Program Tanımları

Kuruluş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2547 sayılı Yüksek Öğrenim Kanununun 19. maddesi gereği 22.01.1985 tarihinde kurulmuş olup 2000 yılından itibaren Kurupelit yerleşkesinde hizmet vermeye başlamıştır. İşletme Yüksek Lisans Dereceli Doktora programı 2013-2014 Güz Yarıyılında öğrenci almaya başlamıştır.

Kazanılan Derece

Doktora derecesi

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lisansüstü programlara başvurularda aşağıdaki şartlar aranır.
a) Doktora programına başvurabilmek için adayların, bir lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.
b) Lisansüstü programlara başvuracak adayların ALES’ten ya da Üniversitelerarası Kurul tarafından ALES’e eşdeğer kabul edilen bir sınavın Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer puandan;
1) Doktora programları için yüksek lisans yapmış veya hazırlık sınıfları hariç en az 10 yarıyıl süreli fakülte diplomasına sahip olanların en az 55 ALES puanına, hazırlık sınıfları hariç on yarıyıldan daha kısa süreli lisans diplomasıyla başvuracakların ise en az 80 ALES puanına ve en az 80 veya muadili lisans mezuniyet not ortalamasına sahip olması gerekir.
2) Lisansüstü programlara öğrenci kabulünde aranacak ALES puan türü, ilgili anabilim/anasanat başkanlığının önerisiyle enstitü kurulu tarafından belirlenir.
c) Doktora/sanatta yeterlik çalışması programlarına başvuranların YDS/ÜDS’den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan alması gerekir. Bilim alanı yabancı dille ilgili olan adayların öğrenim görecekleri yabancı dil dışında başka bir yabancı dilden gerekli dil puanı alması gerekir.
d) Lisansüstü programlara hangi alanlardan başvurulabileceği ilgili anabilim/anasanat dalı akademik kurulu kararıyla belirlenir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 70 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, ilan edilen tarihlerde, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürlüğü; ilgili anabilimdalı aracılığıyla başvuruları değerlendirir. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

(1) Doktora yeterlik programı; ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışması ve tez savunma sınavından oluşur.
(2) Doktora programına yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler, yedi dersten az olmamak koşuluyla en az 24 kredi ve 60 AKTS ders yükünü, en az 120 AKTS tez/sanat çalışmasını ve en az bir semineri; lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler ise 15 dersten az olmamak koşuluyla en az 44 kredi ve 120 AKTS ders yükünü, en az 120 AKTS tez/sanat çalışmasını ve en az iki semineri öngörülen süreler içerisinde başarıyla tamamlamak zorundadır.
(3) Doktora öğrencisinin alacağı lisans dersleri ve yapacağı seminerler doktora ders yüküne ve kredisine
sayılmaz.
(4) Öğrenci, doktora programlarındaki lisansüstü dersleri danışmanının görüşü doğrultusunda ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile yurt içi/yurt dışı diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçebilir. Doktora programına yüksek lisans derecesiyle kabul edilen öğrenciler, derslerin en çok iki tanesini, daha önce almamış olmaları ve bu derslere kayıtlı yüksek lisans öğrencisi bulunması koşuluyla, yüksek lisans programı dersleri arasından da seçebilirler.
(5) Doktora programına lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler, danışmanın görüşü, ilgili anabilim dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile daha önce alınmamış olmaları koşuluyla lisans derslerinden de ders seçebilir. Ancak alınacak bu lisans dersleri doktora ders yüküne ve kredisine sayılmaz.
(6) Doktora programına lisans derecesiyle kabul edilen öğrenciler, almaları gereken en az on beş dersin en çok yedi tanesini yüksek lisans programı için açılan dersler arasından seçebilirler.
(7) Doktora programları yurt içi/yurt dışı müşterek/bütünleşik veya ortak doktora programları şeklinde de düzenlenebilir. Bu programların uygulama yöntem ve ilkeleri Üniversitenin önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.

Program Profili

Doktora; öğrencilerin yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşmalarını, alanlarındaki yeni bilgilere sistematik bir biçimde yaklaşabilmelerini ve uzmanlık alanlarıyla ilgili araştırma yöntemlerinde üst düzeyde beceri kazanabilmelerini, bilime yenilik getiren yeni bir bilimsel yöntem geliştirebilmelerini veya bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulayabilmelerini ve bu şekilde yayınlanabilir özgün bir çalışma ortaya koyarak bilime katkıda bulunabilmelerini amaçlayan bir programdır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

İşletme doktora programını bitiren öğrenciden İşletme Yöneticiliği becerisi kazanması ve işletme yönetimi’nin muhasebe, finans, pazarlama vb. bir çalışma alanında uzman ve başarılı olması beklenmektedir. Doktora programı ile öğrenciler akademik kariyer imkânına sahip olabilmektedirler. Bu program mezunları, özel ve kamu sektörlerinde iş olanakları bulabilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Doktora eğitimini başarı ile tamamlayanlar, ilgili üniversitenin ‘’Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Kriterleri’’ni sağlamak koşuluyla öğretim üyesi olarak atanmak suretiyle akademik kariyer yapabilirler. Ayrıca doktora sonrası programlara (post-doc) başvurabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Yönetmeliği ve ilgili enstitülerin esaslarınca belirlenir.

Mezuniyet Koşulları

Yeterlilik koşulları ve kurallar bölümündeki koşullar yeterlidir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, 3.kat, Kurupelit Yerleşkesi, Kurupelit – SAMSUN Doç. Dr. Mustafa Kemal YILMAZ

Bölüm Olanakları

Bölümümüzde işletme alanının kurulan çeşitli kulüpler bulunmaktadır. Öğrenci ilgi alanı doğrultusunda bunlara yönlenebilmektedir. Çeşitli konularda düzenlenen Konferans ve paneller ile fakültemize davet edilen konuşmacılar aracılığıyla, öğrencilerimizin aldıkları teorik bilginin yanı sıra uygulamayı da yakından takip edebilmeleri sağlanmaktadır. İşletme Bölümünde, 2 Doçent ve 5 Yardımcı Doçent görev yapmaktadır. Bölümde tüm öğretim üyelerinin bilgisayarı ve her odada internet bağlantısı bulunmaktadır. Dersliklerde projeksiyon ve slayt makinelerinin kullanımı mümkün hale getirilmiştir. Ayrıca, bölüm Farabi, Erasmus gibi yurtiçi ve yurtdışındaki üniversitelerin dâhil olduğu değişim programları sunmaktadır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68492 Temel İşletme bilgisi edinmek.
2 68493 İşletme alanı ile ilgili konularda karşılaşılan problemlere çözümler üretebilmek.
3 68494 İşletme alanındaki eksiklikleri belirleyerek yeni ve yaratıcı düşünce ve yöntemler geliştirebilmek.
4 68495 İşletme alanında özgün bir konuyu araştırabilmek, eleştirel analiz yapabilmek ve değerlendirebilmek.
5 68496 Gerçek durumları kuram ve kavramlar ışığında incelemek.
6 68497 İşletme alanı ile ilgili bir bilimsel makaleyi hakemli dergilerde yayınlatabilmek.
7 68498 İşletme alanında bir yabancı dili sözlü ve yazılı olarak kullanabilmek ve yabancı literatürden yararlanabilmek.
8 68499 Pazarlamanın temellerini anlamak ve çeşitli pazarlama yöntemlerinin gerçek hayattaki uygulamalarını tespit etmek.
9 68500 Finansal konuları kuram ve uygulama açısından tanımlamak.
10 68501 Örgütsel davranış ve yönetim psikolojisi teorileri yardımı ile insan davranışları ile organizasyon arasında ilişki kurmak.
11 68502 Gerçek hayattaki işletme problemlerini çözmek için yönetimin temel prensiplerini kullanmak.
12 68503 Planlama, örgütleme, veri toplama ve analiz etme, liderlik, kontrol gibi yönetim fonksiyonlarını tanımlamak.
13 68504 Disiplinlerarası etkileşim halinde bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak.
14 68505 Alanı ile ilgili proje ve çalışmalarda söz sahibi olabilme, liderlik davranışı gösterebilmekte ve bağımsız davranabilmektedir.
15 68506 Alanı ile ilgili ortaya çıkan sorunlarda sorumluluk alabilmekte, pragmatik düşünebilme ve çözüm önerisi getirebilmektedir.
16 68507 Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek.
17 68508 Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak.
18 68509 Literatürün takip edilmesi, teknik projelerin sunulması ve makale yazımı için akıcı bir İngilizce sergilemek.
19 68510 İşletme alanıyla ilgili karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik stratejik planlar hazırlayabilmek.
20 68511 Kurumsal sürdürülebilirlik bilinciyle hareket edebilmek.
21 68512 Profesyonel ve etik davranış sorumluluğu sergilemek.
22 68513 İşletme Yönetimi’nin yerel ve küresel boyutlarını kavramak.
23 68514 İşletme Yönetimi’nin stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarını kavramak.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

BECERİ

1.
Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
2.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3.
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
4.
Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
2.
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
3.
Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
2.
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
2.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
3.
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
İŞL736. Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem ve Uygulamaları Zorunlu 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2 Araştırma Yöntemleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
İŞL736 Araştırma Yöntemleri Zorunlu 3 0 0 3 7.5
SBE2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 0
SBESEMDR Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3 Tez
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETEZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4 Tez
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETEZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 5 Tez
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETEZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6 Tez
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETEZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 4, Dönem: 7 Tez
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETEZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 4, Dönem: 8 Tez
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETEZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
İŞL635 Yenilikçilik ve Girişimcilik Zorunlu 3 0 0 3 7.5
İŞL701 Stratejik Yönetimde Çağdaş Yaklaşımlar ve Kürsel Stratejiler Zorunlu 3 0 0 3 7.5
İŞL702 Küresel Girişimcilik ve Ortaklık Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
İŞL703 Örgütsel İletişim Zorunlu 3 0 0 3 7.5
İŞL704 Aile İşletlemeleri Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
İŞL705 Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
İŞL706 Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
İŞL707 Girişimcilik ve Kobi Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
İŞL708 İnsan Kaynakları Yönetimi'Nde Akademik Konular Zorunlu 3 0 0 3 7.5
İŞL709 Liderlik Teorileri Zorunlu 3 0 0 3 7.5
İŞL710 Motivasyon Teorileri Zorunlu 3 0 0 3 7.5
İŞL711 Organizasyon Teorileri Zorunlu 3 0 0 3 7.5
İŞL712 Yönetim Teorileri Zorunlu 3 0 0 3 7.5
İŞL713 Toplam Kalite Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
İŞL714 İşletmelerde Performans Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
İŞL715 Uluslararası İşletmelerde Yönetim Zorunlu 3 0 0 3 7.5
İŞL716 Müşteri İlişkileri Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
İŞL717 Tüketici Davranışları Zorunlu 3 0 0 3 7.5
İŞL718 Küresel Pazarlama Yönetimi ve Stratejileri Zorunlu 3 0 0 3 7.5
İŞL719 Güncel Pazarlama Sorunları Zorunlu 3 0 0 3 7.5
İŞL720 Sosyal Markalar Zorunlu 3 0 0 3 7.5
İŞL721 Finansman Teorileri Zorunlu 3 0 0 3 7.5
İŞL722 İleri Maliyet Muhasebesi Uygulamaları Zorunlu 3 0 0 3 7.5
İŞL723 Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
İŞL724 Uluslararası Finansman Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
İŞL725 Güncel Muhasebe Problemleri Zorunlu 3 0 0 3 7.5
İŞL726 Güncel Finansal Problemler Zorunlu 3 0 0 3 7.5
İŞL727 İleri Finansal Muhasebe Uygulamaları Zorunlu 3 0 0 3 7.5
İŞL728 Muhasebe Temelli Mali Analiz Zorunlu 3 0 0 3 7.5
İŞL729 Davranışsal Finans Zorunlu 3 0 0 3 7.5
İŞL730 Türev Piyasaları Zorunlu 3 0 0 3 7.5
İŞL731 Spss İle İstatistiksel Veri Analizi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
İŞL732 İstatistikte İlişki Analizi Teknikleri Zorunlu 3 0 0 3 7.5
İŞL733 Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri Zorunlu 3 0 0 3 7.5
İŞL734 Üretim Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 7.54
İŞL735 Yöneylem Araştırmaları Zorunlu 3 0 0 3 7.5
İŞL741 Teknoloji Yönetimi ve Rekabet Zorunlu 3 0 0 3 7.54


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
İŞL701 Stratejik Yönetimde Çağdaş Yaklaşımlar ve Kürsel Stratejiler Zorunlu 3 0 0 3 7.5
İŞL702 Küresel Girişimcilik ve Ortaklık Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
İŞL703 Örgütsel İletişim Zorunlu 3 0 0 3 7.5
İŞL704 Aile İşletlemeleri Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
İŞL705 Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
İŞL706 Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
İŞL707 Girişimcilik ve Kobi Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
İŞL708 İnsan Kaynakları Yönetimi'Nde Akademik Konular Zorunlu 3 0 0 3 7.5
İŞL709 Liderlik Teorileri Zorunlu 3 0 0 3 7.5
İŞL710 Motivasyon Teorileri Zorunlu 3 0 0 3 7.5
İŞL711 Organizasyon Teorileri Zorunlu 3 0 0 3 7.5
İŞL712 Yönetim Teorileri Zorunlu 3 0 0 3 7.5
İŞL713 Toplam Kalite Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
İŞL714 İşletmelerde Performans Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
İŞL715 Uluslararası İşletmelerde Yönetim Zorunlu 3 0 0 3 7.5
İŞL716 Müşteri İlişkileri Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
İŞL717 Tüketici Davranışları Zorunlu 3 0 0 3 7.5
İŞL718 Küresel Pazarlama Yönetimi ve Stratejileri Zorunlu 3 0 0 3 7.5
İŞL719 Güncel Pazarlama Sorunları Zorunlu 3 0 0 3 7.5
İŞL720 Sosyal Markalar Zorunlu 3 0 0 3 7.5
İŞL721 Finansman Teorileri Zorunlu 3 0 0 3 7.5
İŞL722 İleri Maliyet Muhasebesi Uygulamaları Zorunlu 3 0 0 3 7.5
İŞL723 Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
İŞL724 Uluslararası Finansman Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
İŞL725 Güncel Muhasebe Problemleri Zorunlu 3 0 0 3 7.5
İŞL726 Güncel Finansal Problemler Zorunlu 3 0 0 3 7.5
İŞL727 İleri Finansal Muhasebe Uygulamaları Zorunlu 3 0 0 3 7.5
İŞL728 Muhasebe Temelli Mali Analiz Zorunlu 3 0 0 3 7.5
İŞL729 Davranışsal Finans Zorunlu 3 0 0 3 7.5
İŞL730 Türev Piyasaları Zorunlu 3 0 0 3 7.5
İŞL731 Spss İle İstatistiksel Veri Analizi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
İŞL732 İstatistikte İlişki Analizi Teknikleri Zorunlu 3 0 0 3 7.5
İŞL733 Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri Zorunlu 3 0 0 3 7.5
İŞL734 Üretim Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 7.54
İŞL735 Yöneylem Araştırmaları Zorunlu 3 0 0 3 7.5