Program Tanımları

Kuruluş

Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 2003 yılı sonunda kurulmuştur. 2003-2013 yılları arasında lisans öğretimine devam etmiş ve 2013 yılı bahar yarıyılından itibaren tezli Yüksek lisans programını yürütmektedir.

Kazanılan Derece

Bu program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Mikrobiyoloji alanında Yüksek Lisans derecesine sahip olunur.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Veteriner Fakültelerinden mezun olanlar ile Sağlık Bilimleri alanı dışından başvuracak adaylarda intibak derslerinden başarılı olanlar yükseklisans programına başvurabilir. Adaylar aynı zamanda İngilizce (KPDS, ÜDS veya dengi) yeterlilik sertifikasına da sahip olmalıdırlar. Başvurular Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü ve Doktora Eğitim Öğretim Yönetmeliği’ne göre kabul edilir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Mikrobiyoloji yüksek lisans programına yatay geçişle gelen öğrenciler bazı derslerden yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. İlgili yüksekokul/fakülte/enstitü yönetim kurulu tarafından ders içeriğinin onaylanması ve süresi içinde başvuruların tamamlanmasını takiben bu işlemler geçerli olacaktır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

1. Anabilim dalının lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden iki sömestir içinde en az 24 kredilik (60 AKTS) ders ve 1 seminer dersi alıp başarılı olmak,
2. Alanıyla ilgili hazırladığı tezi jüri önünde savunarak başarılı olmak.

Program Profili

Yüksek Lisans (M.Sc.) programı adayın mikrobiyoloji, enfeksiyonlar ve bağışıklık alanlarında bireyin donanımlı olarak yetişmesini sağlar. Program Mikrobiyoloji, İmmunoloji ve Kanatlı enfeksiyon hastalıkları ile ilgili zorunlu ve seçmeli dersleri içerir. Program, hem teorik dersleri hem de laboratuvar çalışmalarını içermektedir. Anabilim Dalımız araştırma laboratuvarında yapılan çalışmalar temel olarak moleküler, serolojik, bakteriyolojik metodlar baz alınarak yürütülmektedir. Araştırmalar zoonozların ve önemli ekonomik kayıplara yol açan çeşitli enfeksiyonların teşhisine yönelik yeni yöntemlerin geliştirilmesi, epidemiyolojik moleküler çalışmalar ve mastitis üzerinde çeşitli immunolojik ve moleküler çalışmalardan ibarettir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Bu program mezunları aşağıda belirtilen bölüm ya da yerlerde istihdam edilebilirler.

Tarım Bakanlığı kapsamında Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitülerinde,
Tarım Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı kapsamında koruma kontrol müdürlüklerinde,
Teşhis amaçlı özel laboratuvarlarda,
Üniversitelerde araştırıcı ve eğitici olarak istihdam edilebilirler.
Ayrıca diyagnostik ve/veya aşı-biyolojik madde üretimi yapan, aşı kontrolleri yapabilen özel işletmelerde sorumlu olarak veya görev alarak istihdam edilebilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Akademik Personel ve Lisansüstü
Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)’nın ilgili alanından geçerli not almaları, yeterli düzeyde İngilizce
dil belgesine (ÜDS, KPDS,YDS, TOEFL vb.) (Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul
edilen dil sınavlarının birinden) sahip olmaları ve ilgili anabilim dalı tarafından yapılan
mülakattan geçerli notu almış olmaları koşuluyla Doktora programlarında öğrenim
görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Lisansüstü Yönetmeliği ve ilgili enstitülerin esaslarınca belirlenir.

Mezuniyet Koşulları

Yeterlilik koşulları ve kurallar bölümündeki koşullar yeterlidir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Oktay GENÇ
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Kurupelit-Samsun
Telefon: 0 362 312 19 19-1571


Bölüm Olanakları

Anabilim dalımız laboratuvarları rutin teşhis ve araştırma faaliyetlerinin yürütüldüğü iki bölümden oluşmaktadır. Araştırma bölümü; bakteriyolojik, moleküler biyolojik, lyofilizasyon, hücre kültürü ve serolojik çalışmaların ( ELISA, Elektroforez, Western Blotting, Protein saflaştırma) yapıldığı bölümlerden ibaret olup gerekli donanıma sahiptir. Rutin hizmetlerin yapıldığı laboratuvar ise sterilizasyon, bakteriyolojik ve serolojik teşhis ünitelerinden ibarettir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68260 Mikrobiyoloji alanında bilimsel altyapıyı oluşturmak, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır.
2 68261 Temel araştırmaların yanı sıra patente konu olabilecek endüstriye yönelik çalışmaların planlanması, üniversitelerde yürütülen araştırmaların sanayinin problemleri ile örtüşmesi, problemlere çözüm getirmesi, Sanayi-üniversite ilişkilerinin güçlendirilmesi gibi konulara önem verilmesi sağlanacaktır.
3 68267 Bu program ile ülke genelinde Tarım Bakanlığı, serbest ve özel sektörde çalışan Veteriner Hekimlerin, Mikrobiyoloji alanında karşılaştıkları sorunların ortaya konulması, mevcut problemlerde çözüm yollarının araştırılması ve olaylara bilimsel ve etkin yaklaşım metotlarının geliştirilmesi sağlanabilecektir.
4 68241 Bakterilerin üretilmesinde kullanılan besiyerlerini hazırlayabilme, bakterilerin identifikasyonunda kullanılan boyama teknikleri ile biyokimyasal testlerini ve antibiyogram testini uygulayabilme ve yorumlayabilme, katı ve sıvı kültürlerdeki bakteri sayısını hesaplayabilme becerisini kazanması
5 68242 İnfeksiyöz etkenlerin izolasyonu amacıyla marazi maddelerden bakterileri izole ve identifiye edebilme, serolojik tekniklerı kullanarak izolatları identifiye edebilme, hastalık etkenlerinin ve/veya hastalıkların tanısında sırasıyla faj duyarlılık testleri ve hayvan deneylerini uygulayabilme becerisini kazanması
6 68243 İnfeksiyöz hastalıkların serolojik tanısında yararlanılan testlerde kullanılacak tüm hücre ve sonike antijenlerin hazırlanması, elde edilen antijenlerin titrasyonu, pozitif kontrol olarak kullanılacak immun ve hiperimmun serumların hazırlanması ve titrasyonu, ve infeksiyöz hastalıkların indirekt tanısında kullanılan serolojik teknikleri uygulama ve yorumlayabilme becerisini kazanması.
7 68244 Kanatlı hayvanların non-infeksiyöz ve infeksiyoz karakterdeki bakteriyel, viral, mikotik ve paraziter hastalıklarının teşhisine yönelik olarak klinik, nekropsi ve laboratuvar muayenelerini uygulayabilme becerisini kazanması
8 68245 Bakteri ve virusların izolasyonu için gerekli olan canlı ve cansız ortamları hazırlayabilmesi, sterilizasyon ve dezenfeksiyon işlemlerini yapabilmesi
9 68246 Bakteriyel izolatların moleküler tiplendirmesini yapabilme
10 68247 Kazanılan teorik bilgilerin pratiğe ve saha koşullarına aktarılarak hastalık etkenlerini ve hastalıkları tanıyabilmesi.
11 68268 Konusuyla ilgili alanda kesin bilgilere ulaşabileceği web adreslerini ve referans merkezleri takip edebilme yetkinliğine sahip olma
12 68254 Uzmanlık alanı ile ilgili kurslar, panel, sempozyum ve kongre düzenleyebilme
13 68256 Araştırma ve üretim faaliyetlerinde rol alma
14 68249 Enfeksiyöz etkenlerin izolasyonu amacıyla marazi maddelerden inokulasyon yapabilme, serolojik tekniklerı kullanarak izolatları identifiye edebilme, hastalık etkenlerinin ve hastalıkların tanısında sırasıyla faj duyarlılık testleri ve hayvan deneylerini uygulayabilme becerisini kazanması
15 68248 Laboratuvar koşullarında bakterileri izole ve identifiye edebilme, duyarlı oldukları antibiyotikleri saptayabilme ve kültürlerdeki bakteri miktarını hesaplayabilme.
16 68255 Alanı ile ilgili dernek, kuruluş ve ilgili birimler ile temas halinde bulunabilme
17 68257 İnfeksiyöz hastalıklara karşı eradikasyon yöntemleri geliştirebilme
18 68250 Kendi başına literatüre değerlendirebilme yeterliliğine sahip olması
19 68258 Moleküler diyagnostik de kullanılabilecek ürünlerin geliştirilmesi
20 68262 Hayvanlarda meydana gelen immunolojik olayların yorumlanması
21 68251 Bakteriyel izolatların moleküler tiplendirmesini yapabilme
22 68259 Aşı etkinliklerinin tespiti amacıyla antijenlerin tespiti ve üretimi
23 68263 Bakteriyel infeksiyonlarda ortaya çıkabilecek antibiyotik dirençliliğini ve bunun doğuracağı sonuçları yorumlayabilmesi
24 68252 İnaktif bakteriyel aşıları hazırlayabilme becerisine sahip olması ve atenüe aşıların nasıl hazırlandığını bilmesi
25 68264 Enfeksiyöz hayvan hastalıklarına karşı korunmada aşılama stratejilerini planlanması ve oluşturulması
26 68253 Veteriner mikrobiyoloji, immunoloji alanında uzmanlık düzeyindeki bilgileri kullanarak, toplum ve hayvan sağlığını ilgilendiren konularda bölgesel veya uluslararası düzeyde ilgili kurullarda sorunun tanımlanması ve çözüm önerilerine ilişkin bilgilerin verilmesi ve etkinliklerin düzenlenmesi
27 68265 Ülke çapında veya bölgesel düzeyde epidemiyolojik araştırma yapabilmesi
28 68266 Laboratuvar hayvanlarında patojenite, toksijenite, immunojenite testlerini yapabilmeli ve aşı etkinliklerini takip edebilmelidir

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE-2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
SBESYL Seminer Zorunlu 0 2 0 0 0
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3 Tez
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4 Tez
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 5 Tez
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6 Tez
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
VMK601 Genel Bakteriyoloji Zorunlu 2 2 0 3 6
VMK602 Özel Bakteriyoloji Zorunlu 2 2 0 3 6
VMK603 Temel İmmünoloji Zorunlu 2 2 0 3 6
VMK604 Bakteriyel Kanatlı Hayvan Hastalıkları Zorunlu 2 2 0 3 6
VMK605 Epidemiyoloji-I Zorunlu 2 0 0 2 6
VMK606 Analitik Epidemiyoloji Zorunlu 2 0 0 2 6
VMK607 Bakteriyel İzalasyon ve Serolojik İdentifikasyon Yöntemleri Zorunlu 2 2 0 3 6
VMK608 Moleküler İdentifikasyon ve Tiplenme Yöntemleri Zorunlu 2 2 0 3 6
VMK611 Biyoistatistik Zorunlu 2 0 0 2 6
VMK612 Enfeksiyöz Hastalıklarda Bağışıklık Mekanizmaları Zorunlu 2 0 0 2 6
VMK613 Biyoteknoloji Zorunlu 2 0 0 2 6
VMK614 Deney Hayvanları Bakteriyel Hastalıkları Zorunlu 2 2 0 3 6
VMK615 Antibiyotiklere Karşı Direnç Mekanizmaları Zorunlu 2 0 0 2 6
VMK616 Mantarlar ve Mikotik Enfeksiyonlar Zorunlu 2 2 0 3 6
VMK617 Bakteriyel Virülens Faktörleri Zorunlu 2 0 0 2 6
VMK618 Spesifik Enfeksiyona Yönelik Tanı, Koruma ve Kontrol Yöntemleri Zorunlu 2 2 0 3 6
VMK619 Laboratuvar Etiği ve Biyogüvenlik Zorunlu 2 0 0 2 6
VMK620 Zoonotik Enfeksiyonlar Zorunlu 2 0 0 2 6
VMK621 Laboratuvar Hayvanları, Deneysel Çalışmalar ve Etik Kuralları Zorunlu 2 2 0 3 6
VMK622 Aşılar ve Aşı Hazırlama Yöntemleri, Aşı Etkinlikleri ve Aşı Kontrol Yöntemleri Zorunlu 2 2 0 3 6
VMK623 Antijen Antikor Reaksiyonları Zorunlu 2 2 0 3 6
VMK625 Bakteriyel Tiplendirme Metodları Zorunlu 2 2 0 3 6
VMK626 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 3 6
VMK627 Girişimcilik ve Yenilikçilik Zorunlu 2 0 0 2 6


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
VMK601 Genel Bakteriyoloji Zorunlu 2 2 0 3 6
VMK602 Özel Bakteriyoloji Zorunlu 2 2 0 3 6
VMK603 Temel İmmünoloji Zorunlu 2 2 0 3 6
VMK604 Bakteriyel Kanatlı Hayvan Hastalıkları Zorunlu 2 2 0 3 6
VMK605 Epidemiyoloji-I Zorunlu 2 0 0 2 6
VMK606 Analitik Epidemiyoloji Zorunlu 2 0 0 2 6
VMK607 Bakteriyel İzalasyon ve Serolojik İdentifikasyon Yöntemleri Zorunlu 2 2 0 3 6
VMK608 Moleküler İdentifikasyon ve Tiplenme Yöntemleri Zorunlu 2 2 0 3 6
VMK609 Literatür Saati Zorunlu 0 2 0 1 6
VMK611 Biyoistatistik Zorunlu 2 0 0 2 6
VMK612 Enfeksiyöz Hastalıklarda Bağışıklık Mekanizmaları Zorunlu 2 0 0 2 6
VMK613 Biyoteknoloji Zorunlu 2 0 0 2 6
VMK614 Deney Hayvanları Bakteriyel Hastalıkları Zorunlu 2 2 0 3 6
VMK615 Antibiyotiklere Karşı Direnç Mekanizmaları Zorunlu 2 0 0 2 6
VMK616 Mantarlar ve Mikotik Enfeksiyonlar Zorunlu 2 2 0 3 6
VMK617 Bakteriyel Virülens Faktörleri Zorunlu 2 0 0 2 6
VMK618 Spesifik Enfeksiyona Yönelik Tanı, Koruma ve Kontrol Yöntemleri Zorunlu 2 2 0 3 6
VMK619 Laboratuvar Etiği ve Biyogüvenlik Zorunlu 2 0 0 2 6
VMK620 Zoonotik Enfeksiyonlar Zorunlu 2 0 0 2 6
VMK621 Laboratuvar Hayvanları, Deneysel Çalışmalar ve Etik Kuralları Zorunlu 2 2 0 3 6
VMK622 Aşılar ve Aşı Hazırlama Yöntemleri, Aşı Etkinlikleri ve Aşı Kontrol Yöntemleri Zorunlu 2 2 0 3 6
VMK623 Antijen Antikor Reaksiyonları Zorunlu 2 2 0 3 6
VMK625 Bakteriyel Tiplendirme Metodları Zorunlu 2 2 0 3 6
VMK626 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 3 6
VMK627 Girişimcilik ve Yenilikçilik Zorunlu 2 0 0 2 6