Program Tanımları

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76224 Temel İşletme bilgisi edinmek.
2 76225 İşletme alanı ile ilgili konularda karşılaşılan problemlere çözümler üretebilmek.
3 76226 İşletme alanındaki eksiklikleri belirleyerek yeni ve yaratıcı düşünce ve yöntemler geliştirebilmek.
4 76227 İşletme alanında özgün bir konuyu araştırabilmek, eleştirel analiz yapabilmek ve değerlendirebilmek.
5 76228 Gerçek durumları kuram ve kavramlar ışığında incelemek.
6 76229 İşletme alanı ile ilgili bir bilimsel makaleyi hakemli dergilerde yayınlatabilmek.
7 76230 İşletme alanında bir yabancı dili sözlü ve yazılı olarak kullanabilmek ve yabancı literatürden yararlanabilmek.
8 76231 Pazarlamanın temellerini anlamak ve çeşitli pazarlama yöntemlerinin gerçek hayattaki uygulamalarını tespit etmek.
9 76232 Finansal konuları kuram ve uygulama açısından tanımlamak.
10 76233 Örgütsel davranış ve yönetim psikolojisi teorileri yardımı ile insan davranışları ile organizasyon arasında ilişki kurmak.
11 76234 Gerçek hayattaki işletme problemlerini çözmek için yönetimin temel prensiplerini kullanmak.
12 76235 Planlama, örgütleme, veri toplama ve analiz etme, liderlik, kontrol gibi yönetim fonksiyonlarını tanımlamak.
13 76236 Disiplinlerarası etkileşim halinde bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak.
14 76237 Alanı ile ilgili proje ve çalışmalarda söz sahibi olabilme, liderlik davranışı gösterebilmekte ve bağımsız davranabilmektedir.
15 76238 Alanı ile ilgili ortaya çıkan sorunlarda sorumluluk alabilmekte, pragmatik düşünebilme ve çözüm önerisi getirebilmektedir.
16 76239 Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek.
17 76240 Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak.
18 76241 Literatürün takip edilmesi, teknik projelerin sunulması ve makale yazımı için akıcı bir İngilizce sergilemek.
19 76242 İşletme alanıyla ilgili karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik stratejik planlar hazırlayabilmek.
20 76243 Kurumsal sürdürülebilirlik bilinciyle hareket edebilmek.
21 76244 Profesyonel ve etik davranış sorumluluğu sergilemek.
22 76245 İşletme Yönetimi’nin yerel ve küresel boyutlarını kavramak.
23 76246 İşletme Yönetimi’nin stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarını kavramak.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

BECERİ

1.
Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
2.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3.
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
4.
Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
2.
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
3.
Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
2.
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
2.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
3.
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
İŞL736. Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem ve Uygulamaları Zorunlu 3 0 0 3 7.5
SBE1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
İŞL736 Araştırma Yöntemleri Zorunlu 3 0 0 3 7.5
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBE2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 22.5
SBESEMDR Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETEZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETEZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETEZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETEZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETEZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETEZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
İŞL635 Yenilikçilik ve Girişimcilik 3 0 0 3 7.5
İŞL701 Stratejik Yönetimde Çağdaş Yaklaşımlar ve Kürsel Stratejiler 3 0 0 3 7.5
İŞL702 Küresel Girişimcilik ve Ortaklık Yönetimi 3 0 0 3 7.5
İŞL703 Örgütsel İletişim 3 0 0 3 7.5
İŞL704 Aile İşletlemeleri Yönetimi 3 0 0 3 7.5
İŞL705 Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi 3 0 0 3 7.5
İŞL706 Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi 3 0 0 3 7.5
İŞL707 Girişimcilik ve Kobi Yönetimi 3 0 0 3 7.5
İŞL708 İnsan Kaynakları Yönetimi'Nde Akademik Konular 3 0 0 3 7.5
İŞL709 Liderlik Teorileri 3 0 0 3 7.5
İŞL710 Motivasyon Teorileri 3 0 0 3 7.5
İŞL711 Organizasyon Teorileri 3 0 0 3 7.5
İŞL712 Yönetim Teorileri 3 0 0 3 7.5
İŞL713 Toplam Kalite Yönetimi 3 0 0 3 7.5
İŞL714 İşletmelerde Performans Yönetimi 3 0 0 3 7.5
İŞL715 Uluslararası İşletmelerde Yönetim 3 0 0 3 7.5
İŞL716 Müşteri İlişkileri Yönetimi 3 0 0 3 7.5
İŞL717 Tüketici Davranışları 3 0 0 3 7.5
İŞL718 Küresel Pazarlama Yönetimi ve Stratejileri 3 0 0 3 7.5
İŞL719 Güncel Pazarlama Sorunları 3 0 0 3 7.5
İŞL720 Sosyal Markalar 3 0 0 3 7.5
İŞL721 Finansman Teorileri 3 0 0 3 7.5
İŞL722 İleri Maliyet Muhasebesi Uygulamaları 3 0 0 3 7.5
İŞL723 Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi 3 0 0 3 7.5
İŞL724 Uluslararası Finansman Yönetimi 3 0 0 3 7.5
İŞL725 Güncel Muhasebe Problemleri 3 0 0 3 7.5
İŞL726 Güncel Finansal Problemler 3 0 0 3 7.5
İŞL727 İleri Finansal Muhasebe Uygulamaları 3 0 0 3 7.5
İŞL728 Muhasebe Temelli Mali Analiz 3 0 0 3 7.5
İŞL729 Davranışsal Finans 3 0 0 3 7.5
İŞL730 Türev Piyasaları 3 0 0 3 7.5
İŞL731 Spss İle İstatistiksel Veri Analizi 3 0 0 3 7.5
İŞL732 İstatistikte İlişki Analizi Teknikleri 3 0 0 3 7.5
İŞL733 Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri 3 0 0 3 7.5
İŞL734 Üretim Yönetimi 3 0 0 3 7.5
İŞL735 Yöneylem Araştırmaları 3 0 0 3 7.5
İŞL741 Teknoloji Yönetimi ve Rekabet 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
İŞL701 Stratejik Yönetimde Çağdaş Yaklaşımlar ve Kürsel Stratejiler 3 0 0 3 7.5
İŞL702 Küresel Girişimcilik ve Ortaklık Yönetimi 3 0 0 3 7.5
İŞL703 Örgütsel İletişim 3 0 0 3 7.5
İŞL704 Aile İşletlemeleri Yönetimi 3 0 0 3 7.5
İŞL705 Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi 3 0 0 3 7.5
İŞL706 Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi 3 0 0 3 7.5
İŞL707 Girişimcilik ve Kobi Yönetimi 3 0 0 3 7.5
İŞL708 İnsan Kaynakları Yönetimi'Nde Akademik Konular 3 0 0 3 7.5
İŞL709 Liderlik Teorileri 3 0 0 3 7.5
İŞL710 Motivasyon Teorileri 3 0 0 3 7.5
İŞL711 Organizasyon Teorileri 3 0 0 3 7.5
İŞL712 Yönetim Teorileri 3 0 0 3 7.5
İŞL713 Toplam Kalite Yönetimi 3 0 0 3 7.5
İŞL714 İşletmelerde Performans Yönetimi 3 0 0 3 7.5
İŞL715 Uluslararası İşletmelerde Yönetim 3 0 0 3 7.5
İŞL716 Müşteri İlişkileri Yönetimi 3 0 0 3 7.5
İŞL717 Tüketici Davranışları 3 0 0 3 7.5
İŞL718 Küresel Pazarlama Yönetimi ve Stratejileri 3 0 0 3 7.5
İŞL719 Güncel Pazarlama Sorunları 3 0 0 3 7.5
İŞL720 Sosyal Markalar 3 0 0 3 7.5
İŞL721 Finansman Teorileri 3 0 0 3 7.5
İŞL722 İleri Maliyet Muhasebesi Uygulamaları 3 0 0 3 7.5
İŞL723 Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi 3 0 0 3 7.5
İŞL724 Uluslararası Finansman Yönetimi 3 0 0 3 7.5
İŞL725 Güncel Muhasebe Problemleri 3 0 0 3 7.5
İŞL726 Güncel Finansal Problemler 3 0 0 3 7.5
İŞL727 İleri Finansal Muhasebe Uygulamaları 3 0 0 3 7.5
İŞL728 Muhasebe Temelli Mali Analiz 3 0 0 3 7.5
İŞL729 Davranışsal Finans 3 0 0 3 7.5
İŞL730 Türev Piyasaları 3 0 0 3 7.5
İŞL731 Spss İle İstatistiksel Veri Analizi 3 0 0 3 7.5
İŞL732 İstatistikte İlişki Analizi Teknikleri 3 0 0 3 7.5
İŞL733 Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri 3 0 0 3 7.5
İŞL734 Üretim Yönetimi 3 0 0 3 7.5
İŞL735 Yöneylem Araştırmaları 3 0 0 3 7.5