Program Tanımları

Kuruluş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Senatosunun 20.09.1999 tarihli kararı ile Çarşamba Meslek Yüksekokulunun açılmasının kabulü ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına teklif edilmesine karar verilmiştir.
Yüksek Öğretim Kurulunun 19.10.2000 tarihli yazısı ile Çarşamba Meslek Yüksekokulunun açılması uygun bulunmuş ve 22.02.2001 tarihinde ilk kez Müdür ataması yapılan Yüksekokulumuz resmen açılmıştır.

Kazanılan Derece

Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere ÇAĞRI MERKEZİ HİZMETLERİ alanında ön lisans diploması verilir.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Ülkemizde, üniversitelere giriş için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yüksek Öğretim Kurumları Sınavında (YKS) başarılı olmak gereklidir. Öğrenciler sınav sonucunda aldıkları puanlara göre, girebilecekleri program tercihlerini düzenleyerek, tercih formlarını Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezine gönderirler. ÖSYM tüm başvuruları alır, başvuruları puan türüne göre gruplar, puanları en yüksekten en düşüğe doğru sıralar, tercih edilen puan türüne göre bütün mevcut programları listeler ve öğrencileri tercih ettikleri programlardan birisine yerleştirir. Kayıt için gerekli belgeler; 1- Lise veya dengi okul diploması, 2- ÖSYM’ ce yapılan yerleştirme sonuç belgesi.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması yatay ve üniversite içindeki içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu Yönetmelik kapsamında gerçekleştirilmektedir. Her akademik dönem başında öğrencilerin İngilizce Muafiyet sınavına girme hakkı vardır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

ÇAĞRI MERKEZİ HİZMETLERİ alanında ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel not ortalamasının, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekir.

Program Profili

Programın amacı; Türkiye’de hızla büyümekte olan çağrı merkezi sektörünün gelişimine katkıda bulunmak, faaliyet ve etki alanını genişletmek için, gerekli deneyimi kazanmış, ikna kabiliyeti güçlü, iletişim becerisi yüksek, nitelikli işgücü yetiştirmektir. Çağrı Merkezi Hizmetleri Programı birinci öğretimde hizmet veren bir program olup, 50 öğrenci kontenjanına sahiptir. Mezun öğrencilerin en büyük istihdam alanları programın özelliğinden dolayı ağırlıklı olarak çağrı merkezleridir. Ayrıca bu programdan mezun olacak öğrenciler, kamu kurum ve kuruluşlarında da çalışabilirler.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Çağrı Merkezi Hizmetleri Programından mezun olan öğrenciler kazandıkları yeterlilikler doğrultusunda; tüm kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarındaki çağrı merkezlerinde çalışabilmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Önlisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girerek, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezince uygun görülen lisans programına yerleştirilmeleri halinde lisans programlarında öğrenim görebilirler.
DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) SONUCU İLE, GEÇİŞ YAPILABİLECEK ÖRGÜN ÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI:
1. Çağrı Merkezi Hizmetleri Halkla İlişkiler
2. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
3. Halkla İlişkiler ve Tanıtım
4. İletişim
5. İletişim Bilimleri
6. İletişim Sanatları
7. İletişim Tasarımı ve Medya
8. İnsan Kaynakları Yönetimi
9. İşletme
10. İşletme Bilgi Yönetimi
11. Lojistik Yönetimi
12. Medya ve İletişim
13. Medya ve İletişim Sistemleri
14. Reklamcılık ve Halkla İlişkiler
15. Yeni Medya ve Gazetecilik
16. Yeni Medya
17. Teknoloji ve Bilgi Yönetimi
18. Yönetim Bilişim Sistemleri

DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) SONUCU İLE, FARK DERSLERİ ALMADAN GEÇİŞ YAPILABİLECEK ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI:
1. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) SONUCU İLE, FARK DERSLERİ ALARAK GEÇİŞ YAPILABİLECEK ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM
LİSANS PROGRAMLARI:
1. İktisat
2. İşletme
3. Kamu Yönetimi
4. Maliye
5. Uluslararası İlişkiler
6. Konaklama İşletmeciliği
7. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
8. Yönetim Bilişim Sistemleri

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar, yazılı olarak yapılır. Ancak, dersin özelliği nedeniyle sınavın sözlü, hem yazılı hem sözlü ya da uygulamalı yapılmasına öğretim elemanının önerisi ile birim akademik kurulu karar verir. Sözlü sınavlar, ders vermeye yetkili en az iki öğretim elemanı katılımıyla yapılır. Öğrenci, bir günde o döneme/yıla ait en fazla iki dersin sınavına alınabilir; uzaktan eğitim programları ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, İş Sağlığı ve Güvenliği ve Yabancı Dil dersleri ile mazeret sınavları için bu şart aranmaz. Sınıf geçme sistemi uygulanan fakültelerde yapılacak sınavların sayısı, ilanı, uygulama ve değerlendirme usulleri Senato tarafından ayrıca belirlenir. Öğrenciler, sınava ilan edilen gün, saat ve yerde girmek ve öğrenci kimlik belgeleri ile istenen diğer belgeleri yanlarında bulundurmak zorundadır.

Üniversitede ders geçme sisteminin uygulandığı birimlerde, bir dersin başarı puanı dönem içi değerlendirme puanının %40’ı ile dönem sonu veya bütünleme sınavından alınan puanın %60’ının toplamıdır. Hesaplama sonucu çıkan buçuklu sayı, tam sayıya yükseltilir. Bir dersten başarılı sayılabilmek için dönem/yılsonu veya bütünleme sınav puanının en az 50 olması gerekir.

Başarı notu, öğrencilerin dönem/yıl içi etkinlikler ile dönem/yılsonu sınavından aldıkları notların öngörülen ağırlıklara göre hesaba katılmasıyla belirlenen ham başarı notunun 4’lük not sistemindeki karşılığını ifade eder. Öğrencilerin başarı notunun hesaplanmasında bağıl veya mutlak değerlendirme sistemi kullanılır. Birimlerde mutlak ve bağıl değerlendirme sistemlerinden hangisinin kullanılacağı birim kurulunun önerisi ve Senato onayı belirlenir. Bağıl ve mutlak değerlendirme sistemlerine ilişkin ölçme ve değerlendirme esasları, bağıl değerlendirme sisteminde başarı notu hesaplamasına katılma koşul ve sınırları ile başarı dereceleri hakkındaki esaslar Senato tarafından belirlenir. Her iki değerlendirme sisteminde de herhangi bir dersten dönem/yılsonu sınavına girmeyen ve bu sınavda 100 üzerinden en az 50 alamayan öğrenciler başarısız sayılır; bu sınır ilgili birim kurulunun önerisi ve Senato kararı ile yükseltilebilir.

Mezuniyet Koşulları

Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve 30 günlük zorunlu öğrenci stajını başarıyla tamamlamak gerekmektedir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çarşamba Ticaret Borsası M.Y.O ÇARŞAMBA/SAMSUN
Tel Santral:834 01 79-pbx Fax:834 27 99 e-mail: cmyo@omu.edu.tr
Program Başkanı
Öğr.Gör.SERKAN VARAN

Bölüm Olanakları

Çağrı Merkezi Hizmetleri Programında eğitim öğretim faaliyetleri 1 öğretim üyesi 14 öğretim görevlisi ile yürütülmektedir. Dersler 2 Anfi, 1 Simülasyon Odası 40 kişilik kapasiteye ve projeksiyona sahip sınıflarda yürütülmekte olup; 3 bilgisayar laboratuarı akademik çalışmalarda etkin olarak kullanılmaktadır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68683 Çağrı Merkezi Hizmetleri alanında temel düzeyde bilgilere sahiptir.
2 68684 Karar, uygulama ve davranışlarında Çağrı Merkezi Hizmetleri alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir.
3 68685 Çağrı Merkezi Hizmetleri alanına ilişkin bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir.
4 68699 Çağrı Merkezi Hizmetleri alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
5 68686 Kendisine verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
6 68688 Öğrenme gereksinimlerine yönelik programlara katılıma açık olur.
7 68691 Çalışma arkadaşlarına yardıma yatkındır.
8 68692 Çağrı Merkezi Hizmetleri alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı bilir.
9 68695 Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
10 68687 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
11 68689 Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir.
12 68694 Atatürk İlke ve İnkılâplarını bilir ve bunlara sahip çıkar
13 68693 Avrupa Dil Portfoyü A2 Genel Düzeyinde İngilizce kullanarak çağrı merkezi hizmetleri alanındaki bilgileri izleyebilir.
14 68696 Temel matematiksel kavramları bilir ve problem çözümlerinde kullanır.
15 68690 Değişime ve yeniliğe açıktır.
16 68697 Değişime ve yeniliğe açıktır.
17 68698 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİ

1.
Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
2.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
3.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
2.
Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
3.
Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme
4.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2
ÇM105 Çağrı Merkezi Yönetimi I Zorunlu 2 1 0 3 4
ÇM101 Genel İşletme Zorunlu 2 0 0 2 3
ÇM109 Müşteri İlişkileri Yönetimi Zorunlu 2 1 0 3 4
ÇM103 Ofis Programları I Zorunlu 2 1 0 3 3
ÇMHSEÇ-1 Seçmeli Dersler-I SDG 0 0 0 0 6
ÇM107 Temel Hukuk Zorunlu 2 0 0 2 4
TDİ101 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2 2
YD101 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 2
ÇM116 Çağrı Alma Tekniklerine Giriş Zorunlu 1 2 0 2 4
ÇM106 Çağrı Merkezi Yönetimi II Zorunlu 2 1 0 3 4
ÇM114 İş Sağlığı ve Güvenliği Zorunlu 2 0 0 2 4
ÇM104 Ofis Programları II Zorunlu 2 1 0 3 3
ÇMHSEÇ-2 Seçmeli Dersler-2 SDG 0 0 0 0 6
SSD Serbest Seçmeli Ders II SDG 0 0 0 0 0
STJ102 Staj Zorunlu 0 0 0 0 10
ÇM102 Ticaret Hukuku Zorunlu 2 0 0 2 3
TDİ102 Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2 2
YD102 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3 Çağrı Alma Teknikleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ÇM223 Çağrı Alma Teknikleri Zorunlu 1 2 0 2 4
ÇM201 Çağrı Merkezlerinde Öçlme ve Değ. Zorunlu 2 0 0 2 3
ÇM205 Halkla İlişkiler Zorunlu 2 0 0 2 4
ÇM209 İnsan Kaynakları Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2 3
ÇM207 Klavye Kullanımı Zorunlu 2 1 0 3 4
ÇMHSEÇ-3 Seçmeli Dersler-III SDG 0 0 0 0 9
ÇM211 Sözel İletişim ve Hitabet Zorunlu 1 1 0 2 3


Yıl: 2, Dönem: 4 Çağrı Merkezleri İçin Temel Sat.Tek.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ÇM202 Çağrı Merkezleri İçin Temel Sat.Tek. Zorunlu 3 1 0 4 4
ÇM212 Çatışma ve Stres Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2 3
ÇM206 İletişim ve İkna Zorunlu 2 0 0 2 4
ÇM208 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Zorunlu 2 0 0 2 3
ÇM224 Meslek Hukuku ve Etiği Zorunlu 2 0 0 2 4
ÇM210 Mesleki Yazışmalar ve Hızlı Yazım Tek. Zorunlu 2 1 0 3 3
ÇMHSEÇ-4 Seçmeli Dersler-IV SDG 0 0 0 0 9

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler-I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ÇM111 Davranış Bilimleri Zorunlu 2 0 0 2 3
ÇM113 İletişim Zorunlu 2 0 0 2 3
ÇM115 Genel Ekonomi Zorunlu 2 1 0 3 3
ÇM117 Mesleki Yabancı Dil Zorunlu 2 0 0 2 3
YDA101 Almanca I Zorunlu 2 0 0 2 2
YDF101 Fransızca I Zorunlu 2 0 0 2 2
YDİ101 İngilizce I Zorunlu 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler-2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ÇM108 Kişilerarası İletişim Zorunlu 2 0 0 2 3
ÇM112 Sosyal Psikoloji Zorunlu 2 0 0 2 3
ÇM118 İstatistik Zorunlu 2 0 0 2 3
ÇM120 Kişisel Gelişim Zorunlu 2 0 0 2 3
ÇM122 Temel ve Ticari Matematik Zorunlu 2 1 0 3 3
YDA102 Almanca II Zorunlu 2 0 0 2 2
YDF102 Fransızca II Zorunlu 2 0 0 2 2
YDİ102 İngilizce II Zorunlu 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3 Seçmeli Dersler-III
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ÇM213 Finansal Yatırım Araçları Zorunlu 2 0 0 2 3
ÇM215 Pazarlama Zorunlu 2 0 0 2 3
ÇM217 Temel Bankacılık ve Sigortacılık Hiz. Zorunlu 2 0 0 2 3
ÇM219 Bilimsel Araştırma Teknikleri Zorunlu 1 1 0 2 3
ÇM221 E Ticaret Zorunlu 2 0 0 2 3
ÇM225 Tüketici Davranışları Zorunlu 2 0 0 2 3
ÇM227 Sigortacılık Zorunlu 2 0 0 2 3


Yıl: 2, Dönem: 4 Seçmeli Dersler-IV
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ÇM216 Finansal Hizmet Pazarlaması Zorunlu 2 0 0 2 3
ÇM218 İletişimde Hedef Kitle Zorunlu 2 0 0 2 3
ÇM226 Kalite Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2 3
ÇM228 İşaret Dili Zorunlu 2 0 0 2 3
ÇM230 Protokol Kuralları Zorunlu 2 0 0 2 3
ÇM232 Kurumsal İletişim Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2 3
ÇM234 Çağrı Merkezi Sektörü Zorunlu 2 0 0 2 3
ÇM236 Toplantı Zaman Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2 3
ÇM238 Çağrı Merkezlerinde Takım Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2 3
ÇM240 Büro Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2 3
ÇM242 Girişimcilik ve Yenilikçilik Zorunlu 2 0 0 2 3
ÇM244 Bes ve Hayat Sigortaları Zorunlu 2 0 0 2 3