Program Tanımları

Kuruluş

Ormancılık Bölümü, bölüme bağlı Ormancılık ve Orman Ürünleri programı 2013 yılında açılmış ve 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılından itibaren I. Öğretim ve II. Öğretim şeklinde eğitim-öğretime başlamıştır. Ormancılık ve Orman Ürünleri programı her yıl 100 öğrenci almaktadır.

Kazanılan Derece

Bu programdan mezun olanlar Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve ilgili Genel Müdürlüklerde Orman Muhafaza Memuru ve özel sektörde Orman Teknikeri olarak çalışmaktadır.

Kabul ve Kayıt Koşulları

YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

4 yarıyıl boyunca öğrenciler öğrenim planlarında belirtilen 120 AKTS kredili zorunlu ve seçmeli dersleri başarmak ve 30 günlük yaz stajını tamamlamak zorundadır.

Program Profili

Ormancılık Bölümü, bölüme bağlı Ormancılık ve Orman Ürünleri programı her yıl 100 öğrenci almaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Ormancılık ve Orman Ürünleri Programı’nda yetişecek öğrenciler, her türlü odun ve odun dışı orman ürünlerinin yetiştirilmesi, bakımı, envanteri, hasadı ve pazarlanması konularında uygulama ağırlıklı bir öğrenim göreceklerinden, öncelikle bu konularda ihtiyaç duyulan mesleki teknik eleman ihtiyacını karşılayacaktır.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı olmaları halinde Orman Fakültelerinin Orman Mühendisliği ve Orman Endüstri Mühendisliği bölümünde Lisans eğitimi görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Öğretim Planı “nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

Mezuniyet Koşulları

Programdan mezun olabilmek için, öğrenciler aldıkları bütün derslere devam ederek "Başarılı" olmak ve AGNO 'sunun en az 2.00 olmak zorundadırlar. Ayrıca öğrencilerimiz eğitimleri sırasında zorunlu olan 1 defa [STAJ102] "30" iş günü işletme stajlarını da tamamlayarak staj sınavından "Başarılı" olmak zorundadırlar.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Öğr. Gör. Mete GÜLSUNAR
Bölüm Başkanı
mete.gulsunar@omu.edu.tr

Bölüm Olanakları

Bilgisayar laboratuarı
Yeterli ve teknolojik destekli derslikler
Uygun ve güzel bir kampüs ortamı
Kolay ulaşım

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68785 Ormancılık ve Orman Ürünleri alanlarıyla ilgili temel bilgilere sahiptir.
2 68786 Ormanların sahip olduğu tüm ekolojik birimleri ve bu birimler arasındaki ilişki ve etkileşimleri temel düzeyde kavrayabilme
3 68787 Mevcut ormanların bakımı ve iyileştirilmesi, yeni orman alanlarının oluşturulması için ekosistem tabanlı müdahalelerde bulunabilme
4 68788 Ulusal ve uluslararası ormancılık politikalarını, yasaları ve yükümlülükleri kavrayabilme.
5 68789 Bilişim teknolojileri, ölçüm-hesap ve analiz araçlarının kullanabilme becerisi kazanacak.
6 68790 Ormancılık alanında yeni teknoloji ve yöntemleri kullanabilme.
7 68791 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan sorunları tanımlama, analiz etme ve çözüm önerileri geliştirme, sorunları çözmede ekip üyesi olarak sorumluluk alma ve sorumluluğu altında çalışanları yönetme bilgi ve becerisini kazanabilme
8 68793 Ormancılık mesleğinin etik sorumluluğu çerçevesinde çevre ve iş güvenliği konularında bilgi ve duyarlılık kazanabilme.
9 68794 Orman kaynaklarının korunması, dengeli kullanımı, süreklilik ilkesi gözetilerek yararlanmanın düzenlenmesi ve bilimsel planlamaya yönelik bazı teknikleri uygulayabilme.
10 68796 Ulusal ve uluslararası alanda çevre ve ormancılık konularında rekabet edebilme, ortak çalışmalar yapabilme, yerel veya küresel ölçekli sorunlara yeni çözüm önerileri getirebilme
11 68792 Yaşam boyu öğrenme ilkesinden hareketle, ormancılıkla ilgili ekolojik, ekonomik ve sosyal boyuttaki güncel gelişmeleri takip edebilme ve bu bilgileri ulusal ormancılığın faydası için kullanabilme.
12 68795 Orman ekosisteminin varlığını ve doğasını biyotik ve abiyotik tehditlere karşı koruma amaçlı teknikleri uygulayabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİ

1.
Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
2.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
3.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
2.
Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
3.
Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme
4.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2
ORP119 Genel Botanik Zorunlu 2 1 0 3 3
ORP121 Harita ve Ölçme Bilgisi Zorunlu 2 1 0 3 4
ORP101 Matematik Zorunlu 2 0 0 2 2
ORP111 Ormancılık İş Bilgisi Zorunlu 2 1 0 3 3
ORPSEÇ-I Seçmeli Dersler-I SDG 0 0 0 0 6
SSD Serbest Seçmeli Ders 927005 0 0 0 0 4
ORP107 Toprak İlmi Zorunlu 3 0 0 3 3
TDİ101 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2 2
YD101 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 0
ORP117 Zooloji Zorunlu 2 0 0 2 3


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 2
ORP110 İstatistik Zorunlu 2 0 0 2 4
ORP108 Mekanizasyon ve Transport Tekniği Zorunlu 2 0 0 2 3
ORP104 Orman Botaniği Zorunlu 3 1 0 4 5
ORP106 Orman Ekolojisi Zorunlu 3 0 0 3 5
ORP102 Ormancılık Hukuku Zorunlu 2 0 0 2 3
ORPSEÇ-II Seçmeli Dersler-II SDG 0 0 0 0 4
STJ102 Staj (30 İş Günü) Zorunlu 0 0 0 0 10
TDİ102 Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2 2
YD102 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ORP211 Ahşap Malzeme Teknolojisi Zorunlu 2 1 0 3 4
ORP209 Dendrometri Zorunlu 3 0 0 3 4
ORP203 Havza ve Mera Amenajmanı Zorunlu 2 0 0 2 3
ORP207 Milli Parklar ve Doğa Turizmi Zorunlu 2 0 0 2 3
ORP221 Odun Dışı Orman Ürünleri Zorunlu 2 0 0 2 4
ORP201 Ormancılık Yönetim Bilgisi Zorunlu 3 0 0 3 4
ORPSEÇ-III Seçmeli Dersler-III SDG 0 0 0 0 4
ORP205 Silvikültürün Temel Esasları Zorunlu 2 1 0 3 4


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ORP202 Ağaçlandırma ve Fidanlık Tekniği Zorunlu 2 1 0 3 3
ORP222 Arazi Tatbikatları Zorunlu 2 2 0 3 3
ORP204 Orman Amenajmanı Zorunlu 2 1 0 3 4
ORP208 Orman Bakımı ve Koruma Zorunlu 2 1 0 3 3
ORP210 Orman Entomolojisi Zorunlu 2 0 0 2 3
ORP206 Orman Hasılat Bilgisi Zorunlu 3 0 0 3 4
ORPSEÇ-IV Seçmeli Dersler-IV SDG 0 0 0 0 6
ORP214 Silvikültür Tekniği Zorunlu 2 1 0 3 4

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
İSG101 İş Sağlığı ve Güvenliği I Zorunlu 2 0 0 2 3
ORP113 İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Zorunlu 2 0 0 2 3
ORP123 Ofis Programları Zorunlu 1 1 0 2 3
ORP125 Halkla İlişkiler Zorunlu 2 0 0 2 3
ORP127 Meslek Etiği Zorunlu 2 0 0 2 3
YDA101 Almanca I Zorunlu 2 0 0 2 0
YDF101 Fransızca I Zorunlu 2 0 0 2 0
YDİ101 İngilizce I Zorunlu 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ORP112 Ormancılıkta Yaban Hayatı Zorunlu 2 1 0 3 4
ORP114 Bitki Beslenmesi Zorunlu 2 0 0 2 4
ORP116 Kalite Güvence Standartları Zorunlu 2 0 0 2 4
ORP118 Ormancılık Bilgisi Zorunlu 2 1 0 3 4
YDA102 Almanca II Zorunlu 2 0 0 2 0
YDF102 Fransızca II Zorunlu 2 0 0 2 0
YDİ102 İngilizce II Zorunlu 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ORP219 Odun Koruma Teknolojisi Zorunlu 2 0 0 2 2
ORP223 Seminer Zorunlu 1 2 0 2 2
ORP225 Tarımsal Ormancılık Zorunlu 2 0 0 2 2
ORP227 Orman Ürünlerinin Pazarlanması Zorunlu 2 0 0 2 2
ORP229 Mesleki Yabancı Dil Zorunlu 2 0 0 2 2
ORP231 Erozyon ve Sel Kontrolü Zorunlu 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ORP216 Çevre Kirliliği Zorunlu 2 0 0 2 3
ORP218 Araştırma Yöntem ve Teknikleri Zorunlu 1 1 0 2 3
ORP220 Uzaktan Algılama Zorunlu 1 1 0 2 3
ORP224 Kent Ormancılığı Zorunlu 2 0 0 2 3
ORP226 Coğrafi Bilgi Sistemi Zorunlu 1 1 0 2 3
ORP228 İşletme Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2 3
ORP230 Ormancılık İşletme Ekonomisi Zorunlu 2 0 0 2 3