Program Tanımları

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69373 Bilimsel, matematiksel düşünme yeteneği kazanabilme ve ilgili alanlarda bu bilgiyi kullanabilme.
2 69374 Temel matematiksel beceriler (problem çözme, akıl yürütme, ilişkilendirme, genelleme) ve bu becerilere dayalı yetenekler edinebilme. (Rasyonel düşünme tekniği kazandırabilme)
3 69375 Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanabilme.
4 69376 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisine sahip olabilme.
5 69377 Çalışma hayatında etik sorumlulukların gereklerini yerine getirebilme.
6 69378 Bilim tarihi ve bilimsel bilginin üretimiyle ilgili bilgi edinebilme.
7 69379 Matematiksel bilgi birikimlerini teknolojide kullanabilme.
8 69380 Gerçek dünya problemlerinde Matematiksel prensipleri uygulayabilme.
9 69381 Farklı disiplinlerin yaklaşım ve bilgilerini Matematikte kullanabilme.
10 69372 Matematik ile ilgili kavramları özümseyebilme ve bu kavramları ilişkilendirebilme.
11 69371 Çalışma hayatı ve sosyal yaşam ile ilgili konularda bireysel ve takım çalışmaları yapabilme.
12 69370 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve konulara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
13 69369 Alanındaki bilgileri izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dili geliştirebilme.
14 69368 Matematik alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulayabilme, çözüm yöntemi geliştirebilme, çözebilme, sonuçları değerlendirebilme ve gerektiğinde uygulayabilme.
15 69367 Eleştirel ve yaratıcı düşünmenin ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve tekniklerle etkinlikler düzenleyebilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBE-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 0


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBE-2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBE-3 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
UFMA601 Cebir I Zorunlu 3 0 0 3 0
UFMA602 Cebir II Zorunlu 3 0 0 3 0
UFMA603 Karmaşık Analiz Zorunlu 3 0 0 3 0
UFMA604 Topoloji I Zorunlu 3 0 0 3 0
UFMA605 Topoloji II Zorunlu 3 0 0 3 0
UFMA606 Gerçel Analiz Zorunlu 3 0 0 3 0
UFMA607 Fonksiyonel Analiz I Zorunlu 3 0 0 3 0
UFMA608 Fonksiyonel Analiz II Zorunlu 3 0 0 3 0
UFMA609 Diferensiyel Geometri I Zorunlu 3 0 0 3 0
UFMA610 Diferensiyel Geometri II Zorunlu 3 0 0 3 0
UFMA611 Teorik Kinematik I Zorunlu 3 0 0 3 0
UFMA612 Teorik Kinematik II Zorunlu 3 0 0 3 0
UFMA613 Özel Fonksiyonlar Zorunlu 3 0 0 3 0
UFMA614 Modül Teorisi Zorunlu 3 0 0 3 0
UFMA615 Akışkanlar Mekaniği I Zorunlu 3 0 0 3 0
UFMA616 Akışkanlar Mekaniği II Zorunlu 3 0 0 3 0
UFMA617 Akışkanlar Mekaniğinde Matematiksel Modelleme I Zorunlu 3 0 0 3 0
UFMA618 Akışkanlar Mekaniğinde Matematiksel Modelleme II Zorunlu 3 0 0 3 0
UFMA619 Matrisler Teorisi I Zorunlu 3 0 0 3 0
UFMA620 Matrisler Teorisi II Zorunlu 3 0 0 3 0
UFMA621 Diferensiyel Denklemler I Zorunlu 3 0 0 3 0
UFMA622 Diferensiyel Denklemler II Zorunlu 3 0 0 3 0
UFMA623 Analitik Sayılar Teorisinde Modüler Formlar ve Fonksiyonlar Zorunlu 3 0 0 3 0
UFMA624 P-Adik Analiz Zorunlu 3 0 0 3 0
UFMA625 Cebirsel Sayılar Teorisi Zorunlu 3 0 0 3 0
UFMA626 Analitik Sayılar Teorisi Zorunlu 3 0 0 3 0
UFMA627 İleri Lineer Cebir I Zorunlu 3 0 0 3 0
UFMA628 İleri Lineer Cebir II Zorunlu 3 0 0 3 0
UFMA629 Geometriden Seçme Konular I Zorunlu 3 0 0 3 0
UFMA630 Geometriden Seçme Konular II Zorunlu 3 0 0 3 0
UFMA631 Kısmi Türevli Diferansiyel Denklemler Zorunlu 3 0 0 3 0
UFMA632 Matematik Fiziğin Denklemleri Zorunlu 3 0 0 3 0
UFMA633 Bilim Tarihi (Matematik) Zorunlu 3 0 0 3 0
UFMA634 Bilim Felsefesi Zorunlu 3 0 0 3 0
UFMA635 Bilgisayar Programlama Zorunlu 3 0 0 3 0
UFMA636 Nümerik Analize Giriş I Zorunlu 3 0 0 3 0
UFMA637 Lineer Diferansiyel Operatörleri I Zorunlu 3 0 0 3 0
UFMA638 Lineer Diferansiyel Operatörleri II Zorunlu 3 0 0 3 0
UFMA639 Katı Cisimler Mekaniği I Zorunlu 3 0 0 3 0
UFMA640 Katı Cisimler Mekaniği II Zorunlu 3 0 0 3 0
UFMA641 Sonlu Elemanlar Metodu Zorunlu 3 0 0 3 0
UFMA642 Bilgisayar Destekli Sistem Analizi Zorunlu 3 0 0 3 0
UFMA643 Analitik Mekanik I Zorunlu 3 0 0 3 0
UFMA644 Analitik Mekanik II Zorunlu 3 0 0 3 0
UFMA645 Gruplar Teorisi I Zorunlu 3 0 0 3 0
UFMA646 Gruplar Teorisi II Zorunlu 3 0 0 3 0
UFMA647 Toplanabilme Teorisi Zorunlu 3 0 0 3 0
UFMA648 Yüksek Boyutlu Uzaylarda Dönüşümler ve Geometriler Zorunlu 3 0 0 3 0
UFMA649 Riemann Geometrisi Zorunlu 3 0 0 3 0
UFMA650 Iraksak Seriler Zorunlu 3 0 0 3 0
UFMA651 Topolojik Vektör Uzayları I Zorunlu 3 0 0 3 0
UFMA652 Fourier Analizi Zorunlu 3 0 0 3 0
UFMA653 Zaman-Frekans Analizi Zorunlu 3 0 0 3 0
UFMA654 Fuzzy Topolojik Uzayları I Zorunlu 3 0 0 3 0
UFMA655 Fuzzy Topolojik Uzayları II Zorunlu 3 0 0 3 0
UFMA656 Kafes Teorisine Giriş I Zorunlu 3 0 0 3 0
UFMA657 Kafes Teorisine Giriş II Zorunlu 3 0 0 3 0
UFMA658 Nümerik Analize Giriş II Zorunlu 3 0 0 3 0
UFMA659 Bilgisayar Tabanlı Diferansiyel Denklem Çözümleri Zorunlu 3 0 0 3 0
UFMA660 Kesirli Analiz I Zorunlu 3 0 0 3 0
UFMA661 Kesirli Analiz II Zorunlu 3 0 0 3 0
UFMA662 Öklidiyen Olmayan Geometriler Zorunlu 3 0 0 3 0
UFMA663 Projektif Geometri Zorunlu 3 0 0 3 0
UFMA664 Dinamik Sistemler I Zorunlu 3 0 0 3 0
UFMA665 Dinamik Sistemler II Zorunlu 3 0 0 3 0
UFMA666 Lorentz Geometriye Giriş Zorunlu 3 0 0 3 0
UFMA667 Lorentz Geometri Zorunlu 3 0 0 3 0
UFMA668 Diferensiyel Geometride Dönüşüm Grupları Zorunlu 3 0 0 3 0
UFMA669 Dual Sayılar Kuaterniyonlar Teorisi I Zorunlu 3 0 0 3 0
UFMA670 Dual Sayılar Kuaterniyonlar Teorisi II Zorunlu 3 0 0 3 0
UFMA671 Geometride Varyasyon Problemleri Zorunlu 3 0 0 3 0
UFMA672 Değişmeli Halkalar Zorunlu 3 0 0 3 0
UFMA673 Halka Teorisi I Zorunlu 3 0 0 3 0
UFMA674 Halka Teorisi II Zorunlu 3 0 0 3 0
UFMA675 Dönem Projesi Zorunlu 0 0 0 0 0


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
UFMA601 Cebir I Zorunlu 3 0 0 3 6
UFMA602 Cebir II Zorunlu 3 0 0 3 6
UFMA603 Karmaşık Analiz Zorunlu 3 0 0 3 6
UFMA604 Topoloji I Zorunlu 3 0 0 3 6
UFMA605 Topoloji II Zorunlu 3 0 0 3 6
UFMA606 Gerçel Analiz Zorunlu 3 0 0 3 6
UFMA607 Fonksiyonel Analiz I Zorunlu 3 0 0 3 6
UFMA608 Fonksiyonel Analiz II Zorunlu 3 0 0 3 6
UFMA609 Diferensiyel Geometri I Zorunlu 3 0 0 3 6
UFMA610 Diferensiyel Geometri II Zorunlu 3 0 0 3 6
UFMA611 Teorik Kinematik I Zorunlu 3 0 0 3 6
UFMA612 Teorik Kinematik II Zorunlu 3 0 0 3 6
UFMA613 Özel Fonksiyonlar Zorunlu 3 0 0 3 6
UFMA614 Modül Teorisi Zorunlu 3 0 0 3 6
UFMA615 Akışkanlar Mekaniği I Zorunlu 3 0 0 3 6
UFMA616 Akışkanlar Mekaniği II Zorunlu 3 0 0 3 6
UFMA617 Akışkanlar Mekaniğinde Matematiksel Modelleme I Zorunlu 3 0 0 3 6
UFMA618 Akışkanlar Mekaniğinde Matematiksel Modelleme II Zorunlu 3 0 0 3 6
UFMA619 Matrisler Teorisi I Zorunlu 3 0 0 3 6
UFMA620 Matrisler Teorisi II Zorunlu 3 0 0 3 6
UFMA621 Diferensiyel Denklemler I Zorunlu 3 0 0 3 6
UFMA622 Diferensiyel Denklemler II Zorunlu 3 0 0 3 6
UFMA623 Analitik Sayılar Teorisinde Modüler Formlar ve Fonksiyonlar Zorunlu 3 0 0 3 6
UFMA624 P-Adik Analiz Zorunlu 3 0 0 3 6
UFMA625 Cebirsel Sayılar Teorisi Zorunlu 3 0 0 3 6
UFMA626 Analitik Sayılar Teorisi Zorunlu 3 0 0 3 6
UFMA627 İleri Lineer Cebir I Zorunlu 3 0 0 3 6
UFMA628 İleri Lineer Cebir II Zorunlu 3 0 0 3 6
UFMA629 Geometriden Seçme Konular I Zorunlu 3 0 0 3 6
UFMA630 Geometriden Seçme Konular II Zorunlu 3 0 0 3 6
UFMA631 Kısmi Türevli Diferansiyel Denklemler Zorunlu 3 0 0 3 6
UFMA632 Matematik Fiziğin Denklemleri Zorunlu 3 0 0 3 6
UFMA633 Bilim Tarihi (Matematik) Zorunlu 3 0 0 3 6
UFMA634 Bilim Felsefesi Zorunlu 3 0 0 3 6
UFMA635 Bilgisayar Programlama Zorunlu 3 0 0 3 6
UFMA636 Nümerik Analize Giriş I Zorunlu 3 0 0 3 6
UFMA637 Lineer Diferansiyel Operatörleri I Zorunlu 3 0 0 3 6
UFMA638 Lineer Diferansiyel Operatörleri II Zorunlu 3 0 0 3 6
UFMA639 Katı Cisimler Mekaniği I Zorunlu 3 0 0 3 6
UFMA640 Katı Cisimler Mekaniği II Zorunlu 3 0 0 3 6
UFMA641 Sonlu Elemanlar Metodu Zorunlu 3 0 0 3 6
UFMA642 Bilgisayar Destekli Sistem Analizi Zorunlu 3 0 0 3 6
UFMA643 Analitik Mekanik I Zorunlu 3 0 0 3 6
UFMA644 Analitik Mekanik II Zorunlu 3 0 0 3 6
UFMA645 Gruplar Teorisi I Zorunlu 3 0 0 3 6
UFMA646 Gruplar Teorisi II Zorunlu 3 0 0 3 6
UFMA647 Toplanabilme Teorisi Zorunlu 3 0 0 3 6
UFMA648 Yüksek Boyutlu Uzaylarda Dönüşümler ve Geometriler Zorunlu 3 0 0 3 6
UFMA649 Riemann Geometrisi Zorunlu 3 0 0 3 6
UFMA650 Iraksak Seriler Zorunlu 3 0 0 3 6
UFMA651 Topolojik Vektör Uzayları I Zorunlu 3 0 0 3 6
UFMA652 Fourier Analizi Zorunlu 3 0 0 3 6
UFMA653 Zaman-Frekans Analizi Zorunlu 3 0 0 3 6
UFMA654 Fuzzy Topolojik Uzayları I Zorunlu 3 0 0 3 6
UFMA655 Fuzzy Topolojik Uzayları II Zorunlu 3 0 0 3 6
UFMA656 Kafes Teorisine Giriş I Zorunlu 3 0 0 3 6
UFMA657 Kafes Teorisine Giriş II Zorunlu 3 0 0 3 6
UFMA658 Nümerik Analize Giriş II Zorunlu 3 0 0 3 6
UFMA659 Bilgisayar Tabanlı Diferansiyel Denklem Çözümleri Zorunlu 3 0 0 3 6
UFMA660 Kesirli Analiz I Zorunlu 3 0 0 3 6
UFMA661 Kesirli Analiz II Zorunlu 3 0 0 3 6
UFMA662 Öklidiyen Olmayan Geometriler Zorunlu 3 0 0 3 6
UFMA663 Projektif Geometri Zorunlu 3 0 0 3 6
UFMA664 Dinamik Sistemler I Zorunlu 3 0 0 3 6
UFMA665 Dinamik Sistemler II Zorunlu 3 0 0 3 6
UFMA666 Lorentz Geometriye Giriş Zorunlu 3 0 0 3 6
UFMA667 Lorentz Geometri Zorunlu 3 0 0 3 6
UFMA668 Diferensiyel Geometride Dönüşüm Grupları Zorunlu 3 0 0 3 6
UFMA669 Dual Sayılar Kuaterniyonlar Teorisi I Zorunlu 3 0 0 3 6
UFMA670 Dual Sayılar Kuaterniyonlar Teorisi II Zorunlu 3 0 0 3 6
UFMA671 Geometride Varyasyon Problemleri Zorunlu 3 0 0 3 6
UFMA672 Değişmeli Halkalar Zorunlu 3 0 0 3 6
UFMA673 Halka Teorisi I Zorunlu 3 0 0 3 6
UFMA674 Halka Teorisi II Zorunlu 3 0 0 3 6
UFMA675 Dönem Projesi Zorunlu 0 0 0 0 6


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
UFMA601 Cebir I Zorunlu 3 0 0 3 0
UFMA602 Cebir II Zorunlu 3 0 0 3 0
UFMA603 Karmaşık Analiz Zorunlu 3 0 0 3 0
UFMA604 Topoloji I Zorunlu 3 0 0 3 0
UFMA605 Topoloji II Zorunlu 3 0 0 3 0
UFMA606 Gerçel Analiz Zorunlu 3 0 0 3 0
UFMA607 Fonksiyonel Analiz I Zorunlu 3 0 0 3 0
UFMA608 Fonksiyonel Analiz II Zorunlu 3 0 0 3 0
UFMA609 Diferensiyel Geometri I Zorunlu 3 0 0 3 0
UFMA610 Diferensiyel Geometri II Zorunlu 3 0 0 3 0
UFMA611 Teorik Kinematik I Zorunlu 3 0 0 3 0
UFMA612 Teorik Kinematik II Zorunlu 3 0 0 3 0
UFMA613 Özel Fonksiyonlar Zorunlu 3 0 0 3 0
UFMA614 Modül Teorisi Zorunlu 3 0 0 3 0
UFMA615 Akışkanlar Mekaniği I Zorunlu 3 0 0 3 0
UFMA616 Akışkanlar Mekaniği II Zorunlu 3 0 0 3 0
UFMA617 Akışkanlar Mekaniğinde Matematiksel Modelleme I Zorunlu 3 0 0 3 0
UFMA618 Akışkanlar Mekaniğinde Matematiksel Modelleme II Zorunlu 3 0 0 3 0
UFMA619 Matrisler Teorisi I Zorunlu 3 0 0 3 0
UFMA620 Matrisler Teorisi II Zorunlu 3 0 0 3 0
UFMA621 Diferensiyel Denklemler I Zorunlu 3 0 0 3 0
UFMA622 Diferensiyel Denklemler II Zorunlu 3 0 0 3 0
UFMA623 Analitik Sayılar Teorisinde Modüler Formlar ve Fonksiyonlar Zorunlu 3 0 0 3 0
UFMA624 P-Adik Analiz Zorunlu 3 0 0 3 0
UFMA625 Cebirsel Sayılar Teorisi Zorunlu 3 0 0 3 0
UFMA626 Analitik Sayılar Teorisi Zorunlu 3 0 0 3 0
UFMA627 İleri Lineer Cebir I Zorunlu 3 0 0 3 0
UFMA628 İleri Lineer Cebir II Zorunlu 3 0 0 3 0
UFMA629 Geometriden Seçme Konular I Zorunlu 3 0 0 3 0
UFMA630 Geometriden Seçme Konular II Zorunlu 3 0 0 3 0
UFMA631 Kısmi Türevli Diferansiyel Denklemler Zorunlu 3 0 0 3 0
UFMA632 Matematik Fiziğin Denklemleri Zorunlu 3 0 0 3 0
UFMA633 Bilim Tarihi (Matematik) Zorunlu 3 0 0 3 0
UFMA634 Bilim Felsefesi Zorunlu 3 0 0 3 0
UFMA635 Bilgisayar Programlama Zorunlu 3 0 0 3 0
UFMA636 Nümerik Analize Giriş I Zorunlu 3 0 0 3 0
UFMA637 Lineer Diferansiyel Operatörleri I Zorunlu 3 0 0 3 0
UFMA638 Lineer Diferansiyel Operatörleri II Zorunlu 3 0 0 3 0
UFMA639 Katı Cisimler Mekaniği I Zorunlu 3 0 0 3 0
UFMA640 Katı Cisimler Mekaniği II Zorunlu 3 0 0 3 0
UFMA641 Sonlu Elemanlar Metodu Zorunlu 3 0 0 3 0
UFMA642 Bilgisayar Destekli Sistem Analizi Zorunlu 3 0 0 3 0
UFMA643 Analitik Mekanik I Zorunlu 3 0 0 3 0
UFMA644 Analitik Mekanik II Zorunlu 3 0 0 3 0
UFMA645 Gruplar Teorisi I Zorunlu 3 0 0 3 0
UFMA646 Gruplar Teorisi II Zorunlu 3 0 0 3 0
UFMA647 Toplanabilme Teorisi Zorunlu 3 0 0 3 0
UFMA648 Yüksek Boyutlu Uzaylarda Dönüşümler ve Geometriler Zorunlu 3 0 0 3 0
UFMA649 Riemann Geometrisi Zorunlu 3 0 0 3 0
UFMA650 Iraksak Seriler Zorunlu 3 0 0 3 0
UFMA651 Topolojik Vektör Uzayları I Zorunlu 3 0 0 3 0
UFMA652 Fourier Analizi Zorunlu 3 0 0 3 0
UFMA653 Zaman-Frekans Analizi Zorunlu 3 0 0 3 0
UFMA654 Fuzzy Topolojik Uzayları I Zorunlu 3 0 0 3 0
UFMA655 Fuzzy Topolojik Uzayları II Zorunlu 3 0 0 3 0
UFMA656 Kafes Teorisine Giriş I Zorunlu 3 0 0 3 0
UFMA657 Kafes Teorisine Giriş II Zorunlu 3 0 0 3 0
UFMA658 Nümerik Analize Giriş II Zorunlu 3 0 0 3 0
UFMA659 Bilgisayar Tabanlı Diferansiyel Denklem Çözümleri Zorunlu 3 0 0 3 0
UFMA660 Kesirli Analiz I Zorunlu 3 0 0 3 0
UFMA661 Kesirli Analiz II Zorunlu 3 0 0 3 0
UFMA662 Öklidiyen Olmayan Geometriler Zorunlu 3 0 0 3 0
UFMA663 Projektif Geometri Zorunlu 3 0 0 3 0
UFMA664 Dinamik Sistemler I Zorunlu 3 0 0 3 0
UFMA665 Dinamik Sistemler II Zorunlu 3 0 0 3 0
UFMA666 Lorentz Geometriye Giriş Zorunlu 3 0 0 3 0
UFMA667 Lorentz Geometri Zorunlu 3 0 0 3 0
UFMA668 Diferensiyel Geometride Dönüşüm Grupları Zorunlu 3 0 0 3 0
UFMA669 Dual Sayılar Kuaterniyonlar Teorisi I Zorunlu 3 0 0 3 0
UFMA670 Dual Sayılar Kuaterniyonlar Teorisi II Zorunlu 3 0 0 3 0
UFMA671 Geometride Varyasyon Problemleri Zorunlu 3 0 0 3 0
UFMA672 Değişmeli Halkalar Zorunlu 3 0 0 3 0
UFMA673 Halka Teorisi I Zorunlu 3 0 0 3 0
UFMA674 Halka Teorisi II Zorunlu 3 0 0 3 0
UFMA675 Dönem Projesi Zorunlu 0 0 0 0 0