Program Tanımları

Kuruluş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü medya alanına nitelikli eleman yetiştirmek amacıyla 01.02.2010 tarihinde kurulmuştur.

Kazanılan Derece

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lise Mezunu olmak ve LYS den gerekli puanı almış olmak.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "yükseköğretim kurumlarında önlisans ve lisans düzeyindeki programlar arasında geçiş, çift anadal, yan dal ile kurumlar arası kredi transferi yapılması esaslarına ilişkin yönetmelik " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 100 üzerinden en az 60 not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Program Profili

Program, halkla ilişkiler ve tanıtım alanında görev yapabilecek bilgi, beceri, yetenek ve deneyime sahip, kişilerarası ve kurumsal iletişim sürecini yönetmeyi başarabilen, iletişim etiğinin değerlerini özümsemiş, ulusal ve uluslararası alanda mesleğe ilişkin değişim ve gelişmelerin farkında olan ve alanına uyarlayabilen, bilgi-iletişim teknolojileri ile ilgili yeterliliklere sahip, çağdaş ve analitik düşünebilen çok yönlü halkla ilişkiler uygulamacıları yetiştirmektir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Bu programdan mezun olanlar kamu ve özel sektörde iletişim, medya, halka ilişkiler, müşteri ilişkileri, kurumsal iletişim vb. alanlarda halkla ilişkiler ve iletişim uzmanı olarak görev yapabilmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Programda yer alan her ders için ölçme ve değerlendirmeye ilişkin yöntemler Ders öğretim planı içerisinde dersi veren öğretim üyesi tarafından ayrıntılı bir biçimde belirtilmektedir. Bununla birlikte notlar dönemlik olarak belirlenmekte; vize (ara sınav) notlarının %40’ı; final sınavının da %60’ı alınarak geçme notu belirlenmektedir.

Mezuniyet Koşulları

Kayıt altında olduğu eğitim-öğretim yılları boyunca kendisine sunulan derslere devam veren, başarılı sayılan ve alması gereken 106 krediyi tamamlayan bir aday mezun olma hakkına sahip olmaktadır. Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 100 üzerinden en az 60 not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Program Başkanı: Doç. Dr. Recep YILMAZ, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, Mustafa Güneşdoğdu Kampüsü/Çarşamba Tel: e- posta: recep.yilmaz@omu.edu.tr

Bölüm Olanakları

Halka İlişkiler ve Tanıtım Bölümünde 1 doçent, 4 doktor öğretim üyesi, 3 araştırma görevlisi, 1 öğretim görevlisi bulunmaktadır. Halkla İlişkiler Atölyesi isimli bir uygulama birimi bulunan bölümde, halkla ilişkiler ve reklamcılıkla ilgili tüm mesleki pozisyonlara yönelik eğitim verilmektedir. Teorik ve uygulamalı derslerden oluşan müfredat oluşturulurken, dijitalleşen iletişim dünyasının güncel görünümü göz önünde bulundurulmuştur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68323 Halkla ilişkiler disiplininin ve ilişkili olduğu disiplinlerin temel kavramlarını kavrama ve disiplinler arasındaki ilişkileri kurabilme.
2 68324 Halkla ilişkiler ve tanıtım disiplini ile ilgili süreçleri araştırabilme, planlayabilme, uygulayabilme ve denetleyebilme.
3 68332 Kurumsal iletişim, itibar, değer, sosyal sorumluluk, algılama, vb. Kavramlara yönelik sürdürülebilir gelişme ve kalite anlayışı oluşturabilme.
4 68330 Demokrasi ve insan haklarını merkeze alan Mesleki ve Etik Sorumluluk Bilincine Sahip Olma.
5 68325 Halkla ilişkiler kuram ve uygulamalarının uluslararası ve ulusal çevrede mevcut/olası durum ve sorunlara katkılarını değerlendirebilme.
6 68326 Araştırma yöntem ve teknikleri uzmanlık alanında uygulayabilme.
7 68333 Kültürlerarası iletişim konusunda duyarlılığa ve empati yeteneğine sahip olma.
8 68329 Yazılı ve sözlü iletişim becerilerini meslek alanında uygulayabilme.
9 68334 Halkla ilişkiler ve ilgili alanlara ilişkin stratejik düşünebilme ve stratejiler oluşturabilme.
10 68331 Ulusal ve uluslararası kültürel ve çağdaş yaklaşımları, sorunları ve olayları takip ederek mesleki görüş ve çözüm önerileri sunabilme.
11 68328 Halkla ilişkiler ve tanıtım çalışmaları ortamlarına yönelik teknik bilgi, beceri ve deneyim kazanma.
12 68327 Halkla ilişkiler çalışmalarının temel basamaklarına ilişkin araştırma, ölçme-değerlendirme süreçlerini oluşturabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİ

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
3.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
2.
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme
3.
Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
2.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3.
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2
HİT101 İletişim Bilimine Giriş Zorunlu 2 0 0 2 5
HİT103 Halkla İlişkiler ve Reklam Terminolojisi Zorunlu 3 0 0 3 6
HİT105 Davranış Bilimlerine Giriş Zorunlu 2 0 0 2 4
HİT107 Hukukun Temel Kavramları Zorunlu 2 0 0 2 5
HİT109 Bilgisayar Uygulamaları Zorunlu 2 1 0 3 4
SSD Serbest Seçmeli Ders SDG 0 0 0 0 0
TDİ101 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2 2
YD101 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 2
HİT102 Temel Sanat Bilgisi ve Yaratıcılık Zorunlu 2 1 0 3 5
HİT104 İletişimin Temel Sorunsalları Zorunlu 2 0 0 2 5
HİT106 İletişim ve Medya Tarihi Zorunlu 2 0 0 2 5
HİT108 Kurum Kültürü Zorunlu 2 0 0 2 5
HİT110 Halkla İlişkilere Giriş Zorunlu 2 0 0 2 4
SSD Serbest Seçmeli Ders II SDG 0 0 0 0 0
TDİ102 Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2 2
YD102 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
HİT203 Kitle İletişim Kuramları Zorunlu 3 0 0 3 4
HİT205 Bilgisayar Destekli Grafik Tasarım Zorunlu 2 2 0 3 3
HİT207 Reklamcılığa Giriş Zorunlu 2 0 0 2 3
HİT209 Halkla İlişkilerde Metin Yazarlığı Zorunlu 2 1 0 3 3
HİT211 Pazarlama Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2 3
HİT213 Yönetim Sanatı ve Liderlik Zorunlu 2 0 0 2 3
HİT215 Algı ve İmaj Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2 3
HİT217 Fotoğrafçılık ve Temel Optik Zorunlu 2 1 0 3 3
HİTS-3 Seçmeli Ders-III SDG 2 0 0 2 5
SSD Serbest Seçmeli Ders SDG 0 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
HİT204 Kamuoyu ve Pazar Araştırmaları Zorunlu 2 1 0 3 5
HİT206 Reklam Yazarlığı Zorunlu 2 1 0 3 4
HİT208 Marka Yönetimi Zorunlu 2 1 0 3 3
HİT210 Sosyal Bilimlerde Nitel ve Nicel Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 2 0 3 4
HİT212 Analog ve Dijital Medyada Tüketici Davranışları Zorunlu 2 0 0 2 3
HİT214 Bütünleşik Pazarlama İletişimi Zorunlu 2 0 0 2 3
HİTS-4 Seçmeli Ders-IV SDG 0 0 0 0 8
SSD Serbest Seçmeli Ders II SDG 0 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
HİT301 Mesleki Yabancı Dil-1 Zorunlu 2 0 0 2 3
HİT303 Reklam Film Yapımı Zorunlu 2 1 0 3 3
HİT305 Halkla İlişkiler ve Yeni Medya Zorunlu 2 0 0 2 3
HİT307 Halkla İlişkiler Uygulamaları Zorunlu 2 1 0 3 4
HİT309 Siyaset Bilimi Zorunlu 2 0 0 2 3
HİT311 Reklam Çözümlemeleri Zorunlu 2 1 0 3 3
HİT313 Dijital Reklamcılık Zorunlu 2 0 0 2 3
HİTS-5 Seçmeli Ders-V SDG 0 0 0 0 8
SSD Serbest Seçmeli Ders SDG 0 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
HİT302 Mesleki Yabancı Dil 2 Zorunlu 2 0 0 2 3
HİT304 Halkla İlişkiler ve Reklam Ajanslarında Süreç Yönetimi Zorunlu 2 1 0 3 6
HİT306 Web Tasarımı Zorunlu 2 1 0 3 6
HİT308 Medya Reklam Planlama ve Satın Alma Zorunlu 2 2 0 3 7
HİT310 Staj Zorunlu 0 0 0 0 8
HİTS-6 Seçmeli Ders-VI SDG 0 0 0 0 8
SSD Serbest Seçmeli Ders II SDG 0 0 0 0 0


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
HİT401 Mesleki Yabancı Dil-3 Zorunlu 2 0 0 2 3
HİT403 İletişim Hukuku ve Etik Zorunlu 2 0 0 2 2
HİT405 Medya Okuryazarlığı Zorunlu 2 0 0 2 3
HİT407 Siyasal İletişim Zorunlu 2 0 0 2 5
HİT409 Kriz Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2 2
HİT411 Dijital Medya Planlama ve Ölçümleme Zorunlu 2 0 0 2 3
HİTS-7 Seçmeli Ders-VII SDG 0 0 0 0 12
SSD Serbest Seçmeli Ders SDG 0 0 0 0 0


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
HİT402 Mesleki Yabancı Dil-4 Zorunlu 2 0 0 2 3
HİT404 Pazarlama Teknolojileri ve Mobil Uygulamalar Zorunlu 2 0 0 2 3
HİT406 İleri Düzey Halkla İlişkileri Uygulamaları Zorunlu 2 2 0 3 5
HİT408 Siyasal Kampanya Yönetimi Zorunlu 2 1 0 3 7
HİTS-8 Seçmeli Ders-VIII SDG 0 0 0 0 12
SSD Serbest Seçmeli Ders II SDG 0 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA101 Almanca I 2 0 0 2 2
YDF101 Fransızca I 2 0 0 2 2
YDİ101 İngilizce I 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA102 Almanca II 2 0 0 2 2
YDF102 Fransızca II 2 0 0 2 2
YDİ102 İngilizce II 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
HİT221 Haber Toplama ve Yazma 2 0 0 2 5
HİT223 Yaratıcı Yazarlık 2 1 0 3 5
HİT225 Müşteri İlişkileri Yönetimi 2 0 0 2 5
HİT227 Medya İlişkilerinin Temelleri 2 0 0 2 5


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
HİT220 Fonetik ve Diksiyon 2 1 0 3 4
HİT224 Kent Kültürü 2 0 0 2 4
HİT224 Popüler Kültür ve Reklam 2 0 0 2 4
HİT228 Görsel Kültür 2 0 0 2 4
HİT230 Ajans Sahipliği ve İşletmeciliği 2 0 0 2 4
HİT232 Reklamcılığın Tarihsel Aktörleri 2 0 0 2 4
İFS202 Grafik Tasarım Uygulamaları 2 1 0 3 4
İFS204 Yeni Medya Uygulamaları 2 1 0 3 4


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
HİT321 Reklam Fotoğrafçılığı ve Uygulamaları 2 1 0 3 4
HİT323 Reklam Antropolojisi 2 0 0 2 4
HİT325 İtibar Yönetimi 2 0 0 2 4
HİT327 Temel Yazılım Bilgisi 2 1 0 3 4
HİT329 Kentleşme ve Yeni Pazarlama Eğilimleri 2 0 0 2 4
İFS301 Transmedya Anlatım ve Öykü Geliştirme 2 1 0 3 4
İFS307 Kamera ve Aydınlatma Teknikleri 2 1 0 3 4
İFS309 Kurgu Kuram ve Uygulamaları 2 1 0 3 4


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
HİT320 Küresel Kültür 2 0 0 2 4
HİT322 Turizm İletişimi 2 0 0 2 4
HİT324 Reklamcılığın Güncel Sorunları 2 0 0 2 4
HİT326 Türkiyenin Toplumsal Yapısı 2 0 0 2 4
HİT328 Halkla İlişkiler ve Reklamda Strateji Geliştirme 2 1 0 3 4
HİT330 Sponsorluk 2 0 0 2 4
HİT332 İkna Kuramları ve Retorik 2 0 0 2 4
İFS302 Sosyal Medya Analitikleri ve Uygulamaları 2 1 0 3 4
İFS304 İnternet Gazeteciliği 2 1 0 3 4
İFS308 Radyo Programcılığı 2 1 0 3 4


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
HİT421 Oyuniçi Reklamcılık 2 1 0 3 4
HİT423 Sosyal Sorumluluk ve Topluma Hizmet Uygulamaları 2 1 0 3 4
HİT425 Sanat Kültür ve Toplum 2 0 0 2 4
HİT427 Halkla İlişkilerde Girişimcilik I 2 0 0 2 4
HİT429 Sağlık İletişimi 2 0 0 2 4
HİT431 Kültürlerarası İletişim 2 0 0 2 4
HİT433 İkna Psikolojisi ve Kişilerarası İletişim 2 0 0 2 4
HİT435 İş Sağlığı ve Güvenliği 2 0 0 2 4
İFS401 Yeni Medya Yeni Kimlikler 2 1 0 3 4
İFS405 Oyun Tasarlama ve Geliştirme 2 1 0 3 4
İFS407 Kısa Film Yapımı ve Yönetimi 2 1 0 3 4


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
HİT420 İnsan Kaynakları Yönetimi 2 0 0 2 4
HİT422 Kurumiçi İletişim ve İşgören Psikolojisi 2 0 0 2 4
HİT424 İletişim Psikolojisi 2 0 0 2 4
HİT426 Halkla İlişkilerde Yeni Yaklaşımlar 2 0 0 2 4
HİT428 Medya ve Toplumsal Temsil 2 0 0 2 4
HİT430 Küresel Pazarlama 2 0 0 2 4
HİT432 Halkla İlişkilerde Girişimcilik II 2 0 0 2 4
HİT434 İşaret Dili 2 0 0 2 4
İFS402 Veri Gazeteciliği 2 1 0 3 4
İFS406 Karakter Geliştirme Teknolojileri ve Drama 2 1 0 3 4
İFS408 TV'de Program Yapımı 2 1 0 3 4