Program Tanımları

Kuruluş

Mimarlık Fakültesi kuruluş kararnamesi: 01.02.2010 (Mimarlık - İç Mimarlık - Peyzaj Mimarlığı Bölümleri ile)

Bu programda sadece 667 Karar Sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca kapatılan Vakıf Yükseköğretim Kurumlarından, Fakültemize yerleştirilen özel öğrenciler eğitimlerine devam etmektedir. Yeni öğrenci alımı altyapı çalışmaları devam etmektedir.

Kazanılan Derece

İÇ MİMAR

Derecenin Düzeyi

Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yeni öğrenci alımı altyapı çalışmaları devam etmekte olup ÖSYM tarafından kararlaştırılan kabul ve kayıt koşulları geçerli olacaktır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Kayıtlı olduğu öğretim programının ders, uygulama, staj gibi tüm gereklerini başarıyla tamamlayan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar.

Program Profili

Dört yıllık eğitim süresince iç mimari tasarım odaklı; temel tasarım, iç mimari tasarım, teknik resim, iç mimari çevre ve mobilya tasarımı, konstrüksiyon, yapı bilgisi, rölöve-restorasyon, teknik donatım, anlatım teknikleri, malzeme, tasarım tarihi gibi teorik, teknik ve uygulamalı dersler verilmektedir. Eğitim sürecinde tamamlanması zorunlu olan mesleki staj programı, öğrencilerin profesyonel yaşamla doğrudan bağ kurmalarını sağlamaktadır. Akademik düzeyde iletişimin sürdürüldüğü eğitim kurumları, mezunlar ve firmalar, seminer, workshop, uygulama, yurt içi ve yurt dışı geziler, fuarlar gibi etkinliklerle iç mimarlık programını desteklemektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

İç Mimarlık bölümü mezunları kamu ve özel sektörün projelendirme ve inşaat birimlerinde uygulamacı, tasarımcı ve denetleyici olarak görev alabilirler. Ayrıca, kendi işyerlerini kurabilir ve istihdam alanı oluşturabilirler. Mesleğe dayalı yayıncılık sektöründe araştırmacı, yazar, danışman, editör ve editör yardımcısı olarak görev alabilirler. Mesleki alanlarda bilirkişilik yapabilirler. Yükseköğretim kurumlarının iç mimarlık ve ilgili bölümlerinde, araştırma merkezlerinde eğitimci ve araştırmacı olarak çalışabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan mezunlar, Lisansüstü Giriş Sınavlarında başarılı olmaları ve ilgili kurum sınavlarından geçerli not almaları koşuluyla yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarında öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli, Ders Öğretim Planı’nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Öğrenci, teorik derslerde; araştırma ödevi, sunum, ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı ile, uygulamalı derslerde; yarıyıl içi proje çalışması, maket ve prototip uygulamaları, araştırma ödevi, sunum, yarıyıl sonu eskiz sınavları, ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı ile değerlendirilmektedir.

Mezuniyet Koşulları

Kayıtlı olduğu öğretim programının ders, uygulama, staj gibi tüm gereklerini yerine getiren ve programın gerektirdiği başarı notu ortalamasına sahip olan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Dr. Öğretim Üyesi Alper BODUR
İç Mimarlık Bölüm Başkanı

alper.bodur@omu.edu.tr
boduralper@yandex.com

Tel: 0 362 312 19 19 / 4768

Bölüm Olanakları

İç Mimarlık Bölümü programı kapsamında eğitim-öğretimi destekleyen faaliyetler, araştırma, bilimsel organizasyon, kültürel ve sosyal sorumluluk etkinlikleri bulunmaktadır.


Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 79777 Tasarım teorileri ve yöntemleri, sanat ve kültür ile ilgili tarihî ve güncel bilgileri edinir.
2 79778 Mekân ve mekân öğeleri oluşturmaya ilişkin tasarım uygulamalarını, üç boyutlu düşünmeyi, mekânları analiz etmeyi ve tasarımda sentez yapmayı öğrenir.
3 79779 İşlev ve form ilişkisinin, renk-ışık-malzeme-doku ve mobilya gibi iç mekân öğelerinin ve insan-çevre etkileşiminin iç mimari tasarımdaki önemini kavrar.
4 79780 Meslekle ilişkili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanarak araştırma, tasarlama, sunum ve uygulama yöntemlerini öğrenir.
5 79781 Mekânlara dair teknik donatım, yapı ve konstrüksiyon sistemlerini öğrenir.
6 79782 Edindiği kuramsal, teknik ve estetik bilgilerle, tanımlanmış bir tasarım problemini çözümleme ve özgün bir tasarım dili oluşturma becerisi kazanır.
7 79783 Öğrendiği “mekân oluşturmaya yönelik” tasarım yöntemlerini etkin ve verimli bir şekilde kullanma becerisi, üç boyutlu düşünebilme refleksi ve isabetli analiz ve sentez yapabilme becerisi kazanır.
8 79784 Araştırmaya, tasarlamaya ve tasarımı sunmaya yönelik yöntem ve araçları (bilişim ve iletişim teknolojileri, maket, prototip vb.) etkin ve verimli bir şekilde kullanma becerisi kazanır.
9 79785 İşlev ve form ilişkisini, renk-ışık-malzeme-doku ve mobilya gibi iç mekân öğelerini ve insan-çevre etkileşimini iç mimari tasarımda doğru, nitelikli ve bilinçli bir şekilde kurgulama becerisi kazanır.
10 79786 Mekânlara dair teknik konuların denetimini yapma ve yapı-konstrüksiyon sistemlerini iç mimari tasarımda doğru bir şekilde kurgulama becerisi kazanır.
11 79787 İç mekânların oluşturulması sürecinin tamamında gerek tek başına gerekse de bir ekibin üyesi olarak yetkinlikle çalışabilir.
12 79788 Tasarıma yönelik kararlarını geleceği düşünüp isabetli öngörülerde bulunarak verir ve bu kararların yaratabileceği sonuçların sorumluluğu hakkında kapsamlı bir bilince sahip olur.
13 79789 İç Mimarlık mesleği ile ilişkili bütün unsurların farkındalığına sahiptir ve meslekî yaşamının her aşamasında yenilikleri öğrenmeye açık olur.
14 79790 Mesleği ile ilişkin doğru bilgiye hangi kaynaklardan ve/veya deneyimlerle ulaşabileceği konusunda ileri bir bilince ve edindiği mesleki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla sorgulama ve değerlendirme yetisine sahip olur.
15 79791 Mesleği ile ilişkili konularda fikirlerini, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini, gerek geleneksel gerekse de dijital araç ve yöntemleri kullanarak ilgili kişi ve kurumlara detaylı bir şekilde ustalıkla aktarabilir.
16 79792 Mesleğin gerektirdiği toplumsal bilince sahip olur ve mekân tasarımının sosyal yaşama ve fiziksel çevreye etkilerinin farkında olarak tasarım kararları verir.
17 79793 İç mimari tasarım sürecinin (araştırmaların yapılması, verilerin toplanması ve değerlendirilmesi, tasarım kararlarının uygulanması ve sunulması aşamaları) tamamında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme yetisi kazanır.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİ

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
3.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
2.
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme
3.
Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
2.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3.
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2
ICM113 Anlatım Teknikleri I Zorunlu 2 4 0 4 6
ICM115 İç Mimarlık Kavramları Zorunlu 2 2 0 3 8
ICM191 Temel Tasar Zorunlu 2 8 0 6 10
TDİ101 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2 2
YD101 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 2
ENF101, Temel Bilgi Teknolojileri Zorunlu 2 2 0 3 5
ICM108 Sanat Tarihi Zorunlu 2 0 0 2 3
ICM114 Anlatım Teknikleri II Zorunlu 2 4 0 4 6
ICM192 Tasarıma Gİriş Zorunlu 2 6 0 5 10
TDİ102 Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2 2
YD102 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ICM205 Strüktür Zorunlu 2 2 0 3 3
ICM207 Tasarım Tarihi Zorunlu 2 0 0 2 2
ICM221 Yapı Bilgisi I Zorunlu 2 2 0 3 3
ICM223 Bilgisayar Ortamında Sunum Teknikleri Zorunlu 2 2 0 3 5
ICM225 İnsan ve Çevre Zorunlu 2 2 0 3 5
ICM291 İç Mimari Tasarım I Zorunlu 2 6 0 5 10
İSG101 İş Sağlığı ve Güvenliği I Zorunlu 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ICM200 Staj 1 Zorunlu 0 0 0 0 10
ICM204 Yapı Malzemesi Zorunlu 2 2 0 3 4
ICM222 Yapı Bilgisi II Zorunlu 2 2 0 3 3
ICM226 Mesleki İngilizce Zorunlu 2 0 0 2 2
ICM292 İç Mimari Tasarım II Zorunlu 2 6 0 5 10
ICMSEÇ-02 Seçm.Ders.-2 SDG 0 0 0 0 6
İSG102 İş Sağlığı ve Güvenliği II Zorunlu 2 0 0 2 2


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ICM317 Detay Bilgisi Zorunlu 2 2 0 3 5
ICM319 Yapı Donatım ve Aydınlatma Zorunlu 2 2 0 3 5
ICM391 İç Mimari Tasarım III Zorunlu 2 6 0 5 11
ICMSEÇ-03 Seçm.Ders.-3 SDG 0 0 0 0 9


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ICM300 Staj 2 Zorunlu 0 0 0 0 10
ICM308 Rölöve-Restorasyon Zorunlu 2 2 0 3 5
ICM320 Yapı Donatım ve Akustik Zorunlu 2 2 0 3 5
ICM392 İç Mimari Tasarım IV Zorunlu 2 6 0 5 11
ICMSEÇ-04 Seçm.Ders.-4 SDG 0 0 0 0 9


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ICM405 Yapım Maliyeti Zorunlu 2 0 0 2 2
ICM421 İç Mİmarlıkta Ekolojik Yaklaşımlar Zorunlu 2 2 0 3 5
ICM491 İç Mimari Tasarım V Zorunlu 2 6 0 5 11
ICMSEÇ-05 Seçm.Ders.-5 SDG 0 0 0 0 12


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ICM404 Mesleki İş Hukuku Zorunlu 2 0 0 2 3
ICM492 Bitirme Projesi Zorunlu 2 4 0 4 12
ICMSEÇ-06 Seçm.Ders.-6 SDG 0 0 0 0 15

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA101 Almanca I 2 0 0 2 2
YDF101 Fransızca I 2 0 0 2 2
YDİ101 İngilizce I 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA102 Almanca II 2 0 0 2 2
YDF102 Fransızca II 2 0 0 2 2
YDİ102 İngilizce II 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
GSS401 Sanat ve Çevre 2 0 0 2 3
GSS409 Yaratıcılık 2 0 0 2 3
ICM212 Tasarım ve Psikoloji 2 2 0 3 3
ICM216 Mekan ve Sanat 2 2 0 3 3
ICM218 İleri Boyama Teknikleri 2 2 0 3 3
ICM228 Eskiz Teknikleri 2 2 0 3 3
ICM230 Perspektif 2 2 0 3 3
ICM232 Uygulamada Kamusal Mekan 2 2 0 3 3
MIM210 Maket Yapım Teknikleri 2 2 0 3 3
MIM212 Gözleme Dayalı Serbest El Çizimi 2 2 0 3 3
MIM214 Çevre Davranış Bilgisi 2 2 0 3 3


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ICM309 Mutfak Tasarımı 2 2 0 3 3
ICM311 Kent Mobilyası Tasarımı 2 2 0 3 3
ICM313 Mimari Akustik ve Yangın Güvenliği 2 2 0 3 3
ICM315 Mobilya Tarihi ve Tasarımı 2 2 0 3 3
MIM315 Mimaride Aydınlatma 2 2 0 3 3
MIM323 Kültür ve Mimarlık 2 2 0 3 3
MIM325 Mekan Analizi 2 2 0 3 3
MIM329 Konutlarda İç Mekan Tasarımı 2 2 0 3 3


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ICM310 Ergonomi 2 2 0 3 3
ICM312 Sinema ve Mekan 2 2 0 3 3
ICM314 Bilgisayar Destekli Tasarım II 2 2 0 3 3
ICM316 İç Mekanda Seramik Malzeme Uygulamaları 2 2 0 3 3
MIM216 Mimaride Çevre Denetimi 2 2 0 3 3
MIM308 Mimaride Sosyal Boyutlar 2 2 0 3 3
MIM316 Mimarlıkta Malzeme Seçimi ve Kullanımı 2 2 0 3 3


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ICM409 İleri Bilgisayar Destekli Çizim ve Tasarım 2 2 0 3 3
ICM411 Mekan Tasarımında Renk 2 2 0 3 3
ICM413 Engelliler İçin Tasarım 2 2 0 3 3
ICM415 İç Mimarlıkta Etkili Sunum Teknikleri 2 2 0 3 3
MIM409 Karadeniz Mimarisi ve Gelişimi 2 2 0 3 3
MIM411 Bina Akustiği ve Gürültü Kontrölü 2 2 0 3 3
MIM415 Dijital Sanat 2 2 0 3 3
MIM425 Binalarda Yangın Güvenliği 2 2 0 3 3
MIM433 Eğitim Yapıları 2 2 0 3 3


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
GSS414 Seramik-Cam Atelye 2 2 0 3 3
GSS415 Sanat ve Tasarımda Aktüalite 2 0 0 2 3
ICM406 Portfolyo Tasarımı 2 2 0 3 3
ICM408 Medya ve Mekan 2 2 0 3 3
ICM410 Mimari Animasyon 2 2 0 3 3
ICM412 Fuar Standı Tasarımı 2 2 0 3 3
ICM416 Fuar ve Sergi Alanları 2 2 0 3 3
MIM406 Mimari Portfolyo Tasarımı 2 2 0 3 3
MIM424 Konut Alanlarında Kullanıcı Memnuniyeti 2 2 0 3 3
MIM430 Koruma ve Yeniden Kullanım 2 2 0 3 3