Program Tanımları

Kuruluş

Mimarlık Fakültesi kuruluş kararnamesi: 01.02.2010 (Mimarlık - İç Mimarlık - Peyzaj Mimarlığı Bölümleri ile)

2013 yılında kapsamlı bir program çalışması ile eğitime hazırlanan Mimarlık Bölümü, 2013-2014 Akademik Yılı’nda, 45 öğrenci (ek kontenjandan aldığı 41 ve yatay geçişle diğer üniversitelerden gelen 4 öğrenci) ile aktif eğitim-öğretime başlamıştır.

Kazanılan Derece

MİMAR

Kabul ve Kayıt Koşulları

Mimarlık Bölümüne ÖSYS MF puanıyla öğrenci alınmaktadır. 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılında gerçekleştirilen öğrenci alımlarında Taban Puanı 400 MF, Tavan Puanı 435 MF'dir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Kayıtlı olduğu öğretim programının ders, uygulama, staj gibi tüm gereklerini başarıyla tamamlayan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar.

Program Profili

Mimarlık eğitim programında kuram ve uygulamayı birleştiren bütüncül bir yaklaşım benimsenmiş olup, tasarım stüdyoları eğitim programının ana ögesidir. Dört yıllık eğitim süresince yerel çevreye duyarlı, sürdürülebilir ve ekolojik mimariyi gözeten bir vizyon doğrultusunda, temel tasar, mimari tasarım, anlatım teknikleri, mimarlık kavramları, statik, mukavemet, bilgisayar destekli tasarım, mimarlık tarihi, kentsel tasarım, ekolojik tasarım, yapı bilgisi, mimarlıkta strüktürel sistemler, mesleki ingilizce, vb. gibi teorik, teknik ve uygulamalı dersler verilmektedir. Eğitim sürecinde tamamlanması zorunlu olan mesleki staj programı, davetli saygın mimar ve bilim insanlarıyla gerçekleştirilen seminer ve diğer etkinlikler, öğrencilerin profesyonel yaşamdaki gelişmelerden de haberdar olmalarını sağlamaktadır. Akademik işbirliği yapılan yerli ve yabancı üniversitelerle iletişim ve öğrenci değişimi (ERASMUS, MEVLANA. vb), mezunlar ve firmalar, teknik geziler, mesleki fuar ziyaretleri gibi etkinliklerle örgün eğitim programı desteklenmektedir.


Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mimarlık bölümü mezunları kamu ve özel sektörün projelendirme ve inşaat birimlerinde uygulamacı, tasarımcı ve denetleyici olarak görev alabilirler. Ayrıca, kendi işyerlerini kurarak kamu ve özel sektör projelerinde istihdam edebilirler. Yükseköğretim kurumlarının mimarlık ve ilgili bölümlerinde, araştırma merkezlerinde eğitimci ve araştırmacı olarak, Mimarlık ile ilgili basılı ve sanal yayın kuruluşlarında editör ve editör yardımcısı olarak çalışabilirler.

İş tanımları şu şekilde özetlenebilir:
- Serbest mimarlık ve gerektiğinde iç mimarlık uygulamaları (Mimarlık bürosu açabilme)
- Özel mimarlık ofislerinde ve inşaat şirketlerinde proje mimarlığı ve şantiye mimarlığı
- Devlet dairelerinde proje mimarlığı ve şantiye mimarlığı
- Yükseköğretim kurumlarının mimarlık ve ilgili bölümlerinde, araştırma merkezlerinde eğitimcilik ve araştırmacılık
- Mimarlık ve kent ile ilgili basılı/sanal yayın kuruluşlarında araştırmacılık, editörlük, editör yardımcılığı
- İlgili alanda bilirkişilik, danışmanlık, vb.


Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Lisansüstü Giriş Sınavlarında başarılı olmaları ve ALES ve Yabancı Dil sınavlarından geçerli not almaları koşuluyla lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli, 'Ders Öğretim Planı’nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Öğrenci, teorik derslerde araştırma/analiz ödevi, sunum, ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı ile değerlendirilmektedir. Uygulamalı mimari tasarım derslerinde ise yarıyıl içi proje çalışması, maket uygulamaları, araştırma ödevi, sunum, en az bir eskiz sınavı, ara jüri ve final jüri ile
değerlendirilme yapılmaktadır. Grup yürütücüleri dışında dış üyelerin de davet edildiği jüriler mimari tasarım derslerinin en önemli değerlendirme araçları olup, hem değerlendirmenin daha adil olmasını sağlamakta, hem de tüm katılımcılar için geliştirici bir eğitim ortamı olmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Kayıtlı olduğu öğretim programının tüm ders, atölye ve stajlarının gereklerini yerine getiren ve programın gerektirdiği başarı notu ortalmasına sahip olan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof. Dr. Derya OKTAY
Mimarlık Bölüm Başkanı

derya.oktay@omu.edu.tr
de.oktay@gmail.com

Tel: +90 362 445 0255 / 7315
http://mimarlik.omu.edu.tr

Bölüm Olanakları

- Eğitim ve araştırma deneyimi yüksek öğretim üyeleri ile genç ve dinamik öğretim elemanlarını birlikte barındırması
- Saygın eğitim kurumlarında lisansüstü eğitimler almış yabancı öğretim elemanlarının görev alması; ana dili İngilizce olan öğreitm elemanlarına kadroda yer verilmesi
- Mimarlık Fakültesi'nin EAAE (Avrupa Mimarlık Eğitimi Birliği) üyesi olması; Fakülte üst yönetimince EAAE toplantılarına gerçekleştirilen aktif katılımlarla Avrupa'daki eğitim kurumları ve mimarlık eğitimindeki en son gelişmelerden haberdar olunması
- Uluslararası işbirlikleri (İki Avrupa üniversitesi ile aktif yürütülen ERASMUS anlaşması)
- Mesleki kuruluşlarla ve kentin profesyonel meslek üyeleriyle aktif işbirlikleri
- Eğitim-öğretimi destekleyen akademik ve kültürel etkinliklerin önemsenmesi


Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69908 Uygun sunumlar yapmak için el çizimleri ve bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle programlama ve tasarım sürecinin her aşamasını biçimsel olarak ifade eder.
2 69909 Mimari ve kentsel tasarım süreçlerinde görsel ve yazılı bilgileri elde ederek sınıflandırır, değerlendirir, projelerin oluşturulması ve geliştirilmesinde kullanır.
3 69912 İki ve üç boyutlu mimari ve kentsel tasarımda görsel algıyı öğrenir ve düzenleme ilkelerinin oluşum, gelişim ve uygulamalarını anlar.
4 69913 Yeni Ulusal ve bölgesel mimarlık ve kentsel tasarımda tarihi çevrenin etki ve önemini anlar.
5 69914 Yeni Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanarak tarihi yapıları belgelemek, rölöve ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel teknikleri kavrar.
6 69915 Çevre-insan-kültür etkileşimini, farklı davranış kalıpları, sosyal ve mekânsal örüntüleri anlar, kullanıcı gereksinimlerini bulma, çözümleme sorumluluğunu kavrar.
7 69918 Sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarındaki önemine bağlı olarak, doğal ve yapay kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşmelerin oluşturulmasındaki önemini kavrar.
8 69919 Temel mimari tasarım ilkelerini öğrenerek, bina, iç mekân ve yerleşim düzeyinde tasarım kararı verme becerisine sahip olur.
9 69920 Tesisat, elektrik, düşey sirkülasyon, iletişim, yangın koruma ve yaşam güvenliği sistemlerinin oluşturduğu bina servis sistemleri tasarımının temel ilkelerini anlar.
10 69910 Farklı düzeylerde araştırma becerisi kazanır
11 69911 Özgün bir fikirden yola çıkarak sonuca varma becerisi kazanır
12 69921 Teoriden yararlanarak somut bir proje üretme becerisi kazanır
13 69936 Teknolojiden yararlanma becerisi kazanır
14 69916 Araştırma yetkinliği kazanır
15 69922 Araştırma yetkinliği kazanır
16 69924 Disiplinlerarası çalışma yetkinliği kazanır
17 69926 Tasarım fikirlerini iki ve üç boyutlu olarak ifade etme yetkinliği kazanır
18 69917 Araştırma bulgularını mesleki uygulamalarda kullanma yetkinliği kazanır
19 69923 Araştırma bulgularını mesleki uygulamalarda kullanmayı öğrenir
20 69925 Uluslararası ortamda iletişim kurma deneyimi kazanır
21 69927 Kent ve yer bağlamında mimari tasarım yapma yetkinliğini kazanır
22 69930 Farklı meslek alanlarındaki çalışma sistemlerini öğrenir
23 69932 Topluluğa sunum yapma yetkinliği kazanır
24 69928 Bilgisayar ortamında tasarım ve çizim becerisi kazanır
25 69931 Yeni Program Çıktısı
26 69935 Yerel toplum ve kullanıcılarla iletişim kurma yetkinliği kazanır
27 69929 Uluslararası ve ulusal mimarlık dünyasındaki gelişmeleri izleme ve yenilikleri kullanma yetkinliği kazanır
28 69933 Sürdürülebilir mimarlık ilkeleri doğrultusunda çalışma yetkinliği kazanır
29 69934 Profesyonel mimarlarla (eğitim ve seminerler ortamında karşı karşıya gelerek) diyalog kurma ve çağdaş uygulamaları yorumlama yetkinliği kazanır

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİ

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
3.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
2.
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme
3.
Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
2.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3.
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
MAT107 Matematik Zorunlu 3 0 0 3 5
MIM103 Mimari Anlatım Teknikleri-I Zorunlu 2 4 0 4 8
MIM105 Mimarlık Kavramları Zorunlu 2 2 0 3 5
SSD Serbest Seçmeli Ders 927005 0 0 0 0 0
MIM101 Temel Tasar Zorunlu 2 8 0 6 10
YD101 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
MIM104 Mimari Anlatım Teknikleri-II Zorunlu 2 4 0 4 7
MIM102 Mimari Tasarım I Zorunlu 2 8 0 6 10
MIM106 Mimarlık Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 3
SSD Serbest Seçmeli Ders II SDG 0 0 0 0 0
MIM110 Statik Zorunlu 2 0 0 2 3
ENF101 Temel Bilgi Teknolojileri Zorunlu 3 0 0 3 5
YD102 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2
MIM203 Bilgisayar Destekli Tasarım I Zorunlu 2 2 0 3 4
İSG101 İş Sağlığı ve Güvenliği I Zorunlu 2 0 0 2 2
MIM201 Mimari Tasarım II Zorunlu 2 6 0 5 10
MIM205 Mimarlık Tarihi II Zorunlu 3 0 0 3 3
MIM209 Mukavemet Zorunlu 2 0 0 2 3
TDİ101 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2 2
MIM207 Yapı Bilgisi I Zorunlu 2 2 0 3 4


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 2
MIM204 Bilgisayar Destekli Tasarım II Zorunlu 2 2 0 3 4
İSG102 İş Sağlığı ve Güvenliği II Zorunlu 2 0 0 2 2
MIM202 Mimari Tasarım III Zorunlu 2 6 0 5 10
MIM206 Mimarlık Tarihi III Zorunlu 3 0 0 3 3
MSEÇ-01 Seçmeli Dersler-I SDG 0 0 0 0 0
MIM200 Staj 1 Zorunlu 0 0 0 0 0
TDİ102 Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2 2
MIM208 Yapı Bilgisi II Zorunlu 2 2 0 3 4


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
MIM335 Mesleki İngilizce I Zorunlu 2 2 0 3 0
MIM301 Mimari Tasarım IV Zorunlu 2 6 0 5 11
MIM303 Mimarlıkta Strüktürel Sistemler Zorunlu 2 2 0 3 5
MSEÇ-02 Seçmeli Dersler-II SDG 0 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
MIM304 Kentsel Tasarım Kuram ve İlkeleri Zorunlu 2 2 0 3 0
MIM336 Mesleki İngilizce II Zorunlu 2 2 0 3 0
MIM302 Mimari Tasarım V Zorunlu 2 6 0 5 0
MSEÇ-03 Seçmeli Dersler-III SDG 0 0 0 0 0
MIM300 Staj 2 Zorunlu 0 0 0 0 0


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
MIM401 Mimari Tasarım VI Zorunlu 2 6 0 5 0
MIM405 Mimaride Ekolojik Yaklaşımlar Zorunlu 2 2 0 3 0
MSEÇ-04 Seçmeli Dersler-IV SDG 0 0 0 0 0
MIM403 Şehircilik ve İmar Hukuku Zorunlu 2 0 0 2 3


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
MIM402 Bitirme Projesi Zorunlu 2 4 0 4 0
SEÇ-05 Seçmeli Dersler-V SDG 0 0 0 0 0
MIM404 Yapı ve Proje Yönetimi Zorunlu 2 2 0 3 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
YDA101 Almanca I Zorunlu 2 0 0 2 0
YDF101 Fransızca I Zorunlu 2 0 0 2 0
YDİ101 İngilizce I Zorunlu 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
YDA102 Almanca II Zorunlu 2 0 0 2 0
YDF102 Fransızca II Zorunlu 2 0 0 2 0
YDİ102 İngilizce II Zorunlu 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
GSS414 Seramik-Cam Atelye Zorunlu 2 2 0 3 0
ICM212 Tasarım ve Psikoloji Zorunlu 2 2 0 3 3
ICM214 Tasarımcılar İçin Fotoğraf Zorunlu 2 2 0 3 5
ICM216 Mekan ve Sanat Zorunlu 2 2 0 3 3
ICM218 İleri Boyama Teknikleri Zorunlu 2 2 0 3 3
ICM228 Eskiz Teknikleri Zorunlu 2 2 0 3 0
ICM230 Perspektif Zorunlu 2 2 0 3 0
MIM210 Maket Yapım Teknikleri Zorunlu 2 2 0 3 3
MIM212 Gözleme Dayalı Serbest El Çizimi Zorunlu 2 2 0 3 3
MIM214 Çevre Davranış Bilgisi Zorunlu 2 2 0 3 0
MIM216 Mimaride Çevre Denetimi Zorunlu 2 2 0 3 0
MIM218 Yaşam Kalitesi Bağlamında Sosyal Konut Zorunlu 2 2 0 3 3


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ICM311 Kent Mobilyası Tasarımı Zorunlu 2 2 0 3 0
ICM315 Mobilya Tarihi ve Tasarımı Zorunlu 2 2 0 3 0
MIM305 Mimarlık Kuramları Zorunlu 2 2 0 3 3
MIM307 Mimarlıkta Estetik Kavramı Zorunlu 2 2 0 3 5.5
MIM309 Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı Zorunlu 2 2 0 3 0
MIM311 Mimari Fotoğrafçılık Zorunlu 2 2 0 3 5
MIM313 Mimarlıkta Kompozisyon Zorunlu 2 2 0 3 3
MIM315 Mimaride Aydınlatma Zorunlu 2 2 0 3 12.5
MIM317 Gelişmekte Olan Ülkelerde Konut Zorunlu 2 2 0 3 3
MIM321 Kent, Kültür ve Toplum Zorunlu 2 2 0 3 0
MIM323 Kültür ve Mimarlık Zorunlu 2 2 0 3 0
MIM325 Mekan Analizi Zorunlu 2 2 0 3 0
MIM327 Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon Zorunlu 2 2 0 3 0
MIM329 Konutlarda İç Mekan Tasarımı Zorunlu 2 2 0 3 0
MIM331 Bina-Kentsel Mekan İlişkisi Zorunlu 2 2 0 3 0
MIM333 Kentsel Alan Kullanımda Ekonomik Boyutlar Zorunlu 2 2 0 3 3


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ICM312 Sinema ve Mekan Zorunlu 2 2 0 3 0
MIM306 Çağdaş Toplu Konut Uygulamaları Zorunlu 2 2 0 3 3
MIM308 Mimaride Sosyal Boyutlar Zorunlu 2 2 0 3 0
MIM310 Tarihi ve Geleneksel Çevrede Tasarım Zorunlu 2 2 0 3 0
MIM312 Restorasyon ve Koruma İlkeleri Zorunlu 2 2 0 3 0
MIM314 Mimaride Eskiz Teknikleri Zorunlu 2 2 0 3 3
MIM316 Mimarlıkta Malzeme Seçimi ve Kullanımı Zorunlu 2 2 0 3 0
MIM318 Mekan ve Sanat İlişkisi Zorunlu 2 2 0 3 3
MIM320 Kentsel Mekanda Aydınlatma ve Donatılar Zorunlu 2 2 0 3 0
MIM322 Kentsel Çevreyi Anlamak Zorunlu 2 2 0 3 3
MIM324 Hafif Taşıyıcı Sistemler Zorunlu 2 2 0 3 0
MIM326 Peyzaj Tasarımı Zorunlu 2 2 0 3 3
MIM328 Çevresel Psikoloji ve Mekan Algısı Zorunlu 2 2 0 3 3


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ICM409 İleri Bilgisayar Destekli Çizim ve Tasarım Zorunlu 2 2 0 3 0
ICM411 Mekan Tasarımında Renk Zorunlu 2 2 0 3 3
ICM413 Engelliler İçin Tasarım Zorunlu 2 2 0 3 0
MIM409 Karadeniz Mimarisi ve Gelişimi Zorunlu 2 2 0 3 0
MIM411 Bina Akustiği ve Gürültü Kontrölü Zorunlu 2 2 0 3 0
MIM413 Prefabrike Yapılar Zorunlu 2 2 0 3 0
MIM415 Dijital Sanat Zorunlu 2 2 0 3 3
MIM421 Yapım Yönetim Ekonomisi Zorunlu 2 2 0 3 0
MIM425 Binalarda Yangın Güvenliği Zorunlu 2 2 0 3 3
MIM427 Kentsel Trafik Planlaması Zorunlu 2 2 0 3 3
MIM429 Temel İstatistik Zorunlu 2 2 0 3 3
MIM431 Erişebilir Çevre Tasarımı Zorunlu 2 2 0 3 0
MIM433 Eğitim Yapıları Zorunlu 2 2 0 3 0
MIM435 Kentsel Dönüşüm ve Uygulamaları Zorunlu 2 2 0 3 3
MIM437 Ütopya ve Kent Zorunlu 2 2 0 3 3
MIM439 Kent Planlama, Kentsel Tasarım ve Mimarlık İlişkileri Zorunlu 2 2 0 3 0


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ICM410 Mimari Animasyon Zorunlu 2 2 0 3 0
ICM412 Fuar Standı Tasarımı Zorunlu 2 2 0 3 0
MIM406 Mimari Portfolyo Tasarımı Zorunlu 2 2 0 3 3
MIM408 Mimarlar, Yaşamları ve Çalışmaları Zorunlu 2 2 0 3 5
MIM412 İnovasyon ve Girişimcilik Zorunlu 2 2 0 3 3
MIM414 Çağdaş Kentsel Tasarım Yaklaşımları ve Uygulamaları Zorunlu 2 2 0 3 3
MIM416 Kentler ve Yaşam Kalitesi Zorunlu 2 2 0 3 0
MIM418 Katılımcı Planlama ve Uygulamaları Zorunlu 2 2 0 3 3
MIM420 Çağdaş Mimarlık Uygulamaları Zorunlu 2 2 0 3 0
MIM422 Yüksek Binalar Zorunlu 2 2 0 3 0
MIM424 Konut Alanlarında Kullanıcı Memnuniyeti Zorunlu 2 2 0 3 3
MIM426 Sürdürülebilir ve Akıllı Ulaşım Sistemleri Zorunlu 2 2 0 3 0
MIM428 Kentsel Ulaşım Planlaması Zorunlu 2 2 0 3 3
MIM430 Koruma ve Yeniden Kullanım Zorunlu 2 2 0 3 0