Program Tanımları

Kuruluş

Ormancılık Bölümü, bölüme bağlı Ormancılık ve Orman Ürünleri programı 2013 yılında açılmış ve 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılından itibaren I. Öğretim ve II. Öğretim şeklinde eğitim-öğretime başlamıştır. Ormancılık ve Orman Ürünleri programı her yıl 100 öğrenci almaktadır.

Kazanılan Derece

Bu programdan mezun olanlar Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve ilgili Genel Müdürlüklerde Orman Muhafaza Memuru ve özel sektörde Orman Teknikeri olarak çalışmaktadır.

Kabul ve Kayıt Koşulları

YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

4 yarıyıl boyunca öğrenciler öğrenim planlarında belirtilen 120 AKTS kredili zorunlu ve seçmeli dersleri başarmak ve 30 günlük yaz stajını tamamlamak zorundadır.

Program Profili

Ormancılık Bölümü, bölüme bağlı Ormancılık ve Orman Ürünleri programı her yıl 100 öğrenci almaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Ormancılık ve Orman Ürünleri Programı’nda yetişecek öğrenciler, her türlü odun ve odun dışı orman ürünlerinin yetiştirilmesi, bakımı, envanteri, hasadı ve pazarlanması konularında uygulama ağırlıklı bir öğrenim göreceklerinden, öncelikle bu konularda ihtiyaç duyulan mesleki teknik eleman ihtiyacını karşılayacaktır.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı olmaları halinde Orman Fakültelerinin Orman Mühendisliği ve Orman Endüstri Mühendisliği bölümünde Lisans eğitimi görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Öğretim Planı “nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

Mezuniyet Koşulları

Programdan mezun olabilmek için, öğrenciler aldıkları bütün derslere devam ederek "Başarılı" olmak ve AGNO 'sunun en az 2.00 olmak zorundadırlar. Ayrıca öğrencilerimiz eğitimleri sırasında zorunlu olan 1 defa [STAJ102] "30" iş günü işletme stajlarını da tamamlayarak staj sınavından "Başarılı" olmak zorundadırlar.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Öğr. Gör. Seçil YILDIRIM

Bölüm Başkanı

secil.erkut@omu.edu.tr

Bölüm Olanakları

Bilgisayar laboratuarı
Yeterli ve teknolojik destekli derslikler
Uygun ve güzel bir kampüs ortamı
Kolay ulaşım

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76517 Ormancılık ve Orman Ürünleri alanlarıyla ilgili temel bilgilere sahiptir.
2 76518 Ormanların sahip olduğu tüm ekolojik birimleri ve bu birimler arasındaki ilişki ve etkileşimleri temel düzeyde kavrayabilme
3 76519 Mevcut ormanların bakımı ve iyileştirilmesi, yeni orman alanlarının oluşturulması için ekosistem tabanlı müdahalelerde bulunabilme
4 76520 Ulusal ve uluslararası ormancılık politikalarını, yasaları ve yükümlülükleri kavrayabilme.
5 76521 Bilişim teknolojileri, ölçüm-hesap ve analiz araçlarının kullanabilme becerisi kazanacak.
6 76522 Ormancılık alanında yeni teknoloji ve yöntemleri kullanabilme.
7 76523 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan sorunları tanımlama, analiz etme ve çözüm önerileri geliştirme, sorunları çözmede ekip üyesi olarak sorumluluk alma ve sorumluluğu altında çalışanları yönetme bilgi ve becerisini kazanabilme
8 76528 Ulusal ve uluslararası alanda çevre ve ormancılık konularında rekabet edebilme, ortak çalışmalar yapabilme, yerel veya küresel ölçekli sorunlara yeni çözüm önerileri getirebilme
9 76524 Yaşam boyu öğrenme ilkesinden hareketle, ormancılıkla ilgili ekolojik, ekonomik ve sosyal boyuttaki güncel gelişmeleri takip edebilme ve bu bilgileri ulusal ormancılığın faydası için kullanabilme.
10 76525 Ormancılık mesleğinin etik sorumluluğu çerçevesinde çevre ve iş güvenliği konularında bilgi ve duyarlılık kazanabilme.
11 76526 Orman kaynaklarının korunması, dengeli kullanımı, süreklilik ilkesi gözetilerek yararlanmanın düzenlenmesi ve bilimsel planlamaya yönelik bazı teknikleri uygulayabilme.
12 76527 Orman ekosisteminin varlığını ve doğasını biyotik ve abiyotik tehditlere karşı koruma amaçlı teknikleri uygulayabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİ

1.
Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
2.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
3.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
2.
Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
3.
Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme
4.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
2

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2
ORP101 Matematik Zorunlu 2 0 0 2 2
ORP107 Toprak İlmi Zorunlu 3 0 0 3 3
ORP111 Ormancılık İş Bilgisi Zorunlu 2 1 0 3 3
ORP117 Zooloji Zorunlu 2 0 0 2 3
ORP119 Genel Botanik Zorunlu 2 1 0 3 3
ORP121 Harita ve Ölçme Bilgisi Zorunlu 2 1 0 3 4
ORPSEÇ-I Seçmeli Dersler-I SDG 0 0 0 0 6
SSD Serbest Seçmeli Ders SDG 0 0 0 0 4
TDİ101 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2 2
YD101 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 2
ORP102 Ormancılık Hukuku Zorunlu 2 0 0 2 3
ORP104 Orman Botaniği Zorunlu 3 1 0 4 5
ORP106 Orman Ekolojisi Zorunlu 3 0 0 3 5
ORP108 Mekanizasyon ve Transport Tekniği Zorunlu 2 0 0 2 3
ORP110 İstatistik Zorunlu 2 0 0 2 4
ORPSEÇ-II Seçmeli Dersler-II SDG 0 0 0 0 4
STJ102 Staj (30 İş Günü) Zorunlu 0 0 0 0 10
TDİ102 Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2 2
YD102 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ORP201 Ormancılık Yönetim Bilgisi Zorunlu 3 0 0 3 4
ORP203 Havza ve Mera Amenajmanı Zorunlu 2 0 0 2 3
ORP205 Silvikültürün Temel Esasları Zorunlu 2 1 0 3 4
ORP207 Milli Parklar ve Doğa Turizmi Zorunlu 2 0 0 2 3
ORP209 Dendrometri Zorunlu 3 0 0 3 4
ORP211 Ahşap Malzeme Teknolojisi Zorunlu 2 1 0 3 4
ORP221 Odun Dışı Orman Ürünleri Zorunlu 2 0 0 2 4
ORPSEÇ-III Seçmeli Dersler-III SDG 0 0 0 0 4


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ORP202 Ağaçlandırma ve Fidanlık Tekniği Zorunlu 2 1 0 3 3
ORP204 Orman Amenajmanı Zorunlu 2 1 0 3 4
ORP206 Orman Hasılat Bilgisi Zorunlu 3 0 0 3 4
ORP208 Orman Bakımı ve Koruma Zorunlu 2 1 0 3 3
ORP210 Orman Entomolojisi Zorunlu 2 0 0 2 3
ORP214 Silvikültür Tekniği Zorunlu 2 1 0 3 4
ORP222 Arazi Tatbikatları Zorunlu 2 2 0 3 3
ORPSEÇ-IV Seçmeli Dersler-IV SDG 0 0 0 0 6

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
İSG101 İş Sağlığı ve Güvenliği I 2 0 0 2 3
ORP113 İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı 2 0 0 2 3
ORP123 Ofis Programları 1 1 0 2 3
ORP125 Halkla İlişkiler 2 0 0 2 3
ORP127 Meslek Etiği 2 0 0 2 3
YDA101 Almanca I 2 0 0 2 2
YDF101 Fransızca I 2 0 0 2 2
YDİ101 İngilizce I 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ORP112 Ormancılıkta Yaban Hayatı 2 1 0 3 4
ORP114 Bitki Beslenmesi 2 0 0 2 4
ORP116 Kalite Güvence Standartları 2 0 0 2 4
ORP118 Ormancılık Bilgisi 2 1 0 3 4
YDA102 Almanca II 2 0 0 2 2
YDF102 Fransızca II 2 0 0 2 2
YDİ102 İngilizce II 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ORP219 Odun Koruma Teknolojisi 2 0 0 2 2
ORP223 Seminer 1 2 0 2 2
ORP225 Tarımsal Ormancılık 2 0 0 2 2
ORP227 Orman Ürünlerinin Pazarlanması 2 0 0 2 2
ORP229 Mesleki Yabancı Dil 2 0 0 2 2
ORP231 Erozyon ve Sel Kontrolü 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ORP216 Çevre Kirliliği 2 0 0 2 3
ORP218 Araştırma Yöntem ve Teknikleri 1 1 0 2 3
ORP220 Uzaktan Algılama 1 1 0 2 3
ORP224 Kent Ormancılığı 2 0 0 2 3
ORP226 Coğrafi Bilgi Sistemi 1 1 0 2 3
ORP228 İşletme Yönetimi 2 0 0 2 3
ORP230 Ormancılık İşletme Ekonomisi 2 0 0 2 3