Program Tanımları

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75933 Alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilir, ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir.
2 75934 Çalışmalarında karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilir ve sorumluluk alarak çözüm üretebilir.
3 75935 Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme; sistem veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler önerebilme becerisi kazanır.
4 75936 Bir hedef doğrultusunda karmaşık sistemlerin modellenmesi, iyileştirilmesi, kontrolü ve tasarımı için uygun metodoloji ve prosedürler geliştirebilir.
5 75937 Eğitim süresi boyunca edindikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilir.
6 75938 Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanır.
7 75939 Alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulayabilme, çözüm yöntemi geliştirme, çözme, sonuçları değerlendirme ve uygulayabilme yeteneği kazanır.
8 75940 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel, sosyal ve etik değerleri gözetir.
9 75941 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, alanındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda net bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisine sahip olur.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBE-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBE-2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
FBESYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBESYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
KMB601 Taşınım Olayları 3 0 0 3 7.5
KMB602 İleri Reaksiyon Mühendisliği 3 0 0 3 7.5
KMB603 İleri Termodinamik 3 0 0 3 7.5
KMB606 Mühendislik İçin İleri Analitik Yöntemler 3 0 0 3 7.5
KMB607 Mühendislik İçin İleri Sayısal Yöntemler 3 0 0 3 7.5
KMB608 Adsorpsiyon 3 0 0 3 7.5
KMB614 Anorganik Kimyada Seçilmiş Konular 3 0 0 3 7.5
KMB615 İleri Anorganik Teknolojiler 3 0 0 3 7.5
KMB616 Endüstriyel Atık Arıtma 3 0 0 3 7.5
KMB618 Hidrojen Depolama Kabiliyetleri Yüksek Malzemeler 3 0 0 3 7.5
KMB619 İleri Akışkanlar Mekaniği 3 0 0 3 7.5
KMB620 Katılarda Atomik Düzenlemeler 3 0 0 3 7.5
KMB621 Kristalleştirme 3 0 0 3 7.5
KMB623 Membran Teknolojileri ve Uygulama Alanları 3 0 0 3 7.5
KMB627 Su Kirliliği ve Kontrolü 3 0 0 3 7.5
KMB630 Polimer Atıkların Geri Kazanımları 3 0 0 3 7.5
KMB633 Polimer Kimyası 3 0 0 3 7.5
KMB634 Yakıt Hücreleri 3 0 0 3 7.5
KMB636 X - Işını Kırınımı 3 0 0 3 7.5
KMB638 Gözenekli Malzemeler 3 0 0 3 7.5
KMB639 Isısal Analiz Yöntemleri 3 0 0 3 7.5
KMB640 İleri Organik Teknolojiler 3 0 0 3 7.5
KMB641 İleri Malzeme Teknolojisi 3 0 0 3 7.5
KMB644 Endüstriyel Hammaddeler 3 0 0 3 7.5
KMB644 Endüstriyel Hammaddeler 3 0 0 3 7.5
KMB645 Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları 3 0 0 3 7.5
KMB646 Kimyasal Proseslerin Optimizasyonu 3 0 0 3 7.5
KMB649 İleri Isı ve Kütle Transferi 3 0 0 3 7.5
KMB650 Nanoteknoloji Bilimine Giriş 3 0 0 3 7.5
KMB651 Boya Bağlayıcıları ve Reçine Üretim Teknolojileri 3 0 0 3 7.5
KMB651 Boya Bağlayıcıları ve Reçine Üretim Teknolojileri 3 0 0 3 7.5
KMB652 İleri Sol Gel Teknolojisi 3 0 0 3 7.5
KMB653 Kimya Mühendisliğinde Veri Analizi ve Deney Tasarımı İlkeleri 3 0 0 3 7.5
KMB655 Su ve Atıksu Sistemlerinin Projelendirilmesi 3 0 0 3 7.5
KMB656 Su Kimyası 3 0 0 3 7.5
KMB657 Polimer Kinetiği 3 0 0 3 7.5
KMB658 Sürdürülebilir Yeşil Mühendislik 3 0 0 3 7.5
KMB659 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 7.5
KMB660 Organik Reaksiyon Mekanizmaları 3 0 0 3 7.5
KMB661 Stereokimya 3 0 0 3 7.5
KMB662 Aromatik Bileşikler 3 0 0 3 7.5
KMB663 Spektroskopi 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
KMB601 Taşınım Olayları 3 0 0 3 7.5
KMB602 İleri Reaksiyon Mühendisliği 3 0 0 3 7.5
KMB603 İleri Termodinamik 3 0 0 3 7.5
KMB607 Mühendislik İçin İleri Sayısal Yöntemler 3 0 0 3 7.5
KMB608 Adsorpsiyon 3 0 0 3 7.5
KMB614 Anorganik Kimyada Seçilmiş Konular 3 0 0 3 7.5
KMB615 İleri Anorganik Teknolojiler 3 0 0 3 7.5
KMB616 Endüstriyel Atık Arıtma 3 0 0 3 7.5
KMB618 Hidrojen Depolama Kabiliyetleri Yüksek Malzemeler 3 0 0 3 7.5
KMB619 İleri Akışkanlar Mekaniği 3 0 0 3 7.5
KMB620 Katılarda Atomik Düzenlemeler 3 0 0 3 7.5
KMB621 Kristalleştirme 3 0 0 3 7.5
KMB626 Arıtma Çamurlarının Susuzlaştırılması 3 0 0 3 7.5
KMB627 Su Kirliliği ve Kontrolü 3 0 0 3 7.5
KMB629 Molekül Modellemeye Giriş 3 0 0 3 7.5
KMB630 Polimer Atıkların Geri Kazanımları 3 0 0 3 7.5
KMB633 Polimer Kimyası 3 0 0 3 7.5
KMB634 Yakıt Hücreleri 3 0 0 3 7.5
KMB636 X - Işını Kırınımı 3 0 0 3 7.5
KMB638 Gözenekli Malzemeler 3 0 0 3 7.5
KMB639 Isısal Analiz Yöntemleri 3 0 0 3 7.5
KMB640 İleri Organik Teknolojiler 3 0 0 3 7.5
KMB641 İleri Malzeme Teknolojisi 3 0 0 3 7.5
KMB644 Endüstriyel Hammaddeler 3 0 0 3 7.5
KMB645 Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları 3 0 0 3 7.5
KMB646 Kimyasal Proseslerin Optimizasyonu 3 0 0 3 7.5
KMB649 İleri Isı ve Kütle Transferi 3 0 0 3 7.5
KMB650 Nanoteknoloji Bilimine Giriş 3 0 0 3 7.5
KMB651 Boya Bağlayıcıları ve Reçine Üretim Teknolojileri 3 0 0 3 7.5
KMB652 İleri Sol Gel Teknolojisi 3 0 0 3 7.5
KMB653 Kimya Mühendisliğinde Veri Analizi ve Deney Tasarımı İlkeleri 3 0 0 3 7.5
KMB654 Biyoproses Mühendisliğine Giriş I 3 0 0 3 7.5
KMB656 Su Kimyası 3 0 0 3 7.5
KMB657 Polimer Kinetiği 3 0 0 3 7.5
KMB658 Sürdürülebilir Yeşil Mühendislik 3 0 0 3 7.5
KMB659 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 7.5
KMB660 Organik Reaksiyon Mekanizmaları 3 0 0 3 7.5
KMB661 Stereokimya 3 0 0 3 7.5
KMB662 Aromatik Bileşikler 3 0 0 3 7.5
KMB663 Spektroskopi 3 0 0 3 7.5