Program Tanımları

Kuruluş

2012-2013 Öğretim Yılından itibaren Yüksek Lisans Programı açılmış ve birinci yarıyılda 20 ikinci yarı yılda 8 öğrencinin kaydı yapılarak eğitime başlanmıştır. Program başkanlığını Prof. Dr. Dursun Ali AKBULUT üstlenmiştir.

Kazanılan Derece

Yüksek Lisans mezunu

Kabul ve Kayıt Koşulları

Eğitim fakültelerinin Tarih Öğretmenliği Anabilim Dalı mezunları ile Fen-Edebiyat ve Edebiyat Fakültelerinin pedagojik formasyon almış mezunları başvuruda bulunabilmektedirler.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Eğitim fakültelerine bağlı Tarih öğretmenliği ve Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ya da Fen Edebiyat Fakültelerine bağlı Tarih bölümlerinde lisans eğitimi almış olanlar bu alana başvuruda bulunabilirler. Alan dışı olarak kabul edilen öğrenciler bilimsel hazırlık dersi alırlar. Programda ders muafiyeti yoktur.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Adaylar lisans mezunu olmak, ALES'ten istenilen düzeyde puan almış olmak şartlarını yerine getirmek suretiyle alanda eğitim hakkını elde ederler.

Program Profili

Tarih Öğretmenliği Yüksek Lisans Programı ile tarih eğitimi alanında öğretim elemanı ve akademisyen yetiştirmek amacıyla bir eğitim planı yürütmektedir. Tarih öğretiminde yaklaşımlar, araştırma yöntem ve teknikleri, istatistik ve uygulamaları, materyal geliştirme, öğretmenin kişisel ve mesleki gelişimi, ölçme ve değerlendirme ile ilgili zorunlu dersler içermektedir. Sorunlu derslerin yanında öğrencilerin tercihlerine göre seçebilecekleri seçmeli dersler de bulunmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Anabilim dalımız henüz mezun vermemiştir. Ancak programı başarıyla tamamlayanlar, üniversitelerde açılan Araştırma Görevlisi ve Okutman kadrolarına başvurabilirler. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığında, Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Dışişleri Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Müze Arşivlerinde çalışabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Programı bitirenler Doktora Programına başvurabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Başarı notunun hesaplanmasında kullanılacak olan ara sınav ve dönem sonu sınav notlarının ağırlıkları, derslerin özellikleri de dikkate alınarak ilgili kurullarca Rektörlüğe önerilir. Ayrıca, dersin öğretim elemanı, dönem başında, dersin içeriğini, başarı notunun hesaplanmasına esas olacak her türlü hususu, ilgili kaynakları ve öğrencilere ders saatleri dışında ayıracağı zamanı kapsayan duyuruyu yapar.

Mezuniyet Koşulları

Derslerin, seminerin ve Yüksek Lisan tezinin başarı ile tamamlanması.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Dursun Ali AKBULUT
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Tarih Anabilim Dalı
Kurupelit/SAMSUN
AKTS Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. Merve Görkem ZEREN
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Coğrafya Anabilim Dalı
Kurupelit/SAMSUN

Bölüm Olanakları

Öğrenciler, Fakülte ve Üniversite bünyesinde bulunan kütüphanelerden faydalanır, yerleşke içerisinde bulunan çeşitli birimler vasıtasıyla sağlık, yeme içme gibi ihtiyaçlarını giderirler, ayrıca sportif faaliyetlerde de bulunabilirler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68269 Mezunlar, alana/disipline ilişkin temel ve genel bilgilere sahip olur.
2 68270 Mezunlar, disiplini/disiplin kısmını profesyonel olarak eğitim-öğretim kuruluşlarında öğretebilirler.
3 68271 Mezunlar, tarihin ve modern Türk tarihinin problemlerini anlamaya yönelik tezler geliştirebilirler.
4 68272 Mezunlar, Türk tarihinin söz konusu evresinde ve çeşitli toplumlarla ilişkilerinde temel belirleyici olan siyasi, idarî ve sosyal hadiseleri analiz edebilirler.
5 68274 Mezunlar, öğrendikleri bilgileri araştırmalarında kullanabilir/uygulayabilirler.
6 68276 Mezunlar, sentez yapabilirler.
7 68278 Mezunlar, eleştirilerini yapıcı bir şekilde sunabilme ve inisiyatif kullanabilme becerisine sahip olurlar.
8 68280 Mezunlar, tarihi konuları araştırabilme ve problem çözebilme yeteneğini kazanırlar.
9 68281 Mezunlar, mesleki ve etik sorumluluk anlayışına sahip olurlar.
10 68273 Mezunlar, Tarihi metinleri okuyabilir, analiz edebilir ve akademik çalışmalarında kullanabilirler.
11 68275 Mezunlar, analiz yapabilirler.
12 68277 Mezunlar, disiplin içi takım çalışması yapabilme ve konuları müzakere edebilme becerisi kazanırlar.
13 68279 Mezunlar, yaşam boyu öğrenme davranışı edinirler.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBE-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 18
TSB601 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBE-2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
EBESYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
TSB601 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 3 7.5


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
TRE603 Tarih Öğretimi İlke ve Yöntemleri 3 0 0 3 6
TRE603 Tarih Öğretimi İlke ve Yöntemleri 3 0 0 3 6
TRE605 Ortaöğretim Tarih Programlarının İncelenmesi 3 0 0 3 6
TRE606 Milli Eğitim Programlarında Atatürkçülük Öğretimi 3 0 0 3 6
TRE607 Edebi Metinlerde Tarih Öğretimi 3 0 0 3 6
TRE608 Türk Eğitim Sistemi ve Sorunları 3 0 0 3 6
TRE608 Türk Eğitim Sistemi ve Sorunları 2 0 0 2 6
TRE609 Sosyal Bilimlerde İstatistik 3 0 0 3 6
TRE610 Tarih Öğretimi Araştırmaları 3 0 0 3 6
TRE611 Türk Eğitim Sisteminin Tarihsel Gelişimi 3 0 0 3 6
TRE611 Türk Eğitim Sisteminin Tarihsel Gelişimi 3 0 0 3 6
TRE612 Tarih ve Monografi 3 0 0 3 6
TRE613 Tarih Felsefesi 3 0 0 3 6
TRE614 Eğitimde Program Geliştirme 3 0 0 3 6
TRE615 Tarih ve Sosyoloji 3 0 0 3 6
TRE616 Eğitim Yönetimi 3 0 0 3 6
TRE617 Türk Yenileşme Tarihi 3 0 0 3 6
TRE617 Türk Yenileşme Tarihi 2 0 0 2 6
TRE618 Türk Anayasa Tarihi 3 0 0 3 6
TRE618 Türk Anayasa Tarihi 2 0 0 2 6
TRE619 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi 3 0 0 3 6
TRE620 Siyasal Düdşünceler Tarihi 3 0 0 3 6
TRE620 Siyasal Düşünceler Tarihi 2 0 0 2 6
TRE621 Türk Kültür Tarihi 3 0 0 3 6
TRE621 Türk Kültür Tarihi 2 0 0 2 6
TRE622 Türk Tarihinin Öğretimi 3 0 0 3 6
TRE622 Türk Tarihinin Öğretimi 2 0 0 2 6
TRE623 Xıx.Yüzyıl Osmanlı Siyasi Tarihi 3 0 0 3 6
TRE624 Yakın Çağda Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti 3 0 0 3 6
TRE624 Yakın Çağda Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyet 2 0 0 2 6
TRE625 Osmanlı Sosyo-Ekonomik Tarihi 3 0 0 3 6
TRE626 Osmanlıca Tarih Metinleri 3 0 0 3 6
TRE626 Osmanlıca Tarih Metinleri 2 0 0 2 6
TRE627 Modern Dünya Tarihi ve Türkiye 3 0 0 3 6


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
TRE603 Tarih Öğretimi İlke ve Yöntemleri 3 0 0 3 6
TRE603 Tarih Öğretimi İlke ve Yöntemleri 3 0 0 3 6
TRE605 Ortaöğretim Tarih Programlarının İncelenmesi 3 0 0 3 6
TRE606 Milli Eğitim Programlarında Atatürkçülük Öğretimi 3 0 0 3 6
TRE607 Edebi Metinlerde Tarih Öğretimi 3 0 0 3 6
TRE608 Türk Eğitim Sistemi ve Sorunları 3 0 0 3 6
TRE608 Türk Eğitim Sistemi ve Sorunları 2 0 0 2 6
TRE609 Sosyal Bilimlerde İstatistik 3 0 0 3 6
TRE610 Tarih Öğretimi Araştırmaları 3 0 0 3 6
TRE611 Türk Eğitim Sisteminin Tarihsel Gelişimi 3 0 0 3 6
TRE611 Türk Eğitim Sisteminin Tarihsel Gelişimi 3 0 0 3 6
TRE612 Tarih ve Monografi 3 0 0 3 6
TRE613 Tarih Felsefesi 3 0 0 3 6
TRE614 Eğitimde Program Geliştirme 3 0 0 3 6
TRE615 Tarih ve Sosyoloji 3 0 0 3 6
TRE616 Eğitim Yönetimi 3 0 0 3 6
TRE617 Türk Yenileşme Tarihi 3 0 0 3 6
TRE617 Türk Yenileşme Tarihi 2 0 0 2 6
TRE618 Türk Anayasa Tarihi 3 0 0 3 6
TRE618 Türk Anayasa Tarihi 2 0 0 2 6
TRE619 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi 3 0 0 3 6
TRE620 Siyasal Düdşünceler Tarihi 3 0 0 3 6
TRE620 Siyasal Düşünceler Tarihi 2 0 0 2 6
TRE621 Türk Kültür Tarihi 3 0 0 3 6
TRE621 Türk Kültür Tarihi 2 0 0 2 6
TRE622 Türk Tarihinin Öğretimi 3 0 0 3 6
TRE622 Türk Tarihinin Öğretimi 2 0 0 2 6
TRE623 Xıx.Yüzyıl Osmanlı Siyasi Tarihi 3 0 0 3 6
TRE624 Yakın Çağda Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti 3 0 0 3 6
TRE624 Yakın Çağda Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyet 2 0 0 2 6
TRE625 Osmanlı Sosyo-Ekonomik Tarihi 3 0 0 3 6
TRE626 Osmanlıca Tarih Metinleri 3 0 0 3 6
TRE626 Osmanlıca Tarih Metinleri 2 0 0 2 6
TRE627 Modern Dünya Tarihi ve Türkiye 3 0 0 3 6