Program Tanımları

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76498 Klinik sinir bilimleri alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır
2 76499 Klinik sinir bilimleri alanında uygulanan teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgi sahibi olmak
3 76500 Klinik sinir bilimleri alanının gerektirdiği düzeyde teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletler hakkında ileri düzeyde bilgi sahibidir
4 76501 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulama geliştirir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulamayı farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar, uyarlar ve uygular.
5 76502 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinir ve araştırmaya dayalı bilginin en önemli kazanım olduğu bilincine sahip olur
6 76503 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar
7 76504 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir
8 76505 En az bir yabancı dili kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır
9 76506 Klinik sinir bilimleri alanında deney tasarlama, gerçekleştirme, veri toplama ve analiz etme becerisine sahip olmak
10 76507 Özgün bir araştırma sürecini bağımsız olarak algılar, tasarlar, yönetir, uygular ve sonuçlandırır
11 76508 Akademik çalışmalarının çıktılarını saygın akademik ortamlarda sunarak ve yayınlayarak literatüre katkıda bulunur
12 76509 Alanı veya farklı disiplinlerdeki kongre, panel, sempozyum, çalıştay, seminer, makale tartışma saati, problem çözme oturumları gibi organizasyonlara katılarak, kendi eğitim alanıyla ilgili bilgilerini paylaşır ve diğer disiplinlerdeki uzmanlar ile ilişki kurarak ekip üyesi olarak çözüme katkıda bulunur.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

BECERİ

1.
Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
2.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3.
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
4.
Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
2.
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
3.
Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
2.
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
2.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
3.
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBE-2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
SBESDR Seminer Zorunlu 0 4 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 5, Dönem: 10
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 5, Dönem: 9
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 6, Dönem: 11
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 6, Dönem: 12
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
İKSB701 Introduction to Clinical Neuroscience 4 0 0 4 6
İKSB703 Basic Principles of the Nervous System 5 0 0 5 6
İKSB705 Functional Structures of the Nervous System 4 0 0 4 6
İKSB707 Functional anatomy of the Central Nervous System 3 0 0 3 6
İKSB710 Advanced Neuroanatomy 2 2 0 3 6
İKSB712 Advanced Research Techniques in Neurvous System 2 2 0 3 6
İKSB713 Neurogenetic Models 3 0 0 3 6
İKSB715 Disorders of the Cognitive Neural Networks 3 0 0 3 6
İKSB716 Neurobiology of the Senses and Pain 3 0 0 3 6
İKSB719 Schizophrenia and Mental Disorders 3 0 0 3 6
KSB701 Klinik Sinir Bilimlerine Giriş 4 0 0 4 6
KSB702 Klinik Nörofizyopatoloji 3 0 0 3 6
KSB703 Sinir Sisteminin Temel Özellikleri 5 0 0 5 6
KSB704 Elektroensefalografi 2 2 0 3 6
KSB705 Sinir Sisteminin Fonksiyonel Yapısı 4 0 0 4 6
KSB706 Klinik Nörooftalmoloji 2 2 0 3 6
KSB707 Merkezi Sinir Sistemi (Mss) İşlevsel Anatomisi 3 0 0 3 6
KSB708 Klinik Nöroendokrinoloji 2 2 0 3 6
KSB709 Spinal ve Periferik Sinir Sistemi Patolojileri 3 0 0 3 6
KSB710 İleri Nöroanatomi 2 2 0 3 6
KSB711 İşlevsel Beyin Görüntülemesi 3 0 0 3 6
KSB713 Nörogenetik Modeller 3 0 0 3 6
KSB714 Membran Yapısı, Fonksiyonu ve Bozuklukları 3 0 0 3 6
KSB715 Kongitif Nöral Ağların Bozuklukları 3 0 0 3 6
KSB716 Duyu ve Ağrının Nörobiyolojisi 3 0 0 3 6
KSB717 Motor Kontrol Bozuklukları 3 0 0 3 6
KSB718 Merkezi Sinir Sistemi Hastalıkları 3 0 0 3 6
KSB719 Şizofreni ve Duygudurum Bozuklukları 3 0 0 3 6
KSB720 Sinir Sisteminin Nörogörüntüleme Teknikleri 2 2 0 3 6
KSB721 Mss'nin Cerrahi Patolojileri ve Tedavileri 3 0 0 3 6
KSB723 Dilin Beyindeki Organizasyonu ve Dil Sisteminin İşleyişi 2 2 0 3 6
KSB724 Klinik Sinir Bilimlerinde Makale Programı 2 2 0 3 6
KSB725 Periferik Sinir Sistemi Hasarları ve Tedavileri 3 0 0 3 6
KSB726 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 6


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
İKSB701 Introduction to Clinical Neuroscience 4 0 0 4 6
İKSB703 Basic Principles of the Nervous System 5 0 0 5 6
İKSB705 Functional Structures of the Nervous System 4 0 0 4 6
İKSB707 Functional anatomy of the Central Nervous System 3 0 0 3 6
İKSB710 Advanced Neuroanatomy 2 2 0 3 6
İKSB712 Advanced Research Techniques in Neurvous System 2 2 0 3 6
İKSB713 Neurogenetic Models 3 0 0 3 6
İKSB715 Disorders of the Cognitive Neural Networks 3 0 0 3 6
İKSB716 Neurobiology of the Senses and Pain 3 0 0 3 6
İKSB719 Schizophrenia and Mental Disorders 3 0 0 3 6
KSB701 Klinik Sinir Bilimlerine Giriş 4 0 0 4 6
KSB702 Klinik Nörofizyopatoloji 3 0 0 3 6
KSB703 Sinir Sisteminin Temel Özellikleri 5 0 0 5 6
KSB704 Elektroensefalografi 2 2 0 3 6
KSB705 Sinir Sisteminin Fonksiyonel Yapısı 4 0 0 4 6
KSB706 Klinik Nörooftalmoloji 2 2 0 3 6
KSB707 Merkezi Sinir Sistemi (Mss) İşlevsel Anatomisi 3 0 0 3 6
KSB708 Klinik Nöroendokrinoloji 2 2 0 3 6
KSB709 Spinal ve Periferik Sinir Sistemi Patolojileri 3 0 0 3 6
KSB710 İleri Nöroanatomi 2 2 0 3 6
KSB711 İşlevsel Beyin Görüntülemesi 3 0 0 3 6
KSB713 Nörogenetik Modeller 3 0 0 3 6
KSB714 Membran Yapısı, Fonksiyonu ve Bozuklukları 3 0 0 3 6
KSB715 Kongitif Nöral Ağların Bozuklukları 3 0 0 3 6
KSB716 Duyu ve Ağrının Nörobiyolojisi 3 0 0 3 6
KSB717 Motor Kontrol Bozuklukları 3 0 0 3 6
KSB718 Merkezi Sinir Sistemi Hastalıkları 3 0 0 3 6
KSB719 Şizofreni ve Duygudurum Bozuklukları 3 0 0 3 6
KSB720 Sinir Sisteminin Nörogörüntüleme Teknikleri 2 2 0 3 6
KSB721 Mss'nin Cerrahi Patolojileri ve Tedavileri 3 0 0 3 6
KSB723 Dilin Beyindeki Organizasyonu ve Dil Sisteminin İşleyişi 2 2 0 3 6
KSB724 Klinik Sinir Bilimlerinde Makale Programı 2 2 0 3 6
KSB725 Periferik Sinir Sistemi Hasarları ve Tedavileri 3 0 0 3 6
KSB726 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 6