Program Tanımları

Kuruluş

Mimarlık Fakültesi kuruluş kararnamesi: 01.02.2010 (Mimarlık - İç Mimarlık - Peyzaj Mimarlığı Bölümleri ile)

2013 yılında kapsamlı bir program çalışması ile eğitime hazırlanan Mimarlık Bölümü, 2013-2014 Akademik Yılı’nda, 45 öğrenci (ek kontenjandan aldığı 41 ve yatay geçişle diğer üniversitelerden gelen 4 öğrenci) ile aktif eğitim-öğretime başlamıştır.

Kazanılan Derece

MİMAR

Kabul ve Kayıt Koşulları

Mimarlık Bölümüne ÖSYS MF puanıyla öğrenci alınmaktadır. 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılında gerçekleştirilen öğrenci alımlarında Taban Puanı 400 MF, Tavan Puanı 435 MF'dir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Kayıtlı olduğu öğretim programının ders, uygulama, staj gibi tüm gereklerini başarıyla tamamlayan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar.

Program Profili

Mimarlık eğitim programında kuram ve uygulamayı birleştiren bütüncül bir yaklaşım benimsenmiş olup, tasarım stüdyoları eğitim programının ana ögesidir. Dört yıllık eğitim süresince yerel çevreye duyarlı, sürdürülebilir ve ekolojik mimariyi gözeten bir vizyon doğrultusunda, temel tasar, mimari tasarım, anlatım teknikleri, mimarlık kavramları, statik, mukavemet, bilgisayar destekli tasarım, mimarlık tarihi, kentsel tasarım, ekolojik tasarım, yapı bilgisi, mimarlıkta strüktürel sistemler, mesleki ingilizce, vb. gibi teorik, teknik ve uygulamalı dersler verilmektedir. Eğitim sürecinde tamamlanması zorunlu olan mesleki staj programı, davetli saygın mimar ve bilim insanlarıyla gerçekleştirilen seminer ve diğer etkinlikler, öğrencilerin profesyonel yaşamdaki gelişmelerden de haberdar olmalarını sağlamaktadır. Akademik işbirliği yapılan yerli ve yabancı üniversitelerle iletişim ve öğrenci değişimi (ERASMUS, MEVLANA. vb), mezunlar ve firmalar, teknik geziler, mesleki fuar ziyaretleri gibi etkinliklerle örgün eğitim programı desteklenmektedir.


Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mimarlık bölümü mezunları kamu ve özel sektörün projelendirme ve inşaat birimlerinde uygulamacı, tasarımcı ve denetleyici olarak görev alabilirler. Ayrıca, kendi işyerlerini kurarak kamu ve özel sektör projelerinde istihdam edebilirler. Yükseköğretim kurumlarının mimarlık ve ilgili bölümlerinde, araştırma merkezlerinde eğitimci ve araştırmacı olarak, Mimarlık ile ilgili basılı ve sanal yayın kuruluşlarında editör ve editör yardımcısı olarak çalışabilirler.

İş tanımları şu şekilde özetlenebilir:
- Serbest mimarlık ve gerektiğinde iç mimarlık uygulamaları (Mimarlık bürosu açabilme)
- Özel mimarlık ofislerinde ve inşaat şirketlerinde proje mimarlığı ve şantiye mimarlığı
- Devlet dairelerinde proje mimarlığı ve şantiye mimarlığı
- Yükseköğretim kurumlarının mimarlık ve ilgili bölümlerinde, araştırma merkezlerinde eğitimcilik ve araştırmacılık
- Mimarlık ve kent ile ilgili basılı/sanal yayın kuruluşlarında araştırmacılık, editörlük, editör yardımcılığı
- İlgili alanda bilirkişilik, danışmanlık, vb.


Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Lisansüstü Giriş Sınavlarında başarılı olmaları ve ALES ve Yabancı Dil sınavlarından geçerli not almaları koşuluyla lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli, 'Ders Öğretim Planı’nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Öğrenci, teorik derslerde araştırma/analiz ödevi, sunum, ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı ile değerlendirilmektedir. Uygulamalı mimari tasarım derslerinde ise yarıyıl içi proje çalışması, maket uygulamaları, araştırma ödevi, sunum, en az bir eskiz sınavı, ara jüri ve final jüri ile
değerlendirilme yapılmaktadır. Grup yürütücüleri dışında dış üyelerin de davet edildiği jüriler mimari tasarım derslerinin en önemli değerlendirme araçları olup, hem değerlendirmenin daha adil olmasını sağlamakta, hem de tüm katılımcılar için geliştirici bir eğitim ortamı olmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Kayıtlı olduğu öğretim programının tüm ders, atölye ve stajlarının gereklerini yerine getiren ve programın gerektirdiği başarı notu ortalmasına sahip olan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof. Dr. Derya OKTAY
Mimarlık Bölüm Başkanı

derya.oktay@omu.edu.tr
de.oktay@gmail.com

Tel: +90 362 445 0255 / 7315
http://mimarlik.omu.edu.tr

Bölüm Olanakları

- Eğitim ve araştırma deneyimi yüksek öğretim üyeleri ile genç ve dinamik öğretim elemanlarını birlikte barındırması
- Saygın eğitim kurumlarında lisansüstü eğitimler almış yabancı öğretim elemanlarının görev alması; ana dili İngilizce olan öğreitm elemanlarına kadroda yer verilmesi
- Mimarlık Fakültesi'nin EAAE (Avrupa Mimarlık Eğitimi Birliği) üyesi olması; Fakülte üst yönetimince EAAE toplantılarına gerçekleştirilen aktif katılımlarla Avrupa'daki eğitim kurumları ve mimarlık eğitimindeki en son gelişmelerden haberdar olunması
- Uluslararası işbirlikleri (İki Avrupa üniversitesi ile aktif yürütülen ERASMUS anlaşması)
- Mesleki kuruluşlarla ve kentin profesyonel meslek üyeleriyle aktif işbirlikleri
- Eğitim-öğretimi destekleyen akademik ve kültürel etkinliklerin önemsenmesi


Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77623 Uygun sunumlar yapmak için el çizimleri ve bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle programlama ve tasarım sürecinin her aşamasını biçimsel olarak ifade eder.
2 77624 Mimari ve kentsel tasarım süreçlerinde görsel ve yazılı bilgileri elde ederek sınıflandırır, değerlendirir, projelerin oluşturulması ve geliştirilmesinde kullanır.
3 77627 İki ve üç boyutlu mimari ve kentsel tasarımda görsel algıyı öğrenir ve düzenleme ilkelerinin oluşum, gelişim ve uygulamalarını anlar.
4 77628 Yeni Ulusal ve bölgesel mimarlık ve kentsel tasarımda tarihi çevrenin etki ve önemini anlar.
5 77629 Yeni Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanarak tarihi yapıları belgelemek, rölöve ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel teknikleri kavrar.
6 77630 Çevre-insan-kültür etkileşimini, farklı davranış kalıpları, sosyal ve mekânsal örüntüleri anlar, kullanıcı gereksinimlerini bulma, çözümleme sorumluluğunu kavrar.
7 77633 Sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarındaki önemine bağlı olarak, doğal ve yapay kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşmelerin oluşturulmasındaki önemini kavrar.
8 77634 Temel mimari tasarım ilkelerini öğrenerek, bina, iç mekân ve yerleşim düzeyinde tasarım kararı verme becerisine sahip olur.
9 77635 Tesisat, elektrik, düşey sirkülasyon, iletişim, yangın koruma ve yaşam güvenliği sistemlerinin oluşturduğu bina servis sistemleri tasarımının temel ilkelerini anlar.
10 77625 Farklı düzeylerde araştırma becerisi kazanır
11 77626 Özgün bir fikirden yola çıkarak sonuca varma becerisi kazanır
12 77636 Teoriden yararlanarak somut bir proje üretme becerisi kazanır
13 77651 Teknolojiden yararlanma becerisi kazanır
14 77631 Araştırma yetkinliği kazanır
15 77632 Araştırma bulgularını mesleki uygulamalarda kullanma yetkinliği kazanır
16 77637 Araştırma yetkinliği kazanır
17 77638 Araştırma bulgularını mesleki uygulamalarda kullanmayı öğrenir
18 77645 Farklı meslek alanlarındaki çalışma sistemlerini öğrenir
19 77646 Yeni Program Çıktısı
20 77639 Disiplinlerarası çalışma yetkinliği kazanır
21 77640 Uluslararası ortamda iletişim kurma deneyimi kazanır
22 77647 Topluluğa sunum yapma yetkinliği kazanır
23 77650 Yerel toplum ve kullanıcılarla iletişim kurma yetkinliği kazanır
24 77641 Tasarım fikirlerini iki ve üç boyutlu olarak ifade etme yetkinliği kazanır
25 77642 Kent ve yer bağlamında mimari tasarım yapma yetkinliğini kazanır
26 77643 Bilgisayar ortamında tasarım ve çizim becerisi kazanır
27 77644 Uluslararası ve ulusal mimarlık dünyasındaki gelişmeleri izleme ve yenilikleri kullanma yetkinliği kazanır
28 77648 Sürdürülebilir mimarlık ilkeleri doğrultusunda çalışma yetkinliği kazanır
29 77649 Profesyonel mimarlarla (eğitim ve seminerler ortamında karşı karşıya gelerek) diyalog kurma ve çağdaş uygulamaları yorumlama yetkinliği kazanır

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİ

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
3.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
2.
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme
3.
Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
2.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3.
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
MAT107 Matematik Zorunlu 3 0 0 3 5
MIM101 Temel Tasar Zorunlu 2 8 0 6 10
MIM103 Mimari Anlatım Teknikleri-I Zorunlu 2 4 0 4 8
MIM105 Mimarlık Kavramları Zorunlu 2 2 0 3 5
SSD Serbest Seçmeli Ders SDG 0 0 0 0 0
YD101 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ENF101 Temel Bilgi Teknolojileri Zorunlu 3 0 0 3 5
MIM102 Mimari Tasarım I Zorunlu 2 8 0 6 10
MIM104 Mimari Anlatım Teknikleri-II Zorunlu 2 4 0 4 7
MIM106 Mimarlık Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 3
MIM110 Statik Zorunlu 2 0 0 2 3
SSD Serbest Seçmeli Ders II SDG 0 0 0 0 0
YD102 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2
İSG101 İş Sağlığı ve Güvenliği I Zorunlu 2 0 0 2 2
MIM201 Mimari Tasarım II Zorunlu 2 6 0 5 10
MIM203 Bilgisayar Destekli Tasarım I Zorunlu 2 2 0 3 4
MIM205 Mimarlık Tarihi II Zorunlu 3 0 0 3 3
MIM207 Yapı Bilgisi I Zorunlu 2 2 0 3 4
MIM209 Mukavemet Zorunlu 2 0 0 2 3
TDİ101 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 2
İSG102 İş Sağlığı ve Güvenliği II Zorunlu 2 0 0 2 2
MIM200 Staj 1 Zorunlu 0 0 0 0 10
MIM202 Mimari Tasarım III Zorunlu 2 6 0 5 10
MIM204 Bilgisayar Destekli Tasarım II Zorunlu 2 2 0 3 4
MIM206 Mimarlık Tarihi III Zorunlu 3 0 0 3 3
MIM208 Yapı Bilgisi II Zorunlu 2 2 0 3 4
MSEÇ-01 Seçmeli Dersler-I SDG 0 0 0 0 3
TDİ102 Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2 2


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
MIM301 Mimari Tasarım IV Zorunlu 2 6 0 5 11
MIM303 Mimarlıkta Strüktürel Sistemler Zorunlu 2 2 0 3 5
MIM335 Mesleki İngilizce I Zorunlu 2 2 0 3 5
MSEÇ-02 Seçmeli Dersler-II SDG 0 0 0 0 9


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
MIM300 Staj 2 Zorunlu 0 0 0 0 10
MIM302 Mimari Tasarım V Zorunlu 2 6 0 5 11
MIM304 Kentsel Tasarım Kuram ve İlkeleri Zorunlu 2 2 0 3 5
MIM336 Mesleki İngilizce II Zorunlu 2 2 0 3 5
MSEÇ-03 Seçmeli Dersler-III SDG 0 0 0 0 9


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
MIM401 Mimari Tasarım VI Zorunlu 2 6 0 5 11
MIM403 Şehircilik ve İmar Hukuku Zorunlu 2 0 0 2 2
MIM405 Mimaride Ekolojik Yaklaşımlar Zorunlu 2 2 0 3 5
MSEÇ-04 Seçmeli Dersler-IV SDG 0 0 0 0 12


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
MIM402 Bitirme Projesi Zorunlu 2 4 0 4 12
MIM404 Yapı ve Proje Yönetimi Zorunlu 2 2 0 3 3
SEÇ-05 Seçmeli Dersler-V SDG 0 0 0 0 15

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA101 Almanca I 2 0 0 2 2
YDF101 Fransızca I 2 0 0 2 2
YDİ101 İngilizce I 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA102 Almanca II 2 0 0 2 2
YDF102 Fransızca II 2 0 0 2 2
YDİ102 İngilizce II 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
GSS414 Seramik-Cam Atelye 2 2 0 3 3
ICM212 Tasarım ve Psikoloji 2 2 0 3 3
ICM214 Tasarımcılar İçin Fotoğraf 2 2 0 3 3
ICM216 Mekan ve Sanat 2 2 0 3 3
ICM218 İleri Boyama Teknikleri 2 2 0 3 3
ICM228 Eskiz Teknikleri 2 2 0 3 3
ICM230 Perspektif 2 2 0 3 3
MIM210 Maket Yapım Teknikleri 2 2 0 3 3
MIM212 Gözleme Dayalı Serbest El Çizimi 2 2 0 3 3
MIM214 Çevre Davranış Bilgisi 2 2 0 3 3
MIM216 Mimaride Çevre Denetimi 2 2 0 3 3
MIM218 Yaşam Kalitesi Bağlamında Sosyal Konut 2 2 0 3 3
MIM222 İspanyolca 2 2 0 3 3


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ICM311 Kent Mobilyası Tasarımı 2 2 0 3 3
ICM315 Mobilya Tarihi ve Tasarımı 2 2 0 3 3
MIM305 Mimarlık Kuramları 2 2 0 3 3
MIM307 Mimarlıkta Estetik Kavramı 2 2 0 3 3
MIM309 Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı 2 2 0 3 3
MIM311 Mimari Fotoğrafçılık 2 2 0 3 3
MIM313 Mimarlıkta Kompozisyon 2 2 0 3 3
MIM315 Mimaride Aydınlatma 2 2 0 3 3
MIM317 Gelişmekte Olan Ülkelerde Konut 2 2 0 3 3
MIM321 Kent, Kültür ve Toplum 2 2 0 3 3
MIM323 Kültür ve Mimarlık 2 2 0 3 3
MIM325 Mekan Analizi 2 2 0 3 3
MIM327 Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon 2 2 0 3 3
MIM329 Konutlarda İç Mekan Tasarımı 2 2 0 3 3
MIM331 Bina-Kentsel Mekan İlişkisi 2 2 0 3 3
MIM333 Kentsel Alan Kullanımda Ekonomik Boyutlar 2 2 0 3 3


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ICM312 Sinema ve Mekan 2 2 0 3 3
MIM306 Çağdaş Toplu Konut Uygulamaları 2 2 0 3 3
MIM308 Mimaride Sosyal Boyutlar 2 2 0 3 3
MIM310 Tarihi ve Geleneksel Çevrede Tasarım 2 2 0 3 3
MIM312 Restorasyon ve Koruma İlkeleri 2 2 0 3 3
MIM314 Mimaride Eskiz Teknikleri 2 2 0 3 3
MIM316 Mimarlıkta Malzeme Seçimi ve Kullanımı 2 2 0 3 3
MIM318 Mekan ve Sanat İlişkisi 2 2 0 3 3
MIM320 Kentsel Mekanda Aydınlatma ve Donatılar 2 2 0 3 3
MIM322 Kentsel Çevreyi Anlamak 2 2 0 3 3
MIM324 Hafif Taşıyıcı Sistemler 2 2 0 3 3
MIM326 Peyzaj Tasarımı 2 2 0 3 3
MIM328 Çevresel Psikoloji ve Mekan Algısı 2 2 0 3 3
MIM330 Kültürel Bağlamda Mimarlık 2 2 0 3 3


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ICM409 İleri Bilgisayar Destekli Çizim ve Tasarım 2 2 0 3 3
ICM411 Mekan Tasarımında Renk 2 2 0 3 3
ICM413 Engelliler İçin Tasarım 2 2 0 3 3
MIM409 Karadeniz Mimarisi ve Gelişimi 2 2 0 3 3
MIM411 Bina Akustiği ve Gürültü Kontrölü 2 2 0 3 3
MIM413 Prefabrike Yapılar 2 2 0 3 3
MIM415 Dijital Sanat 2 2 0 3 3
MIM417 Edebiyat Kuramları ve Mimarlık 2 2 0 3 3
MIM421 Yapım Yönetim Ekonomisi 2 2 0 3 3
MIM425 Binalarda Yangın Güvenliği 2 2 0 3 3
MIM427 Kentsel Trafik Planlaması 2 2 0 3 3
MIM429 Temel İstatistik 2 2 0 3 3
MIM431 Erişebilir Çevre Tasarımı 2 2 0 3 3
MIM433 Eğitim Yapıları 2 2 0 3 3
MIM435 Kentsel Dönüşüm ve Uygulamaları 2 2 0 3 3
MIM437 Ütopya ve Kent 2 2 0 3 3
MIM439 Kent Planlama, Kentsel Tasarım ve Mimarlık İlişkileri 2 2 0 3 3


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ICM410 Mimari Animasyon 2 2 0 3 3
ICM412 Fuar Standı Tasarımı 2 2 0 3 3
MIM406 Mimari Portfolyo Tasarımı 2 2 0 3 3
MIM408 Mimarlar, Yaşamları ve Çalışmaları 2 2 0 3 3
MIM412 İnovasyon ve Girişimcilik 2 2 0 3 3
MIM414 Çağdaş Kentsel Tasarım Yaklaşımları ve Uygulamaları 2 2 0 3 3
MIM416 Kentler ve Yaşam Kalitesi 2 2 0 3 3
MIM418 Katılımcı Planlama ve Uygulamaları 2 2 0 3 3
MIM420 Çağdaş Mimarlık Uygulamaları 2 2 0 3 3
MIM422 Yüksek Binalar 2 2 0 3 3
MIM424 Konut Alanlarında Kullanıcı Memnuniyeti 2 2 0 3 3
MIM426 Sürdürülebilir ve Akıllı Ulaşım Sistemleri 2 2 0 3 3
MIM428 Kentsel Ulaşım Planlaması 2 2 0 3 3
MIM430 Koruma ve Yeniden Kullanım 2 2 0 3 3
MIM432 Mimarlığa Güncel Yaklaşımlar 2 2 0 3 3
MIM434 İtalyanca 2 2 0 3 3