Program Tanımları

Kuruluş

2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı'ndan itibaren Yüksek Lisans öğrenci kabülüne başlanacaktır.

Kazanılan Derece

Yüksek Lisans mezunu

Kabul ve Kayıt Koşulları

Eğitim Fakültelerinin Coğrafya Öğretmenliği Anabilim Dalı mezunları ile Fen Edebiyat ve Edebiyat Fakültelerinin pedagojik formasyon almış mezunları başvuruda bulunabilmektedir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Eğitim Fakültelerinin Coğrafya Öğretmenliği ve Sosyal Bilgiler Öğretmenliği veya Fen Edebiyat Fakültelerinin Coğrafya bölümlerinde lisans eğitimi almış olanlar bu programa başvuruda bulunabilir. Yüksek Lisans programına katılanlar arasında farklı alanlardan gelenler için Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği çerçevesinde bilimsel hazırlık programı uygulanacaktır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrenci kabulündeki değerlendirmede, ALES puanının % 65'i, lisans not ortalamasının % 25'i ve yabancı dil puanının % 10'u alınarak toplanmaktadır. Bu toplamın en az 60 puan olması gerekir. YDS veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir sınavdan yabancı dil belgesi bulunmayan adayların, yabancı dil puanı sıfır (0) kabul edilerek hesaplama yapılır.

Program Profili

Coğrafya Eğitimi Bilim Dalı’nda uygulanması planlanan program kapsamında, öğrencilere, coğrafyanın tarihsel süreçteki değişimi ve metodolojisinin incelenmesi, dünya ölçeğinde coğrafya bilimi ve eğitimindeki değişimlerin izlenmesi, coğrafya eğitiminde öğrenme öğretme süreçlerinin ve bilimsel araştırma yöntemlerinin analizi, bilişim ve iletişim teknolojilerinin (ICT) coğrafya eğitimine etkilerinin değerlendirilmesi, coğrafya eğitimcilerinin sorumlulukları ve coğrafya eğitiminin geleceği konularına ilişkin lisansüstü düzeyde akademik bakış açısı, bilgi, beceri ve birikim kazandırılmasına odaklanılacaktır. Bu bağlamda, Coğrafya Eğitimi alanında uzmanlaşma imkânı sağlamak ve evrensel ölçekte üretilen projeleri toplumun hizmetine sunmak temel hedeftir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı'ndan itibaren Yüksek Lisans öğrenci kabülüne başlanacaktır. Programı başarıyla tamamlayanlar, üniversitelerde akademik eleman, Belediyelerde, Karayolları Genel Müdürlüğü'nde, Devlet Su İşleri ve Türkiye İstatistik Kurumu gibi kurumlarda uzman olarak görev alabilir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Üst derece programlara geçiş yapılabilmektedir. Tezli yüksek lisansı bitiren öğrenciler doktoraya kabul edilir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilmektedir. Başarı notunun hesaplanmasında kullanılacak olan ara sınav ve dönem sonu sınav notlarının ağırlıkları, derslerin özellikleri dikkate alınarak ilgili kurullar tarafından Rektörlüğe önerilmektedir. Ders öğretim elemanı, dönem başında, dersin içeriğini, başarı notunun hesaplanmasına esas olacak her türlü hususu, ilgili literatürü ve öğrencilere ders saatleri dışında ayıracağı zamanı kapsayan duyuruyu yapmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Programa katılan öğrenciler, yüksek lisans öğrenimi boyunca almak zorunda oldukları derslerin tamamında başarılı olmak durumundadır. Ayrıca hazırladıkları yüksek lisans tezinin, jüri üyeleri karşısında savunulması ve kabul edilmiş olması gerekmektedir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi
ORTAÖĞRETİM SOSYAL ALANLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı

B Blok 5. Kat

Fakülte Santral: 0362 312 19 19
Fakülte Faks : 0362 457 60 78
Adres : Kurupelit Kampüsü 55139 / Atakum - Samsun

Program Başkanı: Prof.Dr. Cevdet Yılmaz
AKTS/DS Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. Merve Görkem Zeren

Bölüm Olanakları

Önerilen program için öğretim üyelerinin bilgisayarları yanında fakültemiz bünyesinde yer alan bulunan bilgisayar laboratuvarlarından ve teknoloji sınıflarından (6 bilgisayar laboratuvarı, 21 teknoloji sınıfı) yararlanılacaktır. Eğitim-öğretim ve araştırma için öğretim üyelerinin bilgisayarları yanında fakültemiz bünyesinde yer alan bulunan bilgisayar laboratuvarlarından ve teknoloji sınıflarından (6 bilgisayar laboratuvarı, 21 teknoloji sınıfı) yararlanılmaktadır. Fakültemizdeki bütün bilgisayarlar, ağ üzerinden internete bağlı olup her gün saat 09.00 ile 17.00 arasında lisansüstü öğrencilerin kullanımına açık olacaktır. Ayrıca diğer öğrenciler gibi yüksek lisans öğrencilerinin de fakültemizdeki kütüphanemizde veya OMÜ Merkez Kütüphanesinde internet ağına bağlı bilgisayarlardan yararlanma imkânı da vardır.

Önerilen program açısından yararlanılabilecek ilk kütüphane, 25.000’in üzerinde kitabın bulunduğu Fakültemiz kütüphanesidir. Yarım asırlık tecrübesi ve birikimi bulunan Fakültemizde Coğrafya ve diğer ilgili sosyal alanlar olmak üzere birçok süreli yayına online ulaşma imkânı vardır. Bunun dışında programın yürütülmesinde öncelikli olarak yararlanılmak üzere, 125.604 adet kitap ve benzeri materyalin bulunduğu Ondokuz Mayıs Üniversitesi Merkez Kütüphanesi, Samsun İl Halk Kütüphanesi ve pek çok süreli ve süresiz yayın bulunmaktadır. Ayrıca gerekli durumlarda Ankara, İstanbul ve diğer illerimizdeki ve yurt dışındaki kütüphanelerden ve özel kitaplıklardan yararlanılabilecektir. Bu amaçla Üniversitemiz, Merkez Kütüphanemizin ve ilgili kurum ve kuruluşların online hizmetleri değerlendirilecektir. OMÜ Merkez Kütüphanesindeki toplu kataloglar, abone veri tabanları, elektronik dergiler, elektronik kitaplar, basılı kitaplar ve diğer materyaller için bkz. http://kutuphane.omu.edu.tr.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68287 Coğrafya eğitimi ile ilgili uluslararası ve ulusal düzeyde literatüre sahip olur.
2 68288 Coğrafya alanına ilişkin kuramsal bilgilere sahip olur.
3 68289 Coğrafya alanına ilişkin uygulamalı bilgilere sahip olur.
4 68290 Eğitim teknolojilerini sınıf ortamında kullanıp coğrafya öğretimine uyarlayabilir.
5 68291 Coğrafya eğitimi alanına yönelik veri toplama aracı geliştirebilir.
6 68292 Coğrafya eğitimine katkı sunacak bir çalışmayı bilimsel araştırma yöntemlerine uygun biçimde hazırlayabilir.
7 68296 Coğrafya eğitimine katkı sunacak bir çalışmayı bilimsel araştırma yöntemlerine uygun biçimde sunabilir.
8 68299 Coğrafya eğitimi alanında uzmanlaşarak, evrensel ölçekte proje üretebilir.
9 68298 Görsel tasarım ve materyal geliştirme ilkelerini coğrafya öğretimine uygulayabilir.
10 68295 Bütünsel ve objektif okuma yaklaşımını kullanabilir.
11 68297 Coğrafya eğitimi alanında, metodolojisi, modeli, parametreleri, performans kriterleri ve süresi belirli bir akademik çalışma sürecini gerçekleştirebilir.
12 68294 Bilimsel araştırma raporu düzenleyebilir.
13 68293 Etkili akademik yazma yaklaşımlarını kullanabilir.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
TSB601 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 3 0
EBE-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
TSB601 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 3 0
EBE-2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
EBESYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3 Tez
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4 Tez
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 5 Uzmanlık Alan Dersi
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
CĞE601 Coğrafya Eğitiminde Seçilmiş Konuların Özel Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3 6
CĞE602 Yeşil Sanayi Çözümleri Zorunlu 3 0 0 3 0
CĞE603 Coğrafya Eğitiminde Veri Analizi Zorunlu 3 0 0 3 6
CĞE604 Toprak Kirliliği ve Çözümleri Zorunlu 3 0 0 3 0
CĞE605 Küreselleşme Sürecinin Ekonomik Kültürel ve Jeopolitik Boyutları Zorunlu 3 0 0 3 6
CĞE606 Siyasi Coğrafya Açısından Türk Dünyası ve Ortadoğu Zorunlu 2 0 0 2 0
CĞE607 Coğrafya Öğretim Programlarının Analizi Zorunlu 3 0 0 3 6
CĞE608 Coğrafya Eğitiminde Aktif Öğrenme Zorunlu 3 0 0 3 0
CĞE609 Türkiye Vejetasyon Coğrafyası Zorunlu 3 0 0 3 6
CĞE610 Coğrafya Eğitiminde Kültürel Araştırmalar Zorunlu 3 0 0 3 0
CĞE611 Doğal Kaynak Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 6
CĞE612 Küresel İklim Değişikliği Zorunlu 3 0 0 3 0
CĞE613 Sürdürülebilir Gelişim Stratejileri Zorunlu 3 0 0 3 6
CĞE614 Coğrafi Düşünce ve Araştırma Yöntemleri Zorunlu 3 0 0 3 0
CĞE615 Coğrafya Eğitiminde Ict ve Öğretim Teknolojileri Zorunlu 3 0 0 3 6
CĞE616 Doğal Afetler ve Risk Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 0
CĞE617 Coğrafya Eğitim Araştırmaları Zorunlu 3 0 0 3 6
CĞE618 Coğrafya Eğitiminde Çevre Koruma Zorunlu 3 0 0 3 0
CĞE619 Coğrafya Eğitiminin Tarihi Gelişimi ve Metodolojisi Zorunlu 3 0 0 3 6
CĞE620 Nufüs ve Çevre Zorunlu 3 0 0 3 0
CĞE621 Çevresel Planlama, Politika ve Uygulamalar Zorunlu 3 0 0 3 6
CĞE622 Türkiye'nin Çevre Problemleri Zorunlu 3 0 0 3 0
CĞE623 Coğrafya Eğitiminde Akademik Okuma Zorunlu 3 0 0 3 6
CĞE624 Coğrafya Eğitiminde Akademik Yazma Zorunlu 3 0 0 3 0
CĞE625 Enerji ve Çevre Zorunlu 3 0 0 3 6


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
CĞE601 Coğrafya Eğitiminde Seçilmiş Konuların Özel Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3 0
CĞE602 Yeşil Sanayi Çözümleri Zorunlu 3 0 0 3 6
CĞE603 Coğrafya Eğitiminde Veri Analizi Zorunlu 3 0 0 3 0
CĞE604 Toprak Kirliliği ve Çözümleri Zorunlu 3 0 0 3 6
CĞE605 Küreselleşme Sürecinin Ekonomik Kültürel ve Jeopolitik Boyutları Zorunlu 3 0 0 3 0
CĞE606 Siyasi Coğrafya Açısından Türk Dünyası ve Ortadoğu Zorunlu 2 0 0 2 6
CĞE607 Coğrafya Öğretim Programlarının Analizi Zorunlu 3 0 0 3 0
CĞE608 Coğrafya Eğitiminde Aktif Öğrenme Zorunlu 3 0 0 3 6
CĞE609 Türkiye Vejetasyon Coğrafyası Zorunlu 3 0 0 3 0
CĞE610 Coğrafya Eğitiminde Kültürel Araştırmalar Zorunlu 3 0 0 3 6
CĞE611 Doğal Kaynak Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 0
CĞE612 Küresel İklim Değişikliği Zorunlu 3 0 0 3 6
CĞE613 Sürdürülebilir Gelişim Stratejileri Zorunlu 3 0 0 3 0
CĞE614 Coğrafi Düşünce ve Araştırma Yöntemleri Zorunlu 3 0 0 3 6
CĞE615 Coğrafya Eğitiminde Ict ve Öğretim Teknolojileri Zorunlu 3 0 0 3 0
CĞE616 Doğal Afetler ve Risk Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 6
CĞE617 Coğrafya Eğitim Araştırmaları Zorunlu 3 0 0 3 0
CĞE618 Coğrafya Eğitiminde Çevre Koruma Zorunlu 3 0 0 3 6
CĞE619 Coğrafya Eğitiminin Tarihi Gelişimi ve Metodolojisi Zorunlu 3 0 0 3 0
CĞE620 Nufüs ve Çevre Zorunlu 3 0 0 3 6
CĞE621 Çevresel Planlama, Politika ve Uygulamalar Zorunlu 3 0 0 3 0
CĞE622 Türkiye'nin Çevre Problemleri Zorunlu 3 0 0 3 6
CĞE623 Coğrafya Eğitiminde Akademik Okuma Zorunlu 3 0 0 3 0
CĞE624 Coğrafya Eğitiminde Akademik Yazma Zorunlu 3 0 0 3 6
CĞE625 Enerji ve Çevre Zorunlu 3 0 0 3 0