Program Tanımları

Kuruluş

Mimarlık Fakültesi kuruluş kararnamesi: 01.02.2010 (Mimarlık - İç Mimarlık - Peyzaj Mimarlığı Bölümleri ile)

Bu programda sadece 667 Karar Sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca kapatılan Vakıf Yükseköğretim Kurumlarından, Fakültemize yerleştirilen özel öğrenciler eğitimlerine devam etmektedir.

Kazanılan Derece

İÇ MİMAR

Kabul ve Kayıt Koşulları

2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılında yeni öğrenci alınmayacaktır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Kayıtlı olduğu öğretim programının ders, uygulama, staj gibi tüm gereklerini başarıyla tamamlayan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar.

Program Profili

Dört yıllık eğitim süresince içmimari tasarım odaklı; temel tasarım, teknik resim, içmimari çevre ve mobilya tasarımı, konstrüksiyon, yapı bilgisi, rölöve-restorasyon, teknik donatım, anlatım teknikleri, malzeme, tasarım tarihi gibi teorik, teknik ve uygulamalı dersler verilmektedir. Eğitim sürecinde tamamlanması zorunlu olan mesleki staj programı, öğrencilerin profesyonel yaşamla doğrudan bağ kurmalarını sağlamaktadır. Akademik düzeyde iletişimin sürdürüldüğü eğitim kurumları, mezunlar ve firmalar, seminer, workshop, uygulama, yurt içi ve yurt dışı geziler, fuarlar gibi etkinliklerle içmimarlık programını desteklemektedirler.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

İçmimarlık Bölümü mezunları, kamu ve özel sektöre bağlı, sanayi, tasarım ofisleri, şantiyelerde, yaratıcı konumda, projelendirme, uygulama ve sunum aşamalarında çalışabilirler. Mesleğe dayalı yayıncılık sektöründe araştırmacı, yazar, danışman olarak görev alabilirler. Mesleki alanlarda bilirkişilik yapabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Lisansüstü Giriş Sınavlarında başarılı olmaları ve ALES, Yabancı Dil sınavlarından geçerli not almaları koşuluyla lisansüstü yüksek lisans ve sanatta yeterlik programlarında öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli, “Ders Öğretim Planı’nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Öğrenci, teorik derslerde araştırma ödevi, sunum, ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı ile değerlendirilmektedir. Uygulamalı derslerde ise yarıyıl içi proje çalışması, maket ve prototip uygulamaları, araştırma ödevi, sunum ve yarıyıl sonu eskiz sınavları ile değerlendirilmektedir.

Mezuniyet Koşulları

Kayıtlı olduğu öğretim programının ders, uygulama, staj gibi tüm gereklerini başarıyla tamamlayan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Dr. Öğretim Üyesi Alper BODUR
İç Mimarlık Bölüm Başkanı

alper.bodur@omu.edu.tr
boduralper@yandex.com

Tel: 0 362 312 19 19 / 4768

Bölüm Olanakları

İçmimarlık Bölümü programı kapsamında kuramsal ve uygulamalı eğitim öğretim faaliyetleri, araştırma, bilimsel organizasyon, kültürel ve sosyal sorumluluk faaliyetleri bulunmaktadır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77665 Genel Kültür ve Sanat alanı ile ilgili teorik bilgiler edinir.
2 77667 Tanımlanmış bir tasarım problemini çözümleme becerisi kazanır.
3 77652 Tasarım uygulamalarına yönelik teknik anlatım, sunum ve araç kullanma yöntemlerini öğrenir.
4 77653 Mekan ve mekanı oluşturan birimleri yaratmaya yönelik temel tasarım yöntemlerini öğrenir.
5 77654 Mesleğe yönelik teknik ve estetik konularda analiz ve sentez yapmayı öğrenir.
6 77655 İşlev-form-renk-ışık-malzeme faktörlerini içmimari tasarımda kullanmayı öğrenir.
7 77656 Maket ve prototip uygulamalarla üç boyutlu düşünmeyi öğrenir.
8 77657 Çeşitli tasarım teorilerini ve yöntemlerini öğrenir.
9 77658 Malzeme ve konstrüksiyon sistemlerini öğrenir.
10 77659 İnsan-mobilya-mekan-çevre ilişkilerini tasarıma uyarlamayı öğrenir.
11 77660 Yaşanılan ortamların konforunu sağlamak için gerekli teknik donatım sistemlerini öğrenir.
12 77661 Profesyonel yaşama yönelik işletme ve uygulama yöntemlerini öğrenir.
13 77662 Mesleki ve genel, kültür, teori ve tarih bilgisi edinir.
14 77663 Edindiği kuramsal, teknik ve estetik bilgilerle özgün tasarım dilini oluşturur.
15 77664 Temel Sanat Eğitimi ile sanat - tasarım ilişkisini mesleğe uyarlamayı öğrenir.
16 77666 Tanımlanmış bir tasarım problemini çözümleme becerisi kazanır.
17 77668 Tasarım uygulamalarına yönelik teknik anlatım, sunum ve araç kullanma becerisi kazanır.
18 77694 Mesleğe yönelik teknik ve estetik konularda analiz ve sentez yapmayı öğrenir.
19 77695 İşlev-form-renk-ışık-malzeme faktörlerini içmimari tasarımda kullanmayı öğrenir.
20 77696 Maket ve prototip uygulamalarla üç boyutlu düşünmeyi öğrenir.
21 77697 İnsan-mobilya-mekan-çevre ilişkilerini tasarıma uyarlamayı öğrenir.
22 77698 Profesyonel yaşama yönelik işletme ve uygulama yöntemlerini öğrenir.
23 77699 Temel Sanat Eğitimi ile sanat - tasarım ilişkisini mesleğe uyarlamayı öğrenir.
24 77700 Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
25 77701 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
26 77702 Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
27 77703 Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
28 77704 Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
29 77705 Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
30 77706 Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
31 77707 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
32 77708 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
33 77709 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
34 77710 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
35 77711 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİ

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
3.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
2.
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme
3.
Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
2.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3.
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2
ICM113 Anlatım Teknikleri I Zorunlu 2 4 0 4 6
ICM115 İç Mimarlık Kavramları Zorunlu 2 2 0 3 8
ICM191 Temel Tasar Zorunlu 2 8 0 6 10
TDİ101 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2 2
YD101 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 2
ENF101, Temel Bilgi Teknolojileri Zorunlu 2 2 0 3 5
ICM108 Sanat Tarihi Zorunlu 2 0 0 2 3
ICM114 Anlatım Teknikleri II Zorunlu 2 4 0 4 6
ICM192 Tasarıma Gİriş Zorunlu 2 6 0 5 10
TDİ102 Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2 2
YD102 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ICM205 Strüktür Zorunlu 2 2 0 3 3
ICM207 Tasarım Tarihi Zorunlu 2 0 0 2 2
ICM221 Yapı Bilgisi I Zorunlu 2 2 0 3 3
ICM223 Bilgisayar Ortamında Sunum Teknikleri Zorunlu 2 2 0 3 5
ICM225 İnsan ve Çevre Zorunlu 2 2 0 3 5
ICM291 İç Mimari Tasarım I Zorunlu 2 6 0 5 10
İSG101 İş Sağlığı ve Güvenliği I Zorunlu 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ICM200 Staj 1 Zorunlu 0 0 0 0 10
ICM204 Yapı Malzemesi Zorunlu 2 2 0 3 4
ICM222 Yapı Bilgisi II Zorunlu 2 2 0 3 3
ICM226 Mesleki İngilizce Zorunlu 2 0 0 2 2
ICM292 İç Mimari Tasarım II Zorunlu 2 6 0 5 10
ICMSEÇ-02 Seçm.Ders.-2 SDG 0 0 0 0 6
İSG102 İş Sağlığı ve Güvenliği II Zorunlu 2 0 0 2 2


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ICM317 Detay Bilgisi Zorunlu 2 2 0 3 5
ICM319 Yapı Donatım ve Aydınlatma Zorunlu 2 2 0 3 5
ICM391 İç Mimari Tasarım III Zorunlu 2 6 0 5 11
ICMSEÇ-03 Seçm.Ders.-3 SDG 0 0 0 0 9


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ICM300 Staj 2 Zorunlu 0 0 0 0 10
ICM308 Rölöve-Restorasyon Zorunlu 2 2 0 3 5
ICM320 Yapı Donatım ve Akustik Zorunlu 2 2 0 3 5
ICM392 İç Mimari Tasarım IV Zorunlu 2 6 0 5 11
ICMSEÇ-04 Seçm.Ders.-4 SDG 0 0 0 0 9


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ICM405 Yapım Maliyeti Zorunlu 2 0 0 2 2
ICM421 İç Mİmarlıkta Ekolojik Yaklaşımlar Zorunlu 2 2 0 3 5
ICM491 İç Mimari Tasarım V Zorunlu 2 6 0 5 11
ICMSEÇ-05 Seçm.Ders.-5 SDG 0 0 0 0 12


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ICM404 Mesleki İş Hukuku Zorunlu 2 0 0 2 3
ICM492 Bitirme Projesi Zorunlu 2 4 0 4 12
ICMSEÇ-06 Seçm.Ders.-6 SDG 0 0 0 0 15

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA101 Almanca I 2 0 0 2 2
YDF101 Fransızca I 2 0 0 2 2
YDİ101 İngilizce I 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA102 Almanca II 2 0 0 2 2
YDF102 Fransızca II 2 0 0 2 2
YDİ102 İngilizce II 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
GSS401 Sanat ve Çevre 2 0 0 2 3
GSS409 Yaratıcılık 2 0 0 2 3
ICM212 Tasarım ve Psikoloji 2 2 0 3 3
ICM216 Mekan ve Sanat 2 2 0 3 3
ICM218 İleri Boyama Teknikleri 2 2 0 3 3
ICM228 Eskiz Teknikleri 2 2 0 3 3
ICM230 Perspektif 2 2 0 3 3
ICM232 Uygulamada Kamusal Mekan 2 2 0 3 3
MIM210 Maket Yapım Teknikleri 2 2 0 3 3
MIM212 Gözleme Dayalı Serbest El Çizimi 2 2 0 3 3
MIM214 Çevre Davranış Bilgisi 2 2 0 3 3


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ICM309 Mutfak Tasarımı 2 2 0 3 3
ICM311 Kent Mobilyası Tasarımı 2 2 0 3 3
ICM313 Mimari Akustik ve Yangın Güvenliği 2 2 0 3 3
ICM315 Mobilya Tarihi ve Tasarımı 2 2 0 3 3
MIM315 Mimaride Aydınlatma 2 2 0 3 3
MIM323 Kültür ve Mimarlık 2 2 0 3 3
MIM325 Mekan Analizi 2 2 0 3 3
MIM329 Konutlarda İç Mekan Tasarımı 2 2 0 3 3


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ICM310 Ergonomi 2 2 0 3 3
ICM312 Sinema ve Mekan 2 2 0 3 3
ICM314 Bilgisayar Destekli Tasarım II 2 2 0 3 3
ICM316 İç Mekanda Seramik Malzeme Uygulamaları 2 2 0 3 3
MIM216 Mimaride Çevre Denetimi 2 2 0 3 3
MIM308 Mimaride Sosyal Boyutlar 2 2 0 3 3
MIM316 Mimarlıkta Malzeme Seçimi ve Kullanımı 2 2 0 3 3


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ICM409 İleri Bilgisayar Destekli Çizim ve Tasarım 2 2 0 3 3
ICM411 Mekan Tasarımında Renk 2 2 0 3 3
ICM413 Engelliler İçin Tasarım 2 2 0 3 3
ICM415 İç Mimarlıkta Etkili Sunum Teknikleri 2 2 0 3 3
MIM409 Karadeniz Mimarisi ve Gelişimi 2 2 0 3 3
MIM411 Bina Akustiği ve Gürültü Kontrölü 2 2 0 3 3
MIM415 Dijital Sanat 2 2 0 3 3
MIM425 Binalarda Yangın Güvenliği 2 2 0 3 3
MIM433 Eğitim Yapıları 2 2 0 3 3


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
GSS414 Seramik-Cam Atelye 2 2 0 3 3
GSS415 Sanat ve Tasarımda Aktüalite 2 0 0 2 3
ICM406 Portfolyo Tasarımı 2 2 0 3 3
ICM408 Medya ve Mekan 2 2 0 3 3
ICM410 Mimari Animasyon 2 2 0 3 3
ICM412 Fuar Standı Tasarımı 2 2 0 3 3
ICM416 Fuar ve Sergi Alanları 2 2 0 3 3
MIM406 Mimari Portfolyo Tasarımı 2 2 0 3 3
MIM424 Konut Alanlarında Kullanıcı Memnuniyeti 2 2 0 3 3
MIM430 Koruma ve Yeniden Kullanım 2 2 0 3 3