Çokseslendirme Teknikleri 3 0 0 3 7.5
MÜZ-639 Müzik Eğitiminde Doğaçlama 3 0 0 3 7.5
MÜZ-640 Müzik Eğitiminde Doğaçlama-I 3 0 0 3 7.5
MÜZ641 Bireysel Bağlama Eğitimi 3 0 0 3 7.5
MÜZ642 Bireysel Bağlama Eğitimi II 3 0 0 3 7.5
MÜZ-643 Korrepetisyon-I 3 0 0 3 7.5
MÜZ-644 Korrepetisyon-II 3 0 0 3 7.5
MÜZ-645 Meslek İngilizcesi-I 3 0 0 3 7.5
MÜZ-646 Meslek İngilizcesi-II 3 0 0 3 7.5
MÜZ-659 Bireysel Flüt Eğitimi-I 3 0 0 3 7.5
MÜZ-660 Bireysel Flüt Eğitimi-II 3 0 0 3 7.5
MÜZ663 Toplum ve Müzik Eğitimi I 3 0 0 3 7.5
MÜZ664 Toplum ve Müzik Eğitimi II 3 0 0 3 7.5
MÜZ667 Türk Müziğinde Analiz I 3 0 0 3 7.5
MÜZ668 Türk Müziğinde Analiz II 3 0 0 3 7.5
MÜZ669 Teknoloji Destekli Müzik Öğretimi I 1 1 0 3 7.5
MÜZ670 Teknoloji Destekli Müzik Öğretimi II 2 1 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
MÜZ601 Müzikal Analiz I 3 0 0 3 7.5
MÜZ602 Müzikal Analiz II 3 0 0 3 7.5
MÜZ604 Müziksel Okuma-Yazma I 3 0 0 3 7.5
MÜZ607 Besteleme Teknikleri I 3 0 0 3 7.5
MÜZ609 Müzik Öğretim Yöntemleri 3 0 0 3 7.5
MÜZ610 Müzik Eğitiminde Program Geliştirme 3 0 0 3 7.5
MÜZ611 Bilgisayarla Nota Yazılımı 3 0 0 3 7.5
MÜZ612 Müzik Eğitiminde Araştırma Yöntemleri 3 0 0 3 7.5
MÜZ613 Besteleme Teknikleri II 3 0 0 3 7.5
MÜZ613 Dünya Halk Müzikleri 3 0 0 3 7.5
MÜZ614 Türk Müzik Kültürü ve Tarihi 3 0 0 3 7.5
MÜZ624 Bireysel Keman Eğitimi II 2 1 0 3 7.5
MÜZ631 Bireysel Piyano Eğitimi I 3 0 0 3 7.5
MÜZ632 Bireysel Piyano Eğitimi II 3 0 0 3 7.5
MÜZ633 Bireysel Keman Eğitimi I 3 0 0 3 7.5
MÜZ635 Bireysel Viyola Eğitimi I 3 0 0 3 7.5
MÜZ636 Bireysel Viyola Eğitimi II 3 0 0 3 7.5
MÜZ637 Bireysel Gitar Eğitimi I 3 0 0 3 7.5
MÜZ638 Bireysel Gitar Eğitimi II 3 0 0 3 7.5
MÜZ-638 Türk Müziğinde Çokseslendirme Teknikleri 3 0 0 3 7.5
MÜZ-639 Müzik Eğitiminde Doğaçlama 3 0 0 3 7.5
MÜZ-640 Müzik Eğitiminde Doğaçlama-I 3 0 0 3 7.5
MÜZ641 Bireysel Bağlama Eğitimi 3 0 0 3 7.5
MÜZ642 Bireysel Bağlama Eğitimi II 3 0 0 3 7.5
MÜZ-643 Korrepetisyon-I 3 0 0 3 7.5
MÜZ-644 Korrepetisyon-II 3 0 0 3 7.5
MÜZ-645 Meslek İngilizcesi-I 3 0 0 3 7.5
MÜZ-646 Meslek İngilizcesi-II 3 0 0 3 7.5
MÜZ-659 Bireysel Flüt Eğitimi-I 3 0 0 3 7.5
MÜZ-660 Bireysel Flüt Eğitimi-II 3 0 0 3 7.5
MÜZ663 Toplum ve Müzik Eğitimi I 3 0 0 3 7.5
MÜZ664 Toplum ve Müzik Eğitimi II 3 0 0 3 7.5
MÜZ667 Türk Müziğinde Analiz I 3 0 0 3 7.5
MÜZ668 Türk Müziğinde Analiz II 3 0 0 3 7.5
MÜZ669 Teknoloji Destekli Müzik Öğretimi I 1 1 0 3 7.5
MÜZ670 Teknoloji Destekli Müzik Öğretimi II 2 1 0 3 7.5