Program Tanımları

Kuruluş

• bu program 2012 yılında kurulmuştur.

Kazanılan Derece

Öğrenciler yüksek lisans düzeyinde eğitim aldıktan sonra Evde Bakım Hemşireliği alanında Tezsiz Yüksek Lisans derecesi kazanırlar

Kabul ve Kayıt Koşulları

• Bu programa hemşirelik, ebelik ve sağlık memurluğu bölümlerinden mezun olan adaylar başvurabilir

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Evde bakım hemşireliği alanında yüksek lisans programına doğrudan kaydolan ya da yatay geçişle gelen öğrenciler bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. İlgili enstitü yönetim kurulu tarafından ders içeriğinin onaylanması ve süresi
içinde başvurulması durumunda öğrenciler, derslerden muaf tutulabilirler.


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programdan mezun olabilmek için en az 30 kredilik (90 AKTS) ders almış olmak ve bir dönem projesi sunmak gerekir.

Program Profili

Program öğrencilere evde bakım hemşireliği yapabilmek için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmayı amaçlamaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

• evde bakım hemşireliği programı uygulama alanı geniş bir programdır. bu program mezunları şu alanlarda istihdam edilebilirler
* evde bakım birimleri
* evde bakım hizmeti veren hastaneler
* belediyelerin evde bakım organizasyonları
* özel sağlık kurumları
* geriatrik bakım veren kuruluşlar
* sağlık okullarında akademisyen olarak

Üst Derece Programlarına Geçiş

Başarılı öğrenciler ilgili alanlarda doktora programlarına devam edebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

• vize ve final sınavları ile uygulama değerlendirmeleri, seminerler, sunumlar, vaka taktimleri. Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Yönetmeliği ve ilgili enstitülerin esaslarınca belirlenir. Sınavlarda başarılı sayılmak için 100'lük sistemde en az 65 alınması gereklidir.

Mezuniyet Koşulları

• Programdan mezun olabilmek için en az 30 kredilik (90 AKTS) ders almış olmak ve bir dönem projesi sunmak gerekir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Evde Bakım Hemşireliği Anabilim dalı
Kurupelit SAMSUN

Anabilim Dalı Başkanı; Doç. Dr. İlknur Aydın Avci
tel: 0 362 312 1919 / 6367
email: i.aydinavci@gmail.com

Bölüm Olanakları

-

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75972 Evde bakım hemşireliği ile ilgili bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmek ve derinleştirmek
2 75960 Evde Bakım Hemşireliği alanında edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
3 75961 Alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturmak
4 75962 Alanı ile ilgili birey ve ailelerin sorunlarını çözmede vaka yöneticisi olarak rol almak
5 75963 Alanıyla ilgili klinik rehberler ve klinik uygulama standartları geliştirmek
6 75966 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilmek
7 75967 Alanında kazandığı bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilmek
8 75968 Evde Bakım Hemşireliği alanında bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanabilme
9 75971 Evde Bakım Hemşireliğinde veri toplama, yorumlama, duyurma aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri göz önünde bulundurabilme
10 75965 Alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek
11 75970 Evde Bakım Hemşireliği alanı ile ilgili konularda uygulama planları geliştirebilme ve sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
12 75964 Evde Bakım Hemşireliği alanındaki sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak analiz etmek
13 75969 Evde Bakım Hemşireliğiyle ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilme, öğrenmeyi yönlendirebilme ve ileri düzey çalışmaları yürütebilme

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBH519 Gelişimsel Dönemlere Göre Evde Bakım Gerektiren Durumlar ve Erken Tanı Çalışmaları Zorunlu 3 2 0 4 6
EBH522 Kronik Hastalıklarda Evde Bakım Hemşireliği Zorunlu 2 0 0 2 6
SBE-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
SBEU-1 Seçmeli Ders 1 SDG 0 0 0 0 30
SBEU-1 Seçmeli Ders 1 SDG 0 0 0 0 0


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE-2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
SBEU-2. Seçmeli Ders 2 SDG 0 0 0 0 30
SBEU-2. Seçmeli Ders 2 SDG 0 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBEPRJ Dönem Projesi Zorunlu 0 0 0 0 30
SBEPRJ Dönem Projesi Zorunlu 0 0 0 0 30

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
EBH507 Engelli Bireylerin Evde Bakımı ve Hemşirelik 3 0 0 3 6
EBH508 Toplumu Tanıma ve Transkültürel Hemşirelik 3 0 0 3 6
EBH509 Rehabilitasyon Hemşireliği 3 0 0 3 6
EBH513 Kronik Hastalıkların Fizyopatolojisi 2 0 0 2 6
EBH514 Yaşlılık Fizyolojisi 2 0 0 2 6
EBH515 Farmakoloji 2 0 0 2 6
EBH516 Evde Bakım Hemşireliği 2 0 0 2 6
EBH517 Evde Sağlık Eğitimi, İletişim ve Danışmanlık İlkeleri 2 0 0 2 6
EBH518 Hemşirelikte Temel Kavram ve İlkeler 2 0 0 2 6
EBH520 Yatağa Bağımlı Bireyin Evde Hemşirelik Bakımı 3 2 0 4 6
EBH521 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 0
EBH523 Hemşirelikte Bilişim Teknolojileri 3 0 0 3 6
EBH524 Hemşirelikte Fizyoloji 3 0 0 3 6
EBH507 Engelli Bireylerin Evde Bakımı ve Hemşirelik 3 0 0 3 6
EBH508 Toplumu Tanıma ve Transkültürel Hemşirelik 3 0 0 3 6
EBH509 Rehabilitasyon Hemşireliği 3 0 0 3 6
EBH513 Kronik Hastalıkların Fizyopatolojisi 2 0 0 2 6
EBH514 Yaşlılık Fizyolojisi 2 0 0 2 6
EBH515 Farmakoloji 2 0 0 2 6
EBH516 Evde Bakım Hemşireliği 2 0 0 2 6
EBH517 Evde Sağlık Eğitimi, İletişim ve Danışmanlık İlkeleri 2 0 0 2 6
EBH518 Hemşirelikte Temel Kavram ve İlkeler 2 0 0 2 6
EBH519 Gelişimsel Dönemlere Göre Evde Bakım Gerektiren Durumlar ve Erken Tanı Çalışmaları 3 2 0 4 6
EBH520 Yatağa Bağımlı Bireyin Evde Hemşirelik Bakımı 3 2 0 4 6
EBH521 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 6
EBH522 Kronik Hastalıklarda Evde Bakım Hemşireliği 2 0 0 2 6
EBH523 Hemşirelikte Bilişim Teknolojileri 2 0 0 2 6
EBH524 Hemşirelikte Fizyoloji 3 0 0 3 6


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
EBH507 Engelli Bireylerin Evde Bakımı ve Hemşirelik 3 0 0 3 6
EBH508 Toplumu Tanıma ve Transkültürel Hemşirelik 3 0 0 3 6
EBH509 Rehabilitasyon Hemşireliği 3 0 0 3 6
EBH513 Kronik Hastalıkların Fizyopatolojisi 2 0 0 2 6
EBH514 Yaşlılık Fizyolojisi 2 0 0 2 6
EBH515 Farmakoloji 2 0 0 2 6
EBH516 Evde Bakım Hemşireliği 2 0 0 2 6
EBH517 Evde Sağlık Eğitimi, İletişim ve Danışmanlık İlkeleri 2 0 0 2 6
EBH518 Hemşirelikte Temel Kavram ve İlkeler 2 0 0 2 6
EBH520 Yatağa Bağımlı Bireyin Evde Hemşirelik Bakımı 3 2 0 4 6
EBH523 Hemşirelikte Bilişim Teknolojileri 2 0 0 2 6
EBH524 Hemşirelikte Fizyoloji 3 0 0 3 6
EBH507 Engelli Bireylerin Evde Bakımı ve Hemşirelik 3 0 0 3 6
EBH508 Toplumu Tanıma ve Transkültürel Hemşirelik 3 0 0 3 6
EBH509 Rehabilitasyon Hemşireliği 3 0 0 3 6
EBH513 Kronik Hastalıkların Fizyopatolojisi 2 0 0 2 6
EBH514 Yaşlılık Fizyolojisi 2 0 0 2 6
EBH515 Farmakoloji 2 0 0 2 6
EBH516 Evde Bakım Hemşireliği 2 0 0 2 6
EBH517 Evde Sağlık Eğitimi, İletişim ve Danışmanlık İlkeleri 2 0 0 2 6
EBH518 Hemşirelikte Temel Kavram ve İlkeler 2 0 0 2 6
EBH519 Gelişimsel Dönemlere Göre Evde Bakım Gerektiren Durumlar ve Erken Tanı Çalışmaları 3 2 0 4 6
EBH520 Yatağa Bağımlı Bireyin Evde Hemşirelik Bakımı 3 2 0 4 6
EBH521 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 6
EBH522 Kronik Hastalıklarda Evde Bakım Hemşireliği 2 0 0 2 6
EBH523 Hemşirelikte Bilişim Teknolojileri 2 0 0 2 6
EBH524 Hemşirelikte Fizyoloji 3 0 0 3 6