Program Tanımları

Kuruluş

ingiliz Dili Eğitimi anabilim dalımız 1983-1984 eğitim öğretim yılında öğrenci alımına başlamıştır

Kazanılan Derece

İngiliz Dili Eğitimi veren İngilizce Öğretmenliği alanında 240 ECTS kredilik alınarak Programı başarılı bir şekilde tamamlayıp, program yeterliliklerini kazananlar, İngiliz Dili Eğitimi bilim alanında, Lisans derecesine sahip olurlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Adayların
Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince yapılan sınavlarda, YGS ve LYS Dil puan kategorilerinde öngörülen puanları almış olmaları gerekmektedir

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

yok

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

ingilizce öğretmenliği alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir.

Program Profili

ingilizce öğretmenliği alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Anabilim Dalımızdan mezun olan öğrenciler başta özel ve resmi ortaöğretim kurumlarında ingilizce Öğretmeni olmak üzere ithalat-ihracat firmalarında, sanayi kuruluşlarında, halkla ilişkiler alanında, tercüme bürolarında, turizm işletmelerinde, medya ve diğer ticari kuruluşlarda iş bulabilmektedirler

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü programlarında öğrenim görebilirler

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Derslere devam durumu, dersin öğretim elemanınca yapılan yoklamalarla tespit edilir. Öğrencilerin; bir dersin yarıyıl/yıl sonu veya staj sonu sınavına girebilmeleri için teorik derslerin en az % 70’ine, ders uygulamaları, staj, atölye ve laboratuvarların % 80’ine devamları zorunludur. Dersin değerlendirmesi, dersin özelliğine göre sorumlu öğretim elemanının belirleyeceği en az biri sınav olmak üzere, uygulama, laboratuar, proje, ödev, arazi çalışması, öğrenci ürün dosyası (portfolyo) gibi yöntemlerden biri/birkaçı kullanılarak yapılabilir. Sınavlar o yarıyılın ilk ve son üç haftası dışında kalan süre içinde tamamlanır Üniversitede ders geçme sisteminin uygulandığı birimlerde, bir dersin başarı puanı dönem içi değerlendirme puanının % 40’ı ile yarıyıl sonu veya bütünleme sınavından alınan puanın % 60’ının toplamıdır.Hesaplama sonucu çıkan buçuklu sayı, tam sayıya yükseltilir. Bir dersten başarılı sayılabilmek için; yarıyıl/yıl sonu veya bütünleme sınav puanının en az 50, başarı puanının en az 60 olması zorunludur.

Mezuniyet Koşulları

ingilizce Öğretmenliği programını başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (240 AKTS karşılığı) geçmek ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekmektedir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

İLETİŞİM BİLGİLERİ Adres Ondokuzmayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü
Telefon +90 362 312 19 19
E-Posta mcolak@omu.edu.tr
Web http://egitim.omu.edu.tr/yabanci-diller-egitimi-bolumu/377/

Bölüm Olanakları

ingiliz Dili Eğitimi anabilim dalımız Ondokuzmayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kurupelit Kampüsündeki binada hizmet vermektedir. Bölümde , 1.doçent.d.r 5 Yardımcı Doçent, 5 Öğretim Görevlisi, 1 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır. Akademik Personele ait 12 oda bulunmaktadır. Ayrıca bölüm öğrencilerinin yararlanabileceği 1 si teknoloji sınıfı olan toplam 5 derslik, 1 Bölüm Kütüphanesi bulunmaktadır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76032 Öğretmenlik ve akademisyenlik bilinci ve bilgisi artırmak
2 76033 Dili çağdaş yöntem ve tekniklerin yardımıyla en iyi şekilde öğretebilme bilgisine sahip olmak
3 76034 Dili farklı yaş gruplarına uygun yöntem ve tekniklerle öğretebilmek
4 76036 Sosyal, edebi ve kültürel alanlarda araştırma faaliyetlerinin esaslarını kavramak
5 76038 Yaş gruplarına uygun öğretim malzemeleri hazırlayıp uygulayabilmek
6 76042 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmek
7 76041 Dilbilim, dil öğretimi ve Edebiyat alanında öğretim teknik ve materyalleri geliştirebilecek bilgi ve beceriye sahip olmak
8 76044 Edindiği bilgileri, dille ilgili konularla ilgili araştırmalarda uygulayabilmek ve sonuçlarını analiz etmek
9 76035 Dil araştırmalarına yönelik olarak disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmek
10 76037 Edebi, kültürel ve dilbilimsel çalışmalara farklı yaklaşımları inceleyip bunları mesleki gelişiminde kullanabilmek
11 76039 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayabilmek ve bilgilerinin güncelliğini sağlamak
12 76040 Konferans, seminer ve sempozyumlarda bilimsel sunumlar yapabilmek
13 76043 Gerek bağımsız gerek diğer meslektaşlarıyla araştırma ve yayın faaliyetleri yürütebilmek

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

YDE601 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 3 7.5
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBE-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBE-2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
EBESYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
İNE601 Yazınbilim ve Dil Öğretimi İne601 3 0 0 3 7.5
İNE602 Yabancı Dil Becerileri Öğretimi 3 0 0 3 7.5
İNE603 İngilizce Kısa Öykü ve Öğretimi 3 0 0 3 7.5
İNE604 Dilbilim ve İngilizce Öğretimi İne604 3 0 0 3 7.5
İNE605 İngilizce Türkçe Karşılaştırmalı Dilbilgisi 3 0 0 3 7.5
İNE606 Dil Öğretimi ve Kültür 3 0 0 3 7.5
İNE607 Ses Bilgisi, Ses Bilim ve Dil Öğretimi 3 0 0 3 7.5
İNE608 İngiliz Şiiri ve Öğretimi İne608 3 0 0 3 7.5
İNE609 Psikodilbilim (Ruhdilbilim) ve Dil Öğretimi İne609 3 0 0 3 7.5
İNE610 Anlambilim ve Dil Öğretimi İne610 3 0 0 3 7.5
İNE611 Söylem Çözümlemesi ve Dil Öğretimi İne611 3 0 0 3 7.5
İNE612 Toplumdilbilim(Sosyodilbilim) ve Dil Öğretimi İne612 3 0 0 3 7.5
İNE613 Söz Dizim Kuramı ve Dil Öğretimi 3 0 0 3 7.5
İNE614 Yabancı Dil Öğretiminde Bireysel Farklılıklar İne614 3 0 0 3 7.5
İNE615 Yabancı Dil Öğretiminde Müfredat Geliştirme İne615 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
İNE 602 Yabancı Dil Becerileri Öğretimi İne602 2 0 0 2 6
İNE 606 Dil Öğretimi ve Kültür İne606 2 0 0 2 6
İNE601 Yazınbilim ve Dil Öğretimi İne601 3 0 0 3 7.5
İNE602 Yabancı Dil Becerileri Öğretimi 3 0 0 3 7.5
İNE603 İngilizce Kısa Öykü ve Öğretimi 3 0 0 3 7.5
İNE604 Dilbilim ve İngilizce Öğretimi İne604 3 0 0 3 7.5
İNE605 İngilizce Türkçe Karşılaştırmalı Dilbilgisi 3 0 0 3 7.5
İNE606 Dil Öğretimi ve Kültür 3 0 0 3 7.5
İNE607 Ses Bilgisi, Ses Bilim ve Dil Öğretimi 3 0 0 3 7.5
İNE608 İngiliz Şiiri ve Öğretimi İne608 3 0 0 3 7.5
İNE609 Psikodilbilim (Ruhdilbilim) ve Dil Öğretimi İne609 3 0 0 3 7.5
İNE610 Anlambilim ve Dil Öğretimi İne610 3 0 0 3 7.5
İNE611 Söylem Çözümlemesi ve Dil Öğretimi İne611 3 0 0 3 7.5
İNE612 Toplumdilbilim(Sosyodilbilim) ve Dil Öğretimi İne612 3 0 0 3 7.5
İNE613 Söz Dizim Kuramı ve Dil Öğretimi 3 0 0 3 7.5
İNE614 Yabancı Dil Öğretiminde Bireysel Farklılıklar İne614 3 0 0 3 7.5
İNE615 Yabancı Dil Öğretiminde Müfredat Geliştirme İne615 3 0 0 3 7.5